Obiekt

Tytuł: Reforma i wykluczenie. Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia

Twórca:

Wodziński, Marcin

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2010)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. K. Bartoszewicz, Antysemityzm w literaturze polskiej XV-XVII w. Warszawa 1914.
2. E. Bergman, The Rewir or Jewish District and the Eyruv. „Studia Judaica” 2002, nr 1, s. 85-97.
3. A. F. Bronikowski, Myśli względem reformy Żydów w Królestwie Polskim. Warszawa 1819.
4. T. Czacki, Rozprawa o Żydach i karaitach. Warszawa 1807.
5. S. Czarnecki, Staszic myśliciel i Staszic działacz-o stosunku Stanisława Staszica do Żydów w Polsce. „Zeszyty Staszicowskie” 2002, z. 3.
6. Czy my istotnie jesteśmy wrogami Żydów? „Błyskawica. Organ Narodowo-Socjalistycznej Partii Robotniczej” 1934, nr 6.
7. E. Długajczyk, Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim 1922-1939. Katowice 1990.
8. Dziś emigranci-jutro uchodźcy. „Kuźnica” 1939, nr 1.
9. A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785-1870 na tle europejskim. Warszawa 1989.
10. A. Eisenbach, The Four Year’s Sejm and the Jews. W zb.: The Jews in Old Poland 1000-1795. Ed. A. Polonsky, J. Basista, A. Link-Lenczowski. Oxford 1993.
11. A. Eisenbach, Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim. Warszawa 1972.
12. A. Eisenbach, Wielka Emigracja wobec kwestii żydowskiej 1832-1849. Warszawa 1972.
13. N. Feinberg, The Jewish Question at the Congress of Aix-la-Chapelle, 1818. „Israel Yearbook on Human Rights” 1973. Vol. 2.
14. N. M. Gelber, Di Jidn-frage in Kongres-Pojln in di jorn 1815-1830. „Bleter far Geszichte” 1948, nr 3/4.
15. N. M. Gelber, Ein „Krim-Projekt" aus dem Jahre 1818. „Die Stimme” 1928, nr 24.
16. N. M. Gelber, Sze’elat hajehudim bepolin beszenot 1815­1830. „Zion” 1948-1949.
17. N. M. Gelber, Zur Vorgeschichte des Zionismus. Judenstaatsprojekte in den Jahren 1695-1845. Wien 1927.
18. N. M. Gelber, Żydzi a zagadnienie reformy Żydów na Sejmie Czteroletnim. „Miesięcznik Żydowski” 1931, nr 2.
19. J. T. Gross, Upiorna dekada. Trzy eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców i komunistów 1939-1948. Kraków 1998.
20. E. Handke, Jaki charakter nadać emigracji żydowskiej? „Kuźnica” 1937, nr 1.
21. A. Hirszowicz, Projekt do reformy i poprawy obyczajów starozakonnych mieszkańców Królestwa Polskiego. W zb.: Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego. T. 6. Oprac. i przygot. do druku A. Eisenbach, J. Michalski, E. Rostworowski, J. Wolański. Wrocław 1969, s. 519-524.
22. G. D. Hundert, Jews in Poland-Lithuania in the Eighteenth Century: A Genealogy of Modernity. Berkeley 2004.
23. M. Janion, Mit założycielski polskiego antysemityzmu=Der Gruendungsmythos des polnischen Antisemitismus. W zb.: Społeczeństwa europejskie i Holocaust=Europäische Gesellschaften und der Holocaust: poszerzona dokumentacja konferencji w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie 30 września 2004 r. z okazji 75. urodzin Feliksa Tycha=erweiterte Beiträge zu einer Veranstaltung im Jüdischen Historischen Institut Warschau am 30. September 2004 aus Anlass des 75. Geburtstages von Feliks Tych. Red. nauk. J. Hensel. Tł. [z niem.] E. Kaźmierczak, W. Leder. Warszawa 2004.
24. J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku. Warszawa 1988.
25. J. Jurkowski, Utwory panegiryczne i satyryczne. Dzieła wszystkie. T. 2. Oprac. Cz. Hernas, M. Karplukówna. BPP, B 18. Wrocław 1968.
26. T. Kizwalter, Kryzys oświecenia a początki konserwatyzmu polskiego. Warszawa 1987.
27. S. Kostka Potocki, Żyd, nie Żyd? Odpowiedź na głos ludu izraelskiego. Warszawa 1818.
28. J. Kowal-Lipiński, „Nowa Polska" a „Państwo żydowskie". „Front Polski Zbudzonej. Pismo bojowe Nowej Polski” 1937, nr 18.
29. [W. Krasiński,] Aperçu sur les Juifs de Pologne par un officier Général Polonois. Varsovie 1818.
30. A. Kuczyński, Stanisław Staszic i Abraham Stern. Spojrzenie na wzajemne kontakty. W zb.: Stanisław Staszic. Materiały sesji staszicowskiej. Red. J. Olejniczak. Piła 1995.
31. Cz. Leśniewski, Stanisław Staszic. Jego życie i ideologia w dobie Polski niepodległej (1755-1795). Warszawa 1925.
32. L. Łętowski, O Żydach w Polsce. [Warszawa 1816?].
33. W. Łukasiński, Uwagi pewnego oficera nad uznaną potrzebą urządzenia Żydów w naszym kraju i nad niektórymi pisemkami w tym przedmiocie teraz w druku wyszłymi. Warszawa 1917.
34. R. Mahler, Diwre jeme Jisra’el: Dorot acharonim. T. 5. Merchawia 1970.
35. R. Mahler, A History of Modern Jewry, 1780-1815. New York 1971.
36. J. Michalski, The Jewish Question in Polish Public Opinion during the First Two Decades of Stanislaw August Poniatowski’s Reign. W zb.: Studies in the History of the Jews in Old Poland: in honor of Jacob Goldberg. Ed. A. Teller. Jerusalem 1998.
37. J. Michalski, Sejmowe projekty reformy położenia ludności żydowskiej w Polsce w latach 1789-1792. W zb.: Lud żydowski w narodzie polskim. Materiały z sesji naukowej w Warszawie, 15-16 wrzesień 1992. Red. J. Michalski. Warszawa 1994, s. 20-44.
38. M. Mycielski, Marcin Badeni (1751-1824). Kariera kontuszowego ministra. Warszawa 1994.
39. D. Origanius, Prognosticon, albo zalecenie cieliencia smrodliwego narodu żydowskiego na ten nowy rok 1629. Praga [1629].
40. J. Parkes, Lewis Way and His Times. „The Jewish Historical Society of England. Transactions” 1959-1961, Vol. 22.
41. K. Przezor [właśc. J. Gołuchowski], Kwestia reformy Żydów. Lipsk 1854.
42. [J. A. Radomiński,] Co wstrzymuje reformę Żydów w kraju naszym i co ją przyspieszyć powinno? Warszawa 1820.
43. Rezolucja Partii Narodowych Socjalistów uchwalona w dniu 17 XI 33 na posiedzeniu Obwodowego Zarządu PNS na Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie w Katowicach. „Polska Błyskawica” 1933, nr 2.
44. E. Ringelblum, Projekty i próby przewarstwienia Żydów w epoce stanisławowskiej. „Sprawy Narodowościowe” 1934, nr 1, s. 1-30.
45. E. Ringelblum, Żydzi w świetle prasy warszawskiej wieku XVIII-go. „Miesięcznik Żydowski” 1932, nr 1.
46. M. Stanislawski, Tsar Nicholas I and the Jews: The Transformation of Jewish Society in Russia 1825-1855. Philadelphia 1983.
47. S. Staszic, Dzieła. T. 4. Warszawa 1816.
48. S. Staszic, O przyczynach szkodliwości Żydów i środkach usposobienia ich, aby się społeczeństwu użytecznymi stali. „Pamiętnik Warszawski” 1816, t. 4, s. 390-429.
49. S. Staszic, Przestrogi dla Polski, z teraźniejszych, politycznych Europy związków i z praw natury wypadające. Oprac. S. Czarnowski. Wrocław-Warszawa 2003.
50. B. Szacka, Stanisław Staszic. Portret mieszczanina. Warszawa 1962.
51. T. O., Żydzi a emigracja. „Front Polski Zbudzonej. Pismo bojowe Nowej Polski” 1937, nr 2.
52. J. Tugendhold, Jerobaał, czyli mowa o Żydach, napisana z powodu wyszłego bezimiennie pisemka pt. "Sposób na Żydów". Warszawa 1818.
53. A. Walicki, Philosophy and Romantic Nationalism: The Case of Poland. Notre Dame 1994.
54. Th. Weeks, From Assimilation to Antisemitism: The "Jewish Question" in Poland, 1850-1914. DeKalb 2006.
55. M. L. Wishnitzer, Projekty rieformy jewriejskogo byta w Giercogstwie Warszawskom i Carstwie Polskom. „Pierieżytoje” 1909.
56. [G. Witowski,] Sposób na Żydów, czyli Środki niezawodne zrobienia z nich ludzi uczciwych i dobrych obywateli. Dziełko dedykowane posłom i deputowanym na Sejm 1818 roku. Warszawa 1818.
57. M. Wodziński, Clerks, Jews, and Farmers: Projects of Jewish Agricultural Settlement in Poland. „Jewish History” 2007, Vol. 21, Issue 3, pp 279–303.
58. M. Wodziński, „Cywilni chrześcijanie": Spory o reformę Żydów w Polsce, 1789-1830. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2004, s. 9-42.
59. M. Wodziński, „Wilkiem orać". Polskie projekty kolonizacji rolnej Żydów, 1775-1823. W zb.: Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej. Red. M. Wodziński, A. Michałowska-Mycielska. Wrocław 2007, s. 105-129.
60. H. E. Wyczawski, Słownik polskich teologów katolickich. T. 4. Warszawa 1983.
61. X. S. [F. K. Szaniawski], Rzeczy rozmaite o Żydach. „Pamiętnik Warszawski” 1815, t. 1, s. 438-441.
62. K. Zienkowska, Citizens or Inhabitants? The Attempt to Reform the Status of the Polish Jews during the Four Years’ Sejm. tł. z pol. Janina Dorosz. „Acta Poloniae Historica” 1997, Vol. 76, s. 31-52.
63. Żydzi na Madagaskar. „Narodowiec” 1937, nr 33.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

21

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63388 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-10-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

271

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81427

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji