Obiekt

Tytuł: Nazwa – więzi – miasta. Poezja Witolda Wirpszy w perspektywie postsekularnej

Twórca:

Bogalecki, Piotr

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2014)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. G. Agamben, Idea języka. Przeł. A. Wasilewska. „Literatura na Świecie” 2011, nr 5/6, s. 369-377. ; 2. G. Agamben, O zaletach i niedogodnościach życia wśród widm. W: Nagość. Przeł. K. Żaboklicki. Warszawa 2010, s. 47–52. ; 3. E. Balcerzan, Poezja „słowiarska” – poezja lingwistyczna. W: Poezja polska w latach 1939–1965. Część II: ideologie artystyczne. Warszawa 1988, s. 77-96. ; 4. S. Barańczak, Śledztwo w sprawie Boga. Witold Wirpsza: „Liturgia”. W: Pomyślane przepaście. Osiem interpretacji. Posł. I. Opacki. Układ i oprac. J. Tambor, R. Cudak. Katowice 1995, s. 127-133. ; 5. S. Barańczak, Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu. Paryż 1981. ; 6. S. Barańczak, Wstęp. W zb.: „Z Tobą, więc ze Wszystkim”. 222 arcydzieła angielskiej i amerykańskiej liryki religijnej. Wybór, przekł. i oprac. S. Barańczak. Kraków 1992, s. 5-15. ; 7. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004. ; 8. A. Bielik-Robson, Erros. Mesjański witalizm i filozofia. Kraków 2012. ; 9. A. Bielik-Robson, Posłowie. W zb.: Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach. Red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba. Katowice 2012, s. 346-364. ; 10. A. Bielik-Robson, Powrót mesjańskiej obietnicy, czyli nowoczesność w perspektywie postsekularnej. W zb.: Filozofia: ogląd, namysł, krytyka? Red. M. M. Bogusławski, A. Kucner, T. Sieczkowski. Olsztyn 2010. ; 11. M. Bocian, Z upadku do światła. „Metafora” 1995, nr 18/19, s. 31-41. ; 12. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, Drzewo Poznania. Wprowadzenie do myśli postsekularnej. W zb.: Drzewo Poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach. Red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba. Katowice 2012, s. 25-51. ; 13. P. Boryszewski, Katolicyzm, jego instytucjonalizacja i sekularyzacja w Europie Środkowej. Warszawa 2006. ; 14. S. Burdziej, Socjologia postsekularna? „Studia Socjologiczne” 2010, nr 2, s. 89-107. ; 15. M. Byliniak, Krytyka obrazu w poezji i eseistyce Witolda Wirpszy. „Twórczość” 2009, nr 8, s. 54-82. ; 16. I. Calvino, Niewidzialne miasta. Przeł. A. Kreisberg. Warszawa 1975. ; 17. J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie. Przeł. T. Kun z. Kraków 2005. ; 18. Z. Chojnowski, „Bawić się niedorzecznościami”. O twórczości poetyckiej Witolda Wirpszy po roku 1968. „Odra” 1995, nr 11, s. 55-59. ; 19. Z. Chojnowski, Poezja, czyli ćwiczenie się w wolności. („Apoteoza tańca” Witolda Wirpszy). „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty” 2007, z. 1, s.74-82. ; 20. Z. Chojnowski, Przeciw kłamstwu, ku prawdzie. O „Faetonie” oraz „Liturgii” Witolda Wirpszy. W: Ku tajemnicy. Szkice o poezji po 1956 roku. Olsztyn 2003, s. 93-116. ; 21. Z. Chojnowski, Witold Wirpsza – ktoś więcej niż „lingwista”. „Pogranicza” 2005, nr 4, s. 27-33. ; 22. T. Cieślak-Sokołowski, Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka. Kraków 2011. ; 23. E. R. Curtius, Książka jako symbol. W: Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Wyd. 2, popr. Kraków 2005, s. 309–357. ; 24. A. Czyżak, Dwadzieścia lat później, czyli o „Tryptyku” raz jeszcze. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1999, t. 6, s. 51-61. ; 25. J. Dembińska-Pawelec, Misterium Barańczaka. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1999, t. 6, s. 64-80. ; 26. J. Derrida, Oczy języka. Przeł. T. Swoboda. „Literatura na Świecie” 2011, nr 5/6, s. 332-368. ; 27. J. F. Godlewski, Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec sekularyzacji życia publicznego (1944–1974). Warszawa 1978. ; 28. J. Grądziel-Wójcik, Poezja jako teoria poezji. Na przykładzie twórczości Witolda Wirpszy. Poznań 2001. ; 29. J. Gutorow, Witold Wirpsza. Kraina ekscesu. W: Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego. Wrocław 2007, s. 13-47. ; 30. J. Habermas, Wierzyć i wiedzieć. Przeł. M. Łukasiewicz. „Znak” 2002, nr 9, s. 