Obiekt

Tytuł: Miłosz, Mickiewicz, Rosja

Twórca:

Zemła, Małgorzata

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. A. Assmann, H. Friese, Wstęp. W zb.: Identitäten. Erinnerung. Geschichte. T. 3. Hrsg. ... Frankfurt am Main 1998.
2. G. Bateson, D. D. Jackson, J. Haley, J. H. Weakland, Auf dem Weg zu einer Schizophrenie-Theorie. W zb.: Schizophrenie in der Familie. Beiträge zu einer neuen Theorie. Frankfurt am Main 1984.
3. N. Bierdiajew, O „wiecznie babskim” w duszy rosyjskiej (fragmenty). Przekł. W. Radolińska. W zb.: Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Red. A. de Lazari. Warszawa 2004, 139-145.
4. J. Błoński, Epifanie Miłosza. W: Miłosz jak świat. Kraków 1984.
5. S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego. Przeł. H. Paprocki. Białystok–Warszawa 1992.
6. P. Czaadajew, Pierwszy list filozoficzny (fragmenty). Przekł. i przypisy L. Suchanek. W zb.: Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do „katalogu” wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan. Red. A. de Lazari. Warszawa 2004, s. 39-46.
7. R. Fieguth, Mickiewiczs Russland – anhand „der Sonette” und „des Epischen Abstands” von „Dziady III”. W zb.: „Mein Russland”. Beiträge der gleichnamigen Tagung vom 4.–6. März 1996 in München. Red. A. A. Hansen-Löve. „Wiener Slawistischer Almanach” t. 44. Wien 1997.
8. S. Fiszman, Mickiewicz i Puszkin. W zb.: Ze studiów nad literaturą rosyjską i polską. Księga poświęcona pamięci profesora Bohdana Galstera. Red. J. Świdziński. Poznań 1999, s. 71-82.
9. S. Fiszman, Wstęp w: A. Puszkin, Jeździec miedziany. Opowieść petersburska. Przeł. J. Tuwim. Przypisy S. Fiszman. BN II 155. Wrocław 1967, s. III-CXV.
10. H. Fleischer, Marx, Engels, der Zar und die Revolution. W zb.: Russen und Russland aus deutscher Sicht. 19. Jahrhundert. Von der Jahrhundertwende bis zur Reichsgründung (1800–1871). Hrsg. M. Kelle r. Red. C. Pawlik. München 1991.
11. S. Freud, Niesamowite. W: Pisma psychologiczne. Przeł. R. Reszke. Dzieła. T. 3. Warszawa 1997, s. 233-262.
12. B. Galster, Petersburg w pismach Mickiewicza i Gogola. W: Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie. Warszawa 1987, s. 209-234.
13. A. Garlicki, Przedmowa. W zb.: Sąsiedzi i inni. Red. nauk. A. Garlicki. Warszawa 1978, s. 5-8.
14. D. Groh, Russland im Blick Europas. Frankfurt am Main 1988.
15. A. Hansen-Löve, Allgemeine Häretik, russische Sekten und ihre Literarisierung in der Moderne. W zb.: Orthodoxien und Häresien in den slavischen Literaturen. „Wiener Slawistischer Almanach”. T. 41. Wien 1996.
16. A. A. Hansen-Löve, Zur Kritik der Vorurteilskraft. Russlandbilder. „Transit” 1999, z. 16.
17. R. Jakobson, Über den Realismus in der Kunst (1921). W zb.: Russischer Formalismus: Texte zur allgemeinen Literaturtheorie und zur Theorie der Prosa. Hrsg. J. Striedter. München 1994.
18. M. Janion, „Kuźnia natury”. W: Prace wybrane. T. 1: Gorączka romantyczna. Red. M. Czermińska. Kraków 2000, s. 275-322.
19. B. Jasinowski, Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja. Wstęp M. Kornat. Przypisy S. Górka. Kraków 2002.
20. A. Karsten, Das Vorurteil. (Sammelreferat). W zb.: Vorurteil. Ergebnisse psychologischer und sozialpsychologischer Forschung. Hrsg. ... Darmstadt 1978.
21. A. Kępiński, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu. Warszawa–Kraków 1990.
22. A. Kijas, Moskwa w relacjach polskich XVI i pierwszej połowy XVII wieku. W zb.: Oblicza Wschodu w kulturze polskiej. Red. G. Kotlarski, M. Figura. Wstep P. Hauser. Poznań 1999, s. 53-62.
23. H. J. Kleinsteuber, Stereotype, Images und Vorurteile – die Bilder in den Köpfen der Menschen. W zb.: Die hässlichen Deutschen? Deutschland im Spiegel der westlichen und östlichen Nachbarn. Red. G. Trautmann. Darmstadt 1991.
24. W. Lednicki, Aleksander Puszkin. Kraków 1926.
25. W. Lednicki, Mój puszkinowski Table-Talk. W zb.: Puszkin 1837–1937. Red. M. Zdziechowski. T. 1. Kraków 1939, s. 227-455.
26. W. Lednicki, O „Jeźdźcu miedzianym”. W: A. Puszkin, Jeździec miedziany. Opowieść petersburska. Przeł. J. Tuwim. Warszawa 1932.
27. W. Lednicki, Pushkin’s „Bronze Horseman”. The Story of a Masterpiece. With an Appendix Including, in English, Mickiewicz’s „Digression”, Pushkin’s „Bronze Horseman”, and other Poems. Berkeley, Calif., 1955.
28. W. Lednicki, Russia, Poland and the West. Essays in Literary and Cultural History. London 1954.
29. J. Le Goff, Narodziny czyśćca. Przeł. K. Kocjan. Posł. Z. Mikołejko. Warszawa 1997.
30. C. Lévi-Strauss, Czy istnieją organizacje dualistyczne? W: Antropologia strukturalna. Przeł. K. Pomian. Warszawa 2000, s. 119-145.
31. W. Lippmann, Public Opinion. New York 1922.
32. J. Łotman, Kultura i eksplozja. Przeł., wstęp B. Żyłko. Warszawa 1999.
33. J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury. Przeł., przedm. B. Żyłko. Gdańsk 2009.
34. J. Łotman, B. Uspienski, „Odszczepieniec” i „odszczepieństwo” jako pozycje społeczno-psychologiczne w kulturze rosyjskiej – na materiale z epoki przedpiotrowej („swoje” i „obce” w historii kultury rosyjskiej). W zb.: Semiotyka dziejów Rosji. Wybór, przeł. B. Żyłko. Łódź 1993, s. 62-77.
35. J. Łotman, B. Uspienski, Rola modeli dualnych w dynamice kultury rosyjskiej (do końca XVIII wieku). W zb.: Semiotyka dziejów Rosji. Wybór, przeł. B. Żyłko. Łódź 1993, s. 17-61.
36. A. Mickiewicz, Dzieła. T. 3. Warszawa 1955.
37. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs pierwszy. Pierwsze półrocze. W: Dzieła. T. 8. Przeł. J. Płoszewski. Warszawa 1955.
38. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs drugi. W: Dzieła. T. 10. Przeł. J. Płoszewski. Warszawa 1955.
39. A. Mickiewic z, Literatura słowiańska. Kurs trzeci i czwarty. W: Dzieła. T. 11. Przeł. J. Płoszewski. Warszawa 1955.
40. Cz. Miłosz, ...autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził A. Fiut. Wyd.3 powiększone. Kraków 1994.
41. Cz. Miłosz, Rosja. W: Rodzinna Europa. Kraków 2001, s. 146-172.
42. Cz. Miłosz, Rosja. Widzenia transoceaniczne. T. 1: Dostojewski – nasz współczesny. Wybór tekstów B. Toruńczyk, M. Wójciak. Oprac., układ tomu B. Toruńczyk. Wstęp C. Cavanagh. Warszawa 2010.
43. Cz. Miłosz, Rosja. Widzenia transoceaniczne. T. 2: Mosty napowietrzne. Wybór, oprac., układ tomu B. Toruńczyk. Współpr. M. Wójciak, M. Nowak-Rogoziński. Wstęp M. Kornat. Warszawa 2011.
44. Cz. Miłosz, Wiersze. Kraków 2002.
45. M. de Montaigne, Próby. Przeł. T. Boy-Żeleński. Oprac., wstęp, komentarz Z. Gierczyński. T. 3. Warszawa 1985.
46. R. Nycz, Sylwy współczesne. Wrocław 1984.
47. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 5, na nowo oprac. i popr. Poznań 2002.
48. M. T. Poe, „A People Born to Slavery”. Russia in Early Modern European Ethnography, 1476–1748. Ithaca–London 2000.
49. J.-P. Sartre, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej. Przeł. J. Kiełbasa [i in.]. Kraków 2007.
50. J.-P. Sartre, Idiota w rodzinie. Wybór tekstów z niedokończonej monografii. Wybór W. Sadkowski. Przeł. J. Waczków. Gdańsk 2000.
51. A. Schaff, Stereotyp: definicja i teoria. „Kultura i Społeczeństwo” 1978, nr 3, s. 43-77.
52. G. Scheidegger, Perverses Abendland – barbarisches Russland. Begegnungen des 16. und 17. Jahrhunderts im Schatten kultureller Missverständnisse. Zürich 1993.
53. A. Semiańczuk, H. Semiańczuk, Oblicza Wschodu w dziejopisarstwie polskim do końca XVI wieku. W zb.: Oblicza Wschodu w kulturze polskiej. Red. G. Kotlarski, M. Figura. Wstep P. Hauser. Poznań 1999, s. 21-36.
54. Słownik języka polskiego. Red. nauk. M. Szymczak. Oprac. haseł A. Bańkowska [i in.]. T. 2. Warszawa 1979.
55. I. Smirnov, R. Grübel, Die Geschichte der russischen Kulturosophie im 19. und frühen 20. Jahrhundert. „Wiener Slawistischer Almanach” 1997, t. 44.
56. J. Smirnov, J. R. Döring-Smirnov, Zur Semantik des russischen Realismus. W zb.: Zeichen und Realität. Hrsg. K. Oehler. Tübingen 1984.
57. J. Starobinski, Montaigne en mouvement. Paris 1982.
58. Z. Stefanowska, Mickiewicz wśród „żywiołów obcych”. W zb.: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Red. nauk. Z. Stefanowska. Warszawa 1973, s. 246-275.
59. Z. Stefanowska, Rosja w „Ustępie” III części „Dziadów”. W zb.: „W krainie pamiątek”. Prace ofiarowane profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1996, s. 137-147.
60. J. Tazbir, Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. Mity a rzeczywistość historyczna. Warszawa 1987.
61. A. Walicki, Marks i Engels o sprawie polskiej. Uwagi metodologiczne. W zb.: Powstanie listopadowe 1830–1831. Geneza, uwarunkowania, bilans, porównania. Red. J. Skowronek, M. Żmigrodzka. Wrocław 1983, s. 301-316.
62. A. Walicki, Spotkania z Miłoszem, Londyn 1981.
63. A. Walicki, "Zniewolony umysł" po latach. Warszawa 1993.
64. L. C. Wynne, I. M. Ryckoff, J. Day, S. J. Hirsch, Pseudogemeinschaft in den Familienbeziehungen der Schizophrenen. W zb.: Schizophrenie in der Familie. Beiträge zu einer neuen Theorie. Frankfurt am Main 1984.
65. M. Zemła, Tygrys – gnoza polityczna. „Postscriptum Polonistyczne” 2011, nr 2, s. 161-190.
66. M. Zielińska, „Ustęp” III części „Dziadów” i jego rosyjskie konteksty. W: Polacy, Rosjanie, romantyzm. Warszawa 1998, s. 71-148.
67. F. Znaniecki, Prawa psychologii społecznej. Przeł. J. Radzicki. Warszawa 1991.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

45

Strona końc.:

83

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64066 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-12-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

429

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81877

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Zemła M. - Miłosz, Mickiewicz, Rosja 2020-10-02
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji