Obiekt

Tytuł: Potencjały i strefy problemowe w zakresie świadczenia usług publicznych na obszarach wiejskich w skali regionalnej = Potentials and problem areas in the provision of public services in rural areas at regional scale

Twórca:

Heffner, Krystian ; Klemens, Brygida

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Abstrakt:

W artykule wskazano przykładowe badania dotyczące dostępności i jakości usług publicznych. Omówiono kategorie i przykłady usług publicznych, odnosząc je zwłaszcza do poziomu lokalnego (w szczególności na obszarach wiejskich). Skupiono się głównie na usługach o charakterze społecznym, administracyjnym i technicznym. Omówiono skutki niskiego poziomu ich świadczenia na obszarach wiejskich oraz znaczenie podnoszenia ich jakości. Podstawą przeprowadzonej analizy były jakościowe i ilościowe dane zebrane na obszarach wiejskich województwa opolskiego.

Bibliografia:

1. Bedrunka K., 2011, Efektywne wdrażanie polityki spójności – doświadczenia dotychczasowych okresów programowania w województwie opolskim, a nowa wizja Polityki Spójności po 2013 roku, Barometr Regionalny, nr 4 (26), s. 7–14. ; 2. Bober J. (red.), 2015, Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków ; 3. Bober J. (red.), 2015, Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków. ; 4. Barczyk S., Baron M., Biniecki J., Kuźnik F., Ochojski A., Szczupak B., 2013, Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. Analiza – zarządzanie – polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. ; 5. Bińczycki B., 2010, Urząd gminy jako organizator usług publicznych, [w:] A. Nalepka i A. Ujwar-Gil (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University, Warszawa, s. 21–27. ; 6. Borowiec L., 2007, Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków. ; 7. Czarnecki A., 2005, Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne – przegląd pojęć, [w:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 233–254. ; 8. Dominiak J., 2009, Dostępność usług publicznych na terenie województwa wielkopolskiego, Poznań, http://www.umww.pl/attachments/article/11578/1.Dost%C4%99pno%C5%9B%C4% 87%20us%C5%82ug%20publicznych%20na%20terenie%20wojew%C3%B3dztwa%20wielkopolskiego.pdf ; 9. Drozd-Wiśniewska K., Woźniak W., 2011, Doświadczenia miasta Gdańsk w zakresie mierzenia jakości usług publicznych, [w:] Raport – krajowe i zagraniczne doświadczenia w zakresie badania jakości usług publicznych i jakości życia, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 45–63. ; 10. Duda J., Jeżowski A., Misiąg W., Nowak B., Szlachta J., Zaleski J., 2004, Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego, IBnGR, Warszawa. ; 11. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., 2005, Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 12. Hantyszyn-Dzikowska A., Polcyn J., 2015, Regionalne zróżnicowanie dostarczania usług publicznych – wybrane aspekty metodologiczne, [w:] J. Polcyn, P. Głowski (red.), Rozwój regionalny i jego determinanty, t. II, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, Piła, s 249–267. ; 13. Heffner K., 2002, Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa, s. 75–106. ; 14. Heffner K., 2010, Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce, [w:] M. Klamut, E. Szostak (red.), Jaka polityka spójności po roku 2013?, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 163–184. ; 15. Heffner K., 2011, Regionalny wymiar dychotomii rozwoju obszarów wiejskich, [w:] W. Kamińska i K. Heffner (red.), Dychotomiczny rozwój obszarów wiejskich? Czynniki progresji, czynniki peryferyzacji, Studia KPZK PAN, 138, Warszawa, s. 9–34. ; 16. Heffner K., 2011, Wieś jako przedmiot badań w gospodarce przestrzennej. Procesy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej w Polsce, [w:] M. Halamska, (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa, s. 49–72. ; 17. Heffner K., Gibas P., 2013, Delimitacja przestrzenna obszarów wiejskich o słabym dostępie do usług publicznych w województwie lubuskim, Ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Zielona Góra. ; 18. Heffner K., Gibas P., 2015, Obszary funkcjonalne i ich związki z zasięgiem oddziaływania ośrodków subregionalnych (na przykładzie województwa opolskiego), Studia Miejskie 18, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 9–24. ; 19. Heffner K., Klemens B., 2012. Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), Barometr Regionalny, 4 (30), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, s. 81–88. ; 20. Heffner K., Klemens B., 2013, Koncepcje zmian i nowe procesy przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce, [w:] S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk (red.), Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 90–101. ; 21. Heffner K., Klemens B., 2015, Wiejskie obszary funkcjonalne w kontekście dostępu do usług publicznych (na przykładzie województwa opolskiego), Studia Obszarów Wiejskich, 38, s. 51–70. ; - ; 22. Kachniarz M., 2007, Efekt skali a efektywność usług publicznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław. ; 23. Kachniarz M., 2012, Efektywność usług publicznych – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław. ; 24. Kamruzzaman M., Hine J., 2011, Participation index: A measure to identify rural transport disadvantage? Journal of Transport Geography, 19, s. 882–899. ; - ; 25. Kijowski D., Misiąg W., Prutis S., Stec M., Szlachta J., Zaleski J., 2004, Wprowadzenie do programu rozwoju instytucjonalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, MSWiA, Warszawa. ; 26. Klemens B., 2013, Dostęp do usług publicznych na obszarach wiejskich województwa opolskiego, [w:] S. Korenik, A. Mempel-Śnieżyk (red.), Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, s. 151–163. ; 27. Kłodziński M., 2005, Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej, [w:] A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa, s. 29–40. ; 28. Kobylińska U., 2013, Mierniki sprawności usług publicznych, Współczesne Zarządzanie, 2, s. 131–140. ; 29. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2009, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, 241, Warszawa. ; 30. Kożuch B., Kożuch A., 2011, Istota współczesnych usług publicznych, [w:] B. Kożuch, A. Kożuch (red.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 37–45. ; 31. Kuźnik F. (red.), 2013, Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych. Analiza – zarządzanie – polityka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice. ; 32. Malik K., Bedrunka K., 2015, Efektywność strategiczna i alokacyjna polityki rozwoju regionu [w:] M. Markowska, D. Głuszczyk, A. Sztando (red.), Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 393, Wrocław, s. 45–52. ; 33. Michalska-Żyła A., 2016, Jakość życia na poziomie lokalnym, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 56, s. 53–66. ; 34. Monitorowanie usług publicznych w miastach. Analiza porównawcza: kultura, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, transport, 1999, Związek Miast Polskich, Poznań. ; 35. OECD 2009, OECD Territorial Reviews: Poland 2008 (Polish version), 2009, OECD Publishing, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Paris. ; 36. OECD 2010, Strategies to Improve Rural Service Delivery, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264083967-en. ; - ; 37. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. ; 38. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 2014, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. ; 39. Przygodzka R., 2010, Usługi publiczne a jakość życia w regionach peryferyjnych, [w:] A. Noworól (red.), Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, tom II, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków, s. 205–221. ; 40. Shergold I., Parkhurst G., 2010, Operationalising "sustainable mobility": The case of transport policy for older citizens in rural areas, Journal of Transport Geography, 18, s. 336–339. ; - ; 41. Sołtys J., 2013, Usługi publiczne jako czynnik miastotwórczy i wyznacznik rangi miasta w sieci osadniczej na przykładzie małych miast Polski północnej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15, s. 3–19. ; 42. Strzelecki Z., Gałązka A., Jastrzębska E., Legutko-Kobus P., 2013, Raport problemowy: Dostępność usług publicznych i ich efektywność ekonomiczna, na potrzeby realizacji projektu Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości, Warszawa. ; 43. Szarfenberg R., 2010, Jakość usług pomocy społecznej. Problemy Polityki Społecznej, Studia i Dyskusje, 13, s. 41–57. ; 44. Śleszyński P., 2014, Dostępność czasowa i jej zastosowania, Przegląd Geograficzny, 86, 2, s. 171–213. ; - ; 45. The New Rural Paradigm: Policies and Governance, OECD, Paris, 2006. ; 46. Velaga N.R., Nelson J.D., Wright S.D., Farrington J.H., 2012, The Potential Role of Flexible Transport Services in Enhancing Rural Public Transport Provision, Journal of Public Transportation, 15, 1, s. 111–131. ; - ; 47. Wańkowicz W., 2004, Wskaźniki realizacji usług publicznych, Program Rozwoju Instytucjonalnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. ; 48. Wolf S., 2007, Does Aid Improve Public Service Delivery?, Review of World Economics, 143 (4), s. 650–672. ; - ; 49. Zawicki M., Mazur S. (red.), 2004, Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego. Przewodnik dla samorządów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

42

Strona pocz.:

23

Strona końc.:

35

Szczegółowy typ zasobu:

Czasopismo

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61613 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.2

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji