Obiekt

Tytuł: Reforma rynku cukru Unii Europejskiej i jej wpływ na uprawę buraków cukrowych i produkcję cukru w Polsce = The European Union sugar market reform and the impact on the production of sugar beet and sugar in Poland

Twórca:

Dubownik, Anna ; Rudnicki, Roman

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 42

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań przestrzennych dotyczących reformy rynku cukru Unii Europejskiej z 2006 roku. Przeanalizowano zagadnienie spadku powierzchni upraw buraków cukrowych w Polsce w latach 2002–2010. W badanych latach odnotowano także pozytywne zjawisko wzrostu plonów buraków cukrowych. Reforma rynku cukru oprócz ograniczenia limitów produkcji cukru, zakładała wprowadzenie płatności cukrowych, które miały spowodować ograniczenie produkcji surowca. Konsekwencją tego zjawiska była likwidacja zakładów cukrowniczych, które na wielu obszarach stanowiły znaczącego pracodawcę. W wyniku reformy musiał się zmienić profil produkcji plantatorów, ale również musiało nastąpić przekwalifikowanie ludności na rynku pracy. Istniejące cukrownie zarządzane przez spółki zarówno z kapitałem polskim, jak i niemieckim wykazują tendencję do kumulowania kapitału. Polska przynależy do tzw. „pasa buraczanego” Unii Europejskiej, czyli do zbioru krajów z największym potencjałem produkcji cukru. Nie jest jednak jasne, jak wspólny rynek i skutki kolejnej reformy w 2017 r. wpłyną na poziom konkurencyjności polskiego cukrownictwa.

Bibliografia:

1. Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa.
2. Burrell A. (red.), 2014, EU sugar policy: A sweet transition after 2015?, European Commission Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Luxembourg, Publications Office of the European Union.
3. Evaluation of Common Agricultural Policy measures applied to the sugar sector, 2011, Report – AGROSYNERGIE – December 2011.
4. Evolution of the sugar imports in the European Union from LDC and ACP countries, 2013, Report from the Commission to the European Parliament and the Council, Brussels, 31.5.2013.
5. Głębocki B., 2007, Rolnictwo, [w:] H. Rogacki (red.), Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 185–267.
6. Głębocki B., 2014, Zmiany w strukturze przestrzennej upraw polowych, [w:] B. Głębocki (red.), Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa, Powszechny Spis Rolny 2010, Wyd. GUS, Warszawa, s. 200–252.
7. Kulikowski R., 2013, Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowanie przestrzenne po II wojnie światowej, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 241, Warszawa.
8. Niemczak M., 2008, Przemiany struktur polskiego przemysłu cukrowniczego jako efekt procesu restrukturyzacji. Procesy transformacji układów przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 10, Warszawa–Kraków.
9. Post-Reform European Union Sugar – Prospects for the Future, 2011, Global Agricultural Informational Network Raport no. E 60078, 12/21/2011
10. Racine J.B., Reymond H., 1977, Analiza ilościowa w geografii, PWN, Warszawa.
11. Rudnicki R., 2014, Przemiany struktury zasiewów w rolnictwie polskim w warunkach oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (lata 2002–2010), [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK PAN, t. CLVI, Warszawa, s. 98–128.
12. Rudnicki R., 2009, Renty strukturalne jako czynnik przemian agrarnych i demograficznych w rolnictwie polskim w latach 2004–2006, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
13. Rudnicki R., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004–2006, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii, 17, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
14. Stola W., Szczęsny R., 1976, Geografia rolnictwa Polski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
15. The EU Sugar Market Post 2017 Market Evaluation Consumption and Statistics Committee, 2014, International Sugar Organization, April 2014.
16. Ward J.H., 1963, Hierarchical grouping to optimize an objective function, Journal of the American Statistical Association, 58, 301, s. 236–244.
-

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

42

Strona pocz.:

185

Strona końc.:

196

Format:

Rozmiar pliku 1,4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61625 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.42.14

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji