Object structure

Title:

Stylotwórcza funkcja związków frazeologicznych w twórczości księdza Jana Twardowskiego a ich przekład. Na materiale tłumaczeń wybranych wierszy na język angielski

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2014)

Creator:

Szerszunowicz, Joanna

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Jan Twardowski’s poems ; phraseological units ; style creating function ; translations of Jan Twardowski’s poems into English

References:

1. J. Anusiewicz, Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata. W zb.: Potoczność w języku i kulturze. Red. J. Anusiewicz, F. Nieckula. Język a kultura. T. 5. Wrocław 1992, s. 9-20. ; 2. M. Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią. Warszawa 2006. ; 3. M. Bańko, Słownik porównań. Red. E. Sobol. Warszawa 2004. ; 4. J. Bartmiński, Styl potoczny. W zb.: Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. [Wyd. 2]. Lublin 2001, s. 115-134. ; 5. M. Bartoszewicz, „Szczegół nadaje wielkość wszystkiemu co małe...” – o roli porównania w poezji księdza Jana Twardowskiego. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” 2000, nr 5, s. 67-91. ; 6. S. Bąba, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny. Poznań 1989. ; 7. S. Bąba, Z zagadnień leksykalnej łączliwości frazeologizmu. „Z Problemów Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej” 1982, t. 1. ; 8. A. Bednarczyk, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej. Warszawa 2008. ; 9. A. Bednarczyk, Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny. Łódź 1999. ; 10. E. Białek, Kolokacja w przekładzie. Studium rosyjsko-polskie. Lublin 2009. ; 11. H. Biedermann, Leksykon symboli. Przeł. J. Rubinowicz. Wiersze przeł. M. Szubert. Warszawa 2001. ; 12. A. Brajerska-Mazur, Pan i pani Śmierć – czyli o problemach z przekładem personifikacji śmierci w języku polskim i angielskim. W zb.: Warsztaty translatorskie./Workshop on Translation. T. 4. Red. R. Sokolski, H. Duda, K. Klimkowski, J. Klimek. Lublin–Ottawa 2007, s. 63-87. ; 13. R. Bugajski, A. Wojciechowska, Teorie językowego obrazu świata w badaniach idiolektu pisarza. „Poradnik Językowy” 1996, nr 3, s. 17-25. ; 14. H. Burger, „Bildhaft, übertragen, metaphorisch... ” Zur Konfusion um die semantische Merkmale von Phraseologismen. W zb.: Europhras 88. Phraséologie contrastive. Actes du colloque international, Klingenthal, Strasbourg, 12–16 mai 1988. Ed. G. Gréciano. Strasbourg 1989. ; 15. I. Y. Burkhanov, Translation. Theoretical Prerequisites. Rzeszów 2003. ; 16. W. Chlebda, Ala ma kota w krainie czarów. W zb.: Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków. Red. nauk. W. Chlebda. Opole 2007, s. 325-330. ; 17. W. Chlebda, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy. Wyd. 2, uzup. Łask 2003. ; 18. E. Ciesielska, Modyfikacje frazeologizmów w liryce Jana Twardowskiego. W zb.: Świat humoru. Red. nauk. S. Gajda, D. Brzozowska. Opole 2000, s. 611-616. ; 19. E. Ciesielska, O języku i stylu poetyckim Jana Twardowskiego. Zagadnienia wybrane. Łódź 2009. ; 20. J. E. Cirlot, Słownik symboli. Przeł. I. Kania. Kraków 2000. ; 21. Collins Cobuild Dictionary of Phrasal Verbs. Red. S. Bullon, R. Krishnamurthy. London 1989. ; 22. K. Czekierda, Słownik terminów i zwrotów religijnych angielsko-polski. Kraków 2004. ; 23. E. Dobrogowska, Tłumaczenie frazeologizmów w tekstach literackich (Joseph Heller: „Catch-22”). W zb.: Język trzeciego tysiąclecia III. T. 2: Konteksty przekładowe. Red. M. Piotrowska. Kraków 2005, s. 289-296. ; 24. D. Dobrovol'skij, E. Piirainen, Figurative Language. Cross-cultural and Cross-linguistic Perspectives. Amsterdam 2005. ; 25. B. Dworakowska, Językowy obraz miłości w wybranych wierszach księdza Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach. „Białostockie Archiwum Językowe” 2010, nr 10, s. 23-45. ; 26. W. Eismann, Phraseme in literarischen Texten und Autorenphraseologie / Phraseology of literary texts and individual authors. W zb.: Phraseologie. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung / Phraseology. An International Handbook of Contemporary Research. Ed. H. Burger, D. Dobrovol'skij, P. Kühn, R. N. Norrick. T. 1. Berlin – New York 2007. ; 27. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Polański. Wyd. 2., popr. i uzup. Wrocław 1999. ; 28. Ch. Fernando, Idioms and Idiomacity. Oxford 1996. ; 39. S. Fiedler, English Phraseology. Tübingen 2007. ; 30. D. Filar, Tekst artystyczny. Ramy interpretacyjne, semantyka słowa. W zb.: Semantyka tekstu artystycznego. Red. A. Pajdzińska, R. Tokarski. Lublin 2001, s. 277-291. ; 31. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przeł., oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1990. ; 32. R. Gläser, Phraseologismen als falsche Freunde. W zb.: English in the Modern World. Festschrift for Hartmut Breitkreuz on the Occasion of His Sixtieth Birthday. Ed. M. Dakowska. Frankfurt am Main 2000. ; 33. R. Gläser, The Translation Aspect of Phraseological Units in English and German. „Papers and Studies in Contrastive Linguistics. The Polish-English Contrastive Project” 1984. ; 34. S. Grabowski, Ksiądz Jan Twardowski. Szkic o poecie. Warszawa 1999. ; 35. Z. Grosbart, Heterofemia międzyjęzykowa, czyli skutki nadmiernego zaufania do intuicji translatorskiej. W zb.: Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego. Red. E. Balcerzan. Wrocław 1984, s. 29-44. ; 36. D. M. Gulland, 1000 idiomów angielskich: z przykładami, tłumaczeniem i indeksem D. M. Gulland. [Przekł. i adapt. Krzysztof Hejwowski]. Warszawa 2002. ; 37. D. M. Gulland, D. Hinds-Howell, The Penguin Dictionary of English Idioms. Wyd. 11. London 2002. ; 38. K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa 2004. ; 39. J. Ignatowicz-Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej. Szczecin 2008. ; 40. A. Karaś, Językowa konceptualizacja uczuć z grupy strachu na podstawie konstrukcji werbo-nominalnych. „Poradnik Językowy” 2003, nr 4, s. 27-35. ; 41. M. Karwala, Metafizyka oczywistości. (O poezji ks. Jana Twardowskiego). Kraków 1996. ; 42. M. Kita, Język potoczny jako język bliskości. W zb.: Język w komunikacji. Red. G. Habrajska. T. 1. Łódź 2001, s. 170-175. ; 43. J. Kowalewska-Dąbrowska, Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego. Gdańsk 2006. ; 44. J. Kowalewska-Dąbrowska, Obraz anioła w poezji Jana Twardowskiego. W zb.: Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego. Red. B. Kreja. Gdańsk 1999. ; 45. Z. Kozłowska, O błędach językowych w tekstach polskich przekładów. W zb.: Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Red. nauk. A. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna. Warszawa 2001. ; 46. M. Krajewska, M. Chomik, Granice przekładalności, czyli o językowej grze słów słów kilka. W zb.: Przekładając nieprzekładalne. 2. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk. Red. O. Kubińska, W. Kubiński. Gdańsk 2004. ; 47. A. Krawczyk-Tyrpa, Frazeologia somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich. Łask 2005. ; 48. M. Krysztofiak, Przekład literacki a translatologia. Wyd. 2, poszerz. i popr. Poznań 1999. ; 49. R. Lebda, Potoczność jako mowa bytu. W zb.: Język w przestrzeni społecznej: profesorowi Władysławowi Lubasiowi na siedemdziesiąte urodziny. Red. nauk. S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk. Opole 2002, s. 151-156. ; 50. H. Lebiedziński, Przekładoznawstwo ogólne wobec teorii enroi. Warszawa 1989. ; 51. A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Wyd. 2, rozszerz. Warszawa 1999. ; 52. A. M. Lewicki, Składnia związków frazeologicznych. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1986, z. 40, s. 75-83. ; 53. A. Lica, Innowacja rozwijająca w prozie – jej funkcje (na podstawie twórczości Wacława Berenta). „Problemy Frazeologii Europejskiej” 2001, t. 4, s. 19-23. ; 54. W. Ligęza, Gry frazeologiczne Wisławy Szymborskiej. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1996, t. 31, s. 27-39. ; 55. K. Lipiński, Vademecum tłumacza. Kraków 2000. ; 56. W. Lubaś, Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny. Opole 2003. ; 57. E. Łabno-Falęcka, Phraseologie und Übersetzen. Frankfurt am Main – New York 1995. ; 58. Macmillan English Dictionary. Red. M. Rundell. Oxford 2002. ; 59. Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Red. U. Dąmbska-Prokop. Częstochowa 2000. ; 60. H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych. Wyd. nowe, popr. i znacznie rozszerz. Kraków 2007. ; 61. C. Mellado Blanco, Die phraseologische Äquivalenz auf der System- und Textebene (am Beispiel des Sprachenpaares Deutsch-Spanisch). W zb.: Phraseologie global – areal – regional. Akten der Konferenz Europhras 2008 vom 13.–16.8.2008 in Helsinki. Hrsg. J. Korhonen, W. Mieder, E. Piirainen, R. Piñel. Tübingen 2010. ; 62. R. Moon, Fixed Expressions and Idioms in English. A Corpus-Based Approach. Wyd. 2. Oxford 2003. ; 63. K. Mosiołek, Stereotypy psa zawarte w języku polskim. „Poradnik Językowy” 1992, nr 4, s. 301-304. ; 64. K. Mosiołek-Kłosińska, Motywacja związków frazeologicznych zawierających nazwy kot i pies. „Etnolingwistyka” 1995, nr 7, s. 21-31. ; 65. P. Müldner-Nieckowski, Frazeologia poszerzona. Studium leksykograficzne. Warszawa 2007. ; 66. P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa 2003. ; 67. A. Naciscione, Phraseological Units in Discourse. Towards Applied Stylistics. Riga 2001. ; 68. A. Nowakowska, Świat roślin w polskiej frazeologii. Wrocław 2005. ; 69. Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej polsko-angielski. / The New Kosciuszko Foundation Dictionary Polish-English. Red. J. Fisiak. New York – Kraków 2003. ; 70. Oxford Collocations Dictionary. Red. M. Deuter, J. Greenan, J. Noble, J. Phillips. Oxford 2002. ; 71. A. Pajdzińska, Elementy motywujące znaczenie w składzie związków frazeologicznych. „Z Problemów Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej” 1982, t. 1. ; 72. A. Pajdzińska, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. Wyd. 2. Łask 2005. ; 73. A. Pajdzińska, Kontekstowe odświeżanie frazeologizmów we współczesnej poezji. W zb.: Studia o tropach. 2. Red. T. Dobrzyńska. Wrocław 1992, s. 55-67. ; 74. A. Pajdzińska, Wartościowanie we frazeologii. W zb.: Język a kultura. T. 3.Wartości w języku i tekście. Red. J. Puzynina, J. Anusiewicz. Wrocław 1991, s. 15-28. ; 75. Ch. Palm, Phraseologie. Eine Einführung. Wyd. 2. Tübingen 1997. ; 76. L. Palmes, Językowy obraz psa (badania porównawcze na materiale języka polskiego i niemieckiego). „Poradnik Językowy” 2006, nr 1, s. 42-56. ; 77. A. Pàmies Bertrán, E. M. Iñesta Mena, EL MIEDO en las unidades fraseológicas: enfoque interlingüístico. „Language Design”2000, t. 3. ; 78. A. Pieczyńska, Indywidualne modyfikacje frazeologizmów w poezji Wisławy Szymborskiej i ich tłumaczenie na język niemiecki. W zb.: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk–Elbląg. Red. W. Kubiński, O. Kubińska, T. Z. Wolański. Gdańsk 2000. ; 79. A. Pieczyńska-Sulik, O przydatności kategorii idiolektu w przekładzie. Na materiale „Wróżb kumaka” Güntera Grassa. Oblicza recepcji. „Recepcja. Transfer. Przekład” 2005, t. 3, s. 103-115. ; 80. A. Pieczyńska-Sulik, Przekład – idiolekt – idiokultura. W zb.: Przekład, język, kultura. Red. R. Lewicki. Lublin 2002, s. 53-59. ; 81. J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków 2003. ; 82. K. Pisarkowa, Funkcje i sposoby stylizacji językowej u Sławomira Mrożka. „Język Polski” 1965, z. 3, s. 164-178. ; 83. K. Pisarkowa, O dosłowności w języku literackim. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” 1977, z. 54, s. 63-78. ; 84. A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze. Wyd. 2, poszerz. i popr. Poznań 1998. ; 85. J. Pleciński, Le Ludisme langagier. Domaine français. XXe siècle. Toruń 2002. ; 86. J. Pociask, „Trudny orzech do zgryzienia” – kilka uwag o tłumaczeniu stałych związków frazeologicznych. „Rocznik Przekładoznawczy” 2006, nr 2, s. 191-199. ; 87. S. Prędota, Modyfikacje parodystyczne przysłów (na materiale języka niderlandzkiego). „Problemy Frazeologii Europejskiej” 1996, t. 1, s. 29-37. ; 88. A. Przedpełska-Trzeciakowska, Kilka uwag o tłumaczeniu angielskich idiomów. W zb.: Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga. Red. S. Pollak. Wrocław 1975, s. 285-288. ; 89. S. Ptashnyk, Phraseologische Modifikationen und ihre Funktionen im Text. Eine Studie am Beispiel der deutschsprachigen Presse. Baltmannsweiler 2009. ; 90. E. Rechtsiegel O przekładaniu modyfikacji związków frazeologicznych (na materiale języka polskiego i niemieckiego). „Poradnik Językowy” 1985, nr 6, s. 358-364. ; 91. M. Rybka, J. Sławek, Językowy obraz Boga w poezji ks. Jana Twardowskiego. W zb.: Język religijny dawniej i dziś. Red. S. Mikołajczak, T. Więcławski. T. 2. Poznań 2005, s. 425-435. ; 92. M. Rybka, J. Sławek, O emocjonalności języka poezji księdza Jana Twardowskiego. W zb.: Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne. Red. nauk. K. Wojtczuk, V. Machnicka. Siedlce 2006, s. 195-206. ; 93. M. Rybka, J. Sławek, „Wierzę Panu Bogu jak dziecko” – sakralizacja potoczności w poezji księdza Jana Twardowskiego. „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2005, t. 53, z. 6, s. 129-149. ; 94. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 1–2. Wyd. 9. Warszawa 1999. ; 95. J. Sławiński, Dzieło, język, tradycja. Warszawa 1974. ; 96. W. Smaszcz, Jan Twardowski. Kapłan-poeta. Białystok 1991. ; 97. U. Sokólska, Leksyka „zwierzęca” jako składnik "comparatum" w porównaniach księdza Jana Twardowskiego. „Białostockie Archiwum Językowe” 2007, nr 7, s. 153-168. ; 98. U. Sokólska, „W gorącej święconej wodzie kąpany”, czyli o frazeologii w poezji Jana Twardowskiego. „Białostockie Archiwum Językowe” 2004, nr 4, s. 165-183. ; 99. A. Spagińska-Pruszak, Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej. Gdańsk 2003. ; 100. J. Stanisławski, Wielki słownik polsko-angielski / The Great Polish-English Dictionary. T. 1–2. Wyd. 9. Warszawa 1990. ; 101. T. Stróżyński, O frazeologizmach w Boyowskich przekładach Moliera. W zb.: Język – stereotyp – przekład. Red. E. Skibińska, M. Cieński. Wrocław 2002. ; 102. A. Sulikowski, „Serce czyste...” Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego. Lublin 2001. ; 103. M. Sułkowska, Séquences figées. Étude lexicographique et contrastive. Question d’équivalence. Katowice 2003. ; 104. T. Szczerbowski, Gra językowa a przekład. W zb.: Komizm a przekład. Red. P. Fast. Katowice 1997. ; 105. J. Szerszunowicz, Frazeoinwektywy fauniczne nazywające głupotę w ujęciu konfrontatywnym (na materiale współczesnego języka polskiego w porównaniu z angielskim i włoskim). W zb.: Slavenska frazeologija i pragmatika. Ed. Ž. Fink Arsovski, A. Hrniak. Zagreb 2007. ; 106. J. Szerszunowicz, Kongruencja obrazowania związków frazeologicznych a ich międzyjęzykowa ekwiwalencja. „Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” 2010, t. 12, s. 207-223. ; 107. J. Szerszunowicz, On the Translation of Culture-Bound Phraseological Units. W zb.: Phraseology, Corpus Linguistics and Lexicography. Papers from Phraseology 2009 in Japan. Ed. K. Yagi, T. Kanzaki, A. Inōe. Nishinomiya 2011. ; 108. J. Szerszunowicz, Pseudo-equivalents in English, Italian and Polish Phraseology. W zb.: Proceedings XII Euralex International Congress / Atti del XII Congresso internazionale di lessicografia. Ed. E. Corino, C. Marcello, C. Onesti. T. 2. Torino 2006. ; 109. J. Szerszunowicz, Quasi-ekwiwalenty związków frazeologicznych w teorii, frazeografii i translatoryce. „Białostockie Archiwum Językowe” 2009, nr 9, s. 323-346. ; 110. J. Szerszunowicz, Some Remarks on the Evaluative Connotations of Toponymic Idioms in a Contrastive Perspective. W zb.: Formulaic Language. T. 1: Distribution and Historical Change. Ed. R. Corrigan, E. A. Moravcsik, H. Ouali, K. M. Wheatley. Amsterdam–Philadelphia 2009. ; 111. J. Szerszunowicz, Stylistyczna polisemia frazeologizmów w ujęciu konfrontatywnym. W zb.: Styl a semantyka. Red. I. Szczepankowska. Białystok 2008, s. 369-377. ; 112. M. Szybistowa, Sposoby przetwarzania frazeologizmów w tekstach S. I. Witkiewicza. W zb.: O predykacji. Red. nauk. A. Orzechowska, R. Laskowski. Wrocław 1974. ; 113. E. Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Przeł. A. Pokojska. Kraków 2001. ; 114. J. Tarsa, Problematyka przekładu skrzydlatych słów. W zb.: Słowo, tekst, czas. Materiały V międzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin 8–9 czerwca 2000 r.). Red. M. Aleksiejenko. Szczecin 2001. ; 115. Tezaurus terminologii translatorycznej. Red. nauk. Ju. Lukszyn. Warszawa 1993. ; 116. G. Toury, In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv 1980. ; 117. J. Twardowski, Kiedy mówisz / When you say. Wybór i oprac. A. Iwanowska. Posł. Autora. Przeł. S. Barańczak [i in.]. Kraków 2000. ; 118. J. Twardowski, Nadzieja, miłość, spisane pacierze. Wiersze wybrane. Wybór i wstęp A. Iwanowska. Białystok 2005. ; 119. Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. Dubisz. T. 1–4. Warszawa 2003. ; 120. B. Walkiewicz, Traduction des jeux de mots. Aspects sémantiques. Łask 2005. ; 121. J. Warchala, Kategoria potoczności w języku. Katowice 2003. ; 122. Z. Wawrzyniak, Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemieckiego i angielskiego. Warszawa 1991. ; 123. Z. Wawrzyniak, Zasady rozumienia jako warunki konstytutywne tłumaczenia. „Recepcja. Transfer. Przekład” 2002, t. 1, s. 39-46. ; 124. Wielki słownik angielsko-polski. Red. J. Linde-Usiekniewicz. Warszawa 2002. ; 125. Wielki słownik polsko-angielski. Red. J. Linde-Usiekniewicz. Warszawa 2004. ; 126. L. Wille, Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu. Rzeszów 2002. ; 127. W. Wysoczański, Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Wrocław 2005. ; 128. A. Wray, Formulaic Language. Pushing the Boundaries. Oxford, NY, 2008. ; 129. P. Zakrzewski, W sprawie definicji idiomu. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2002, z. 42, s. 19-23. ; 130. Z. Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski. Lublin 1992. ; 131. B. Zeler, Po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie. O poezji księdza Jana Twardowskiego. Katowice 2001.

Issue:

4

Start page:

101

End page:

121

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)