Object structure

Title:

Identyfikacja i wykorzystanie zasobów lokalnych w budowaniu przewagi konkurencyjnej – przykład regionu lubelskiego = Identification and use of local resources in building a competitive advantage; on the example of the Lublin region

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Creator:

Bański, Jerzy (1960- ). Autor https://orcid.org/0000-0001-9056-0404 -

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; zasoby lokalne ; Lubelszczyzna ; rozwój lokalny ; region

Abstract:

Zasoby lokalne to elementy potencjału wewnętrznego określonego obszaru stwarzające możliwości generowania nowych impulsów rozwojowych i kształtowania nowych produktów lokalnych. Wśród zasobów można wyróżnić: wytwarzane produkty materialne, usługi, umiejętności lub wiedzę, lokalne zachowania i zwyczaje, surowce i bogactwa naturalne oraz wydarzenia i miejsca historyczne. Celem tego opracowania jest identyfikacja zasobów lokalnych w woj. lubelskim i przedstawienie przykładów ich wykorzystania do budowy nowych produktów regionalnych, które mogą kształtować przewagę konkurencyjną Lubelszczyzny. W opracowaniu wykorzystano rezultaty badania Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny.

References:

1. Blakely E.J., 1989, Planning local economic development. Theory and practice, Sage, London-New York. ; 2. Brandenburg H., 2011, Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice. ; 3. Brol R., 1998, Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadki, Akademia Ekonomiczna, Wrocław ; 4. Camagni R., 2008, Regional Competitiveness: Towards a Concept of Territorial Capital, [w:] R. Capello, R. Camagni, B. Chizzolini, U. Fratesi (red.), Modelling Regional Scenarios for the Enlarged Europe, Springer, Berlin-Heidelberg, s. 33–47. ; 5. Dutkiewicz P., Gorzelak G. (red.), 1988, Problemy rozwoju lokalnego, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 11, UW, Warszawa. ; 6. Friedman T., 2001, Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań. ; 7. Fujita M., Krugman P., Venables A., 1999, The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade, MIT Press, Cambridge, MA. ; 8. Gorzelak G., 2008, Polska lokalna 2007 – synteza, [w:] G. Gorzelak (red.), Polska lokalna 2007, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 10–31. ; 9. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje – uwarunkowania – zależności – czynniki – skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa, s. 11–26. ; 10. Hryniewicz J. (red.), 1990, Społeczności lokalne u progu przemian ustrojowych, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 24, UW, Warszawa. ; 11. Jałowiecki B., 1989, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 16, UW, Warszawa. ; 12. Jewtuchowicz A., 2013, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ; 13. Knieć W., 2010, Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Toruń. ; 14. Komunikat Komisji EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Bruksela. ; 15. Parysek J., 1996 (red.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 16. Parysek J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. ; 17. Pretty J., 1999, O zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa (tłumaczenie broszury Sustainable Development for Local Economies). ; 18. Raport końcowy, Usługa przeprowadzenia badania i opracowania raportu na temat: Diagnoza zasobów lokalnych Lubelszczyzny realizowanego w ramach projektu ,,Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, 2015, Agrotec, Warszawa. ; 19. Romer P.M., 1990, Endogenous Technological Change, Quarterly Journal of Economics, 98, s. 71–102. ; - ; 20. Scott A.J., Storper M., 2003, Regions, globalization, development, Regional Studies, 37, s. 579–593. ; - ; 21. Sekuła A., 2001, Koncepcje rozwoju lokalnego w świetle współczesnej literatury polskiej – zarys problemu, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 588, Ekonomia 40, Politechnika Gdańska, Gdańsk, s. 89–95. ; 22. Sobala-Gwosdz A., 2005, Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim, Uniwersytet Jagielloński, Kraków. ; 23. Starosta P. (red.), 2012, Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 24. Trojanek M., 1994, Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć innowacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2, 137, Poznań. ; 25. Wasielewski K. (red.), 2009, Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu Leader w Polsce w latach 2004–2009, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

44

Start page:

7

End page:

19

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.44.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: