Object

Title: Filozof na prowincji w utworach pisarzy XIX wieku (wybrane zagadnienia)

Creator:

Czajkowska, Agnieszka

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Archiwum komisji do badania historii filozofii w Polsce, s. 162. ; 2. M. Baliński, Pamiętniki o Janie Śniadeckim, jego życiu prywatnym i publicznym i dziełach jego, Wilno 1865, t. 1, s. 848–868, przedruk: „Studia z Historii Filozofii” 2013, nr 4, http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.047 [dostęp 2016–09–21]. ; 3. A. Bar, Zwolennicy i przeciwnicy filozofii Hegla w polskim czasopiśmiennictwie (1830–1850), w: Archiwum komisji do badania historii filozofii w Polsce, t. 5, Kraków 1933. ; 4. B. Bobrowska, Profesor Dębicki w Borkach (Wiktor Gomulicki i Bolesław Prus), „Wiek XIX” 2014, R. 7 (49), s. 191–206. ; 5. B. Bolesławita [J.I. Kraszewski], Rachunki. Rok 4. Z roku 1869, Poznań 1870, s. 651–658. ; 6. G. Borkowska, Pozytywiści i inni, Warszawa 1996, s. 62. ; 7. G. Borkowska, Prusa filozofia życia, w: Jubileuszowe „żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r., pod red. Z. Przybyły, Częstochowa 1998, s. 72. ; 8. T. Budrewicz, Filozofia profesora Dębickiego sposobem analitycznym wyłożona, w: Prus i inni. Prace ofiarowane profesorowi Stanisławowi Ficie, red. J.A. Malik, E. Paczoska, Lublin 2003, s. 124. ; 9. T. Budrewicz, Genotyp filozofa w wileńskich powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: tegoż, O Kraszewskim. Studia, Kraków 2013, s. 223–262. ; 10. T. Budrewicz, Mogiły – sprawa polska i pozaświat, w: Kraszewski. Poeta i światy, pod red. T. Budrewicza, E. Ihnatowicz, E. Owczarz, Toruń 2012, s. 440. ; 11. A. Czajkowska, „Poeci uczeni”. Związki nauki i literatury w twórczości romantyków, Częstochowa 2014. ; 12. A. Dygasiński, Filozof i praczka, w: tegoż, Pisma wybrane, pod red. B. Horodyskiego, t. 16: Nowele i opowiadania, Warszawa 1951, t. 4, s. 27. ; 13. S. Fita, Pokolenie Szkoły Głównej, Warszawa 1980, s. 91–92. ; 14. M. Gloger, Książka dla wszystkich i dla nikogo. „Najogólniejsze ideały życiowe” Bolesława Prusa wobec „filozofii życia”, w: Bolesław Prus. Pisarz. Publicysta. Myśliciel, red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, S. Fita, Lublin 2003, s. 382. ; 15. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, wstęp J. Krzyżanowskiego, Warszawa 1974, t. 1, s. 80. ; 16. A. Głowacki [B. Prus], Listy, oprac. i posł. K. Tokarzówna, red. Z. Szweykowski, Warszawa 1959, s. 45. ; 17. W. Gomulicki, Złote ogniwa, t. 1, Warszawa 1895, s. 120–121. ; 18. H. Gradkowski, Etyka poety i etyka filozofa. Zygmunt Krasiński i August Cieszkowski, w: Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości. Prace interdyscyplinarne, t. 8, red. i wstęp L. Rożek, Częstochowa 2011, s. 94. ; 19. P. Graf, Krytyka filozoficzna, w: Literatura a filozofia, pod red. B. Sienkiewicz i T. Sobieraja, Poznań 2010, s. 87–101. ; 20. W. Horodyński, Prus w powstaniu styczniowym, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. Stanisław Fita, Warszawa 1962, s. 18. ; 21. A. Janicka, Powrót do nocy. „Dumania pesymisty” Aleksandra Świętochowskiego, w: Noc. Symbol – temat – metafora, t. 2: Noce polskie, noce niemieckie, pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha, M. Bajki, Białystok 2012, s. 468–470. ; 22. M. Januszkiewicz, Hermeneutyka jako miejsce spotkania filozofii i literatury, w: jw., s. 155–156. ; 23. S. Karpowicz-Słowikowska, Niebłahy drobiazg. „On” Bolesława Prusa, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2014, R. 7 (49), s. 151–152. ; 24. J.I. Kraszewski, Akta babińskie. Pismo nie-periodyczne