RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Puszcza starożytna” Elizy Orzeszkowej

Creator:

Narolska, Aneta

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VI (XLVIII) 2013

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Bachórz, Wstęp, w: E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, oprac. J. Bachórz, t. 1, Wrocław 1996, s. LXXV.
2. P. Bajko, Powstanie listopadowe i styczniowe na terenie Puszczy Białowieskiej, „Mówią Wieki” 1979, nr 10, s. 30.
3. P. Bajko, Powstanie osady, w: tegoż, Białowieża. Zarys dziejów do 1950 roku, Białowieża 2001, s. 13-19.
4. J. Brincken, Mémoire descriptif sur la forêt impériale de Białowieża en Lithuanie, Varsovie 1826 [cyt. za: D. Krasnodębski, T. Samojlik, Zamczysko w Puszczy Białowieskiej. Historia legendy, „Wiedza i Życie” 2004, nr 62, s. 62].
5. T. Budrewicz, „Ta trzecia”. Konopnicka w tle „Ad astra”, w: Dwie gwiazdy, dwie drogi. Konopnicka i Orzeszkowa - relacje różne, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2011, s. 194.
6. T. Bujnicki, Cywilizacyjny mit kresowy w literaturze o Wielkim Księstwie Litewskim. Wiek XIX, w: Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Lublin 2010, s. 81-98.
7. P. Daszkiewicz, T. Samojlik, B. Jędrzejewska, Puszcza Białowieska w pracach przyrodników i podróżników 1831–1863, Warszawa 2012, s. 179.
8. S. Fita, Eliza Orzeszkowa w poszukiwaniu religii, w: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993, s. 92.
9. M. Goławski, E. Kazimirowski, Białystok. Przewodnik po mieście i okolicy, Białystok 1939, s. 79.
10. O. Hedemann, Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (w okresie od 1798 roku). L’ histoire de la forêt de Białowieża (jusqu'à 1798), uzupełnił i oprac. W. Hartman, Warszawa 1939, s. 80.
11. E. Ihnatowicz, Etyka naśladowania, w: Etyka i literatura. Pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Warszawa 2006, s. 326.
12. E. Ihnatowicz, Puszcza Żeromskiego i Orzeszkowej, w: Klucze do Żeromskiego, red. K. Stępnik, Lublin 2003, s. 161-170.
13. E. Jankowski, Komentarze. XVII: Orzeszkowa-Kruszewscy, w: E. Orzeszkowa, Listy zebrane, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, t. 7: Do rodziny, przyjaciół i korespondentów różnych: Lucyny Kotarbińskiej, Edwarda Pawłowicza, Hipolita Wawelberga, Jerzego Aleksandrowicza, Witolda Czeczotta, Franciszka Godlewskiego i innych, Wrocław 1971, s. 414-415.
14. E. Jankowski, Przypis 7 do listu 87, w: E. Orzeszkowa, Listy zebrane, do druku przygotował i komentarzem opatrzył E. Jankowski, t. 7: Do rodziny, przyjaciół i korespondentów różnych: Lucyny Kotarbińskiej, Edwarda Pawłowicza, Hipolita Wawelberga, Jerzego Aleksandrowicza, Witolda Czeczotta, Franciszka Godlewskiego i innych, Wrocław 1971, s. 501–502.
15. J. Jodkowski, Grodno. Z 28 ilustracjami i planem miasta, Wilno 1923, s. 34.
16. B. Kaczorowski, Grodno. Historia i zabytki, Warszawa 1991, s. 11–12.
17. J.J. Karpiński, Puszcza Białowieska, Warszawa 1965, s. 41 i 44.
18. Z. Kiaupa, J. Kiaupiene, A. Kuncevicius, Historia Litwy. Od czasów najdawniejszych do 1795 roku, tłum. P. Grablunas, J. Niewulis-Grablunas, J. Prusinowska, R. Witkowski, Warszawa 2007, s. 96.
19. J. Kleiner, Na szczytach twórczości: „Lilla Weneda”, w: tegoż, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. 2: Od „Balladyny” do „Lilli Wenedy”, wstęp i oprac. J. Starnawski, Kra¬ków 1999, s. 288.
20. M. Kosman, Krywe-Krywejte, w: tegoż, Litwa pierwotna. Mity, legendy, fakty, Warszawa 1989 , s. 102.
21. M. Kosman, Rzymscy przodkowie, w: tegoż, Litwa pierwotna. Mity, legendy, fakty, Warszawa 1989, s. 169-203.
22. S. Kossak, Powstańcy 1863 roku, w: Saga Puszczy Białowieskiej, Warszawa 2001, s. 311.
23. S. Kossak, Sokół królewski, w: tejże, Saga Puszczy Białowieskiej, Warszawa 2001, s. 140.
24. S. Kossak, Wilkołak, w: Saga Puszczy Białowieskiej, Warszawa 2001, s. 54.
25. D. Krasnodębski, T. Samojlik, H. Olczak, B. Jędrzejewska, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Uroczysku Zamczysko w Puszczy Białowieskiej, „Sprawozdania Archeologiczne” 2005, t. 57, s. 573-583.
26. D. Krasnodębski, T. Samojlik, Zamczysko w Puszczy Białowieskiej. Historia legendy, „Wiedza i Życie” 2004, nr 62, s. 63.
27. J.I. Kraszewski, Litwa. Starożytne dzieje, ustawy, język, wiara, obyczaje, pieśni, przysłowia, podania, t. 1: Historia do XIII wieku, Warszawa 1847, s. 442.
28. E. Łoch, Topos dworu w „Nad Niemnem” i wybranych utworach nowelistycznych Elizy Orzeszkowej, w: Nowe stulecie powieściopisarzy, pod red. A.Z. Makowieckiego, Warszawa 1992, s. 326.
29. A. Martuszewska, Od „dzikiej” do „dzikuski”. Przemiany funkcji natury w powieści, w: Przestrzeń i literatura. Studia, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978, s. 8.
30. A. Martuszewska, Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997, s. 64.
31. J. Maślanka, Dramat o pradziejach i współczesności - „Lilla Weneda” Juliusza Słowackiego, w: Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje, red. S. Grzeszczuk, A. Niewolak-Krzywda, t. 3, Rzeszów 1990, s. 131-153.
32. A. Mazur, Pod znakiem Saturna. Topika melancholii w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej, Opole 2010 [przypis 70 w rozdziale 4: Niepoprawni utopiści, czyli „piękny stan melancholii”, s. 285-286].
33. T. Narbutt, Dzieje starożytne narodu litewskiego, t. 1: Mitologia litewska, Wilno 1835, s. 353.
35. A. Narolska, O harfie i harfiarzach - romantyczne metafory w „Ad astra” Elizy Orzeszkowej i Tadeusza Garbowskiego, w: Słowacki i wiek XIX, t. 1, red. M. Ruszczyńska, Zielona Góra 2012, s. 153-165.
36. A. Narolska, „O rycerzu miłującym” Elizy Orzeszkowej. (W świetle epistolograficznych uwag o gatunkach prozy ludowej), w: Metaliterackie listowania. List jako dokument świadomości literackiej pisarza, red. I. Sikora, A. Czajkowska, Częstochowa 2012, s. 143-156.
37. E. Orzeszkowa, Kilka słów o Słowackim, w: tejże, Pisma krytycznoliterackie, zeb. i oprac. E. Jankowski, Wrocław 1959, s. 525.
38. E. Orzeszkowa, List do Aurelego Drogoszewskiego z 12 V 1903, w: tejże, Listy zebrane, t. 4: Do literatów i ludzi nauki: Józefy Sawickiej (Ostoi), Wilhelminy Zyndram Kościałkowskiej, Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy), Ignacego Baranowskiego, Józefa Kotarbińskiego, Kazimierza Zdziechowskiego, Aurelego Drogoszewskiego, Eugenii Żmijewskiej, Marii Czesławy Przewóskiej, Mariana Dubieckiego, Wrocław 1958, s. 126.
39. E. Orzeszkowa, List do Franciszka Godlewskiego z 2 VII 1898, w: tejże, Listy zebrane, t. 6: Do pisarzy: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (T.T. Jeża), Marii Konopnickiej, Michała Bałuckiego, Władysława Stanisława Reymonta, Wrocław 1967, s. 423.
40. E. Orzeszkowa, List do Ignacego Baranowskiego z 22 X [I8]99, w: tejże, Listy zebrane, t. 4: Do literatów i ludzi nauki: Józefy Sawickiej (Ostoi), Wilhelminy Zyndram Kościałkowskiej, Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy), Ignacego Baranowskiego, Józefa Kotarbińskiego, Kazimierza Zdziechowskiego, Aurelego Drogoszewskiego, Eugenii Żmijewskiej, Marii Czesławy Przewóskiej, Mariana Dubieckiego, Wrocław 1958, s. 63.
41. E. Orzeszkowa, List do Leopolda Méyeta z 18 VIII 1898, 2 VII [18]98, w: tejże, Listy zebrane, t. 2: Do Leopolda Méyeta, Wrocław 1955, s. 173, s. 171.
42. E. Orzeszkowa, List do Leopolda Méyeta z 2 VIII [18]98, w: tejże, Listy zebrane, t. 2: Do Leopolda Méyeta, Wrocław 1955, s. 168-169.
43. E. Orzeszkowa, List do Marii Konopnickiej z 5 IX [18]98, w: tejże, Listy zebrane, t. 6: Do pisarzy: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (T.T. Jeża), Marii Konopnickiej, Michała Bałuckiego, Władysława Stanisława Reymonta, Wrocław 1967, s. 172.
44. E. Orzeszkowa, List do Tadeusza Bochwica z 21 XI [4 XII 19]09, w: tejże, Listy zebrane, t. 5: Do przyjaciół: Tadeusza Bochwica, Jana Bochwica, Janiny Szoberówny, Wrocław 1961, s. 259.
45. E. Orzeszkowa, List do Tadeusza Garbowskiego z 19 I 1901, w: tejże, Listy zebrane, t. 3: Do literatów i ludzi nauki: Jana Karłowicza, Franciszka Rawity-Gawrońskiego, Henryka Nusbauma, Tadeusza Garbowskiego, Wrocław 1956, s. 249.
46. E. Orzeszkowa, List do Tadeusza Garbowskiego z 26 X [18]99 oraz z 8 I 1901, w: tejże, Listy zebrane, t. 3: Do literatów i ludzi nauki: Jana Karłowicza, Franciszka Rawity-Gawrońskiego, Henryka Nusbauma, Tadeusza Garbowskiego, Wrocław 1956, s. 200, 245.
47. E. Orzeszkowa, List do Tadeusza Garbowskiego z 27 IX [18]99, w: tejże, Listy zebrane, t. 3: Do literatów i ludzi nauki: Jana Karłowicza, Franciszka Rawity-Gawrońskiego, Henryka Nusbauma, Tadeusza Garbowskiego, Wrocław 1956, s. 195.
48. E. Orzeszkowa, Pisma zebrane, red. J. Krzyżanowski, t. 35: Ad astra, Warszawa 1950, s. 14.
49. W. Przybylski, Notatki z wycieczek po kraju. Puszcza Białowieska i żubry, „Tygodnik Ilustrowany” 1863, nr 200, s. 287–290; nr 201, s. 296–299; nr 202, s. 310–311; nr 203, s. 319–320.
50. A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864-1904, Kraków 2003, s. 29.
51. T. Samojlik, Łowy i inne pobyty królów polskich i wielkich książąt litewskich w Puszczy Białowieskiej w XV-XVI wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2006, nr 3-4, s. 293-305.
52. K. Skirmuntt, Nad Niemnem i nad Bałtykiem w zaraniu dziejów, Warszawa 1897, s. 46.
53. J. Słowacki, Lilla Weneda, w: tegoż, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, t. 7: Dramaty. „Balladyna”, „Mazepa”, „Lilla Weneda”, oprac. M. Grabowska, Wrocław 1959, s. 298.
54. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 5, Warszawa 1884, s. 157 i 370.
55. A. Spólnik, Językowy obraz drzew w prozie Elizy Orzeszkowej, w: Droga ku wzajemności. Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Grodno-Mir 24-25.10.2002, cz. 1, red. S. Musijenko, Grodno 2004, s. 130.
56. I. Szulska, Litwa Józefa Ignacego Kraszewskiego, Warszawa 2011.
57. S. Śliwiński, Powstanie styczniowe na terenie Puszczy Białowieskiej, „Echa Leśne” 1933, nr 1, s. 15.
58. J. Tomkowski, Barok - gotyk - religia serca, w: tegoż, Mój pozytywizm, Warszawa 1993, s. 337.
59. R. Waksmund, Pozłacany krajobraz. Opis żniw w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, w: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część 2, red. W. Dynak, A.W. Labuda, Wrocław 1999, s. 381.
60. E. Więcko, Dzieje Puszczy Białowieskiej od rozbiorów do 1918 roku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1963, nr 2, s. 308, s. 322.

Issue:

6

Start page:

113

End page:

130

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:69592 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2013.6

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 20, 2019

Number of object content downloads / hits:

674

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81365

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information