Object structure

Title:

Dwie zapomniane powieści uniwersyteckie. Przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Creator:

Smulski, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jerzy Stefan Stawiński’s Herculeses ; Zdzisław Wróbel’s Inauguration ; personal key of the novels ; socialist realism doctrine

References:

1. J. Bełkot, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1945–1985. Toruń 1986. ; 2. A. Biernacki, Prawda mimo woli. „Twórczość” 1955, nr 9, s. 164-166. ; 3. M. Biskup, Karol Górski – tradycyjny czy nowatorski badacz dziejów zakonu krzyżackiego. W zb.: Karol Górski – człowiek i uczony. Red. Z. H. Nowak. Toruń 1999. ; 4. K. Brandys, Obywatele. Warszawa 1954. ; 5. T. S. Cheszczyk, Lakmusowy papierek. „Po Prostu” 1955, nr 11, s. 1,5. ; 6. J. Chodakowska, Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce Ludowej w latach 1944–1951. Wrocław 1981. ; 7. A. Dobroński, Białystok. Historia miasta. Białystok 2001. ; 8. W. Dobrowolski, Trzej w szarych płaszczach. Przeł. J. Brodzki. Warszawa 1950. ; 9. T. Drewnowski, Kuźnia młodych charakterów. W: J. Trifonow, Studenci. Przeł. T. Evert. Warszawa 1953. ; 10. B. Dudziński, Powieść z życia młodzieży studenckiej. „Głos Pracy” 1953, nr 203, s. 4. ; 11. T. Dzierżykray-Rogalski, Pierwszy rok Akademii Medycznej w Białymstoku. W zb.: Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950–2000. Oprac. i wybór K. Worowski. Białystok 2000. ; 12. L. Eustachiewicz, Między współczesnością a historią. Warszawa 1973. ; 13. L. Flaszen, „Herkulesy” – bez Herkulesa. „Życie Literackie” 1953, nr 20, s. 9. ; 14. M. Głowiński, Niby-groteska („Wojna skuteczna” Jerzego Andrzejewskiego). W: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. Warszawa 1992, s. 72-85. ; 15. L. Goliński, Na marginesie nowej studenckiej powieści. „Trybuna Ludu” 1955, nr 90, s. 4. ; 16. B. Gołębiowski, Powieść o studentach białostockiej uczelni. „Wieś” 1953, nr 21, s. 4. ; 17. K. Górski, Mauriac. Studium literackie. Poznań 1935. ; 18. M. Hirszowicz, Pułapki zaangażowania. Intelektualiści w służbie komunizmu. Warszawa 2001. ; 19. C. Iwaniszewska, „Synowie twoi jak gałązki oliwne dookoła twego stołu”. Początki Duszpasterstwa Akademickiego w Toruniu. W zb.: Jezuici w Toruniu 1596–1996. Materiały z konferencji zorganizowanej w Toruniu 17–23 listopada 1996 z okazji Jubileuszu 400-lecia przybycia Jezuitów do miasta. Red. K. Maliszewski, W. Rozynkowski. Toruń 1997. ; 20. D. Jabłońska-Frąckowiak, Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1946–1966. Wspomnienia fizyka. Red. C. Łubieńska-Iwaniszewska. Toruń 2006. ; 21. Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm. Warszawa 1999. ; 22. Z. Jędrzyński, Dociekliwy pisarz i przyjazny człowiek. „Nowości” 2007, nr 287. ; 23. Wł. K., Rozmowa z autorem [„Inauguracji”]. „Nowy Tor” 1955, nr 5. ; 24. Kampus. Pisarstwo literaturoznawców. Red. J. Madejski. „Litteraria Copernicana” 2010, nr 1. ; 25. T. Kielanowski, Powstanie i organizacja Akademii Medycznej w Białymstoku. W 30 rocznicę powstania Akademii Medycznej w Białymstoku. W zb.: Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950–2000. Oprac. i wybór K. Worowski. Białystok 2000. ; 26. H. Kirchner, Oczekiwane spotkanie. „Nowa Kultura” 1953, nr 23, s. 7. ; 27. A. Kochański, Polska 1944–1991. Informator historyczny. T. 1: Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944–1956). Warszawa 1996. ; 28. L. Kolankowski, Pierwsze trzy lata istnienia UMK (1945–1948). Garść wspomnień pierwszego Rektora z okresu organizacyjnego. Do druku przygotowała S. Grochowina. W zb.: Ludwik Kolankowski (1882–1956). W pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Red. W. Sieradzan. Toruń 2006. ; 29. T. Konwicki, Kalendarz i klepsydra. Warszawa 1976. ; 30. E. Kraskowska, Dlaczego lubimy czytać powieści uniwersyteckie, a nie lubimy ich pisać?. „Pogranicza” 2008, nr 2, s. 66-74. ; 31. E. Kraskowska, Powieść uniwersytecka. „Arkusz” 1993, nr 15, s. 3. ; 32. M. Kula, Mimo wszystko. Bliżej Paryża niż Moskwy. Książka o Francji, PRL i o nas, historykach. Warszawa 2010. ; 33. Z. Kwiecińska, Ugór jeszcze nie przeorany. „Trybuna Ludu” 1953, nr 118, s. 4. ; 34. A. Lechowski, Białystok w latach 1864–1939. W zb.: Historia Białegostoku. Red. A. Dobroński. Białystok 2012. ; 35. A. Lewandowski, Pro memoria. W zb.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia absolwentów. Plon Konkursu ogłoszonego w 2008 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów UMK. Toruń 2009. ; 36. W. Łotocki, Wspomnienia i refleksje. Szkic autorski na Jubileusz Pięćdziesięciolecia Uczelni. W zb.: Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950–2000. Oprac. i wybór K. Worowski. Białystok 2000. ; 37. H. Markiewicz, O polskiej literaturze z kluczem. W: Prace wybrane. T. 2: Z historii literatury polskiej. Kraków 1996, s. 303-369. ; 38. S. Mauersberg, Nauka i szkolnictwo wyższe w latach 1939–1951. W zb.: Historia nauki polskiej. T. 5: 1918–1951, cz. 1. Red. Z. Skubała-Tokarska. Wrocław 1992. ; 39. Z. H. Nowak, Rola Ludwika Kolankowskiego w historiografii polskiej. W zb.: Ludwik Kolankowski 1882–1982. Materiały sesji w stulecie urodzin. Red. A. Tomczak. Toruń 1983. ; 40. W. Nowicki, Campus novel. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska. Kraków 2006, s. 102-104. ; 41. K. Odyniec, Z odległych studenckich wspomnień. W zb.: Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950–2000. Oprac. i wybór K. Worowski. Białystok 2000. ; 42. J. Oniszczuk, T. Wiśniewski, Białystok między wojnami. Opowieść o życiu miasta 1918–1939. Łódź 2011. ; 43. A. Pasko, P. Łapiński, Białystok w latach 1944–1956. W zb.: Historia Białegostoku. Red. A. Dobroński. Białystok 2012. ; 44. [Z. Pędziński] Z. P., Czytać – nie czytać? „Dziś i Jutro” 1955, nr 20, s. 5. ; 45. M. Piekara, Doświadczenia lekturowe postaci powieści produkcyjnych. W zb.: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm. Red. D. Dąbrowska, P. Michałowski. Szczecin 2002, s. 121-133. ; 46. R. Polak, Sawicki Franciszek. Hasło w: Powszechna encyklopedia filozofii. Red. A. Maryniarczyk [i in.]. T. 8. Lublin 2007. ; 47. Powstanie i pierwsze dziesięć lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1956. Wybór źródeł. Wyd. H. Duczkowska-Moraczewska. Toruń 1995. ; 48. M. Pszczółkowski, Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2009. ; 49. K. S., Książka o naszych studentach. „Życie Białostockie” 1953, nr 117, s. 6. ; 50. J. Serczyk, Wspomnienia z pierwszych lat uniwersyteckich (1947– 1950). W zb.: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wspomnienia pracowników. Red. A. Tomczak. Toruń 1995. ; 51. Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004. ; 52. J. S. Stawiński, Herkulesy. Warszawa 1953. ; 53. J. S. Stawiński, Komentarz do książki „Herkulesy”. W zb.: Pół wieku Akademii Medycznej w Białymstoku 1950–2000. Oprac. i wybór K. Worowski. Białystok 2000. ; 54. J. S. Stawiński, Medycy o „Herkulesach”. „Po Prostu” 1953, nr 24, s. 4. ; 55. J. S. Stawiński, Notatki scenarzysty. Wyd. 2, uzup. Warszawa 1988. ; 56. W. Tomasik, Produkcyjna powieść. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i in.]. Wrocław 1992, s. 857-860. ; 57. B. Tyszkiewicz, Wróbel Zdzisław. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół pod red. J. Czachowska, A. Szałagan. Warszawa 2004, s. 296-299. ; 58. W. Woroszylski, Białystok. W: A. Braun, A. Mandalian, W. Woroszylski, Wiosna sześciolatki. Wiersze. Warszawa 1951. ; 59. Z. Wróbel, Inauguracja. Warszawa 1954. ; 60. M. Zawodniak, Teraźniejszość i przeszłość. Studia o życiu literackim socrealizmu. Bydgoszcz 2007.

Issue:

3

Start page:

195

End page:

209

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)