i nie-zbiorowe, książeczka pierwsza, Wilno 1843, s. 30–31, 32. ; 25. J.I. Kraszewski, Dziennik z lat 1850–1853, w: tegoż, Pamiętniki, oprac. W. Danek, Wrocław 1972, s. 295–296. ; 26. J.I. Kraszewski, Pamiętniki, oprac. W. Danek, Wrocław 1972, s. 267–268. ; 27. J. Kulczycka-Saloni, Bolesław Prus, Warszawa 1975, s. 423. ; 28. T. Markiewka, Poezja a filozofia. O dwóch wierszach Wiktora Gomulickiego, w: Wiktor Gomulicki znany i nieznany, pod red. B. Burdzieja i A. Stoffa, Toruń 2012, s. 129–152. ; 29. B. Mazan, Pozytywizm warszawski z perspektywy mikroświatów tekstowych, Łódź 2002. ; 30. A. Mickiewicz, Wykład XXX, w: tegoż, Dzieła, t. 9: Literatura słowiańska. Kurs drugi, przeł. L. Płoszewski, oprac. J. Maślanka, Warszawa 1997, s. 387–388. ; 31. C.K. Norwid, Pisma wybrane, wyb. i oprac. JW. Gomulicki, t. 5: Listy, Warszawa 1983, s. 661. ; 32. E. Paczoska, Krytyka literacka pozytywistów, Wrocław 1988, s. 103. ; 33. T. Pini, Dwaj poeci filozofowie. Szkic literacki, Lwów 1900, s. 17. ; 34. B. Prus, Doktor filozofii na prowincji, w: tegoż, Pisma wszystkie. Humoreski, nowele, opowiadania, t. 3: 1875–1876, Warszawa–Lublin 2015. ; 35. B. Prus, Kroniki, oprac. Z. Szweykowski, Warszawa 1955, t. 5, s. 335. ; 36. B. Prus, Najnowszy dialog Platona, w: tegoż, Pisma, t. 23: Nowele, opowiadania, fragmenty, t. 2, Warszawa 1949, s. 202. ; 37. B. Prus, Na prowincji, w: tegoż, Pisma wszystkie. Humoreski, nowele, opowiadania, t. 1: 1864–1874, red. T. Żabski, oprac. T. Żabski, E. Lubczyńska-Jeziorna, H. Kubicka, A. Kuniczuk-Trzcinowicz, wstęp T. Żabski, Warszawa–Lublin 2014, s. 105–108. ; 38. W. Ratajczak, Filozof jako bohater literacki. Trzy przykłady z Conrada, w: Literatura a filozofia, pod red. B. Sienkiewicz i T. Sobieraja, Poznań 2010, s. 179–189. ; 39. Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku, cz. 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura, red. T. Kupś, Toruń 2014. ; 40. L. Sadowski, Polska inteligencja prowincjonalna i jej ideowe dylematy na przełomie XIX i XX wieku. Na przykładzie guberni łomżyńskiej, suwalskiej i Białegostoku, Warszawa 1988. ; 41. J. Skarbek, Pozytywistyczna teoria wiedzy, Warszawa 1995, s. 63 i n. ; 42. J. Śniadecki, Pisma. O filozofii Kanta, Kraków 1821. ; 43. A. Świętochowski, Dumania pesymisty, oprac. i wstęp E. Paczoska, Warszawa 2002, s. 4. ; 44. A. Walicki, Prace wybrane, pod red. A. Mencwela, t. 2: Filozofia polskiego romantyzmu, Kraków 2009. ; 45. I. Węgrzyn, „[…] gdy u nas wszystko na filozofią chorowało”. „Tomko Prawdzic” Józefa Ignacego Kraszewskiego jako zapis pokoleniowego doświadczenia romantyków, w: Krasiński i Kraszewski wobec europejskiego romantyzmu i dylematów XIX wieku, pod red. M. Junkierta, W. Ratajczaka, T. Sobieraja, Poznań 2016, s. 231–246. ; 46. Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna, pod red. M. Głowińskiego i J. Sławińskiego, Wrocław 1982. ; 47. E. Zarych, Romantycy, myśliciele, inspiratorzy. Badania nad wpływem filozofii niemieckiej – od Kanta do Hegla – na literaturę polskiego romantyzmu, Gdańsk 2010. ; 48. Cz. Zgorzelski, Regionalizm poezji romantycznej na ziemiach Rzeczypospolitej wielu narodów, w: tegoż, Obserwacje, Warszawa 1993, s. 244–272.

Issue:

9

Start page:

121

End page:

143

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68626 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Object collections:

Last modified:

Feb 19, 2019

In our library since:

Feb 19, 2019

Number of object content hits:

131

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81626

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information