Object structure
Title:

Filozof na prowincji w utworach pisarzy XIX wieku (wybrane zagadnienia)

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Czajkowska, Agnieszka

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam ; Dygasiński, Adolf ; geopoetics ; Prus, Bolesław ; Trentowski, Bronisław ; philosophy

References:

1. Archiwum komisji do badania historii filozofii w Polsce, s. 162.
2. M. Baliński, Pamiętniki o Janie Śniadeckim, jego życiu prywatnym i publicznym i dziełach jego, Wilno 1865, t. 1, s. 848–868, przedruk: „Studia z Historii Filozofii” 2013, nr 4, http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.047 [dostęp 2016–09–21].
3. A. Bar, Zwolennicy i przeciwnicy filozofii Hegla w polskim czasopiśmiennictwie (1830–1850), w: Archiwum komisji do badania historii filozofii w Polsce, t. 5, Kraków 1933.
4. B. Bobrowska, Profesor Dębicki w Borkach (Wiktor Gomulicki i Bolesław Prus), „Wiek XIX” 2014, R. 7 (49), s. 191–206.
5. B. Bolesławita [J.I. Kraszewski], Rachunki. Rok 4. Z roku 1869, Poznań 1870, s. 651–658.
6. G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996, s. 62.
7. G. Borkowska, Prusa filozofia życia, w: Jubileuszowe „żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r., pod red. Z. Przybyły, Częstochowa 1998, s. 72.
8. T. Budrewicz, Filozofia profesora Dębickiego sposobem analitycznym wyłożona, w: Prus i inni. Prace ofiarowane profesorowi Stanisławowi Ficie, red. J.A. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003, s. 124.
9. T. Budrewicz, Genotyp filozofa w wileńskich powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: tegoż, O Kraszewskim. Studia, Kraków 2013, s. 223–262.
10. T. Budrewicz, Mogiły – sprawa polska i pozaświat, w: Kraszewski. Poeta i światy, pod red. T. Budrewicza, E. Ihnatowicz, E. Owczarz, Toruń 2012, s. 440.
11. A. Czajkowska, „Poeci uczeni”. Związki nauki i literatury w twórczości romantyków, Częstochowa 2014.
12. A. Dygasiński, Filozof i praczka, w: tegoż, Pisma wybrane, pod red. B. Horodyskiego, t. 16: Nowele i opowiadania, Warszawa 1951, t. 4, s. 27.
13. S. Fita, Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa 1980, s. 91–92.
14. M. Gloger, Książka dla wszystkich i dla nikogo. „Najogólniejsze ideały życiowe” Bolesława Prusa wobec „filozofii życia”, w: Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003, s. 382.
15. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, wstęp J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1974, t. 1, s. 80.
16. A. Głowacki [B. Prus], Listy, oprac. i posł. K. Tokarzówna, red. Z. Szweykowski, Warszawa 1959, s. 45.
17. W. Gomulicki, Złote ogniwa, t. 1, Warszawa 1895, s. 120–121.
18. H. Gradkowski, Etyka poety i etyka filozofa. Zygmunt Krasiński i August Cieszkowski, w: Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości. Prace interdyscyplinarne, t. 8, red. i wstęp L. Rożek, Częstochowa 2011, s. 94.
19. P. Graf, Krytyka filozoficzna, w: Literatura a filozofia, pod red. B. Sienkiewicz i T. Sobieraja, Poznań 2010, s. 87–101.
20. W. Horodyński, Prus w powstaniu styczniowym, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. Stanisław Fita, Warszawa 1962, s. 18.
21. A. Janicka, Powrót do nocy. „Dumania pesymisty” Aleksandra Świętochowskiego, w: Noc. Symbol – temat – metafora, t. 2: Noce polskie, noce niemieckie, pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha, M. Bajki, Białystok 2012, s. 468–470.
22. M. Januszkiewicz, Hermeneutyka jako miejsce spotkania filozofii i literatury, w: jw., s. 155–156.
23. S. Karpowicz-Słowikowska, Niebłahy drobiazg. „On” Bolesława Prusa, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2014, R. 7 (49), s. 151–152.
24. J.I. Kraszewski, Akta babińskie. Pismo nie-periodyczne i nie-zbiorowe, książeczka pierwsza, Wilno 1843, s. 30–31, 32.
25. J.I. Kraszewski, Dziennik z lat 1850–1853, w: tegoż, Pamiętniki, oprac. W. Danek, Wrocław 1972, s. 295–296.
26. J.I. Kraszewski, Pamiętniki, oprac. W. Danek, Wrocław 1972, s. 267–268.
27. J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus, Warszawa 1975, s. 423.
28. T. Markiewka, Poezja a filozofia. O dwóch wierszach Wiktora Gomulickiego, w: Wiktor Gomulicki znany i nieznany, pod red. B. Burdzieja i A. Stoffa, Toruń 2012, s. 129–152.
29. B. Mazan, Pozytywizm warszawski z perspektywy mikroświatów tekstowych, Łódź 2002.
30. A. Mickiewicz, Wykład XXX, w: tegoż, Dzieła, t. 9: Literatura słowiańska. Kurs drugi, przeł. L. Płoszewski, oprac. J. Maślanka, Warszawa 1997, s. 387–388.
31. C.K. Norwid, Pisma wybrane, wyb. i oprac. JW. Gomulicki, t. 5: Listy, Warszawa 1983, s. 661.
32. E. Paczoska, Krytyka literacka pozytywistów, Wrocław 1988, s. 103.
33. T. Pini, Dwaj poeci filozofowie. Szkic literacki, Lwów 1900, s. 17.
34. B. Prus, Doktor filozofii na prowincji, w: tegoż, Pisma wszystkie. Humoreski, nowele, opowiadania, t. 3: 1875–1876, Warszawa–Lublin 2015.
35. B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1955, t. 5, s. 335.
36. B. Prus, Najnowszy dialog Platona, w: tegoż, Pisma, t. 23: Nowele, opowiadania, fragmenty, t. 2, Warszawa 1949, s. 202.
37. B. Prus, Na prowincji, w: tegoż, Pisma wszystkie. Humoreski, nowele, opowiadania, t. 1: 1864–1874, red. T. Żabski, oprac. T. Żabski, E. Lubczyńska-Jeziorna, H. Kubicka, A. Kuniczuk-Trzcinowicz, wstęp T. Żabski, Warszawa–Lublin 2014, s. 105–108.
38. W. Ratajczak, Filozof jako bohater literacki. Trzy przykłady z Conrada, w: Literatura a filozofia, pod red. B. Sienkiewicz i T. Sobieraja, Poznań 2010, s. 179–189.
39. Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku, cz. 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura, red. T. Kupś, Toruń 2014.
40. L. Sadowski, Polska inteligencja prowincjonalna i jej ideowe dylematy na przełomie XIX i XX wieku. Na przykładzie guberni łomżyńskiej, suwalskiej i Białegostoku, Warszawa 1988.
41. J. Skarbek, Pozytywistyczna teoria wiedzy, Warszawa 1995, s. 63 i n.
42. J. Śniadecki, Pisma. O filozofii Kanta, Kraków 1821.
43. A. Świętochowski, Dumania pesymisty, oprac. i wstęp E. Paczoska, Warszawa 2002, s. 4.
44. A. Walicki, Prace wybrane, pod red. A. Mencwela, t. 2: Filozofia polskiego romantyzmu, Kraków 2009.
45. I. Węgrzyn, „[…] gdy u nas wszystko na filozofią chorowało”. „Tomko Prawdzic” Józefa Ignacego Kraszewskiego jako zapis pokoleniowego doświadczenia romantyków, w: Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku, pod red. M. Junkierta, W. Ratajczaka, T. Sobieraja, Poznań 2016, s. 231–246.
46. Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, pod red. M. Głowińskiego i J. Sławińskiego, Wrocław 1982.
47. E. Zarych, Romantycy, myśliciele, inspiratorzy. Badania nad wpływem filozofii niemieckiej – od Kanta do Hegla – na literaturę polskiego romantyzmu, Gdańsk 2010.
48. Cz. Zgorzelski, Regionalizm poezji romantycznej na ziemiach Rzeczypospolitej wielu narodów, w: tegoż, Obserwacje, Warszawa 1993, s. 244–272.

Issue:

9

Start page:

121

End page:

143

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style: