Object

Title: Iwan Łobojko w historii i historiografii. Aneks: Maria Prussak, Archiwalia białoruskie, litewskie, rosyjskie i polskie

Creator:

Griškaitė, Reda

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. B., Łobojko Iwan Nikołajewicz. Hasło w: Russkij biograficzeskij słowar'. T. 10: Łabzina–Laszenko. S[ankt]-Pietierburg 1914, s. 568.
2. W. Bazanow, Uczonaja riespublika. Moskwa–Leningrad 1964.
3. W. Bazanow, Wolnoje obszczestwo lubitielej rossijskoj słowiesnosti. Pietrozawodsk 1949.
4. D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich: 1803–1832. T. 1: Uniwersytet Wileński. Rzym–Lublin 1991.
5. J. Bieliński, Stan nauk lekarskich za czasów Akademii Medyko-Chirurgicznej Wileńskiej, bibliograficznie przedstawiony. Przyczynek do dziejów medycyny. Warszawa 1889.
6. J. Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579–1831). T. 3. Kraków 1899–1900.
7. M. Brensztejn, Dionizy Paszkiewicz: pisarz polsko-litewski na Żmudzi. Wilno 1934.
8. W. W. Daniłow, Wospominanija o Rylejewie I. N. Łobojko. W zb.: Diekabristy i ich wriemia. Matieriały i soobszczenija. Ried. M. P. Aleksiejew, B. S. Miejłach. Moskwa–Leningrad 1951.
9. I. Daniłowicz, list do F. Malewskiego, z W ilna, z 20 II (4 III) 1822. W zb.: Listy z zesłania. T. 3: Krąg Franciszka Malewskiego i Józefa Jeżowskiego. Zebrał, oprac. wstępy Z. Sudolski. Warszawa 1999, s. 447. Archiwum filomatów.
10. P. Dundulienė, Etnografijos mokslas Vilniaus universitete. Vilnius 1978.
11. S. Fiszman, Wspomnienia Iwana Łobojki o procesie filaretów. „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego” 1953, nr 2/3.
12. S. Fiszman, Z pamiętnika Iwana Łobojki o Uniwersytecie Wileńskim i o procesie filomatów. W: Archiwalia mickiewiczowskie. Wrocław 1962.
13. S. Fiszman, Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji. Warszawa 1956.
14. J. Girdzijauskas, Kultūrinis literatūros kontekstas. W zb.: Lietuvių literatūros istorija: XIX amžius. Sudarytojas ir vyr. redaktorius J. Girdzijauskas. Vilnius 2001.
15. N. Grigorowicz, Pieriepiska protojerieja Joanna Grigorowicza s grafom N. P. Rumiancewym. W zb.: Cztienija w Impier[atorskom] obszczestwie istorii driewnostiej rossijskich pri Moskowskom uniwiersitietie. Moskwa 1864, ks. 2, s. 39–43.
16. A. B. Hlebowicz, Krótki rys życia Witolda, Wielkiego Xiążęcia Litewskiego. Wilno 1821.
17. Z. Jabłoński, Łobojko Konstanty. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 18, z. 3 (1973).
18. L. Janowski, Lata uniwersyteckie Juliusza Słowackiego. W: W promieniach Wilna i Krzemieńca. Wilno 1923.
19. L. Janowski, Uniwersytet Charkowski w początkach swego istnienia (1805–1820). Kraków 1911.
20. V. Jogėla, Vilniaus Romos katalikų dvasinė akademija 1833–1844 metais: organizacija ir veikla. „Lietuvių Atgimimo istorijos studijos” t. 14 (1997).
21. A. Kaupuż, Niekotoryje dopołnitielnyje swiedienija o litowskich diejatielach kultury naczała XIX wieka w piśmach prof. russkoj słowiesnosti Wilenskogo uniwiersitieta I. N. Łobojko. „LTSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Literatūra” nr 6 (1963).
22. A. Kaupuža, XIX a. pradžios Lietuvos kultūros veikėjai pagal prof. I. N. Lobojkos susirašinėjimą su N. P. Rumiancevu, muziejaus steigėju. „LTSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Literatūra” nr 10 (1967).
23. S. Kędzierski, Listy Bułharyna, czyli rzecz o donosach. „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza” R. 14 (2008).
24. [A. H. Kirkor], Obrazki litewskie, ze wspomnień tułacza Sobarri. Poznań 1874.
25. W. P. Kozłow, Kołumby rossijskich driewnostiej. Wyd. 2, uzup. Moskwa 1985.
26. J. Lebedys, Vilniaus universiteto reikšmė lietuvių literatūrai. W: Lituanistikos baruose. T. 1. Vilnius 1972.
27. J. Lebionka, Żyzń i naucznaja diejatielnost' I. N. Łobojko w Litwie. „Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Literatūra” nr 9 (1966).
28. J. Lelewel, Do Eustachego Januszkiewicza w Paryżu. List (nr 637) z B rukseli, z 23 XI 1842. W: Listy emigracyjne Joachima Lelewela. T. 3: 1842–1848 ( nry 611–947). Wyd., wstęp H. Więckowska. Kraków 1952, s. 29–30.
29. [J. Lelewel], Nowosilcow w Wilnie w roku szkolnym 1823/4. Dołączona nota o kuratorii Nowosilcowa, podana na ręce generała Rosen przez Onacewicza. Warszawa 1831.
30. Loboiko Ivan hasło w: Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 13: Leo–Magazyn. Vilnius 2008.
31. P. Ławriniec, Russkaja litieratura Litwy (XIX – pierwaja połowina XX wieka). Wilnius 1999.
32. Łobojko Iwan Iwanowicz hasło W: T. Venclova, Wilno. Przewodnik biograficzny. Przeł. B. Piasecka. Warszawa 2013, s. 133.
33. Łobojko Iwan Nikołajewicz (1786–1861). Hasło w: Russkije w istorii i kulturie Litwy. (Istoriko-biograficzeskije oczerki). Awtor idiei I. Makowskaja. Awtory-sostawitieli I. Makowskaja, A. Fomin. Wilnius 2008, s. 162.
34. I. Łobojko, list do M. Pogodina, z IX (?) 1840. W: N. Barsukow, Żyzń i trudy M. P. Pogodina. S[ankt]-Pietierburg 1892, s. 421–424.
35. I. Łobojko, list z Wilna do D. Jazykowa do Sankt Petersburga, z 9 (21) II 1822. Rosyjska Biblioteka Narodowa w Sankt Petersburgu, zespół 440 (I. N. Łobojko), inwentarz 1, sygn. 9
36. I. Łobojko, list z Wilna do I. Jermołajewa do Sankt Petersburga, z lat trzydziestych w. XIX. Rosyjska Biblioteka Narodowa w Sankt Petersburgu, zespół 440 (I. N. Łobojko), inwentarz 1, sygn. 1.
37. I. N. Łobojko, Wolnoje obszczestwo lubitielej rossijskoj słowiesnosti w Pietierburgie w 1824 godu pried jego konczinoj. W zb.: Pisatieli-diekabristy w wospominanijach sowriemiennikow. Wstupitielnaja statja I. B. Muszyna, Ja. L. Lewkowicz. Sost. R. W. Iezuitowa, Ja. L. Lewkowicz, I. B. Muszyna. T. 2. Moskwa 1980.
38. J. Łobojko, Groby olbrzymie na Żmudzi i inne zabytki starożytności tego kraju. Z rękopismu rosyjskiego. „Dziennik Wileński” 1823, t. 2.
39. J. Łobojko, Rzut oka na starożytną literaturę skandynawską. Przeł. z ros. A. B. Hlebowicz. Wilno 1822.
40. V. Maciūnas, Lituanistinis sąjūdis XIX amžiaus pradžioje: susidomėjimas lietuvių kalba, istorija, tautotyra. (Disertacija Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto daktaro laipsniui įgyti). „Darbai ir dienos” t. 8 (1939) (wyd. 2: Vilnius 1997).
41. V. Maciūnas, Šis tas apie Pošką (sąryšyje su M. Brensztejno monografija). „Vairas” 1935, nr 10, s. 284. Przedruk w: Raštai. Vilnius 2003, s. 920.
42. V. Maciūnas, Vilniaus universitetas ir lietuviškasis XIX amžiaus pradžios sąjūdis. W zb.: Vilniaus universitetas (1579–1979). (Lituanistikos instituto 1979 metų suvažiavimo darbai). Spaudai paruošė B. Vaškelis. Chicago 1981.
43. M. Malinowski, Księga wspomnień. Wyd. J. Tretiak. Kraków 1907.
44. V. Merkys, Motiejus Valančius: tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. Vilnius 1999.
45. V. Merkys, Simonas Daukantas. Vilnius 1972.
46. A. Mickiewicz, list do I. Łobojki, z K owna, z 2 (14) VI 1823. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 14: Listy. Cz. 1. Oprac. S. Pigoń. Warszawa 1955, s. 247.
47. Naczertanije grammatiki rossijskogo jazyka, sostawlennoje po naiłuczszym i dostowierniejszym posobijam, na rossijskom i polskom jazykie. / Początki gramatyki języka rosyjskiego, podług celniejszych i gruntowniejszych wzorów w języku rosyjskim i polskim ułożone. Wilno 1827.
48. A. Nikitin, list z Sankt Petersburga do I. Łobojki do Wilna, z 28 VIII (10 IX) 1822. LVIA, zespół 791, inwentarz 1, sygn. 3, k. 1.
49. E. Pawłowicz, Wspomnienia znad Wilii i Niemna. Lwów 1882.
50. Pieriepiska A. Ch. Wostokowa s objasnitielnymi primieczanijami I. Sriezniewskogo. W zb.: Sbornik statiej, czitannych w Otdielenii russkogo jazyka i słowiesnosti Impieratorskoj akadiemii nauk. T. 5, cz. 2 (1873), s. 196–218.
51. A. Piročkinas, Vilniaus aukštosios mokyklos ir jų mokslinė veikla 1803–1842 m. W: A. Piročkinas, A. Šidlauskas, Mokslas senajame Vilniaus universitete. Vilnius 1984.
52. Polaki w Pietierburgie w pierwoj połowinie XIX wieka. Sost., priedisł., podgot. tieksta wospominanij O. A. Prżecławskij. Kommient. A. I. Fieduta. Pier. wospominanij S. Morawskogo, T. Bobrowskogo i A .-G. Kirkora s polsk. Ju. W. Czajnikow. Moskwa 2010.
53. B. Popkow, Joachim Lelewiel i russkije uczonyje. (Nowyje matieriały iz sowietskich archiwow). W zb.: Sławianskij archiw. Sbornik statiej i matieriałow. Moskwa 1963.
54. B. S. Popkow, Łobojko Iwan Nikołajewicz. Hasło w: Sławianowiedienije w doriewolucyonnoj Rossii. Biobibliograficzeskij słowar'. Moskwa 1979.
55. M. Prussak, Kłopoty z Iwanem Łobojką. W zb.: Stolice i prowincje kultury. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Alinie Kowalczykowej. Red. J. Brzozowski, M. Skrzypczak, M. Stanisz. Warszawa 2012.
56. A. I. Riejtbłat, Bułgarin i III otdielenije. W zb.: Widok Figlarin. Piśma i agienturnyje zapisi F. W. Bułgarina w III otdielenije. Izd. podgot. ... Moskwa 1998.
57. A. I. Riejtbłat, Kak Puszkin wyszeł w gienii. Istoriko-socyołogiczeskije oczerki o kniżnoj kulturie Puszkinskoj epochi. Moskwa 2001.
58. R. Sidierawiczius, Piśma russkich litieratorow profiessoru I. N. Łobojko. „Literatūra” 50 (2008), t. 2.
59. R. Sidierawiczius, A. S. Puszkin i Litwa. Wilnius 1999.
60. Sobranije rossijskich stichotworienij, w polzu junoszestwa wospitywajemogo w Uczebnom okrugie Impieratorskogo wilenskogo uniwiersitieta. Wilno 1827.
61. M. Stolzman, W kręgu uniwersyteckiej tradycji. Życie kulturalne w Wilnie po roku 1831. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne” z. 64 (1979): Studia z dziejów Uniwersytetu Wileńskiego (1579–1979), s. 125.
62. G. Subačius, Žemaičių bendrinės kalbos idėjos (XIX amžiaus pradžia). Vilnius 1998.
63. I. Šenavičienė, Žemaičių lituanistai Vilniaus vyriausioje seminarijoje. Motiejus Valančius. Vilnius 1998.
64. V. Trumpa, Šubravcai ir senasis Vilniaus universitetas. „Metmenys” nr 47 (1984), s. 13–15. Przedruk w: Lietuva XIX-tame amžiuje. Chicago 1989, s. 82–84.
65. Uniwersytety, Akademije, Towarzystwa uczonych i zakłady naukowe. „Dziennik Wileński” 1822, t. 1, s. 263.
66. V. Vanagas, Dionizas Poška. Vilnius 1994.
67. V. Vanagas, Lebionka Juozas. Hasło w: Lietuvių literatūros enciklopedija. Vilnius 2001, s. 271.
68. Vilniaus universiteto istorija (1803–1977). Ats. red. V. Merkys. Vilnius 1977.
69. Vilniaus universiteto istorija (1579–1994). Red. R. Pavilionis. Vilnius 1994.
70. L. Vladimirovas, Medicinos-chirurgijos akademija. W zb.: Vilniaus universitetas. Vilnius 1966.
71. Z. Wasilewski, Promieniści, filareci i zorzanie. Dokumenty urzędowe dotyczące towarzystw tajnych na Litwie (1822–27). W zb.: Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce, wydawane przez Komisją do badań tego zakresu przez Wydział Filologiczny Akademii Umiejętności w Krakowie powołaną. Kraków 1897.
72. Widok Figlarin. Piśma i agienturnyje zapisi F. W. Bułgarina w III otdielenije. Izd. podgot. A. I. Riejtbłat. Moskwa 1998.
73. Wilna 1823–1824. Pieriekriestki pamiati. Sost. A. Fieduta. Minsk 2008.
74. R. W. Wołoszyński, Polsko-rosyjskie związki w naukach społecznych (1803–1830). Warszawa 1974.
75. Wyjaśnienie p. profesora Wileńskiego Uniwersytetu Łobojki, z dnia 2 grudnia 1823 r. W: Dr Szeliga [J. Bieliński], Proces filaretów w Wilnie, dokumenta urzędowe z „Teki” rektora Twardowskiego. Kraków 1888, s. 100.
76. Wyjątek z listu do P[ana] Łobojki, profesora w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. „Dziennik Wileński” 1822, t. 3, s. 244–247.
77. Wyjątek z listu Hrabiego Rumiancowa, kanclerza państwa do profesora literatury rosyjskiej w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim i kawalera Łobojki. „Dziennik Wileński” 1822, t. 1, s. 279–280.
78. Wyjątek z listu P[ana] Köppena, do profesora w Uniwersytecie Wileńskim i kawalera Łobojki. „Dziennik Wileński” 1822, t. 1, s. 281–282.
79. Wyjątek z listu P[ana] Zoriana Chodakowskiego do prof[esora] w Uniwers[ytecie] Wileń[skim] i kawalera Łobojki. „Dziennik Wileński” 1822, t. 1, s. 540–542.
80. L. Zasztowt, Kresy 1832–1864. Szkolnictwo na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa 1997.

Issue:

2

Start page:

149

End page:

185

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63996 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Dec 12, 2017

Number of object content hits:

131

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82174

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information