Obiekt

Tytuł: Młodzież z osiedli popegeerowskich a kształtowanie społecznych zasobów lokalnych = Youth of former State Agricultural Farm estates as local human resources

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 44

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem opracowania jest próba refleksji nad przyszłym kierunkiem rozwoju osiedli popegeerowskich (na przykładzie Chotla w gminie Izbica Kujawska, woj. kujawsko-pomorskie) oparta na analizie i ocenie aktualnych społecznych zasobów lokalnych reprezentowanych przez młodzież. W opracowaniu przyjęto, że kategoria ta w nieodległej perspektywie czasowej będzie wpływać na zasoby społeczne, te zaś przesądzą o tempie i kierunkach zmian obserwowanych na obszarach wiejskich. W związku z niepodważalnym faktem, że wsie popegeerowskie uważane są za jedne z najbardziej problemowych w planowaniu rozwoju obszarów wiejskich, a zasoby społeczne jej dorosłych mieszkańców cechuje brak więzi, zaufania i gotowości do współpracy, w opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytania: jakie są społeczne zasoby młodzieży mieszkającej w tego typu wsiach, czy zasoby te różnią się od zasobów społecznych ich rodziców i czy pozwalają one upatrywać szansy na poprawę sytuacji wsi popegeerowskich w przyszłości. Podjęta analiza ma charakter prognostyczny, co jest szczególnie istotne w przypadku obszarów problemowych. Szukając pewnych prawidłowości, można najogólniej wskazać, że w aspektach uznanych za zagrożenia dla rozwoju wsi popegeerowskich poglądy osób młodych i pozostałych członków społeczności są dość zbliżone, natomiast w kategorii szans rysują się istotniejsze różnice na korzyść osób młodych.

Bibliografia:

1. Adamski W., 1980, Młodzież w społeczeństwie, konfrontacje polsko-amerykańskie, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa. ; 2. Bański J., 2002, Typy ludnościowych obszarów problemowych, Studia Obszarów Wiejskich, 2, s. 41–52. ; 3. Bański J., 2007, Geografia rolnictwa Polski, PWE, Warszawa. ; 4. Bański J., 2013, O przyszłości polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 9–24. ; 5. Będzik B., 2008, Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, Acta Scientorum Polonorum, Oeconomia, 7 (4), s. 27–34. ; 6. Biegańska J., 2013, Rural areas in Poland from a demographic perspective, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 20, s. 7–22. DOI: 10.2478/bog-2013-0008 ; - ; 7. Biegańska J., Szymańska D., 2013, The scale and the dynamics of permanent migration in rural and peri-urban areas in Poland – some problems, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 21, s. 21–30. DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0017 ; - ; 8. Biegańska J., Dymitrow M., Grzelak-Kostulska E., Środa-Murawska S., 2017, From Policy to Misery: The State Agricultural Farm vs. 'the Rural' (w przygotowaniu). ; 9. Borowski A., 2013, Cooperative and national agricultural farm as total institutions, International Letters of Social and Humanistic Sciences, 11, s. 100–105. ; - ; 10. Boström M., Lidskog R., Uggla Y., 2017, A reflexive look at reflexivity in environmental sociology, Environmental Sociology, 3, 1, s. 6–16. ; - ; 11. Boyer D., 2015, Reflexivity reloaded: from anthropology of intellectuals to critique of the method to studying sideways. Anthropology now and next: essays in honor of Ulf Hannerz, Berghahn, New York. ; 12. Bryant L., Pini B., 2011, Gender and rurality, Routledge, New York. ; 13. Bunting T.E., Cousins L.R., 1985, Environmental dispositions among school-age children: A preliminary investigation, Environment and Behavior, 17 (6), s. 725–768. ; - ; 14. Churski P., Perdał R., 2008, Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej, [w:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic – nowa jakość przestrzeni, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4, s. 21–32. ; 15. Corcoran C., 2003, Partnership, Exclusion and the Young: The Neglected Voice of the Rural Young, [w:] K.B. Beesley, H. Millward, B. Ilbery, L. Harrington, (red.), The New Countryside: Geographic Perspectives on Rural Change, Brandon University and Saint Mary's University, Brandon-Halifax, s. 351–364. ; 16. Crouch G.I., Ritchie J.R.B., 2003, The competitive destination, CABI Publishing, Cambridge. ; 17. Daszkiewicz M., 2012, Research on the territorial image using methods based on free association, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Nauki o Zarządzaniu, WUE, Wrocław, s. 74–83. ; 18. Delbosc A., Currie G., 2011, The spatial context of transport disadvantage, social exclusion and well-being, Journal of Transport Geography, 19 (6), s. 1130–1137. ; - ; 19. DeVoe J.E., Krois L., Stenger R., 2009. Do children in rural areas still have different access to health care? Results from a statewide survey of Oregon's food stamp population, The Journal of Rural Health, 25 (1), s. 1–7. ; - ; 20. Dymitrow M., Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., 2017, Deprivation and the rural-urban trap, Tijdschrift voor economische en sociale geografie. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/tesg.12263 (w druku). ; - ; 21. Dymitrow M., Brauer R., 2016, Land or People? On the Iatrogenesis of conflation, Acta Geobalcanica, 2 (2), s. 63–75. ; - ; 22. European Commission, 2008, Poverty and social exclusion in rural areas, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, Brussels. ; 23. Fedyszak-Radziejowska B., 2006, Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy? [w:] K. Szafraniec (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, IRWiR PAN, Warszawa, s. 123–146. ; 24. Fedyszak-Radziejowska B., 2006, Kapitał społeczny wsi – w poszukiwaniu utraconego zaufania, [w:] K. Szafraniec (red.), Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie–społeczność lokalna–edukacja, IRWiR PAN, Warszawa, s. 71–120. ; 25. Feltynowski M., Senetra A., Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., Dymitrow M., Środa-Murawska S., 2015, Some problems of local development: the example of former State Agricultural Farms in Poland, Research for rural development 2015, annual 21th International Scientific Conference, proceedings, 2, Latvia University of Agriculture, Jelgava, s. 237–243. ; 26. Forbrig J. (red.), 2005, Revisiting youth political participation: Challenges for research and democratic practice in Europe, Council of Europe, Strasbourg. ; 27. de Gennaro B., Fantini A., 2002, The concept of rurality and the rural-urban relationship as perceived by young people. [w:] A. Cristovao, L. Omodei Zorini (red.), Farming and rural systems research and extension, ARSIA, Florence, s. 253–263. ; 28. Giroux H.A., 2003, The abandoned generation. Democracy beyond the culture of fear, Palgrave MacMillan, New York. ; - ; 29. Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A., 2000, Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, IFiS PAN, Warszawa. ; 30. Gorlach K., Foryś G., 2003, Key issues in rural-urban relations in Poland: between present past and European future, [w:] A. Cristovao, L. Omodei Zorini (red.), Farming and rural systems research and extension, Florence, ARSIA, s. 289–298. ; 31. Halamska M., 2008, Kapitał społeczny wsi: próba rekonstrukcji, Przegląd Socjologiczny, 57, 1, s. 81–104. ; 32. Jentsch B., Shucksmith M., (red.), 2004, Young People in Rural Areas of Europe, Ashgate, Aldershot. ; 33. Kallio K.P., 2016, Youthful political presence: Right, reality and practice of the child, [w:] K.P. Kallio, S. Mills (red.), Politics, Citizenship and Rights, Springer, Singapore, s. 89–110. ; 34. Karwacki A., 2002, The Culture of Poverty in the Post-State Farm Community, Eastern European Countryside, 8, s. 79–93. ; 35. Kosmaczewska J., 2009, Kapitał społeczny mieszkańców wsi jako czynnik turystycznego rozwoju obszarów wiejskich, Acta Scientorum Polonorum. Oeconomia, 8 (4), s. 87–96. ; 36. Kożuch A., 2011, Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego, [w:] A. Kożuch, A. Noworól (red.), Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 9–17. ; 37. Kraciński P., 2011, The disposition of agricultural property of the National Treasury 1992–2009, Ekonomika Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 87, s. 41–53. ; 38. Krzyminiewska G., 2009, Wiedza ekonomiczna i umiejętności społeczne młodzieży wiejskiej, Acta Scientarium Polonorum. Oeconomia, 8 (3), s. 57–67. ; 39. Krzysztofik R., Dymitrow M., Grzelak-Kostulska E., Biegańska J., 2017, Poverty and social exclusion: An alternative spatial explanation, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 35, s. 45–64. DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2017-0004 ; - ; 40. Kwiecińska-Zdrenka M., 2004, Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości?, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. ; 41. Levy S., 2010, Good intentions, bad outcomes: Social policy, informality, and economic growth in Mexico, Brookings Institution Press, Washington. ; 42. Levy S., Schady N., 2013, Latin America's social policy challenge: education, social insurance, redistribution, Journal of Economic Perspectives, 27 (2), s. 193–218. ; - ; 43. Leyshon M., 2008, The betweenness of being a rural youth: inclusive and exclusive lifestyles, Social & cultural geography, 9 (1), s. 1–26. ; - ; 44. Little J., 1999, Otherness, Representation and the Cultural Construction of Rurality, Progress in Human Geography, 23 (3), s. 437–442. ; - ; 45. Lucas K., 2012, Transport and social exclusion: Where are we now?, Transport Policy, 20, s. 105–113. ; - ; 46. Machemer P.L., Bruch S.P., Kuipers R., 2008, Comparing rural and urban children's perceptions of an ideal community, Journal of Planning Education and Research, 28 (2), s. 143–160. ; - ; 47. Mannheim K., 1928, Das Problem der Generationen, Kölner Vierteljahrshefte für Soziologie, 7, s 157–185, 309–330. ; 48. Mannheim K., 1943, Diagnosis of our Times. Wartime Essays of a Sociologist, Chapter III: The Problem of Youth in Modern Society, Kegan Paul, Trench, Trubner & CO., LTD, London. ; 49. Marks-Bielska R., 2002, Edukacja szansą awansu społecznego młodzieży ze środowisk popegeerowskich, Polityka Społeczna, 10, s. 17–20. ; 50. Marks-Bielska R., 2005, Byli pracownicy PGR jako przegrani" transformacji ustrojowej popegeerowskich, Polityka Społeczna, 7, s. 9–12. ; 51. Maślanka J., 2008, Uwarunkowania dostępu do lokalnych rynków pracy mieszkańców obszarów wiejskich Kujaw, [w:] K. Heffner (red.), Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 71–85. ; 52. McGrath B., 2001, "A problem of resources": defining rural youth encounters in education, work & housing, Journal of Rural Studies, 17 (4), s. 481–495. ; - ; 53. Müller-Frączek I., Muszyńska J., 2015, Kapitał intelektualny polskiej wsi a poziom życia jej mieszkańców, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, 17, 6, s. 198–203. ; 54. Philip L.J., Shucksmith M., 2003, Conceptualizing social exclusion in rural Britain, European Planning Studies, 11 (4), s. 461–480. ; - ; 55. Philo C., 1992, Neglected Rural Geographies: A Review, Journal of Rural Studies, 8, s. 193–207. ; - ; 56. Polska 2030, Wyzwania rozwojowe, 2009, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dostępne: https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/badania%20aktywne%20starzenie/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf (DoA: 26.04.2016). ; 57. Pomianek I., 2010, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Acta Scientarium Polonorum. Oeconomia, 9 (3), s. 227–239. ; 58. Pretty J., 1998, O zrównoważonym rozwoju gospodarki lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa. ; 59. Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R.Y., 1993, Making democracy work. Civic traditions in modern Italy, Princeton University Press, Princeton. ; 60. Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R.Y., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wydawnictwo Znak, Kraków. ; 61. Reilly M.D., 1990, Free elicitation of descriptive adjectives for tourism image assessment, Journal of Travel Research, 28 (4), s. 21–26. ; - ; 62. Roca de Nazaré Oliveira M., 1998, Youth and rural development in Europe – Policy issues and responses in the European Community, [w:] G.A. Truitt (red.), Increasing the involvement of young men and women in rural development in Europe, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, s. 1–38. ; 63. Rocznik demograficzny, 2013, GUS, Warszawa, dostępne: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2013.pdf, (DoA: 26.04.2016). ; 64. Rosner A. (red.), 1999, Typologia wiejskich obszarów problemowych, IRWiR PAN, Warszawa. ; 65. Rosner A. (red.), 2002, Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych, IRWiR PAN, Warszawa. ; 66. Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa. ; 67. Rye J.F., 2006, Rural youths' images of the rural, Journal of Rural Studies, 22 (4), s. 409–421. ; - ; 68. Sakson A., 2003, Kształtowanie się nowej społeczności powiatu słupskiego po 1945 roku na tle przemian społecznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych, [w:] A. Czarnik (red.), Obrazy Ziemi Słupskiej. Społeczeństwo-administracja-kultura, Materiały z VII Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej, Słupsk, s. 132–139. ; 69. Shen G., Shen S., 2014. Study on the psychological problems of left-behind children in rural areas and countermeasures, Studies in Sociology of Science, 5 (4), s. 59–63. ; 70. Shortall S., 2008, Are rural development programmes socially inclusive? Social inclusion, civic engagement, participation, and social capital: Exploring the differences, Journal of Rural Studies, 24 (4), s. 450–457. ; - ; 71. Sibley D., 1988, Purification of space, Environment and Planning, D: Society and Space, 6 (4), s. 409–421. ; - ; 72. Strzemińska A., Wiśnicka M., (red.), 2011, Młodzież na wsi. Raport z badania, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa. ; 73. Szafraniec K., 2005, Młodzież wiejska-młodzież polska: dążenia życiowe i potencjał obywatelski na tle standardów europejskich, Wieś i Rolnictwo, 3, s. 108–122. ; 74. Szarfenberg R., 2008: Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa. ; 75. Szymczak M., 2005, Miasto i wieś w Polsce: dystanse w zakresie mieszkaniowych i materialnych warunków życia 1975–1997: studium z socjologii empirycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. ; 76. Tarkowska E., 2001, An underclass without ethnicity: the poverty of Polish women and agricultural laborers, [w:] R. Emigh, E. Fodor, I. Szelényi (red.), Poverty, ethnicity & Gender in Eastern Europe During The Market Transition, Praeger, Westport, s. 83–122. ; 77. Vanderbeck R.M., Morse Dunkley C., 2003, Young People's Narratives of Rural-Urban Difference, Children's Geographies, 1 (2), s. 241–259. ; - ; 78. Wagner T., 2012, Creating innovators: The making of young people who will change the world, Simon and Schuster, New York. ; 79. Wilkin J., 1997, Przekształcenia sektora państwowych gospodarstw rolnych w Polsce w opinii władz lokalnych i mieszkańców osiedli pegeerowskich", [w:] K. Korab (red.), Ludzie i ziemia po upadku pegeerów. Analiza socjologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 44–75. ; 80. Woodward R., 1996, "Deprivation" and "the Rural": An Investigation into Contradictory Discourses, Journal of Rural Studies, 12 (1), s. 55–67. ; - ; 81. Woolcock M., Narayan D., 2000, Social capital: Implications for development theory, research, and policy, The World Bank Research Observer, 15 (2), s. 225–249. ; -

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

44

Strona pocz.:

75

Strona końc.:

92

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62011 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.44.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji