RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Typology of vessels forms of the Funnel Beaker Culture from Lower Silesia

Creator:

Dreczko, Ewa

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 64 (2016)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The lack of a unified system of description of vessels types of the Funnel Beaker culture in Lower Silesia means that heterogeneous terminology prevents precise classification of ceramic forms found at sites of the culture. The paper presents a proposition of a classification of vessels types of the Funnel Beaker culture developed on the basis of analyses of artefacts from Lower Silesian sites. It has been constructed in a way that enables its complement in case of new discoveries, not falling within the present scope

References:

Bukowska-Gedigowa J. 1975. Kultura pucharów lejkowatych w dorzeczu górnej Odry. Przegląd Archeologiczny 23, 83-186
Butent B. 1989. Cmentarzysko szkieletowe z neolitu i wczesnej epoki brązu w Królikowicach, woj. Wrocław, stanowisko 3. Silesia Antiqua 31, 33-45
Cholewa P. 1998. Osady neolityczne na stanowisku nr 1 w Chociwelu, gm. Strzelin. Studia Archeologiczne 30, 81-168
Cholewa P., Wojciechowski W. 2002. Wyniki badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych przy ul. Czekoladowej we Wrocławiu. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 44, 187-195
Czarniak K. 2008. Osada kultury pucharów lejkowatych na stan. 6 w Zarzycy, pow. Strzelin. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 50, 107-122
Czarniak K. 2014. Osadnictwo neolityczne oraz z przełomu neolitu i wczesnego okresu epoki brązu na stanowisku 11 w Piskorzówku, gm. Domaniów. (W:) B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, z. 15. Badania na autostradzie A-4, cz. XII. Wrocław, 153-241Czarniak K. 2014. Osadnictwo neolityczne oraz z przełomu neolitu i wczesnego okresu epoki brązu na stanowisku 11 w Piskorzówku, gm. Domaniów. (W:) B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, z. 15. Badania na autostradzie A-4, cz. XII. Wrocław, 153-241Czarniak K. 2014. Osadnictwo neolityczne oraz z przełomu neolitu i wczesnego okresu epoki brązu na stanowisku 11 w Piskorzówku, gm. Domaniów. (W:) B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, z. 15. Badania na autostradzie A-4, cz. XII. Wrocław, 153-241
Dreczko E. w druku. Osada społeczności kultury pucharów lejkowatych. (W:) B. Gediga (red.), Osadnictwo neolityczne na stanowisku 4 w Nowej Wsi Wrocławskiej, gm. Kąty Wrocławskie. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, z. 20
Dreczko E., Mozgała M. 2010. Małuszów stan. 10, gm. Kąty Wrocławskie. Opracowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych związanych z budową obwodnicy Tyńca Małego i Małuszowa. Maszynopis w Archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Dreczko E., Mozgała M. 2014. Ślady aktywności grup ludzkich młodszej epoki kamienia. (W:) M. Masojć (red.), Obozowiska, osady, wsie. Wrocław-Widawa 17. Wrocław, 79-87
Furmanek M., Masojć M., Piekalski J. 2012. Wyniki badań ratowniczych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z budową Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. (W:) S. Kadrow (red.), Raport 2007-2008. Warszawa, 370-376
Geschwendt F. 1935. Der Bagger als Altertumsforscher. Altschlesische Blätter 10, z. 5, 116-119, Abb. 11
Gumiński W. 1989. Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
Hoffman W. 1941. Die vorgeschichtliche Funde von Breslau-Oswitz und Ransern, Kr. Breslau. Altschlesien 10, 7-10
Jankowska D. 1980. Kultura pucharów lejkowatych na Pomorzu Środkowym. Grupa łupawska. Poznań
Konczewska M., Konczewski P. 2006. Nowoodkryte stanowisko wielokulturowe w Krzeptowie, gm. Kąty Wrocławskie. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 48, 135-153
Konczewska M., Konczewski P. 2007. Nowoodkryte stanowisko wielokulturowe w Krzeptowie, gm. Kąty Wrocławskie. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 48, 135-153
Konczewska M., Konczewski P. 2007. Osada neolityczna w Krzeptowie, gm. Kąty Wrocławskie w świetle badań archeologicznych w latach 2005-2006. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 49, 53-60
Kopeć K., Nowaczyk K., Nowaczyk L., Wodejko E. 2001. Wstępne wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych na wielokulturowym stanowisku Wilkowie 8, gm. Żórawina, woj. dolnośląskie. (W:) Z. Bukowski (red.), Raport 96-99. Warszawa, 215-238
Kopeć-Żygadło K., Żygadło L. 2006. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku 1 w Biskupicach Podgórnych, gm. Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie w roku 2003. (W:) Z. Bukowski, M. Gerlach (red.), Raport 2003-2004. Warszawa, 199-218
Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnioeuropejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska. Poznań
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1997. Strachów. Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku. Wrocław
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2001. Neolityczni użytkownicy stanowiska. (W:) L. Leciejewicz (red.), Od neolitycznego obozowiska do średniowiecznej wsi. Badania archeologiczne we Wrocławiu-Partynicach. Wrocław, 17-34
Kulczycka-Leciejewiczowa A., Noworyta E. 2009. Osadnictwo neolityczne w Polwicy i Skrzypniku, powiat Oława. (W:) B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe, zeszyt 8. Badania na autostradzie A4, część VI. Wrocław, 7-114
Kulczycka-Leciejewiczowa A., Romanow J. 1985. Wczesnoneolityczne osiedla w Gniechowicach i Starym Zamku. Silesia Antiqua 27, 9-81
Pazda S. 1993. Groby neolityczne na stanowisku nr 1 w R adłowicach, gm. Domaniów, woj. Wrocławskie. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 34, 421-433
Procházková P., Šmíd M. 1999. Navrh typologie keramiky kultury lidu s nálevkovitými poháry na Moravě. Pravěk 9, 159-179
Prus O. 1975. Wielokulturowa osada we Wrocławiu-Muchoborze Małym. Silesia Antiqua 17, 149-167
Prus O. 1977. Zarzyca, gmina Kondratowice, woj., Wrocław. Silesia Antiqua 19, 343, 348-349
Rabshal M. 1944. Trichterbecher und Kragenflaschen. Altschlesische Blätter 1944, z. 2, 18-19
Richter J. 1907. Der fund von Landau, kreis Neumarkt. Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, N. F. 4, 44-45
Romanow J. 1973. Osada kultury pucharów lejkowatych. (W:) J. Romanow, K. Wachowski, Miszkiewicz (red.), Tomice, pow. Dzierżoniów. Wielokulturowe stanowisko archeologiczne. Wrocław, 23-100
Rzepecki S. 2004. Społeczności środkowoneolitycznej kultury pucharów lejkowatych na Kujawach. Poznań
Seger H. 1906. Die Steinzeit in Schlesien. Archiv für Antropologie 5, 116-141
Seger H. 1916. Die keramischen Stilarten der jüngeren Steinzeit Schlesiens. Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, NF 7, 1-89
Seger H. 1916. Ein Brunnenfund aus der Steinzeit. Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, NF 7, 90-92
Seger H. 1924. Auf den Spuren alter Sieldungen. 4. Breslau, Gräbschener Friedhof. Altschlesien 1, z. 2, 74-75
Seger H. 1926. Aus der Steinzeit. Altschlesien 1, 199-217
Stanisławski A., Wojnicka D. 2012. Osadnictwo neolityczne na stanowisku Wojkowice 15, gmina Żórawina. (W:) B. Gediga (red.), Archeologiczne Zeszyty Autostradowe 12, Badania na autostradzie A4, część VI. Wrocław, 7-179
Szmyt M. 1996. Społeczności kultury amfor kulistych na Kujawach. Poznań
Umbreit C. 1937. Neue Forschungen zur ostdeutschen Steinzeit und frühen Bronzezeit. Die Ausgrabung des steinzeitlichen Dorfes zu Berlin-Britz. Leipzig
Wiślański T. 1979. Kształtowanie się miejscowych kultur rolniczo-hodowlanych. Plemiona kultury pucharów lejkowatych. (W:) W. Hensel, T. Wiślański (red.), Prahistoria ziem polskich, t. II . Neolit. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 165-260
Wojciechowski W. 1968. Ze studiów nad kulturą pucharów lejowatych na Dolnym Śląsku. Zagadnienie periodyzacji. Archeologia Polski 13, z. 1, 125-150
Wojciechowski W. 1973. Osada ludności kultury pucharów lejkowatych w Janówku pow. Dzierżoniów. Studia Archeologiczne 6
Wojciechowski W. 1996. Neolityczny depozyt wotywny z Gajkowa, woj. Wrocław. Silesia Antiqua 38, 9-19
Wojciechowski W., Cholewa P. 2000. Osady neolityczne na stanowisku 19 w Strzelinie, Studia Archeologiczne 32, 126
Wojciechowski W., Cholewa P. 2011. Grobowce megalityczne u podnóża Sudetów. (W:) H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e. Kraków, 91-107

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

64

Start page:

5

End page:

28

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61675 ; 10.23858/PA64.2016.001

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information