Object

Title: Wóycickiego wykład powielony ; Wóycickiego wykład powielony

Creator:

Adamski, Maciej

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Agrell, Aspektänderung und Aktionsartbildung beim polnischen Zeitworte. Ein Beitrag zum Studium der indogermanischen Präverbia und ihrer Bedeutungsfunktionen. Lund 1908. ; 2. M. Bachtin, Problem gatunków mowy. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka. Oprac. przekładu, wstęp E. Czaplejewicz. Warszawa 1986, s. 348-402. ; 3. S. Balbus, „Zagłada gatunków”. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000, s. 19-32. ; 4. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000, s. 86-101. ; 5. B. Cywiński, Rodowody niepokornych. Warszawa 1971. ; 6. M. Dąbrowska, Warszawa mojej młodości. W zb.: Warszawa naszej młodości. Red. A. Mauersberger. Warszawa 1954, s. 33-58. ; 7. U. Dąmbska-Prokop, Stylistyka Bally’ego w tekstach zamieszczonych w wyborze. W zb.: Stylistyka Bally’ego. Wybór tekstów. Red. M. R. Mayenowa. Przeł., oprac. przypisy U. Dąmbska-Prokop. Warszawa 1966, s. 25-38. ; 8. Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej TKN. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kursów Naukowych 1906–1916. Oprac. R. Błędowski [i in.]. Red. S. Orłowski. Warszawa 1917. ; 9. Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej. – Sprawozdanie z działalności Wolnej Wszechnicy Polskiej w latach 1916/1917 – 1918/1919. Warszawa 1919. ; 10. S. Gajda, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Warszawa 1982. ; 11. P. Graff, Poglądy estetyczne Jakuba Segała. W zb.: Studia z dziejów estetyki polskiej 1890–1918. Red. S. Krzemień-Ojak, K. Rosner. Warszawa 1972, s. 261-286. ; 12. M. C. Hippeau, Wychowanie publiczne w Niemczech. Przeł. S. Bełza. Warszawa 1874. ; 13. R. Ingarden, Wykłady i dyskusje z estetyki. Wybór, oprac. A. Szczepańska. Wstęp W. Stróżewski. Warszawa 1981. ; 14. L. Jazownik, Dzieło literackie w ujęciu Kazimierza Wóycickiego. W: W kręgu historii i teorii edukacji literackiej. Studia i szkice. Zielona Góra 2011. ; 15. L. Jazownik, Kazimierza Wóycickiego „Wykłady ze stylistyki historii literatury”. W zb.: Horyzonty polonistyki. W kręgu edukacji, języka i kultury. Księga dedykowana profesor Barbarze Myrdzik. Red. M. Karwatowska, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska. Lublin 2010, s. 107-120. ; 16. L. Krzywicki, Tajne kursy naukowe. W zb.: Nasza walka o szkołę polską, 1901–1917. Opracowania, wspomnienia, dokumenty. Zebr. Komisja Historyczna, pod przewodnictwem B. Nawroczyńskiego. T. 2. Lwów–Warszawa 1934, s. 301-310. ; 17. Ph. Lejeune, Koronka. Dziennik jako seria datowanych śladów. Przekł. i przypisy M. Rodak, P. Rodak. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 4, s. 17-27. ; 18. A. Liebfeld, Działalność inżyniera Witolda Zglenickiego w Baku w latach 1890–1904 i jego zapis testamentarny dla Kasy im. Mianowskiego. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1977, nr 2, s. 311-315. ; 19. Z. Łempicki, "Filologia, jej zakres i zadania", Karol Appel, "Sprawozdanie z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz.", R. VIII, 1915, z. 3 ; "Historya literatury i poetyka", Kazimierz Wóycicki, "Prace naukowe Tow. Nauk. Warsz. Wydz. I", 1914, nr 4 ; "Jedność stylowa utworu", Kazimierz Wóycicki, "Sprawozdanie z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz.", R. VII, 1914 ; "O literaturze porównawczej", Maurycy Mann, "Rok Polski", 1917: [recenzja]. „Pamiętnik Literacki” 1918, z. 1/2, s. 159-161. ; 20. Z. Łempicki, Nauka literatury w szkole średniej a uniwersytet. W zb.: Pamiętnik 1-go Ogólnopolskiego Zjazdu Polonistów w Warszawie, w dniach 24, 25 i 26 kwietnia 1924 roku. Red. W. Kopczewski. Lwów–Warszawa 1925, s. 20-39. ; 21. Z. Łempicki, Uzasadnienia metody obiektywnej w estetyce M. Sobeskiego. „Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft” 1911, t. 6. ; 22. J. Mackiewicz-Wojciechowska, Uniwersytet „Latający“. Karta z dziejów tajnej pracy oświatowej. Warszawa 1933. ; 23. H. Markiewicz, O terminologii gatunkowej literaturoznawstwa polskiego. W: Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Kraków 2000, s. 102-111. ; 24. J. Michalski, 55 lat wśród książek. Wspomnienia, wrażenia, rozważania. Przedm. B. Borowy. Warszawa 1950. ; 25. A. Mickiewicz, Pan Tadeusza. Dzieła wszystkie. T. 4. Oprac. K. Górski. Wrocław 1969. ; 26. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997. ; 27. W. J. Ong, Oralność języka. W: Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł., wstęp J. Japola. Lublin 1992, s. 25-37. ; 28. J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław 1967. ; 29. Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu. Wstęp M. Kridl. Wilno 1937. ; 30. F. de Saussure, Szkice z językoznawstwa ogólnego. Oprac. S. Bouquet, R. Engler, przy współpr. A. Weil. Przeł., wstęp, red. nauk. M. Danielewiczowa. Warszawa 2004. ; 31. J. Segal, Psychologische und normative Ästhetik. „Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft” 1907, t. 2. ; 32. J. Segał, O charakterze psychologicznym zasadniczych zagadnień estetyki. „Przegląd Filozoficzny” 1911. ; 33. Słownik badaczy literatury polskiej. Red. J. Starnawski. T. 8. Łódź 2006. ; 34. Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. 8. Warszawa 1966. ; 35. A. Szałagan, Wóycicki Kazimierz. Hasło w zb.: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. T. 9. Warszawa 2004, s. 291-292. ; 36. W. Tatarkiewicz, Jakub Segał. „Przegląd Filozoficzny” 1946, z. 3/4, s. 327-328. ; 37. J. Tenner, Über Versmelodie. „Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft” 1913, t. 8. ; 38. Tz. Todorov, O pochodzeniu gatunków. Przeł. A. Labuda. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 3, s. 307-321. ; 39. M. Waldmann, Hektograf. Aparat do powielania pism i rysunków, jego wyrób i użycie. Cieszyn, [b.r.] ; 40. Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. T. 27–28. Warszawa 1901. ; 41. K. Wóycicki, Ćwiczenia porównawcze z dziedziny poetyki. Cz. 1: Wypisy. Wyd. 3. Warszawa, [b.r.] ; 42. K. Wóycicki, Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego. Warszawa 1912. ; 43. K. Wóycicki, Historia literatury i poetyka. Warszawa 1914. ; 44. K. Wóycicki, Jedność stylowa utworu poetyckiego. „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”. Wydz. I i II, 1914, z. 3, s. 5-36. ; 45. K. Wóycicki, O nauczaniu języka polskiego w klasach niższych szkoły średniej. „Nowe Tory” 1908, t. 1, nr 5. ; 46. K. Wóycicki, Rozbiór literacki w szkole. B.m.r. [zapis pod tekstem: Warszawa 1920–1921]. ; 47. K. Wóycicki, Stylistyka i rytmika polska. Podręcznik dla szkół i samouków. Warszawa 1917. ; 48. K. Wóycicki, Walka na Parnasie i o Parnas. Warszawa 1928. ; 49. K. Wóycicki, Wykłady ze stylistyki i historii literatury. Warszawa 1916/17. ; 50. K. Wóycicki, Z pogranicza gramatyki i stylistyki. (Mowa zależna, niezależna i pozornie zależna). „Przegląd Humanistyczny” 1922, t. 1, s. 75-100.

Issue:

3

Start page:

197

End page:

222

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64140 ; oai:rcin.org.pl:64140 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 12, 2019

In our library since:

Jan 4, 2018

Number of object content hits:

199

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82104

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Adamski M. - Wóycickiego wykład powielony Apr 12, 2019
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information