Object

Title: Stylotwórcza funkcja związków frazeologicznych w twórczości księdza Jana Twardowskiego a ich przekład. Na materiale tłumaczeń wybranych wierszy na język angielski

Creator:

Szerszunowicz, Joanna

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Anusiewicz, Potoczność jako sposób doświadczania świata i jako postawa wobec świata. W zb.: Potoczność w języku i kulturze. Red. J. Anusiewicz, F. Nieckula. Język a kultura. T. 5. Wrocław 1992, s. 9-20.
2. M. Bańko, Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią. Warszawa 2006.
3. M. Bańko, Słownik porównań. Red. E. Sobol. Warszawa 2004.
4. J. Bartmiński, Styl potoczny. W zb.: Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. [Wyd. 2]. Lublin 2001, s. 115-134.
5. M. Bartoszewicz, „Szczegół nadaje wielkość wszystkiemu co małe...” – o roli porównania w poezji księdza Jana Twardowskiego. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” 2000, nr 5, s. 67-91.
6. S. Bąba, Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny. Poznań 1989.
7. S. Bąba, Z zagadnień leksykalnej łączliwości frazeologizmu. „Z Problemów Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej” 1982, t. 1.
8. A. Bednarczyk, W poszukiwaniu dominanty translatorskiej. Warszawa 2008.
9. A. Bednarczyk, Wybory translatorskie. Modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny. Łódź 1999.
10. E. Białek, Kolokacja w przekładzie. Studium rosyjsko-polskie. Lublin 2009.
11. H. Biedermann, Leksykon symboli. Przeł. J. Rubinowicz. Wiersze przeł. M. Szubert. Warszawa 2001.
12. A. Brajerska-Mazur, Pan i pani Śmierć – czyli o problemach z przekładem personifikacji śmierci w języku polskim i angielskim. W zb.: Warsztaty translatorskie./Workshop on Translation. T. 4. Red. R. Sokolski, H. Duda, K. Klimkowski, J. Klimek. Lublin–Ottawa 2007, s. 63-87.
13. R. Bugajski, A. Wojciechowska, Teorie językowego obrazu świata w badaniach idiolektu pisarza. „Poradnik Językowy” 1996, nr 3, s. 17-25.
14. H. Burger, „Bildhaft, übertragen, metaphorisch... ” Zur Konfusion um die semantische Merkmale von Phraseologismen. W zb.: Europhras 88. Phraséologie contrastive. Actes du colloque international, Klingenthal, Strasbourg, 12–16 mai 1988. Ed. G. Gréciano. Strasbourg 1989.
15. I. Y. Burkhanov, Translation. Theoretical Prerequisites. Rzeszów 2003.
16. W. Chlebda, Ala ma kota w krainie czarów. W zb.: Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków. Red. nauk. W. Chlebda. Opole 2007, s. 325-330.
17. W. Chlebda, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy. Wyd. 2, uzup. Łask 2003.
18. E. Ciesielska, Modyfikacje frazeologizmów w liryce Jana Twardowskiego. W zb.: Świat humoru. Red. nauk. S. Gajda, D. Brzozowska. Opole 2000, s. 611-616.
19. E. Ciesielska, O języku i stylu poetyckim Jana Twardowskiego. Zagadnienia wybrane. Łódź 2009.
20. J. E. Cirlot, Słownik symboli. Przeł. I. Kania. Kraków 2000.
21. Collins Cobuild Dictionary of Phrasal Verbs. Red. S. Bullon, R. Krishnamurthy. London 1989.
22. K. Czekierda, Słownik terminów i zwrotów religijnych angielsko-polski. Kraków 2004.
23. E. Dobrogowska, Tłumaczenie frazeologizmów w tekstach literackich (Joseph Heller: „Catch-22”). W zb.: Język trzeciego tysiąclecia III. T. 2: Konteksty przekładowe. Red. M. Piotrowska. Kraków 2005, s. 289-296.
24. D. Dobrovol'skij, E. Piirainen, Figurative Language. Cross-cultural and Cross-linguistic Perspectives. Amsterdam 2005.
25. B. Dworakowska, Językowy obraz miłości w wybranych wierszach księdza Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach. „Białostockie Archiwum Językowe” 2010, nr 10, s. 23-45.
26. W. Eismann, Phraseme in literarischen Texten und Autorenphraseologie / Phraseology of literary texts and individual authors. W zb.: Phraseologie. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung / Phraseology. An International Handbook of Contemporary Research. Ed. H. Burger, D. Dobrovol'skij, P. Kühn, R. N. Norrick. T. 1. Berlin – New York 2007.
27. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Polański. Wyd. 2., popr. i uzup. Wrocław 1999.
28. Ch. Fernando, Idioms and Idiomacity. Oxford 1996.
39. S. Fiedler, English Phraseology. Tübingen 2007.
30. D. Filar, Tekst artystyczny. Ramy interpretacyjne, semantyka słowa. W zb.: Semantyka tekstu artystycznego. Red. A. Pajdzińska, R. Tokarski. Lublin 2001, s. 277-291.
31. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przeł., oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1990.
32. R. Gläser, Phraseologismen als falsche Freunde. W zb.: English in the Modern World. Festschrift for Hartmut Breitkreuz on the Occasion of His Sixtieth Birthday. Ed. M. Dakowska. Frankfurt am Main 2000.
33. R. Gläser, The Translation Aspect of Phraseological Units in English and German. „Papers and Studies in Contrastive Linguistics. The Polish-English Contrastive Project” 1984.
34. S. Grabowski, Ksiądz Jan Twardowski. Szkic o poecie. Warszawa 1999.
35. Z. Grosbart, Heterofemia międzyjęzykowa, czyli skutki nadmiernego zaufania do intuicji translatorskiej. W zb.: Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego. Red. E. Balcerzan. Wrocław 1984, s. 29-44.
36. D. M. Gulland, 1000 idiomów angielskich: z przykładami, tłumaczeniem i indeksem D. M. Gulland. [Przekł. i adapt. Krzysztof Hejwowski]. Warszawa 2002.
37. D. M. Gulland, D. Hinds-Howell, The Penguin Dictionary of English Idioms. Wyd. 11. London 2002.
38. K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa 2004.
39. J. Ignatowicz-Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej. Szczecin 2008.
40. A. Karaś, Językowa konceptualizacja uczuć z grupy strachu na podstawie konstrukcji werbo-nominalnych. „Poradnik Językowy” 2003, nr 4, s. 27-35.
41. M. Karwala, Metafizyka oczywistości. (O poezji ks. Jana Twardowskiego). Kraków 1996.
42. M. Kita, Język potoczny jako język bliskości. W zb.: Język w komunikacji. Red. G. Habrajska. T. 1. Łódź 2001, s. 170-175.
43. J. Kowalewska-Dąbrowska, Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego. Gdańsk 2006.
44. J. Kowalewska-Dąbrowska, Obraz anioła w poezji Jana Twardowskiego. W zb.: Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego. Red. B. Kreja. Gdańsk 1999.
45. Z. Kozłowska, O błędach językowych w tekstach polskich przekładów. W zb.: Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka. Red. nauk. A. Kopczyński, U. Zaliwska-Okrutna. Warszawa 2001.
46. M. Krajewska, M. Chomik, Granice przekładalności, czyli o językowej grze słów słów kilka. W zb.: Przekładając nieprzekładalne. 2. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej, Gdańsk. Red. O. Kubińska, W. Kubiński. Gdańsk 2004.
47. A. Krawczyk-Tyrpa, Frazeologia somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich. Łask 2005.
48. M. Krysztofiak, Przekład literacki a translatologia. Wyd. 2, poszerz. i popr. Poznań 1999.
49. R. Lebda, Potoczność jako mowa bytu. W zb.: Język w przestrzeni społecznej: profesorowi Władysławowi Lubasiowi na siedemdziesiąte urodziny. Red. nauk. S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk. Opole 2002, s. 151-156.
50. H. Lebiedziński, Przekładoznawstwo ogólne wobec teorii enroi. Warszawa 1989.
51. A. Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Wyd. 2, rozszerz. Warszawa 1999.
52. A. M. Lewicki, Składnia związków frazeologicznych. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1986, z. 40, s. 75-83.
53. A. Lica, Innowacja rozwijająca w prozie – jej funkcje (na podstawie twórczości Wacława Berenta). „Problemy Frazeologii Europejskiej” 2001, t. 4, s. 19-23.
54. W. Ligęza, Gry frazeologiczne Wisławy Szymborskiej. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1996, t. 31, s. 27-39.
55. K. Lipiński, Vademecum tłumacza. Kraków 2000.
56. W. Lubaś, Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny. Opole 2003.
57. E. Łabno-Falęcka, Phraseologie und Übersetzen. Frankfurt am Main – New York 1995.
58. Macmillan English Dictionary. Red. M. Rundell. Oxford 2002.
59. Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Red. U. Dąmbska-Prokop. Częstochowa 2000.
60. H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych. Wyd. nowe, popr. i znacznie rozszerz. Kraków 2007.
61. C. Mellado Blanco, Die phraseologische Äquivalenz auf der System- und Textebene (am Beispiel des Sprachenpaares Deutsch-Spanisch). W zb.: Phraseologie global – areal – regional. Akten der Konferenz Europhras 2008 vom 13.–16.8.2008 in Helsinki. Hrsg. J. Korhonen, W. Mieder, E. Piirainen, R. Piñel. Tübingen 2010.
62. R. Moon, Fixed Expressions and Idioms in English. A Corpus-Based Approach. Wyd. 2. Oxford 2003.
63. K. Mosiołek, Stereotypy psa zawarte w języku polskim. „Poradnik Językowy” 1992, nr 4, s. 301-304.
64. K. Mosiołek-Kłosińska, Motywacja związków frazeologicznych zawierających nazwy kot i pies. „Etnolingwistyka” 1995, nr 7, s. 21-31.
65. P. Müldner-Nieckowski, Frazeologia poszerzona. Studium leksykograficzne. Warszawa 2007.
66. P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa 2003.
67. A. Naciscione, Phraseological Units in Discourse. Towards Applied Stylistics. Riga 2001.
68. A. Nowakowska, Świat roślin w polskiej frazeologii. Wrocław 2005.
69. Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej polsko-angielski. / The New Kosciuszko Foundation Dictionary Polish-English. Red. J. Fisiak. New York – Kraków 2003.
70. Oxford Collocations Dictionary. Red. M. Deuter, J. Greenan, J. Noble, J. Phillips. Oxford 2002.
71. A. Pajdzińska, Elementy motywujące znaczenie w składzie związków frazeologicznych. „Z Problemów Frazeologii Polskiej i Słowiańskiej” 1982, t. 1.
72. A. Pajdzińska, Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. Wyd. 2. Łask 2005.
73. A. Pajdzińska, Kontekstowe odświeżanie frazeologizmów we współczesnej poezji. W zb.: Studia o tropach. 2. Red. T. Dobrzyńska. Wrocław 1992, s. 55-67.
74. A. Pajdzińska, Wartościowanie we frazeologii. W zb.: Język a kultura. T. 3.Wartości w języku i tekście. Red. J. Puzynina, J. Anusiewicz. Wrocław 1991, s. 15-28.
75. Ch. Palm, Phraseologie. Eine Einführung. Wyd. 2. Tübingen 1997.
76. L. Palmes, Językowy obraz psa (badania porównawcze na materiale języka polskiego i niemieckiego). „Poradnik Językowy” 2006, nr 1, s. 42-56.
77. A. Pàmies Bertrán, E. M. Iñesta Mena, EL MIEDO en las unidades fraseológicas: enfoque interlingüístico. „Language Design”2000, t. 3.
78. A. Pieczyńska, Indywidualne modyfikacje frazeologizmów w poezji Wisławy Szymborskiej i ich tłumaczenie na język niemiecki. W zb.: Przekładając nieprzekładalne. Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk–Elbląg. Red. W. Kubiński, O. Kubińska, T. Z. Wolański. Gdańsk 2000.
79. A. Pieczyńska-Sulik, O przydatności kategorii idiolektu w przekładzie. Na materiale „Wróżb kumaka” Güntera Grassa. Oblicza recepcji. „Recepcja. Transfer. Przekład” 2005, t. 3, s. 103-115.
80. A. Pieczyńska-Sulik, Przekład – idiolekt – idiokultura. W zb.: Przekład, język, kultura. Red. R. Lewicki. Lublin 2002, s. 53-59.
81. J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków 2003.
82. K. Pisarkowa, Funkcje i sposoby stylizacji językowej u Sławomira Mrożka. „Język Polski” 1965, z. 3, s. 164-178.
83. K. Pisarkowa, O dosłowności w języku literackim. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” 1977, z. 54, s. 63-78.
84. A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze. Wyd. 2, poszerz. i popr. Poznań 1998.
85. J. Pleciński, Le Ludisme langagier. Domaine français. XXe siècle. Toruń 2002.
86. J. Pociask, „Trudny orzech do zgryzienia” – kilka uwag o tłumaczeniu stałych związków frazeologicznych. „Rocznik Przekładoznawczy” 2006, nr 2, s. 191-199.
87. S. Prędota, Modyfikacje parodystyczne przysłów (na materiale języka niderlandzkiego). „Problemy Frazeologii Europejskiej” 1996, t. 1, s. 29-37.
88. A. Przedpełska-Trzeciakowska, Kilka uwag o tłumaczeniu angielskich idiomów. W zb.: Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga. Red. S. Pollak. Wrocław 1975, s. 285-288.
89. S. Ptashnyk, Phraseologische Modifikationen und ihre Funktionen im Text. Eine Studie am Beispiel der deutschsprachigen Presse. Baltmannsweiler 2009.
90. E. Rechtsiegel O przekładaniu modyfikacji związków frazeologicznych (na materiale języka polskiego i niemieckiego). „Poradnik Językowy” 1985, nr 6, s. 358-364.
91. M. Rybka, J. Sławek, Językowy obraz Boga w poezji ks. Jana Twardowskiego. W zb.: Język religijny dawniej i dziś. Red. S. Mikołajczak, T. Więcławski. T. 2. Poznań 2005, s. 425-435.
92. M. Rybka, J. Sławek, O emocjonalności języka poezji księdza Jana Twardowskiego. W zb.: Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne. Red. nauk. K. Wojtczuk, V. Machnicka. Siedlce 2006, s. 195-206.
93. M. Rybka, J. Sławek, „Wierzę Panu Bogu jak dziecko” – sakralizacja potoczności w poezji księdza Jana Twardowskiego. „Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo” 2005, t. 53, z. 6, s. 129-149.
94. S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. 1–2. Wyd. 9. Warszawa 1999.
95. J. Sławiński, Dzieło, język, tradycja. Warszawa 1974.
96. W. Smaszcz, Jan Twardowski. Kapłan-poeta. Białystok 1991.
97. U. Sokólska, Leksyka „zwierzęca” jako składnik "comparatum" w porównaniach księdza Jana Twardowskiego. „Białostockie Archiwum Językowe” 2007, nr 7, s. 153-168.
98. U. Sokólska, „W gorącej święconej wodzie kąpany”, czyli o frazeologii w poezji Jana Twardowskiego. „Białostockie Archiwum Językowe” 2004, nr 4, s. 165-183.
99. A. Spagińska-Pruszak, Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej. Gdańsk 2003.
100. J. Stanisławski, Wielki słownik polsko-angielski / The Great Polish-English Dictionary. T. 1–2. Wyd. 9. Warszawa 1990.
101. T. Stróżyński, O frazeologizmach w Boyowskich przekładach Moliera. W zb.: Język – stereotyp – przekład. Red. E. Skibińska, M. Cieński. Wrocław 2002.
102. A. Sulikowski, „Serce czyste...” Świat poetycki ks. Jana Twardowskiego. Lublin 2001.
103. M. Sułkowska, Séquences figées. Étude lexicographique et contrastive. Question d’équivalence. Katowice 2003.
104. T. Szczerbowski, Gra językowa a przekład. W zb.: Komizm a przekład. Red. P. Fast. Katowice 1997.
105. J. Szerszunowicz, Frazeoinwektywy fauniczne nazywające głupotę w ujęciu konfrontatywnym (na materiale współczesnego języka polskiego w porównaniu z angielskim i włoskim). W zb.: Slavenska frazeologija i pragmatika. Ed. Ž. Fink Arsovski, A. Hrniak. Zagreb 2007.
106. J. Szerszunowicz, Kongruencja obrazowania związków frazeologicznych a ich międzyjęzykowa ekwiwalencja. „Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” 2010, t. 12, s. 207-223.
107. J. Szerszunowicz, On the Translation of Culture-Bound Phraseological Units. W zb.: Phraseology, Corpus Linguistics and Lexicography. Papers from Phraseology 2009 in Japan. Ed. K. Yagi, T. Kanzaki, A. Inōe. Nishinomiya 2011.
108. J. Szerszunowicz, Pseudo-equivalents in English, Italian and Polish Phraseology. W zb.: Proceedings XII Euralex International Congress / Atti del XII Congresso internazionale di lessicografia. Ed. E. Corino, C. Marcello, C. Onesti. T. 2. Torino 2006.
109. J. Szerszunowicz, Quasi-ekwiwalenty związków frazeologicznych w teorii, frazeografii i translatoryce. „Białostockie Archiwum Językowe” 2009, nr 9, s. 323-346.
110. J. Szerszunowicz, Some Remarks on the Evaluative Connotations of Toponymic Idioms in a Contrastive Perspective. W zb.: Formulaic Language. T. 1: Distribution and Historical Change. Ed. R. Corrigan, E. A. Moravcsik, H. Ouali, K. M. Wheatley. Amsterdam–Philadelphia 2009.
111. J. Szerszunowicz, Stylistyczna polisemia frazeologizmów w ujęciu konfrontatywnym. W zb.: Styl a semantyka. Red. I. Szczepankowska. Białystok 2008, s. 369-377.
112. M. Szybistowa, Sposoby przetwarzania frazeologizmów w tekstach S. I. Witkiewicza. W zb.: O predykacji. Red. nauk. A. Orzechowska, R. Laskowski. Wrocław 1974.
113. E. Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Przeł. A. Pokojska. Kraków 2001.
114. J. Tarsa, Problematyka przekładu skrzydlatych słów. W zb.: Słowo, tekst, czas. Materiały V międzynarodowej konferencji naukowej (Szczecin 8–9 czerwca 2000 r.). Red. M. Aleksiejenko. Szczecin 2001.
115. Tezaurus terminologii translatorycznej. Red. nauk. Ju. Lukszyn. Warszawa 1993.
116. G. Toury, In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv 1980.
117. J. Twardowski, Kiedy mówisz / When you say. Wybór i oprac. A. Iwanowska. Posł. Autora. Przeł. S. Barańczak [i in.]. Kraków 2000.
118. J. Twardowski, Nadzieja, miłość, spisane pacierze. Wiersze wybrane. Wybór i wstęp A. Iwanowska. Białystok 2005.
119. Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. Dubisz. T. 1–4. Warszawa 2003.
120. B. Walkiewicz, Traduction des jeux de mots. Aspects sémantiques. Łask 2005.
121. J. Warchala, Kategoria potoczności w języku. Katowice 2003.
122. Z. Wawrzyniak, Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemieckiego i angielskiego. Warszawa 1991.
123. Z. Wawrzyniak, Zasady rozumienia jako warunki konstytutywne tłumaczenia. „Recepcja. Transfer. Przekład” 2002, t. 1, s. 39-46.
124. Wielki słownik angielsko-polski. Red. J. Linde-Usiekniewicz. Warszawa 2002.
125. Wielki słownik polsko-angielski. Red. J. Linde-Usiekniewicz. Warszawa 2004.
126. L. Wille, Uniwersalistyczne implikacje teorii przekładu. Rzeszów 2002.
127. W. Wysoczański, Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych. Wrocław 2005.
128. A. Wray, Formulaic Language. Pushing the Boundaries. Oxford, NY, 2008.
129. P. Zakrzewski, W sprawie definicji idiomu. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 2002, z. 42, s. 19-23.
130. Z. Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski. Lublin 1992.
131. B. Zeler, Po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie. O poezji księdza Jana Twardowskiego. Katowice 2001.

Issue:

4

Start page:

101

End page:

121

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64209 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Jan 26, 2018

Number of object content hits:

1 693

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82116

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information