8-21. ; 31. J. Hillis-Miller, The Linguistic Moment. From Wordsworth to Stevens. Princeton 1985. ; 32. K. Hoffmann, (hari no ri). W zb.: Miłobędzka wielokrotnie. Poznań 2008, s.72-83. ; 33. K. Jarzyńska, Postsekularyzm – wyzwanie dla teorii i historii literatury (rozpoznania wstępne). „Teksty Drugie” 2012, nr 1/2, s. 294-307. ; 34. A. Kałuża, Krystyna Miłobędzka: aludzkie. W: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej. Kraków 2008, s. 187-230. ; 35. A. Kałuża, Witold Wirpsza: anielska maszyna. W: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej. Kraków 2008, s. 147-186. ; 36. A. Kołos, Postsekularyzm a literatura. Przykład Edwarda Stachury. „Ogrody Nauk i Sztuk” 2011 nr 1, s. 284-292. Na stronie: http://ogrodynauk.pl/Czasopismo/Artykul/43 (dostęp: 29 XII 2012). ; 37. Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Red. G. Jankowicz. Kraków 2003. ; 38. W. Ligęza, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych. Kraków 1998. ; 39. A. Lipszyc, Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina. Kraków 2012. ; 40. Listy Witolda Wirpszy do Zbigniewa Chojnowskiego. Oprac. Z. Chojnowski. „Integracje” nr 28 (1992), s. 61-62. ; 41. M. Malczewski, O inspiracjach Wschodem w poezji Krystyny Miłobędzkiej. W zb.: Miłobędzka wielokrotnie. Poznań 2008. ; 42. P. de Man, Pojęcie ironii. W: Ideologia estetyczna. Przeł. A. Przybysławski. Wstęp A. Warmiński. Gdańsk 2000, s. 251-281. ; 43. P. de Man, Waltera Benjamina „Zadanie tłumacza”. Przeł. M. Szuster. „Literatura na Świecie” 2011, nr 5/6, s. 42-68. ; 44. J. Mariański, Społeczno-kulturowy kontekst religijności w Polsce. W: Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej. Kraków 2004. ; 45. J. A. McClure, O(d)graniczenie, zaczarowanie i sztuka rozróżniania – o prozie Toni Morrison. Przeł. T. Umerle. Przejrzał T. Mizerkiewicz. „Przestrzenie Teorii” 2010, nr 13, s. 297-319. ; 46. P. Michałowski, Witold Wirpsza: między alchemią a akademią. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2006, t. 13, s. 47-62. ; 47. K. Miłobędzka, Pamiętam. Zapisy stanu wojennego. Wrocław 1992. ; 48. R. Misiak, Trzy Edeny. Próba odnalezienia się w społeczeństwie postsekularnym. W zb.: Nadzieje i zagrożenia sekularyzacji. Red. C. Korzec, R. Misiak. Szczecin 2010. ; 49. J. Mitterer, Ucieczka z dowolności. Przeł. A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 2004. ; 50. T. Mizerkiewicz, Poezja reanimacji. Próba postsekularnej lektury „Widokówki z tego świata” Stanisława Barańczaka. W zb.: Interpretować dalej. Najważniejsze polskie książki poetyckie lat 1945–1989. Red. A. Kałuża, A. Świeściak. Kraków 2011, s. 479-489. ; 51. J. Mueller, Stratygrafie. Wrocław 2010. ; 52. F. Nietzsche, Wiedza radosna = (La gaya scienza). Przeł. L. Staff. Posł. K. Matuszewski. Kraków 2003. ; 53. Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru. Religia a przemiany społeczne w Polsce. Red. I. Borowik, W. Zdaniewicz. Kraków 1996. ; 54. D. Pawelc, Jak się miewasz, Polaku w Polsce? Aktualność pytania Witolda Wirpszy. „Świat i Słowo” 2011, nr 2, s. 47-54. ; 55. D. Pawelec, Między dyskrecją a dyspersją. Oblicza końca poezji lingwistycznej. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2006, t. 13, s. 7-21. ; 56. A. Peck, Religia i polityka w amerykańskich wyborach prezydenckich okresu postsekularyzmu. „Człowiek i Społeczeństwo” 2009, t. 29, s. 71-87. ; 57. W. Pietrzak, Buduję, mieszkam, myślę... „Faeton” Witolda Wirpszy. „FA-art” 2011, nr 3/4, s. 28-39. ; 58. W. Pietrzak, Śmierć i powrót podmiotu zdekonstruowanego – „Cząstkowa próba o człowieku” Witolda Wirpszy. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2011, z. 2, s. 63-67. ; 59. G. Poulet, Metamorfozy koła. Przeł. D. Eska. W: Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór J. Błoński, M. Głowiński. Przedm. J. Błoński. Warszawa 1977, s. 331-354. ; 60. R. Przybylski, Błogosławione niebezpieczeństwo. W: W. Wirpsza, Liturgia. Mikołów 2006. ; 61. E. Rewers, Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury. Poznań 1996. ; 62. E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków 2005. ; 63. E. Rewers, Wprowadzenie. W zb.: Miasto w sztuce – sztuka miasta. Red. E. Rewers. Kraków 2010, s. 5-14. ; 64. E. Rybicka, Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2003. ; 65. E. Rybicka, Zwrot topograficzny w badaniach literackich. Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. W zb.: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas, R. Nycz. Kraków 2012. ; 66. J. Scappettone, Przerwana utopia. Archipelag jako struktura socjoliryczna w „Draft of XXX Cantos” Ezry Pounda. Przeł. P. Bogalecki. W zb.: Miasto w sztuce – sztuka miasta. Red. E. Rewers. Kraków 2010, s. 133-172. ; 67. F. Schlegel, O niezrozumiałości. Przeł. J. Ekier. W: Pisma teoretyczne niemieckich romantyków. Wybór, oprac. T. Namowicz. Przeł. J. S. Buras [i in.]. BN II 246. Wrocław 2000, s. 191-205. ; 68. G. Scholem, Wyznanie o naszym języku. Przeł. A. Lipszyc. „Literatura na Świecie” 2011, nr 5/6, s. 329-331. ; 69. B. Sienkiewicz, (Neo)lingwizm – dokończony projekt awangardy. W: Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznej. Kraków 2007, s. 569-601. ; 70. A. Skrendo, Poezja lingwistyczna jako projekt epistemologiczny. Zerwanie, ustanowienie, zawieszenie. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2006, t. 13, s. 23-34. ; 71. T. Sławek, Akro/nekro/polis. Wyobrażenia miejskiej przestrzeni. W zb.: Pisanie miasta – czytanie miasta. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Poznań 1997, s. 11-40. ; 72. T. Sławek, Miasto. Próba zrozumienia. W zb.: Miasto w sztuce – sztuka miasta. Red. E. Rewers. Kraków 2010, s. 17-69. ; 73. J. Sławiński, Próba porządkowania doświadczeń. W: Przypadki poezji. Prace wybrane. T. 5. Kraków 2001, s. 289-305. ; 74. R. Stark, W. S. Bainbridge, Zwalczanie religii. W: Teoria religii. Przeł. T. Kunz. Kraków 2000. ; 75. J. Szestowicki, W zaświaty z Pankowskim, czyli postsekularyzm w „Ostatnim zlocie aniołów”. „Ha!art” 2007, nr 27, s. 50-51. ; 76. E. A. Tiryakian, Od Durkheima do Managui. Rewolucje jako odrodzenie religijne. Przeł. P. Polak. W zb.: Socjologia. Lektury. Red. P. Sztompka, M. Kucia. Kraków 2005, s. 665-678. ; 77. W. N. Toporow, Przestrzeń i rzecz. Przeł. B. Żyłko. Kraków 2003. ; 78. G. Vattimo, Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii. Przeł. K. Kasia. Red. nauk. A. Kuczyńska. Kraków 2011. ; 79. M. Warchala, Co to jest postsekularyzm. (Subiektywna) próba opisu. „Krytyka Polityczna” 2007, nr 13, s. 178-188. ; 80. M. Warchala, Romantyczne przygody z religią: Shelley. „Literatura na Świecie” 2012, nr 9/10, s. 222-231. ; 81. A. Wiedemann, Księżyc nad Alabamą. „Odra” 1996, nr 9, s. 121-122. ; 82. W. Wirpsza, Berlińskie poematy. „Wiadomości” 1976, nr 48, s. 2. ; 83. W. Wirpsza, Cząstkowa próba o człowieku i inne wiersze. Mikołów 2005. ; 84. W. Wirpsza, Don Juan. Warszawa 1960. ; 85. W. Wirpsza, Drei Berliner Gedichte. Berlin 1976. ; 86. W. Wirpsza, Faeton. Mikołów 2006. ; 87. W. Wirpsza, Faeton II. Mikołów 2007. ; 88. W. Wirpsza, Gra znaczeń. – Przerób. Mikołów 2008. ; 89. W. Wirpsza, In dubio pro arte. „Tygodnik Powszechny” 1982, nr 29. ; 90. W. Wirpsza, Liturgia. Mikołów 2006. ; 91. W. Wirpsza, Nowy podręcznik wydajnego zażywania narkotyków. Poznań 1995. ; 92. W. Wirpsza, Polaku, kim jesteś?. Mikołów 2009. ; 93. W. Wirpsza, Polemiki i pieśni. Kraków 1951. ; 94. W. Wirpsza, Spis ludności. Mikołów 2005. ; 95. W. Wirpsza, Traktat skłamany. Mikołów 2010. ; 96. W. Wirpsza, Utwory ostatnie. Mikołów 2007. ; 97. W. Wirpsza, Wagary. Poznań 1970. ; 98. M. Wojewoda, Miasto jako metafora porządku świata – rys historyczny. W zb.: Przestrzeń w nauce współczesnej. Red. W. A. Kamiński, G. Nowak, S. Symotiuk. Zamość 2003. ; 99. K. Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji. Kraków 2009.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

41

Strona końc.:

66

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64212 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2019-03-29

Data dodania obiektu:

2018-01-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

189

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82113

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji