Object

Title: Czy w historiografii polskiej istnieje „szkoła Małowista”?

Creator:

Tymowski, Michał (1941– )

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 1 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 79-118. ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The author starts discussions with a view questioning the existence in Polish historiography of a school of Marian Małowist (1909-1988). He discusses the achievements of a group of historians gathered around him, presenting them against the backdrop of different definitions of historical school formulated in historiography. Next, he reviews the research by the Master and three consecutive groups of his students, starting from the first publication of Marian Małowist in 1931 to the present times. The author points to the main features of the historical research methodology of the analysed group, their theoretical foundations, research methods and historical issues they studied; he describes an evolution of their research from economic history to history of culture, especially mass phenomena, mentality and attitudes of social groups.

References:

Adamczyk Jacek, Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu. Formy, funkcjonowanie, ewolucja, Neriton, IH PAN, Warszawa 2004.
Bieżuńska-Małowist Iza, Małowist Marian, Niewolnictwo, Czytelnik, Warszawa 1987.
Bobińska Celina, Uwagi o mechanizmie rozwojowym nauki historycznej. Ciągłość i zmienność, „Historyka” 3, 1972, s. 53–72.
Bogucka Maria, Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV–XVIII w., Semper, Warszawa 2008.
Bogucka Maria, Dzieje kultury polskiej do 1918, Ossolineum, Wrocław 1987.
Bogucka Maria, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII w., PWN, Warszawa 1962.
Bogucka Maria, Gdańskie rzemiosło tekstylne od XVI do połowy XVII wieku, Ossolineum, Wrocław 1956.
Bogucka Maria, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Trio, Warszawa 2005.
Bogucka Maria, Historia kultury materialnej a postmodernizm. Kilka uwag do modnego tematu, w: eadem, Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV–XVIII w., Semper, Warszawa 2008, s. 30–32.
Bogucka Maria, Sens i bezsens pracy historyka, w: eadem, Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mentalności XV–XVIII w., Semper, Warszawa 2008, s. 33–35.
Bogucka Maria, Wpływ zwycięstwa kultury masowej i postmodernizmu na uprawianie badań historycznych, w: Historia — dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz, Universitas, Kraków 2014, s. 187–205.
Bogucka Maria, Życie codzienne w Gdańsku. Wiek XVI–XVII, PIW, Warszawa 1967.
Bogucka Maria, Żyć w dawnym Gdańsku. Wiek XVI–XVII, Trio, Warszawa 1997.
Bogucka Maria, Samsonowicz Henryk, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Ossolineum, Wrocław 1986.
Bourdé Guy, Martin Hervé, Les écoles historiques, Seuil, Paris 1997.
Coquery-Vidrovitch Catherine, Moniot Henri, L’Afrique Noire de 1800 à nos jours, Presses universitaires de France, Paris 1974.
Dunin-Wąsowicz (Żaboklicka) Anna, Kapitał mieszczański Nowego Sącza na przełomie XVI i XVII w. Wpływ na ekonomikę miasta i zaplecza, PWN, Warszawa 1967.
Dunin-Wąsowicz (Żaboklicka) Anna, Pomiary gruntu w Koronie w XVI–XVIII w. Próba ustalenia wielkości ról chłopskich na ziemiach polskich, IH PAN, Warszawa 1994.
Dygo Marian, Die Münzpolitik des Deutschen Ordens in Preussen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Wydawnictwa UW, Warszawa 1987.
Dygo Marian, Strukturen und Konjunkturen in der Wirtschaft der ostmitteleuropäischen Länder im 14–15 Jahrhundert, w: Ostmitteleuropa im 14.–17. Jahrhundert — eine Region oder Region der Regionen?, red. Marian Dygo, Sławomir Gawlas, Hieronim Grala, DiG, Warszawa 2003, s. 61–80.
Dygo Marian, The Economic Thought of St. Thomas Aquinas and the Attempt to Model Medieval Economic Growth, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 18, 2013, s. 151–166.
Dygo Marian, Uczty Bolesława Chrobrego, KH 112, 2005, 3, s. 41–54.
Dygo Marian, Wschód i Zachód. Gospodarka Europy w XIV–XV wieku, w: Roman Czaja, Marian Dygo, Sławomir Gawlas, Grzegorz Myśliwski, Krzysztof Ożóg, Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy, red. Sławomir Gawlas, DiG, Warszawa 2006, s. 117–194.
Dziubiński Andrzej, Drogi handlowe polsko-tureckie w XVI stuleciu, PH 56, 1965, 2, s. 232–259.
Dziubiński Andrzej, Historia Maroka, Ossolineum, Wrocław 1983.
Dziubiński Andrzej, Historia Tunezji, Ossolineum, Wrocław 1994.
Dziubiński Andrzej, Maroko w XVI w. 1510–1578, Ossolineum, Wrocław 1972.
Dziubiński Andrzej, Między mieczem, głodem i dżumą. Maroko w latach 1727–1830, Ossolineum, Wrocław 1977.
Dziubiński Andrzej, Na szlakach Orientu. Handel między Polską a Imperium Osmańskim w XVI–XVIII w., Leopoldinum, Wrocław 1997.
Dziubiński Andrzej, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Frančić Mirosław, „Szkoła historyczna” — zjawisko realne czy zwyczaj językowy?, „Historyka” 15, 1985, s. 121–133.
Geneza i funkcjonowanie wczesnych form państwowości na tle porównawczym, red. nauk. Michał Tymowski, Mariusz Ziółkowski, Wydawnictwa UW, Warszawa 1992.
Geremek Bronisław, Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, Czytelnik, Warszawa 1989.
Geremek Bronisław, Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu. XIV–XV wiek, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1971.
Geremek Bronisław, Najemna siła robocza w rzemiośle Paryża XIII–XV w. Studium o średniowiecznym rynku siły roboczej, PWN, Warszawa 1962.
Geremek Bronisław, Świat „opery żebraczej”. Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV–XVII wieku, PIW, Warszawa 1989.
Geremek Bronisław, Umysłowość i psychologia zbiorowa w historii, PH 53, 1962, 4, s. 629–644.
Geremek Bronisław, Życie codzienne w Paryżu Franciszka Villona, PIW, Warszawa 1972.
Grabski Andrzej Feliks, Orientacje polskiej myśli historycznej. Studia i rozważania, PWN, Warszawa 1972.
Grabski Andrzej Feliks, Zarys historii historiografii polskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000.
Handelsman Marceli, Badania szkoły warszawskiej nad wczesnym średniowieczem, w: idem, Średniowiecze polskie i powszechne. Wybór pism, oprac. Aleksander Gieysztor, PWN, Warszawa 1966, s. 343–348.
Hilaire Yves-Marie, Co to jest szkoła historyczna?, „Historyka” 16, 1986, s. 99–104.
Historia Afryki do początku XIX w., red. Michał Tymowski, Ossolineum, Wrocław 1996.
Historia dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz, Universitas, Kraków 2014.
Historiografia polska w dobie pozytywizmu 1865–1900. Kompendium dokumentacyjne, red. Ryszard Przelaskowski, PWN, Warszawa 1968.
Hopkins A.G., The Western Sudan in the Middle Ages. Underdevelopment in the Empires of the Western Sudan, „Past & Present” 37, 1967, s. 149–156.
Ihnatowicz Ireneusz, Mączak Antoni, Zientara Benedykt, Społeczeństwo polskie od X do XX w., Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
Jarocki Robert, Widzieć jasno bez zachwytu, Czytelnik, Warszawa 1982.
Karpiński Rafał, „Państwo-miasto Kano do dżihadu Fulanich. Struktury polityczne, społeczne, gospodarcze”, mps rozprawy doktorskiej w bibliotece Instytutu Historycznego UW.
Karpiński Rafał, Considérations sur les échanges de caractère local et extérieur de la Sénégambie dans la deuxième moitié du XVe et au début du XVIe siècle, „Africana Bulletin” 8, 1968, s. 65–83.
Karpiński Rafał, Handel niemy w Afryce Zachodniej, w: Społeczeństwo, gospodarka, kultura. Studia ofiarowane Marianowi Małowistowi w czterdziestolecie pracy naukowej, kom. red. Stanisław Herbst i in., PWN, Warszawa 1974, s. 145–156.
Karpiński Rafał, La protestantisation et la recatholisation des magnats polonais. Le cas de Mikołaj Radziwill dit „Le Noir” et le Mikolaj Krzysztof dit „l’Orphelin”, w: Continuités et ruptures dans l’histoire et la littérature. Colloque franco-polonais, 9–14 février 1987, comité de réd. Michèle Weil, Halina Suwała, Dominique Triaire, Éditions Champion, Slatkine, Paris–Genève 1988, s. 107–115.
Karpiński Rafał, Piotrawin, „Ziemia” 1982, s. 69–80.
Karpiński Rafał, The city-state of Kano up to the Jihad of the Fulani. Political, Social and Economic Structures, „Fasciculi Historici” 10, 1978, s. 29–36.
Kąkolewski Igor, Die Testamente Herzog Albrechts von Preussen aus den sechziger Jahren des 16. Jahrhunderts, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1999.
Kąkolewski Igor, Historyk średniowiecza i świadek epoki własnej, „Uniwersytet Warszawski. Pismo uczelni”, marzec 2010, 2(46), s. 36–37.
Kąkolewski Igor, Melancholia władzy. Problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia, Neriton, Warszawa 2007.
Kąkolewski Igor, Nadużycia władzy i korupcja w Prusach Książęcych w połowie XVI w. Narodziny państwa nowożytnego, Trio, Warszawa 2000.
Kieniewicz Jan, Europejska ekspansja i Imperium, PH 74, 1983, 4, s. 749–757.
Kieniewicz Jan, Faktoria i forteca. Handel pieprzem na Oceanie Indyjskim i ekspansja portugalska w XVI w., PWN, Warszawa 1970.
Kieniewicz Jan, Historia Indii, Ossolineum, Wrocław 1980.
Kieniewicz Jan, Kerala. Od równowagi do zacofania, Wydawnictwa UW, Warszawa 1975.
Kieniewicz Jan, Ocean Indyjski jako problem, PH 80, 1989, 4, s. 651–671.
Kieniewicz Jan, Od ekspansji do dominacji. Próba teorii kolonializmu, Czytelnik, Warszawa 1986.
Kieniewicz Jan, Portugalczycy w Azji. XV–XX w., Ossolineum, Wrocław 1976.
Kieniewicz Jan, Wprowadzenie do historii cywilizacji Wschodu i Zachodu, Dialog, Warszawa 2003.
Kizwalter Tomasz, Od narodu do płci (i z powrotem). Instytut Historyczny UW jako ośrodek badań nad XIX wiekiem, w: Historia na Uniwersytecie Warszawskim. Materiały konferencji naukowej z okazji jubileuszu 80-lecia Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 21 października 2010, red. Maria Koczerska, Joanna Adamczyk, Neriton, Warszawa 2012, s. 71–83.
Kochanowicz Jacek, „Annales” i historia gospodarcza, „Historyka” 16, 1986, s. 113–120.
Kołodziejczyk Dariusz, Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th–18th century). An Annotated Edition of ’Ahdnames and other Documents, Brill, Leiden 2000.
Kołodziejczyk Dariusz, Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672–1699, Oficyna POLCZEK PCK, Warszawa 1994.
Kołodziejczyk Dariusz, The Crimean Khanate and Poland-Lithuania. International Diplomacy on the European Periphery (15th–18th Century). A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents, Brill, Leiden 2011.
Kołodziejczyk Dariusz, Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego, DiG, Warszawa 2013.
Konaré Alpha Oumar,„L’agriculture de la Haute Vallée du Niger du XIIIe siècle au XVIIe siècle”, mps rozprawy doktorskiej z 1975 r. w bibliotece Instytutu Historycznego UW.
Konaré Alpha Oumar, La notion de pouvoir dans l’Afrique traditionnelle et l’aire culturelle manden en particulier, w: Le concept de pouvoir en Afrique, Les Presses de l’Unesco, Paris 1981, s. 130–170.
Konaré Ba Adame, L’Os de la parole. Cosmologie du pouvoir, Présence africaine, Paris 2000.
Konaré Ba Adame, Sonni Ali Ber, Institut de recherches en sciences humaines, Niamey 1977.
Konaré Alpha Oumar, Konaré Ba Adame, Grandes dates du Mali, Éditions-Imprimeries du Mali, Bamako 1983.
Kowalewski Krzysztof, Rycerze, włodycy, panosze. Ludzie systemu lennego w średniowiecznych Czechach, Neriton, IH PAN, Warszawa 2009.
Kriegseisen Wojciech, Główne nurty badań nad dziejami nowożytnymi w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1930–1990, w: Historia na Uniwersytecie Warszawskim. Materiały konferencji naukowej z okazji jubileuszu 80-lecia Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 21 października 2010, red. Maria Koczerska, Joanna Adamczyk, Neriton, Warszawa 2012, s. 37–52.
Kula Marcin, Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii. Okres gospodarki cukrowej XVI–XVII w., Ossolineum, Wrocław 1970.
Kula Marcin, „Szkoła” — ideał — rzeczywistość, „Historyka” 13, 1983, s. 139–140.
Kultura Polski średniowiecznej (XIV–XV w.), red. Bronisław Geremek, IH PAN, Semper, Warszawa 1997.
Małowist Marian, Croissance et régression en Europe, XIVe–XVIIe siècles. Recueil d’articles, Librairie Armand Colin, Paryż 1972.
Małowist Marian, Ekspansja portugalska w Afryce a ekonomika Europy na przełomie XV i XVI w., PH 59, 1968, 2, s. 227–244.
Małowist Marian, Europa a Afryka Zachodnia w dobie wczesnej ekspansji kolonialnej, PWN, Warszawa 1969.
Małowist Marian, Le développement des rapports économiques entre la Flandre, la Pologne et les pays limitrophes du XIIIe au XIVe siècle, „Revue Belge de Philosophie et d’Histoire” 10, 1931, s. 1013–1065.
Małowist Marian, Märkte und Städte im westlichen Sudan vom 14. bis 16. Jahrhundert, „Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte” 2, 1967, s. 281–305.
Małowist Marian, O społecznych aspektach wczesnej ekspansji kolonialnej, PH 54, 1963, 1, s. 20–38.
Małowist Marian, Quelques observations sur le commerce de l’or dans le Soudan Occidental au Moyen Âge, „Annales ESC” 25, 1970, s. 1630–1636.
Małowist Marian, Rejoinder, „Past & Present” 37, 1967, s. 157–162.
Małowist Marian, Studia z dziejów rzemiosła w okresie kryzysu feudalizmu w zachodniej Europie w XIV i XV wieku, PWN, Warszawa 1954.
Małowist Marian, Tamerlan i jego czasy, PIW, Warszawa 1985.
Małowist Marian, The Social and Economic Stability of the Western Sudan in the Middle Ages, „Past & Present” 33, 1966, s. 3–15.
Małowist Marian, Wielkie państwa Sudanu Zachodniego w późnym średniowieczu, PWN, Warszawa 1964.
Małowist Marian, Wschód a zachód Europy w XIII–XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1973.
Marian Małowist o historii i historykach, rozmówcy Bronisław Geremek, Ryszard Stemplowski, Henryk Szlajfer, Michał Tymowski, „Res Publica” 1988, 7, s. 43–51.
Marian Małowist on History and Historians, „Polin. Studies in Polish Jewry” 13, 2000, s. 331–343.
Mączak Antoni, Badania kwantytatywne, KH 85, 1978, 3, s. 547–551.
Mączak Antoni, Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich w początkach XVII w., PWN, Warszawa 1962.
Mączak Antoni, Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI–XVIII w., Semper, Warszawa 1994.
Mączak Antoni, Marian Małowist 1909–1988, wstęp do: Marian Małowist, Europa i jej ekspansja XIV–XVII w., wybór i wstęp Antoni Mączak, red. nauk. Hanna Zaremska, PWN, Warszawa 1993, s. 5–12.
Mączak Antoni, Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
Mączak Antoni, O przydatności modeli ekonomicznych. Na przykładzie badań wiejskiej gospodarki feudalnej, KH 70, 1963, 3, s. 675–690.
Mączak Antoni, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Czytelnik, Warszawa 1984.
Mączak Antoni, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, PIW, Warszawa 1986.
Mączak Antoni, Sukiennictwo wielkopolskie — XIV–XVII wiek, PWN, Warszawa 1955.
Mączak Antoni, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, PIW, Warszawa 1978.
Molenda Danuta, Balcerzak Elżbieta, Metale nieżelazne na ziemiach polskich od XIV do XVIII w. (zastosowanie i wyroby), Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1987.
Molenda Danuta, Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI w., Ossolineum, Wrocław 1963.
Molenda Danuta, Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI–XVIII w. Z dziejów postępu technicznego w eksploatacji kruszców, Ossolineum, Wrocław 1972.
Molenda Danuta, Polski ołów na rynkach Europy Środkowej w XIII–XVII wieku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa 2001.
Nowak Bronisław, Anglia w oczach Hama Mukasy, sekretarza katikiro Apolo Kaggawy, na podstawie wrażeń spisanych w roku 1902, „Afryka. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego” 1995, 3, s. 16–29.
Nowak Bronisław, Ekspansja europejska w Afryce w XVII–XVIII w. Jej etapy, przejawy i skutki, w: Historia Afryki do początku XIX w., red. Michał Tymowski, Ossolineum, Wrocław 1996, s. 1081–1167.
Nowak Bronisław, Intronizacja kabaki Mutesy w świetle relacji Spike’a — odkrywcy źródeł Nilu, PH 90, 1999, 4, s. 415–451.
Nowak Bronisław, Kupcy Mandingo w Afryce Zachodniej w XIX w., Wydawnictwa UW, Warszawa 1974.
Nowak Bronisław, Organizacja i dochodowość transatlantyckich wypraw niewolniczych w XVIII w. (na przykładzie wypraw angielskich i francuskich), Wydawnictwa UW, Warszawa 1985.
Nowak Bronisław, Początki kancelarii królewskiej w Bugandzie, cz. 1, „Afryka. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego” 2002, 14, s. 1–23.
Nowak Bronisław, Początki pisma i kancelarii królewskiej (kancelarii kabaki) w Bugandzie, cz. 2: Buganda uczy się czytać i pisać w swoim języku — języku luganda, „Afryka. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego” 2003, 16, s. 51–68.
Olszewski Henryk, Rozważania o szkołach historiograficznych, „Historyka” 14, 1984, s. 129–140.
Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy, red. Adame Ba Konaré, la Découverte, Paris 2008.
Polska szkoła socjologii historycznej i historii gospodarczej: Witold Kula, Marian Małowist, Konferencja zorganizowana przez PTE i „Le Monde Diplomatique” 11 czerwca 2013 r., w Warszawie, zapis stenograficzny na stronie PTE.
Popławski Błażej, Marian Malowist — polihistor i pionier postcolonial studies w Polsce, „Przegląd Humanistyczny” 58, 2014, 5, s. 5–17.
Rémond René, Czym jest francuska szkoła historyczna?, „Historyka” 16, 1986, s. 105–111.
Samsonowicz Henryk, Badania nad kapitałem mieszczańskim Gdańska w II połowie XV w., UW, Warszawa 1969.
Samsonowicz Henryk, Dziedzictwo średniowiecza. Mity i rzeczywistość, Ossolineum, Wrocław 1991.
Samsonowicz Henryk, Mariana Małowista pisarstwo historyczne, „Historyka” 20, 1990, s. 51–56.
Samsonowicz Henryk, Miejsce Polski w Europie, Bellona, Warszawa 1995.
Samsonowicz Henryk, O „Historii prawdziwej”. Mity, legendy i podania jako źródło historyczne, Novus Orbis, Gdańsk 1997.
Samsonowicz Henryk, Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem w XIV–XV w., PWN, Warszawa 1968.
Samsonowicz Henryk, Rzemiosło wiejskie w Polsce XIV–XVII w., PWN, Warszawa 1954.
Samsonowicz Henryk, Seminarium Mariana Małowista, PH 96, 2005, 2, s. 195–203.
Samsonowicz Henryk, Szkice o mieście średniowiecznym, Wydawnictwa Drugie, Warszawa 2014.
Samsonowicz Henryk, Życie miasta średniowiecznego, PWN, Warszawa 1970.
Serczyk Jerzy, Wokół pojęcia szkoły historycznej, „Historyka” 13, 1983, s. 133–137.
Siewierski Tomasz, Inspiracje marksistowskie w twórczości Mariana Małowista, w: Zimowa szkoła historii najnowszej 2012, red. Łukasz Kamiński, Grzegorz Wołk, IPN, Warszawa 2012, s. 123–129.
Siewierski Tomasz, O Marianie Małowiście w stulecie urodzin – sprawozdanie z konferencji: http://www.mlodszaeuropa.eu/news/48/56/O-Marianie-Malowiscie-w-stulecie-urodzin.html (dostęp 13 I 2017).
Słownik historii Polski, red. Tadeusz Łepkowski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
Smoleński Władysław, Szkoły historyczne w Polsce (Główne kierunki poglądów na przeszłość), oprac. Marian H. Serejski, Ossolineum, Wrocław 1952.
Sobre la historia y los historiadores habla Marian Malowist, „Estudios Latinoamericanos” 12, 1989, s. 11–39.
Sosnowska Anna, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994), Trio, Warszawa 2004.
Stępniewska Barbara, Bariery modernizacji. Studium z dziejów Egiptu w pierwszej połowie XIX w., Wydawnictwa UW, Warszawa 1994.
Stępniewska Barbara, Muhammad Ali. Narodziny nowoczesnego państwa egipskiego, Ossolineum, Wrocław 1978.
Stępniewska Barbara, Rozpowszechnianie się islamu w Sudanie Zachodnim od XII do XVI w., Ossolineum, Wrocław 1972.
Stępniewska Barbara, Życie codzienne na Bliskim Wschodzie w XIX w., PIW, Warszawa 2002.
Szacki Jerzy, Historia myśli socjologicznej, cz. 1–2, PWN, Warszawa 1981.
Szemiński Jan, La insurectión de Tupac Amaru II: guerra de independencia o revolución?, „Estudios Latinoamericanos” 2, 1974, s. 9–60.
Szemiński Jan, Los objetivos de los tupamaristas. Las concepciones de los revolucionarios peruanos de los años 1780–1783, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1983.
Szemiński Jan, O tradycji ustnej jako źródle historycznym (Peru, wiek XVI–XVII), PH 90, 1999, 4, s. 471–489.
Szemiński Jan, Tendencias de desarollo del ayllu peruano siglos XIV–XX, „Estudios Latinoamericanos” 1, 1973, s. 259–288.
Szemiński Jan, Ziółkowski Mariusz, Mythes, rituels et politique des Incas dans la tourmente de la Conquista, L’Harmattan, Paris 2015.
Śreniowska Krystyna, Co to jest szkoła historyczna?, „Historyka” 13, 1983, s. 127–131.
Tymowski Michał, Badania historii Afryki Czarnej w ośrodku warszawskim w latach 1960–2002 — szkoła Mariana Małowista, w: Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur, red. J. Łapott i in., Szczecin 2004, s. 48–51.
Tymowski Michał, Dzieje kopalni soli w Idżil (Mauretania), PH 69, 1978, 3, s. 421–444.
Tymowski Michał, Dzieje Timbuktu, Ossolineum, Wrocław 1979.
Tymowski Michał, Early Imperial Formations in Africa and the Segmentation of Power, w: Tributary Empires in Global History, red. Peter Fibiger Bang, C.A. Bayly, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2011, s. 108–119.
Tymowski Michał, Europeans and Africans in the Early Period of Portuguese Expansion in Africa — the Organisation and Course of the First Encounters, „Hemispheres” 25, 2010, s. 95–122.
Tymowski Michał, Kulturowo-psychologiczne aspekty obecności niewolników afrykańskich w Portugalii w XV i na początku XVI w., KH 119, 2012, 2, s. 217–250.
Tymowski Michał, Le développement et la régression chez les peuples de la boucle du Niger à l’époque précoloniale, Wydawnictwa UW, Warszawa 1974.
Tymowski Michał, Les domaines des princes du Songhay. Comparaison avec la grande propriété foncière en Europe au début de l’époque féodale, „Annales ESC” 25, 1970, 6, s. 1637–1658.
Tymowski Michał, Organizacje plemienne na obszarze Polski w IX–X w. w świetle antropologicznych teorii systemu segmentalnego i wodzostwa (chiefdom), w: Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata, red. Roman Michałowski et al., DiG, Warszawa 2008, s. 263–283.
Tymowski Michał, The Origins and Structures of Political Institutions in Pre-Colonial Black Africa. Dynastic monarchy, taxes and tributes, war and slavery, kinship and territory, The Edwin Mellen Press, Lewiston 2009.
Universal Empire. A Comparative Approach to Imperial Culture and Representation in Eurasian History, red. Peter Fibiger Bang, Dariusz Kołodziejczyk, Cambridge 2012.
Urbański Marek, „Stosunki kredytowe w Polsce południowo-wschodniej (woj. ruskie) w XV oraz początkach XVI wieku”, mps rozprawy doktorskiej obronionej w 1982 r. w bibliotece Instytutu Historycznego UW.
Urbański Marek, Niektóre problemy ruchu kredytowego w ziemi sandomierskiej w XV w., PH 70, 1979, 4, s. 627–652.
Wallerstein Immanuel, Marian Małowist. An Appreciation, w: Western Europe, Eastern Europe, and World Development: 13th–18th Centuries. Collection of Essays by Marian Małowist, red. Jean Batou, Henryk Szlajfer, Brill, Leiden–Boston 2010.
Wallerstein Immanuel, The Modern World-System 1. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, Academic press, New York 1974.
Western Europe, Eastern Europe, and World Development: 13th–18th Centuries. Collection of Essays by Marian Małowist, red. Jean Batou, Henryk Szlajfer, Brill, Leiden–Boston 2010.
Wyrobisz Andrzej, Budownictwo murowane w Małopolsce w XIV i XV w., Ossolineum, Wrocław 1963.
Wyrobisz Andrzej, Kultura Hiszpanii „złotego wieku”, w: Europa i świat w początkach epoki nowożytnej, red. Antoni Mączak, cz. 1: Społeczeństwo, kultura, ekspansja, Wiedza Powszechna, Warszawa 1991, s. 178–205.
Wyrobisz Andrzej, Studia o kulturze i społeczeństwie w nowożytnej Europie, „Mówią Wieki”, Warszawa 2012.
Wyrobisz Andrzej, Szkło w Polsce od XIV do XVII w., Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1968.
Zientara Benedykt, Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego — XIV–XVII w., PWN, Warszawa 1954.
Zientara Benedykt, Henryk Brodaty i jego czasy, PIW, Warszawa 1975.
Zientara Benedykt, Kryzys agrarny w Marchii Wkrzańskiej w XIV w. Z badań nad strukturą rolnictwa krajów nadbałtyckich, PWN, Warszawa 1961.
Zientara Benedykt, Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, PIW, Warszawa 1985.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

124

Issue:

1

Start page:

79

End page:

118

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62543 ; 0023-5903

Source:

IH PAN, sygn. A.52/124/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information