Obiekt

Tytuł: Cechy produkcyjne rolnictwa a poziom absorpcji środków wspólnej polityki rolnej w Polsce = Characteristics of agricultural production against absorption level of funds within Common Agricultural Policy in Poland

Twórca:

Rudnicki, Roman ; Wiśniewski, Łukasz

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Abstrakt:

Artykuł dotyczy analizy przestrzennej wybranych cech produkcyjnych rolnictwa oraz cech absorpcji funduszy WPR, które ujęto łącznie w formie dwóch syntetycznych wskaźników (średnie zestandaryzowane przyjętych cech diagnostycznych), stanowiących podstawę analizy porównawczej i oceny oddziaływania środków unijnych na produktywność rolnictwa polskiego. W ocenie uzyskanych układów przestrzennych uwzględniono też uwarunkowania zewnętrzne – przyrodnicze i historyczne. Przeprowadzona analiza wykazała pozytywne oddziaływanie płatności unijnych na podniesienie poziomu cech produkcyjnych rolnictwa (współczynnik korelacji 0,625). Jednakże zjawisko to jest zróżnicowane przestrzennie – dzieli terytorium Polski na część północną, o silnym oddziaływaniu środków UE oraz część południową, gdzie środki te w mniejszym stopniu oddziałują na efekty produkcyjne rolnictwa i mają w głównej mierze charakter socjalny.

Bibliografia:

1. Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa. ; 2. Bud-Gusaim J., 1988, Efektywność zasobów produkcyjnych w rolnictwie indywidualnym Polski, PWN, Warszawa. ; 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych, 2012, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa. ; 4. Domańska K., Nowak A., 2014, Konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, s. 29–37. ; 5. Drygas M., 1989, Produkcyjne i ekonomiczne zróżnicowanie gospodarstw rodzinnych, PWN, Warszawa. ; 6. Farkowski C., 1973, Zróżnicowanie produkcyjności gospodarstw indywidualnych o różnym poziomie produkcji w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW-AR, Rozprawy Naukowe, 20, Warszawa. ; 7. Głębocki B. (red.), 2014, Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa. ; 8. Głębocki B., 1979, Czynniki kształtujące przestrzenną strukturę produkcyjną rolnictwa, Seria: Geografia, 19, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. ; 9. Goraj I., Bocian M., Cholewa J., Nachtman G., Tarasiuk R., 2012, Współczynniki Standardowej Produkcji dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa. ; 10. Grotkiewicz K., Michałek R., 2009, Ocena poziomu produkcyjności i wydajności w rolnictwie na przykładzie wybranych regionów Polski, Inżynieria Rolnicza, 6 (115), s. 103–108. ; 11. Kluba M., Rudnicki R., Jezierska-Thöle A., 2014, Poziom i struktura produkcji rolniczej województwa kujawsko-pomorskiego w 2010 roku w warunkach oddziaływania instrumentów WPR Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16, 5, Warszawa-Poznań-Lublin. ; 12. Kulawik J. (red.), 2011, Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finansowanie oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, IERiGŻ-PIB, Warszawa. ; 13. Kulikowski R., 1980, Przestrzenne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce, Biuletyn Informacyjny, 31, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 14. Kulikowski R., 2003, Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce, Prace Geograficzne 187, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 15. Kulikowski R., 2012, Produktywność i towarowość rolnictwa w Polsce, Barometr Regionalny, 4 (30), s. 17–29. ; 16. Kulikowski R., 2013, Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowanie przestrzenne po II wojnie światowej, Prace Geograficzne, 241, IGiPZ PAN, Warszawa. ; 17. Kulikowski R., Szyrmer J., 1978, Produktywność, towarowość i struktura produkcji rolnej, [w:] J. Kostrowicki (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski 1950–1970, Prace Geograficzne, 127, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 360–427. ; 18. Nowak A., 2013, Produktywność rolnictwa polskiego w kontekście jego konkurencyjności, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica, 299 (70), 159–168. ; 19. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006 (Rural Development Plan 2004–2006), 2004, Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa. ; 20. Poczta W., Czubak W., Pawlak K., 2009, Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, s. 40–52. ; 21. Poczta W., Kołodziejczak M., 2004, Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo AR im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań. ; 22. Pracujący w gospodarstwach rolnych, 2012, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa. ; 23. Program rozwoju obszarów wiejskich 2007–2013, 2007, Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa. ; 24. Racine J.B., Reymond H., 1977, Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa. ; 25. Rojewski M., Rychlik T., Stańko S., 1987, Czynniki kształtujące poziom produkcji i dochodów w rolnictw, PWRiL, Warszawa. ; 26. Rudnicki R. (red.), 2008, Przedakcesyjny Program Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich SAPARD – studium przestrzenne, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 27. Rudnicki R., 1997, Geograficzno-ekonomiczne czynniki kształtujące produkcję rolnictwa indywidualnego na przykładzie makroregionu dolnej Wisły, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń. ; 28. Rudnicki R., 2009, Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004–2006, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 29. Rudnicki R., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004–2006, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 17, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 30. Rudnicki R., 2011, Socjalne i modernizacyjne oddziaływanie funduszy Unii Europejskiej na gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004–2006, [w:] B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-społecznych, t. 2, Zmiany funkcjonalno-przestrzenne miast i obszarów wiejskich, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 20, Wrocław, s. 185–196. ; 31. Rudnicki R., 2013, Spatial differences in the number of applications for payments under the UE Common Agricultural Policy submitted byagricultural holdings in Poland over the years 2002–2010, [w:] A. Kołodziejczak (red.), Development of rural areas in European Regions, Quaestiones Geographicae, 32 (4), Poznań, s. 15-31. ; 32. Rudnicki R., 2014, Analiza absorpcji środków WPR i ich wpływu na zmiany strukturalne w rolnictwie polskim, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, GUS, Warszawa, s. 441–463. ; 33. Rudnicki R., Kluba M., 2014, Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002–2010 – studium statystyczno-przestrzenne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń. ; 34. Rudnicki R., 2016, Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne (lata 2002-2010), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń. ; 35. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich" (Sectoral Operational Programme ʺRestructuring and Modernisation of the Food Sector and Rural Development"), 2004, Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. ; 36. Szczęsny R., 1988, Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski w latach 1970–1980. Przestrzenne zróżnicowanie typów rolnictwa, Prace Habilitacyjne, IGiPZ PAN, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

42

Strona pocz.:

89

Strona końc.:

104

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61618 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.7

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji