Object structure

Title:

Poemat prozą. Rozważania genologiczne

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Creator:

Kluba, Agnieszka

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

prose poem ; literary genetics

References:

1. M. Bachtin, Problem gatunków mowy. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka, oprac. przekł. wstęp E. Czaplejewicz. Warszawa 1986, s. 348-402.
2. S. Balbus, Między stylami. Kraków 1996.
3. S. Balbus, O pewnym typie prozy rytmicznej w romantyzmie. (Casus: „Agaj-Han” Zygmunta Krasińskiego). W zb.: Metryka słowiańska. Red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska. Wrocław 1971, s. 173-211.
4. S. Balbus, Zagłada gatunków. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000, s. 19-32.
5. K. Bartoszyński, Wobec genologii. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000, s. 6-18.
6. Ch. Baudelaire, Notatki o Edgarze Poe. W: Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne. Przekład, wstęp, przypisy A. Kijowski. Warszawa 1971.
7. Ch. Baudelaire, Paryski splin. Poemat prozą. Przekł., posł. R. Engelking. Łódź 1993.
8. M. Beaujour, Short Epiphanies. Two Contextual Approaches to the French Prose Poem. W zb.: The Prose Poem in France. Theory and Practice. Ed. M.A. Caws, M. Riffaterre. New York 1983.
9. J. Culler, Nowoczesna liryka. Ciągłość gatunku a praktyka krytyczna. Przeł. T. Kunz. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red., wstęp R. Nycz. Kraków 2004, s. 227-249.
10. J. Culler, Towards a Theory of Non-Genre Literature. W zb.: Surfiction. Fiction Now...and Tomorrow. Ed. by R. Federman. Chicago 1975.
11. H. Friedrich, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku. Przeł., wstęp E. Feliksiak. Warszawa 1978.
12. A. Garstka, Poemat prozą na tle zjawisk pokrewnych. Próba ustaleń genologicznych. „Roczniki Naukowe”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu. T. 2: "Język polski" 2003, s. 17-27.
13. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. Przekł. A. Milecki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 4, cz. 2. Literatura jako produkcja i ideologia, poststrukturalizm, badania intertekstualne, problemy syntezy historycznoliterackiej Oprac. H. Markiewicz. Kraków 1996, s. 317-366.
14. M. Głowiński, Powieść młodopolska: studium z poetyki historycznej. Wstęp Ryszard Nycz. Kraków 1997.
15. M. Głowiński, Proza Bronisławy Ostrowskiej. Wstęp w: B. Ostrowska, Utwory prozą. Warszawa 1982, s. 5-15.
16. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury. Warszawa 1986.
17. M. Grzędzielska, Les Tendences à atténuer la distinction entre le vers et la prose. W zb.: Poetics. Poetyka. Poetica. T. 1. Red. R. Jakobson. Warszawa 1961, s. 281-292.
18. J.- K. Huysmans, Na wspak. Przeł., wstęp J. Rogoziński. Warszawa 1976.
19. Z. Jastrzębski, Liryk prozą - nowy gatunek poetycki. W: Literatura pokolenia wojennego wobec dwudziestolecia. Warszawa 1969, s. 221-248.
20. K. Jedynak, Jeszcze o poemacie prozą. Uwagi o artykule Joanny Slósarskiej w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”. „Ruch Literacki” 1995, z. 4, s. 531-536.
21. K. Jedynak, Kilka uwag o poemacie prozą. „Ruch Literacki” 1995, z. 4, s. 495-502.
22. B. Johnson, Défiguration du langage poétique. La seconde révolution baudelairienne. Paris 1979.
23. B. Johnson, Quelques consequences de la différence anatomique des textes. Pour une théorie du poème en prose. „Poétique” 1976, nr 28.
24. J. Kasprowicz, O bohaterskim koniu i walącym się domu. W: Utwory literackie. 4. Oprac. R. Loth. Kraków 1984.
25. T. Kunz, Jonathana Cullera poszukiwania modelu nowoczesnej liryki. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red., wstęp R. Nycz. Kraków 2004, s. 250-256.
26. Ph. Lejeune, Pakt autobiograficzny. Przeł. A. W. Labuda. „Teksty” 1975, nr 5, s. 31-49.
27. J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891-1906. Warszawa 1975.
28. T. Miciński, Poematy prozą. Oprac. W. Gutowski. Kraków 1985.
29. T. Michałowska, The Earlier Notion of "Poem" and Genological Problems. (Dawne pojęcie „poematu” a zagadnienia genologii). „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1985, t. 28, z. l (55), s. 5-21.
30. T. Michałowska, Pojęcie „poematu” w poetyce staropolskiej na tle tradycji europejskiej. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczno-Literackie" 1987, z. 63, s. 13-35.
31. H. Morier, Dictionnaire de poétique et de rhétorique. Paris 1961.
32. M. S. Murphy, A Tradition of Subversion. The Prose Poem in English from Wilde to Ashbery. Amherst 1992.
33. W. Nałkowski, M. Komornicka, C. Jellenta, Forpoczty, Lwów 1895.
34. A. Nasiłowska, Proza poetycka, poemat prozą, liryk prozą. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka. Wrocław 1992, s. 871-875.
35. K. Nowicki, Gra o wszystko.( Poczet pisarzy trzydziestolecia. Leopold Buczkowski). „Literatura” 1974, nr 6, s. 3.
36. R. Nycz, Sylwy współczesne. Kraków 1996.
37. A. Okopień-Sławińska, Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego. W: Semantyka wypowiedzi poetyckiej: (preliminaria). Wyd.2. Kraków 1998, s. 229-247.
38. T. Peiper, Nowe usta. Odczyt o poezji. W: Pisma wybrane. Oprac. S. Jaworski. BN I 235. Wrocław 1979, s. 206-251.
39. J. Pieszczachowicz, Kręgi ciemności. „Miesięcznik Literacki” 1968, nr 9, s. 51-56.
40. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. Warszawa 1992.
41. M. Podraza-Kwiatkowska, Wacław Rolicz-Lieder. Warszawa 1966.
42. L. Pszczołowska, Forma wierszowa a utwór liryczny. W zb.: Wiersz i poezja. Konferencja teoretycznoliteracka w Pcimiu. Red. J. Trzynadlowski. Wrocław 1966, s. 95-105.
43. M. A. Ruff, Baudelaire. Przeł. A. Olędzka-Frybesowa. Warszawa 1967.
44. S. Sawicki, Wokół opozycji wiersz-proza. W zb.: Metryka słowiańska. Red. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska. Wrocław 1971, s. 265-283.
45. S. Skwarczyńska, Sytuacja w poetyce określenia „poemat”. „Roczniki Humanistyczne” 1971, z. 1, s. 261-272.
46. J. Ślósarska, Poemat prozą. (Materiały do „Słownika rodzajów literackich”). „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1993, z. 1/2, s. 213-214.
47. E. Staiger, Grundbegriffe der Poetik. Zürich 1946.
48. S. Sterna-Wachowiak, Wiersz wolny awangardowy. „Poezja” 1980, nr 6, s. 10-25.
49. G. Szymczyk, „Ten oksymoroniczny potwór? ” O teoriach poematu prozą. W zb.: Genologia i konteksty. Red. Cz. P. Dutka. Zielona Góra 2000, s. 85-93.
50. G. Szymczyk, Poemat prozą. Metoda opisu współczesności. „Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”. Seria 1. "Nauki Humanistyczno-Społeczne" 1979, z. 50, s. 69-79.
51. G. Szymczyk, Zagadnienie związków poezji i prozy w świetle wypowiedzi krytycznoliterackich. W zb.: O języku literatury. Red. J. Bubek, A. Wilkoń. Katowice 1981, s. 267-277.
52. M. Tarnogórska, Poemat międzywojenny. Studium z poetyki historycznej gatunku. Wrocław 1997.
53. I. Turgieniew, Poezje prozą. Przetł. i szkicem objaśniającym oraz notami opatrzył P. Hertz. Kraków 1985.
54. K. Zabawa, „Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów”. Młodopolskie odmiany krótkiego poematu prozą. Kraków 1999.
55. Z. Zbyrowski, Klasyfikacja wewnątrzgatunkowa poematu w literaturach wschodniosłowiańskich. W zb.: Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7. Red. J. Bardach [i in.]. Warszawa 1988, s. 339-349.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

29

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)