Object structure
Title:

Tragizm historii – tragizm człowieka. O „Demostenesie” Tadeusza Konczyńskiego

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Chojnacka, Ewa

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

historical drama ; Polish drama ; Konczyński, Tadeusz ; tragedy

References:

1. Arystoteles, Poetyka, przeł. i oprac. H. Podbielski, Wrocław 1983, s. 8.
2. B. Bravo, M. Węcowski, E. Wipszycka, A. Wolicki, Historia starożytnych Greków, t. 2: Okres klasyczny, Warszawa 2009, s. 292–322.
3. S. Brzozowska, Człowiek i historia, Opole 2007, s. 130–131.
4. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej [reprint], Kraków 1983, s. 567.
5. E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. A. Staniewska, przedm. B. Suchodolski, Warszawa 1977, s. 159–218.
6. A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski, Kraków 1996, s. 146–150.
7. L. Eustachiewicz, W kręgu stylu Wyspiańskiego, w: tegoż, Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890–1918, Warszawa 1982, s. 355–358.
8. H. Filipkowska, Koncepcje mitu i jego związków z literaturą w krytyce literackiej Młodej Polski, Lublin 1988, s. 18.
9. M. Gołaszewska, Tragizm i groza, w: tejże, Istota i istnienie wartości, Warszawa 1990, s. 203–204.
10. M. Gumkowska, Ten, który wygrał z Boyem, czyli warszawski sukces i klęska Tadeusza Konczyńskiego, w: Pisarze Młodej Polski i Warszawa, pod red. D. Knysz-Tomaszewskiej, R. Taborskiego i J. Zacharskiej, Warszawa 1998, s. 134–136.
11. G. Igliński, Przeszłość i przyszłość rodzaju ludzkiego w dramacie Imre Madácha „Tragedia człowieka”, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2013, R. VI, s. 31–52.
12. M. Janion, Czyn i klęska. Rzecz o tragizmie, w: tejże, Prace wybrane, t. 2: Tragizm, historia, prywatność, Kraków 2000, s. 139.
13. Cz. Jankowski, Wieczory teatralne i muzyczne, „Tygodnik Ilustrowany” 1911, nr 9, s. 169.
14. K. Jaspers, O tragiczności, przeł. A. Wołkowicz, w: tegoż, Filozofia egzystencji. Wybór pism, wyb. S. Tyrowicz, wstęp H. Saner, posł. D. Lachowska, przeł. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa 1990, s. 357–358.
15. T. Konczyński, Demostenes. Tragedia, Warszawa–Kraków 1911.
16. T. Konczyński, Józef Szujski jako teoretyk i twórca dramatyczny, „Ateneum” 1900, t. 1, s. 85–111, 335–360.
17. Konczyński Tadeusz, w: Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 14: Literatura pozytywizmu i Młodej Polski, oprac. zespół pod kier. Z. Szweykowskiego i J. Maciejewskiego, Warszawa 1973, s. 322–330.
18. A. Kowalczykowa, Piłsudski i tradycja, Chotomów 1991, s. 76–79.
19. Z. Kuderowicz, Artyści i historia. Koncepcje historiozoficzne polskiego modernizmu, Wrocław 1980, s. 35–47.
20. G. Le Bon, Psychologia tłumu, przeł. B. Kaprocki, przejrzał i wstępem opatrzył S. Mika, Warszawa 1994, s. 71.
21. M. Leyko, Tragedia, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Kraków 2006, s. 761.
22. A. Lubaszewska, Mit – ethos – konstrukcja. „Duma o hetmanie” Stefana Żeromskiego, Wrocław 1984, s. 17.
23. G. Matuszek, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2001, s. 333–338.
24. F. Nietzsche, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. Staff, Warszawa 1907, s. 51.
25. A. Niewiadomski, A. Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Poznań 1990, s. 105–108.
26. Owidiusz, Metamorfozy, przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła, oprac. S. Stabryła, Wrocław 1996, s. 64–74.
27. J. Paszek, „Świat ognia” w literaturze lat 1890–1918, w: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1977, s. 141–142.
28. Plutarch z Cheronei, Demostenes, w: tegoż, Cztery żywoty, przekł. i przedm. M. Brożek, Warszawa 1954, s. 119–151.
29. W. Pr. [Włodzimierz Prokesch], Teatr miejski, „Nowa Reforma” 1912, nr 148, s. 1.
30. L. Pułka, Hołota, masa, tłum. Bohater zbiorowy w prozie polskiej 1890–1918, Wrocław 1996, s. 84–85.
31. M. Sadlik, „Zmora juste-milieu”, czyli w dramaturgicznej „Otchłani” Tadeusza Konczyńskiego, w: Zapomniany dramat, t. 1, pod red. M.J. Olszewskiej i K. Ruty-Rutkowskiej, Warszawa 2011, s. 151–160.
32. M. Scheler, O zjawisku tragiczności, przeł. R. Ingarden, w: Arystoteles, D. Hume, M. Scheler, O tragedii i tragiczności, przeł. W. Tatarkiewicz, T. Tatarkiewiczowa, R. Ingarden, wybór, przedm. i oprac. W. Tatarkiewicz, Kraków 1976, s. 70–71. I. Madách, Tragedia człowieka, przeł. L. Kaltenbergh, Warszawa 1960, s. 44.
33. T. Sinko, Literatura grecka, t. 1, cz. 2, Kraków 1932, s. 219–220.
34. T. Sinko, Mickiewicz i antyk, Wrocław 1957, s. 190–192. Zob. też. W. Kubacki, Arcydramat Mickiewicza. Studia nad III częścią „Dziadów”, Kraków 1951.
35. I. Sławińska, Tragedia w epoce Młodej Polski. Z zagadnień struktury dramatu, Toruń 1948, s. 15.
36. J. Słowacki, Grób Agamemnona, w: tegoż, Poematy, oprac. J. Pelc, Wrocław 1959, s. 74–81.
37. K. Stępnik, Legenda Legionów, Lublin 1995, s. 100.
38. J. Szujski, Jerzy Lubomirski, w: tegoż, Dramata, t. 1, Kraków 1886, s. 346.
39. Tadeusz Konczyński 1875–1944, oprac. M. Piwińska, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Seria 5: Literatura okresu Młodej Polski, t. 2, zespół red.: K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, Warszawa 1967, s. 495–511.
40. O. Taplin, Teatr grecki, w: Historia teatru, pod red. J.R. Browna, red. nauk. wyd. polskiego M. Piekut, Warszawa 2007, s. 17.
41. R. Turasiewicz, Demostenes, Kraków 1992, s. 36.
42. R. Turasiewicz, Demostenes i jego czasy, w: Demostenes, Wybór mów, przeł. i oprac. R. Turasiewicz, Wrocław 1991, s. CXLIII.
43. A. Tyszczyk, Tragiczność i doświadczenie. O nieszczęściu w strukturze tekstów tragicznych, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 81.
44. A. Tyszczyk, W kręgu tragiczności. Między egzystencjalnym a moralnym, w: tegoż, Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki, Lublin 2007, s. 130.
45. J. Waligóra, Dramat historyczny w epoce Młodej Polski, Kraków 1993, s. 18–20.
46. T. Weiss, Cyganeria Młodej Polski, Kraków 1970, s. 147.
47. S. Wyspiański, Noc listopadowa, oprac. A. Łempicka, Kraków–Wrocław 1959, s. 221–222.
48. S. Wyspiański, Powrót Odysa, w: tegoż, Achilleis. Powrót Odysa, oprac. J. Nowakowski, Wrocław 1984, s. 283.
49. A. Ziołowicz, Misterium w „amfiteatrze duszy”. O „Termopilach polskich” Tadeusza Micińskiego, w: tejże, „Misteria polskie”. Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim, Kraków 1996, s. 106–125.
50. J.J. Żejmo, Upaść, aby zwyciężyć. Kategoria tragiczności w utworach historycznych Stefana Żeromskiego, w: Pośród twórczych potęg i niszczących mocy. Antynomiczne widzenie rzeczywistości w literaturze Młodej Polski, pod red. G. Iglińskiego i R. Świątkowskiego, Olsztyn 2005, s. 207.

Issue:

9

Start page:

251

End page:

268

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.14

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: