Obiekt

Tytuł: „Idee wieczne” i realia kształcące. Przybliżenia z poezji Marii Konopnickiej

Twórca:

Mazan, Bogdan

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Wiek XIX Rok IV (XLVI) 2011

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. J. Baculewski, Twórczość Marii Konopnickiej w odbiorze czytelniczym, w: tegoż: Maria Konopnicka, Warszawa 1978.
2. S. Barańczak, Biografioły, Warszawa 1991, s. 23.
3. L. Belmont, Maria Konopnicka jako kapłanka poezji, "Wolne Słowo" 1910, nr 106-109.
4. L. Belmont, W wieku nerwowym. Powieść oryginalna, [prwdr. 1888], Warszawa [1928], s. 40.
5. W. Berent, Próchno [1903], wstęp i oprac. J. Paszek, wyd. 2 zmienione, Wrocław 1998, s. 81.
6. B. Bobrowska, Konopnicka na szlakach romantyków, Warszawa 1997.
7. A. Brzuska, Topika rytmu życia. Poetycka antropologia Marii Konopnickiej, w: Ludzie - rzeczy - obrazy, red. T. Budrewicz i Z. Fałtynowicz, Suwałki 2004.
8. T. Budrewicz, Najpopularniejszy wiersz "siermiężnej poetki", w: tegoż, Wiersze pozytywistów, Katowice 2000.
9. W. Bukowiński, Poetka idei, "Tygodnik Ilustrowany" 1906, nr 17-18.
10. P. Chmielowski, Pisma krytycznoliterackie, oprac. H. Markiewicz, t. 2, Warszawa 1961, s. 132.
11. P. Chmielowski, Współcześni poeci polscy, Petersburg 1895.
12. J. C. [J. Ciembroniewicz], Maria Konopnicka jako wychowawczyni wychowawców, "Szkoła" 1911, s. 650-655.
13. S. Cieślak, Wiara pozytywistów, Łódź 2010, s. 41.
14. T. Czapczynski, Nieznana Maria Konopnicka, "Tygodnik Powszechny" 1955, nr 33.
15. Z. L. Dębicki, Widmo zdrady, "Przegląd Lwowski" 1876, t. 12, s. 321.
16. M. Dłuska, O poezji Konopnickiej, w: tejże, Studia i rozprawy, t. 2, Kraków 1970, s. 413.
17. M. Dobrowolski, Wstęp, w: M. Konopnicka, Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne, Warszawa 1960, s. 12-13.
18. W. Doda, Słomiany epos. Z notat o "Panu Balcerze" Konopnickiej, Tarnów 1929.
19. M. Dzielska, Hypatia z Aleksandrii, wyd. 3 poprawione, Kraków 2010, s. 164.
20. K. Falkiewicz, Pieśniarka ludu polskiego Maria Konopnicka, Lwów 1902.
21. H. Galle, Twórczość poetycka Marii Konopnickiej w ciągu dwudziestu pięciu lat, Warszawa 1902, s. 113-128.
22. M. Głowinski, Trzy młodopolskie manifesty literackie, "Pamiętnik Literacki" 1995, z. 2, s. 94.
23. A. Grzymała-Siedlecki, Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Kraków 1974, s. 133.
24. A. Grzymała-Siedlecki, Przedmowa, w: M. Konopnicka, Imagina, Warszawa [1912], s. VIII-IX.
25. E. Ihnatowicz, Kłopotliwa jubilatka, "Guliwer" 1991, nr 2.
26. K. Jaspers, Wiara filozoficzna wobec objawienia [Der philosophische Glaube angesichst der Offenbarung, 1962], wstęp E. Wolicka, przeł. G. Sowiński, Kraków 1999, s. 37.
27. F. Kafka, Proces, przeł. B. Schulz, Warszawa 1971, s. 208.
28. A. Kamieńska, Maria Konopnicka programowa poetka pozytywizmu, "Wieś" 1950, nr 25.
29. K. Kolińska, Listy do niekochanych, Katowice 1983, ss. 183, 188.
30. M. Konopnicka, Imagina, wstęp A. Kamieńska, nota edyt. J. Bartnicka, Warszawa 1980.
31. M. Konopnicka, Korespondencja, red. K. Górski, t. 1-4, Wrocław 1971-1975.
32. M. Konopnicka, Pan Balcer w Brazylii, oprac. J. Czubek, wyd. 4, Warszawa 1925, s. 374.
33. M. Konopnicka, Poezje, wyd. kryt. zupełne, oprac. J. Czubek, wstęp H. Sienkiewicz., t. 1-8, Warszawa [1915-1916].
34. M. Konopnicka, Umiem być ptakiem. Wybór poezji, Łódź 1990.
35. J. Krzyżanowski, Czciciele światła, "Nauka i Sztuka" 1946, t. 4.
36. B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku, Warszawa 2002.
37. K. Kuliczkowska, Świat przeżyć dziecięcych na wyżynach sztuki, w: J. Baculewski (red.), Maria Konopnicka, Warszawa 1978, 341-342.
38. M. Lenikówna, Nieznany tekst Konopnickiej, "Trybuna Ludu" 1971, nr 233.
39. B. Leśmian, Pan Balcer w Brazylii, "Prawda" 1910, nr 2.
40. J. Lis, Matka mowy polskiej, "Kierunki" 1985, nr 40.
41. Listy z Warszawy (Pani Konopnicka w roli "wieszczki" warszawskiego postępu), "Przegląd Powszechny" 1884, t. 3, s. 284-285.
42. K. Makuszyński, Pogrzeb słowiańskiej Safony, "Kurier Warszawski" 1935, nr 300.
43. A. Martuszewska, Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895), Wrocław 1977, s. 227.
44. B. Mazan, Interpretacja wiersza M. Konopnickiej [A jak poszedł król na wojnę], w: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego. Interpretacje, red. A. Kowalczykowa i T. Marciszuk, Warszawa 1999.
45. B. Mazan, Pozytywizm warszawski z perspektywy mikroświatów tekstowych, Łódź 2002 (rozdz. Alternatywa. Poezja Konopnickiej na tle epok(i) - pejzaże z różą), s. 318-406.
46. B. Merwin, Profile i perspektywy, Lwów 1902.
47. M. Meyer, M. M. Carrilho, B. Timmermans, Historia retoryki od Greków do dziś, przeł. Z. Baran, Warszawa 2010.
48. B. Nawroczynski, Poetka współczucia i nadziei, "Książka" 1910, nr 12.
49. D. Nowacki, Niedźwiedzia przysługa. Osobliwa propozycja..., "Gazeta Wyborcza" 2008, s. 17.
50. E. Orzeszkowa, Listy zebrane, oprac. E Jankowski, t. 6, Wrocław 1967, s. 67.
51. M. Ostasz, Od Konopnickiej do Kerna. Studium wiersza pajdialnego, Kraków 2008, s, 43-44.
52. J. Paczkowski, Zapomniany pobyt Konopnickiej, "Życie Przemyskie" 1968, nr 50-51.
53. A. Patka, Maria Konopnicka poetka nieznana, "Tygodnik Demokratyczny" 1960, nr 22.
54. K. Pietrych, o Wierszach somatycznych Aleksandra Wata, oddających doznania przekraczające psychiczną wytrzymałość. Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie literatury, Łódź 2009, s. 91.
55. A. Potocki, Polska literatura współczesna, Warszawa 1911, s. 300.
56. Z. Przybyła, Asnyk i Konopnicka. Szkice historycznoliterackie, Częstochowa 1997.
57. S. Przybyszewski, O dramacie i scenie, Warszawa 1905.
58. S. Przybyszewski, Wybór pism, oprac. R. Taborski, Wrocław 1968, s. 298.
59. K. Radosławski [K. Kelles-Krauz], Idee społeczne w utworach Konopnickiej, "Krytyka" 1902, z. 10.
60. Realism, Relevance and Universalismin Maria Konopnicka's Poetry, "Chinese Journal of European Languages and Cultures", vol. 6, Beijing 2011, s. 128-148.
61. H. Sand [W. Feldman], Współczesna polska twórczość dramatyczna, Kraków 1911, s. 21-22.
62. -§- [H. Sienkiewicz], Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1950, t. 3, s. 144.
63. J. Stefko, Konopnicka jakiej nie znamy, "Dziennik Łódzki" 1960, nr 56.
64. K. Szajnocha, Lechicki początek Polski, Lwów 1858, s. 313.
65. S. Szwalbe, Konopnicka wciąż niedoceniana, "Życie Literackie" 1985, nr 32.
66. B. Szymański, Wieszczka poganizmu, "Rola" 1902, nr 16-18.
67. M. Szypowska, Konopnicka jakiej nie znamy, Warszawa 1973 i n.
68. K. Tokarzówna, Luźne słoneczne ogniwa (Maria Konopnicka i Bolesław Prus), w: Maria Konopnicka, red. nauk. K. Tokarzówna,Kalisz 1972.
69. K. Tomasik, Pod maską matki Polki. Maria Konopnicka (1842-1910), w: tegoż, Homobiografie. Pisarze i pisarki polskie XIX i XX wieku, Warszawa 2008, s. 20.
70. (mw) [M. Warneńska], Konopnicka nieznana, "Trybuna Ludu" 1957, nr 137.
71. (mw) [M. Warneńska], Konopnicka znana i nieznana, "Trybuna Ludu" 1959, nr 176.
72. D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Nieznana karta działalności Konopnickiej, Warszawa 1967.
73. R. Wiseman, Dziwnologia. Odkrywanie wielkich prawd w rzeczach małych, przeł. J. Konieczny, Warszawa 2010, s. 346.
74. Wypisy z literatury polskiej czasów najnowszych. Uzupełnienie dziejów literatury (1864-1905), zestawił i opracował W. Feldman, Warszawa 1908, s. 524.
75. Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne przez Maryę Konopnickę [!], Wilno 1881.
76. S. Żeromski, Dzienniki, przedm. A. Wasilewski, t. 1, Warszawa 1953, s. 328.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

144

Strona końc.:

175

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:69968 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2011.10

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-04-04

Data dodania obiektu:

2019-04-04

Liczba wyświetleń treści obiektu:

40

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81242

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji