Object

Title: Ach, ten „tiomnyj morok cyganskich piesien...” (Aleksandr Błok) – o uwiedzionych przez rosyjski romans cygański

Creator:

Sobieska, Anna

Date issued/created:

2012

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Antołogija russkogo romansa. Sieriebrianyj wiek. Oprac. W. Kaługin. Moskwa 2006.
2. Antołogija russkogo romansa. Zołotoj wiek. Oprac. W. Kaługin. Moskwa 2007.
3. A. Bazylewski, Rosja w życiu i twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Przeł. MAW. „Poezja” 1987, nr 11/12, s. 162-164.
4. B. Białokozowicz, Warszawa w tworczeskom wosprijatii Aleksandra Błoka. „Język Rosyjski” 1984, nr 2, s. 67-74.
5. Bibliografia muzyczna polskich czasopism niemuzycznych. Red. K. Michałowski. T. 1–5. Kraków 1971–1979.
6. M. Bierdiajew, Dusza rosyjska i polska. Przekł. W. Radolińska. W zb.: Dusza polska i rosyjska. (Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Red. A. de Lazari. Warszawa 2004, s. 146-150.
7. M. Bierdiajew, O „wiecznie babskim” w duszy rosyjskiej (fragmenty). Przekł. W. Radolińska. W zb.: Dusza polska i rosyjska. (Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Red. A. de Lazari. Warszawa 2004, s. 139-145.
8. G. F. Black, A Gypsy Bibliography. Edinburgh 1914.
9. A. Błok, Pieśń losu. Poemat dramatyczny. W: Utwory dramatyczne. Wybór i posł. S. Pollak. Przeł. S. Pollak, J. Zagórski. Kraków 1985, s. 95-149.
10. A. Błok, Przedmowa. W: Odwet. Przeł. A. Galis. Warszawa 1989, s. 7-10.
11. A. Błok, Sobranije soczinienij w wośmi tomach. Red. W. N. Orłow, A. A. Surkow, K. I. Czukowskij. T. 3: Stichotworienija i poemy. 1907–1921. Moskwa–Leningrad 1960.
12. A. Błok, Z kryształowych snów zamieci… Przekł. K. A. Jaworski. W: Pisma. Wyd. Jubileuszowe. T. 2: Od Łomonosowa do Jewtuszenki. Lublin 1972, s. 279–280.
13. J. Błoński, Konstanty Ildefons Gałczyński. W: Poeci i inni. Kraków 1956, s. 51-160.
14. T. Boy-Żeleński, Premiera w „Qui Pro Quo”. Rewia „Precz z Grabskim”. „Kurier Poranny” 1924, nr 318.
15. W. Broniewski, Pamięci K. I. Gałczyńskiego. W: Poezje zebrane. Wydanie krytyczne. Oprac. F. Lichodziejewska. T. 3: 1946–1962. Płock–Toruń 1997, s. 113.
16. A. Brückner, O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat temu trzysta. Szkic literacki. Lwów–Warszawa 1906.
17. Z. Ch., Przegląd Muzyczny. „Nowości Muzyczne” 1910, nr 10.
18. M. Chagall, Moje życie. Przeł. J. Sell. Kraków 2003.
19. A. Chybiński, Milij Aleksiejewicz Bałakiriew (1837–1910). „Świat Słowiański” 1910, nr 72, s. 323-331.
20. A. Chybiński, Mikołaj Rimski-Korsakow (1844–1908). W trzydziestolecie śmierci. „Kurier Literacko-Naukowy” 1938, nr 25, s. 1-3.
21. R. Ciesielski, Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego. Poznań 2005.
22. D. M. Crowe, A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia. London 1995.
23. J. Czechowicz, Dwa aspekty. W: Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie. Wstęp, wybór, oprac. T. Kłak. Lublin 1972.
24. J. Czechowicz, Nic więcej. Warszawa 1936.
25. M. Dąbrowska, Uśmiech dzieciństwa. Wstęp E. Korzeniewska. Warszawa 1979.
26. F. Dostojewski, Puszkin. (Przemówienie wygłoszone 8 czerwca 1880 r. w związku z odsłonięciem pomnika Puszkina w Moskwie). W: O literaturze i sztuce. Wybór i przekł. M. Leśniewska. Wstęp J. Smaga. Kraków 1976, s. 299-315.
27. A. Drawicz, Konstanty Ildefons Gałczyński. Warszawa 1968.
28. M. Dziadek, Polska a jej sąsiedzi. W: Polska krytyka muzyczna w latach 1890–1914. Koncepcje i zagadnienia. Katowice 2002.
29. D. Epstein Nord, Gypsies and the British Imagination, 1807–1930. New York 2006.
30. J. Ficowski, Cygan. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wyd. 2. Wrocław 1994, s. 139-141.
31. J. Ficowski, Cyganiana. W zb.: Wspomnienia o Julianie Tuwimie. Red. W. Jedlicka, M. Toporowski. Warszawa 1963, s. 341-351.
32. J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach. Wyd. 3, popr. i rozszerz. Kraków–Wrocław 1986.
33. J. Ficowski, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje. Warszawa 1989.
34. H. Filipkowska, Tułacze i wędrowcy. W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977, s. 11-48.
35. S. Flukowski, Konstanty, świat, muzy. W zb.: Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim. Przedmowa, red. A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa 1961, s. 109-143.
36. J. Frankowski, Z muzyki. „Sfinks” 1908, z. 4, s. 163-166.
37. K. Gałczyńska, Srebrna Natalia. Warszawa 2006.
38. K. I. Gałczyński, Dzieła w pięciu tomach. Red. K. Gałczyńska, B. Kowalska. T. 1-2: Poezje. Warszawa 1979.
39. W. Herbaczyński, W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich. Warszawa 2005.
40. A. Iwaszkiewicz, J. Iwaszkiewicz, Listy 1922–1926. Oprac. M. Bojanowska, E. Cieślak. Wstęp T. Burek. Warszawa 1998.
41. Iz piśma angliczanki Wilmot, podrugi kniagini Daszkowoj, na rodinu. „Russkij Archiw” 1873.
42. Ja, Cyganka, docz stiepiej... Na stronie: http://a-pesni.org/romans/jacyganka.htm (data dostępu: 29 V 2009).
43. W. Jabłonowski, Dookoła Sfinksa. (Studia o życiu i twórczości narodu rosyjskiego). Warszawa–Lwów 1910.
44. K. Janczewska-Sołomko, Dyskopedia poloników do roku 1918. T. 1. Warszawa 2002.
45. J. Jankowski, Przedmowa. W: L. Tołstoj, Żywy trup. Dramat w 6 aktach (12 odsłonach). Warszawa 1912.
46. F. Járosy, Trubadur współczesności. „Wiadomości Literackie” 1924, nr 38, s. 5.
47. Jedwa mienia uznali. Sł. N. Siewierski. Muz. A. Abaza. W zb.: Oczi czornyje. Starinnyj, russkij romans. Moskwa 2004. Na stronie: http://a-pesni.org/romans/abaza/edvamenia.php (data dostępu: 29 V 2009).
48. S. Jesienin, Rosja odchodząca. Przekł. J. Łobodowski. W: U przyjaciół. Lublin–Warszawa 1935, s. 88.
49. S. Jesienin, Ruś uchodiaszczaja. W: Sobranije soczinienij. T. 3: Stichotworienija i poemy (1924–1925). Moskwa 1967, s. 50.
50. T. Karpowicz, Homo viator w polskiej poezji współczesnej. W zb.: Literatura polska na obczyźnie. Red. J. Bujnowski. Londyn 1988, s. 65-114.
51. S. F. Klonowic, Worek Judaszow. Oprac. K. Budzyk, A. Obrębska-Jabłońska. Komentarz prawniczy oprac. Z. Zdrójkowski. BPP, B 10. Wrocław 1960.
52. T. Kłak, Stolik Tadeusza Peipera. O strategiach awangardy. Kraków 1993.
53. T. Kończyc, Romans cygański. „Ilustrowany Przegląd Teatralny” 1921, nr 30/31.
54. J. Kryszak, Literatura złej chwili dziejowej. Łódź 1995.
55. A. I. Kuprin, Faraonowo plemja. W: Sobranije soczinienij w diewiati tomach. T. 9. Moskwa 1964.
56. E. Kuźma, O intertekstualizmie międzyobiegowym. (Na przykładzie „Końca świata” K. I. Gałczyńskiego). W: Między konstrukcją a destrukcją. Szkice z teorii i historii literatury. Szczecin 1994, s. 151-175.
57. J. Kwiatkowski, U podstaw liryki Leopolda Staffa. Warszawa 1966.
58. T. Lerski, Syrena Record. Pierwsza polska wytwórnia fonograficzna: 1904–1939. Przedmowa J. Kanski. Warszawa 2006.
59. A. Malgin, Ukradiennaja piesnia. „Argumienty i fakty” 1991, nr 6. Na stronie: www.a-pesni.golosa.info (data dostępu: 29 V 2009).
60. O. Mandelsztam, A. Błok (7 awgusta 21 g. – 7 awgusta 22 g.). W: Aleksandr Błok: pro et contra. Licznost’ i tworczestwo Aleksandra Błoka w kritikie i memuarach sowriemiennikow. Antołogija. Sankt-Pietierburg 2004.
61. B. Miciński, Pochylmy się nad wierszami Gałczyńskiego. „Prosto z Mostu” 1936, nr 13, s. 4.
62. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs trzeci i czwarty. W: Dzieła. T. 11. Red. J. Krzyżanowski [i in.]. Przekł. L. Płoszewski. Warszawa 1955.
63. S. Mrożek, Miłość na Krymie. Warszawa 1994.
64. Nalej bokał. Sł. W. Owczarenko, L. Drizo. Muz. L. Drizo. W zb.: Tieni minuwszego: Starinnyje romansy. Dla gołosa i gitary. Sost. A. P. Pawlinow, T. P. Orłowa. Sankt-Pietierburg 2007.
65. S. Niewiadomski, Z życia muzycznego. Igor Strawiński w Warszawie 4-go i 6-go bm. Nowe uderzenie fali rosyjskiej. „Tygodnik Ilustrowany” 1924, nr 46, s. 752.
66. S. Niewiadomski, Z życia muzycznego. Nasze szkoły muzyczne. Umuzykalnienie społeczeństwa naszego. Towarzystwa muzyczne i jego tradycje. Liga dla obrony muzyki. „Tygodnik Ilustrowany” 1924, nr 29, s. 480.
67. W. Noskowski, Muzyka w Krakowie. „Przegląd Polski” 1906, t. 159, s. 187-192.
68. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Dancing. Karnet balowy. Warszawa 1927.
69. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje zebrane. Oprac. A. Madyda. Wstęp K. Ćwikliński. Wyd. 2, zmien. i popr. T. 1. Toruń l994.
70. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Wiersze: Zmierzch. Dni. Kobieta, która czeka. Syrena. Bezpieczeństwo. Jesień. Cyganie. „Skamander” 1925, z. 41, s. 302-303.
71. Piesni i romansy russkich poetow. Red. W. J. Gusiewa. Moskwa–Leningrad 1965. Na stronie: http://az.lib.ru/n/neizwestnye/text_0250.shtml (data dostępu: 29 V 2009).
72. M. Pietrowskij, „Jezda w ostrow lubwi”, ili czto jest’ russkij romans. „Woprosy litieratury” 1984, nr 5.
73. M. B. Pliuchancowa, Błok w pieriepiskie Błokow i Kaczałowych. „Litieraturnoje nasledstwo” 1980, t. 92, z. 1.
74. A. Puszkin, Cyganie. Przeł. J. Ficowski. W: Dzieła. Red. M. Toporowski. T. 2: Poematy i baśnie. – Eugeniusz Oniegin. Warszawa 1967, s. 159-179.
75. A. S. Puszkin, Cygany. W: Soczinienija. T. 1: Stichotworienija 1811–1824 godow. Ried. N. A. Jefriemowa. Moskwa 1882.
76. A. Puszkin, Droga zimowa. Przeł. A. Ważyk. W: Wybór wierszy. Oprac. B. Galster. BN II 201. Wrocław 1982.
77. J. Rohoziński, Słowo wstępne. W zb.: Mag w cylindrze. O pisarstwie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Red. J. Rohoziński. Pułtusk 2004, s. 5-6.
78. L. Różycki, Miscellanea. Duchy pokutujące. (Słów kilka o muzyce polskiej). „Przegląd Warszawski” 1925, z. 43, s. 94-97.
79. A. Rzeczyca, Skrzydła południa [wiersz]. „Okolica Poetów” 1936, nr 1, s. 13.
80. S. M. Saliński, Gwiazda. W zb.: Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim. Przedmowa, red. A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa 1961, s. 79-108.
81. M. Shore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem. Warszawa 2008.
82. W. Słobodnik, Ulica siedmiu śpiewających komet. W zb.: Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim. Przedmowa, red. A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa 1961, s. 165-185.
83. J. Smielakow, Lubka. Przeł. W. Dąbrowski. W zb.: Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej 1880–1967. Red. W. Dąbrowski, A. Mandalian, W. Woroszylski. T. 2. Wrocław 1971.
84. A. Sobieska, Czarny romans czy lęk przed imperialistycznym ukąszeniem? Młoda Polska wobec literatury rosyjskiej. „Slavia Orientalis” 2006, nr 4, s. 485-499.
85. T. Stępień, Autor, bohater i kontekst. (Na przykładzie „Z wierszy o Małgorzatce” J. Tuwima). W zb.: Autor. Podmiot literacki. Bohater. Red. A. Martuszewska, J. Sławiński. Wrocław 1983, s. 143-160.
86. B. Sztiejnpriess, K istorii „cyganskogo pienija” w Rossii. Moskwa 1934.
87. K. Szymanowski, Jeszcze o artystycznej moskalomanii. „Warszawianka” 1924, nr 20, z 14 XI, s. 4-5.
88. K. Szymanowski, Moskalomania à rebour. „Rzeczpospolita” 1924, nr 280, z 12 X (wydanie poranne), s. 5.
89. W. P. Szymański, Z „wielką walizką rozpaczy”. „Tygodnik Powszechny” 1963, nr 49, s. 1, 4.
90. B. T., Z galerii najmłodszych kompozytorów rosyjskich. Igor Strawiński. „Przegląd Muzyczny” 1913, nr 4.
91. K. Trumpener, The Time of the Gipsies. A „People without History” in the Narratives of the West. „Critical Inquiry” 1992, t. 18, nr 4, s. 843-884.
92. K. Trumpener, The Time of the Gypsies: A „People without History” in the Narratives of the West. W zb.: Identities. Ed. K. A. Appiah, H. L. Gates. Chicago 1995, s. 338-379.
93. J. Tuwim, Cyganie. Rozmowa z J. Ficowskim. „Problemy” 1950, nr 10.
94. [J. Tuwim] J. Wim, Stary Cygan. Muz. E. Kondor. Warszawa 1925. „Biblioteczka Muzyczna”, nr 3.
95. J. Tuwim, Wiersze wybrane. Oprac. M. Głowiński. Wyd. 4, rozszerz. BN I 184. Wrocław 1964.
96. J. Tuwim, Z wierszy o Małgorzatce. „Wiadomości Literackie” 1938, nr 51, z 11 XII, s. 1.
97. W naszu gawań zachodzili korabli. Wyd. 2. Мoskwa 2000. Na stronie: www.a-pesni.golosa.info (data dostępu: 29 V 2009).
98. W., Pół czarnej i parę kawałków. (Reportaż kawiarniano-literacki). „Nowe Pismo” 1933, nr 27.
99. J. Wachowicz-Makowska, Chochlą i mieczem. Warszawa 2000.
100. E. Walter, Borys Godunow. „Gazeta Lwowska” 1912, nr 232.
101. A. Ważyk, Kwestia gustu. Warszawa 1966.
102. A. Wertyński, Podróże z pieśnią. Wspomnienia. Warszawa 1967.
103. K. Wierzyński, Cygańskim wozem. Wyd. 2. Londyn 1995.
104. K. Wierzyński, Pamiętnik poety. Warszawa 1991.
105. K. Wierzyński, Poezje zebrane. Wybór, posł. W. Smaszcz. T. 1-2. Białystok 1994.
106. K. Wierzyński, Wybór poezji. Wybór, oprac., wstęp K. Dybciak. Komentarze K. Dybciak i K. Dybciak. BN I 275. Wrocław 1991.
107. The Wind of the Heath. A Gypsy Anthology. Chosen by J. Samson. London 1930.
108. M. Wyka, Wstęp w: K. I. Gałczyński, Wybór poezji. Oprac. M. Wyka. Wyd. 6, zmien. Wrocław 2003, s. V-LXXX.
109. J. Zagórski, Prawdy i legendy. W zb.: Wspomnienia o K. I. Gałczyńskim. Przedmowa, red. A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa 1961, s. 223-237.
110. Zaprieszczennyje piesni. Piesiennik. Sost. А. I. Żeleznyj, L. P. Szemieta, А. Т. Szerszunow. Wyd. 2. Мoskwa 2004. Na stronie: www.a-pesni.golosa.info (data dostępu: 29 V 2009).
111. K. W. Zawodziński, Wesoły dekadent à la russe. „Wiadomości Literackie” 1934, nr 14.
112. K. W. Zawodziński, Wesoły dekadent à la russe. W: Wśród poetów. Oprac. W. Achremowiczowa. Wstęp J. Kwiatkowski. Kraków 1964, s. 401-405.
113. M. Zdziechowski, Wpływy rosyjskie na duszę polską. Kraków 1920.
114. M. Zimińska-Sygietyńska, Nie żyłam samotnie. Warszawa 1988.

Issue:

3

Start page:

143

End page:

181

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63780 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 28, 2017

Number of object content hits:

568

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81733

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information