Obiekt

Tytuł: Tarda loquendi facultas – tożsamość tzw. Galla Anonima w kontekście listów i epilogów „Gestów”

Twórca:

Wojtowicz, Witold

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Anonim tzw. Gall , Kronika polska. Przeł. R. Grodecki. Przekład oprac., wstęp, przypisy M. Plezia. Wrocław 1989. BN I 59. ; 2. E. Auerbach, Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu. Przeł. R. Urbański. Kraków 2006. ; 3. H. Beumann, Die Historiographie des Mittelalters als Quelle für die Ideengeschichte des Königtums. W zb.: Ideologie und Herrschaft im Mittelalter. Hrsg. M. Kerner. Darmstadt 1982. ; 4. H.-J. Beyer, Die Frühphase der „Ars dictandi”. „Studi Medievali” 1977, s. 33–38. ; 5. Biblia sacra iuxta Vulgatam versionem. Adiuvantibus B. Fischer. Recensuit et brevi apparatu critico instruxit R. Weber. Ed. 5, emendatam retractatam praeparavit R. Gryson. Stuttgart 2007. ; 6. D. Borawska, Gallus Anonimus czy Italus Anonimus? „Przegląd Historyczny” 1965. ; 7. H. Brinkmann, Zu Wesen und Form mittelalterlicher Dichtung. Wyd. 2. Tübingen 1979. ; 8. A. Bütow, Die Entwicklung der mittelalterlichen Briefsteller bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts. Greifswald 1908. ; 9. M. Cetwiński, Kilka uwag o zdaniach autobiograficznych Janka z Czarnkowa. W zb.: Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym. Red. S. Rosik, P. Wiszewski. Wrocław 2008. ; 10. M. Chinca, Ch. Young, Orality and Literacy in the Middle Ages. A Conjunction and Its Consequences. W zb.: Orality and Literacy in the Middle Ages. Essays on a Conjunction and its Consequences in Honour of D. H. Green. Ed. M. Chinca, Ch. Young. Turnhout 2005. ; 11. A. N. Cizek, Imitatio et tractatio. Die literarisch-rhetorischen Grundlagen der Nachahmung in Antike und Mittelalter. Tübingen 1994. ; 12. J. Coleman, Ancient and Medieval Memory: Studies of the Reconstruction of the Past. Oxford 1994. ; 13. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997. ; 14. A. Dąbrówka, Średniowiecze. Korzenie. Warszawa 2005. ; 15. J. Dobosz, E. Skibiński, The Church in the Gallus Anonymous’ Chronicle – Gallus within the Church. W zb.: Gallus Anonymous and His Chronicle in the Context of Twelfth-century Historiography from the Perspective of the Latest Reaserch. Ed. K. Stopka. Kraków 2010. ; 16. J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce. Wyd. 2, popr. i uzup. Kęty 2002. ; 17. J. Flood, Offene Geheimnisse. Vesteckte und verdeckte Autorschaft im Mittelalter. W zb.: Autor und Autorschaft im Mittelalter. Kolloquium Meißen 1995. Hrsg. E. Andersen [i in.]. Tübingen 1998. ; 18. J. Fried, Czy Gall Anonim pochodził z Bambergu? Przeł. K. A. Chmielewska. „Przegląd Historyczny” 2010, z. 3, s. 494–499. ; 19. Galli Anonymi, Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Wyd., wstęp, komentarz K. Maleczyński. Kraków 1952. ; 20. P. Goetsch, Fingierte Mündlichkeit in der Erzählkunst entwickelter Schriftkulturen. „Poetica” 1985. ; 21. D. H. Green, Fictive Orality: A Restriction on the Use of the Concept. W zb.: Blütezeit. Festschrift für L. Peter Johnson zum 70. Geburtstag. Hrsg. M. Chinca, J. Heinzle, Ch. Young. Tübingen 2000. ; 22. D. H. Green, Medieval Listening and Reading. The Primary Reception of German Literature, 800–1300. Cambridge – New York 1994. ; 23. M. Gumplowicz, Leben und Schicksale Balduins, Bischofs von Kruschwitz (1066–1145). Posen 1902. ; 24. S. Gutenbrunner, Über Rollencharakteristik und Choreographie beim Vortrag mittelalterlicher Dichtungen. „Zeitschrift für deutsche Philologie” 1956. ; 25. T. Janson, Latin Prose Prefaces. Studies in Literary Conventions. Stockholm – Göteborg – Upsala 1964. ; 26. T. Jasiński, Czy Gall Anonim to Monachus Littorensis? „Kwartalnik Historyczny” 2005, nr 3. ; 27. T. Jasiński, O pochodzeniu Galla Anonima. Kraków 2008. ; 28. W. Kayser, Wer erzählt den Roman? W zb.: Texte zur Theorie der Autorschaft. Hrsg. F. Jannidis [i in.]. Stuttgart 2000. ; 29. H. Keller, Vom „heiligen Buch” zur „Buchführung”. Lebensfunktionen der Schrift im Mittelalter. „Frühmittelalterliche Studien” 1992. ; 30. R. Kellog, Literatura ustna. Przeł. P. Czapliński. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 1, s. 241-253. ; 31. P. Klopsch, Anonymität und Selbstnennung mittellateinischer Autoren. „Mittellateinisches Jahrbuch” 1967. ; 32. F. P. Knapp, Historie und Fiktion in der mittelalterlichen Gattungspoetik. Sieben Studien und ein Nachwort. Heidelberg 1997. ; 33. R. J. Kras, Dzieła Sallustiusza w warsztacie Anonima zw. Gallem. „Roczniki Humanistyczne” 2002, z. 2. ; 34. K. Krautter, „Acsi ore ad os...” Eine mittelalterliche Theorie des Briefes und ihr antiker Hintergrund. „Antike und Abendland” 1982, z. 1, s. 158–159. ; 35. G. Labuda, Zamiana Galla-Anonima, autora pierwszej „Kroniki dziejów Polski”, na Anonima-Wenecjanina. „Studia Źródłoznawcze” 2006. ; 36. Lamperti monachi Hersfeldensis, Opera. Recogn. O. Holder-Egger. Hannoverae et Lipsiae 1894. ; 37. K. Lange, Geistliche Speise. Untersuchungen zur Metaphorik der Bibelhermeneutik. „Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur” 1966. ; 38. J. Le Goff, wstęp w zb.: Człowiek średniowiecza. Red. ... Przeł. M. Radożycka-Paoletti. Warszawa 2000. ; 39. K. Liman, Kilka uwag o topice w „Kronice polskiej” Galla Anonima. „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 1973. ; 40. Macrobius, Saturnalia, I, 1, 6. W: [Opera]. Recogn. F. Eyssenhardt. Lipsiae 1893. ; 41. Martini Galli, Chronicon. Adiecit ... Varsaviae 1824. ; 42. T. Michałowska, „Wędrowiec” i „nieśmiertelna sława” Galla Anonima. W: Mediaevalia i inne. Warszawa 1998. ; 43. Mistrz Wincenty, Kronika polska. Przeł. i oprac. B. Kürbis. Wyd. 2. Wrocław 1999. BN I 277. ; 44. W. Mrozowicz, Bogu czy ludziom? O motywach twórczości dziejopisarskiej. W zb.: „Causa creandi”. O pragmatyce źródła historycznego. Red. S. Rosik, P. Wiszewski. Wrocław 2005, s. 97–98. ; 45. E. Mühle, Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Neue Forschungen zum so genannten Gallus Anonymus. „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters” 2009, s. 468–474. ; 46. Mündlichkeit – Schriftlichkeit – Weltbildwandel. Literarische Kommunikation und Deutungsschemata von Wirklichkeit in der Literatur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Hrsg. W. Röcke, U. Schaefer. Tübingen 1996. ; 47. A. von Monte-Cassino, Rationes dictandi. W: Briefsteller und Formelbücher des eilften bis vierzehnten Jahrhunderts. Bearbeitet von L. Rockinger. Cz. 1. München 1863. ; 48. Monumenta Germaniae Historica. Poetarum Latinorum Medii Aevii. T. 3. Recensuit L. Traube. Berolini 1896. ; 49. P. von Moos, Briefkonventionen als verhaltensgeschichtliche Quelle. W: Rhetorik, Kommunikation und Medialität. Gesammelte Studien zum Mittelalter. Hrsg. G. Melville. T. 2. Berlin 2006. ; 50. P. von Moos, Poeta und Historicus im Mittelalter. Zum Mimesis-Problem am Beispiel einiger Urteile über Lucan. „Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur” 1976. ; 51. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań 1990. ; 52. M. Plezia, Kronika Galla na tle historiografii XII wieku. Kraków 1947. ; 53. M. Plezia, rec. wydania Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum (ed. cit.). „Przegląd Historyczny” 1953, z. 3, s. 413. ; 54. F. Pohorecki, Rytmika kroniki Galla-Anonima. „Roczniki Historyczne” 1929, z. 1. ; 55. W. Polak, „Gesta” Gallowe a kultura oralna. W zb.: Tekst źródła. Krytyka – interpretacja. Red. B. Trelińska. Warszawa 2005. ; 56. K. Ridder, Fiktionalität und Medialität. Der hofische Roman zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. "Poetica", 2002. ; 57. M. G. Scholz, Hören und Lesen. Studien zur primären Rezeption der Literatur im 12. und 13. Jahrhundert. Wiesbaden 1980. ; 58. S. Seeger, Der heilige Nikolaus von Myra und die „Historia de translatione sanctorum magni Nicolai, alterius Nicolai Theodorique martyris” (nach 1116). W zb.: Mirakelberichte des frühen und hohen Mittelalters. Hrsg. K. Herbers, L. Jiroušková, B. Vogel. Darmstadt 2005. ; 59. G. Simon, Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittelalterlicher Geschichtsschreiber bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. „Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde” 1958 (cz. 1); 1959/1960 (cz. 2). ; 60. E. Skibiński, Elementy historii oralnej w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. „Res Historica” 1998, z. 3. ; 61. E. Skibiński, Przemiany władzy. Narracyjna koncepcja Anonima tzw. Galla i jej podstawy. Poznań 2009. ; 62. R. J. Starr, The Circulation of Literary Texts in the Roman World. „The Classical Quarterly” 1987, nr 1. ; 63. L. A. H. Storbeck, Die Nennung des eigenen Namens bei den deutschen Geschichtschreibern des Mittelalters. Halle an der Saale 1910. ; 64. C. K. Święcki, Kilka uwag o Anonimie tzw. Gallu. List do III księgi „Kroniki polskiej”. „Notatki Płockie” 2006, nr 3, s. 14. ; 65. K. Targosz, Gesta principum recitata. „Teatr czynów polskich władców” Galla Anonima. „Pamiętnik Teatralny” 1980, z. 2, ; 66. J. Wenta, Kronika tzw. Galla Anonima. Historyczne (monastyczne i genealogiczne) oraz geograficzne konteksty powstania. Toruń 2011. ; 67. S. Wieczorek, „Omnibus omnia factus sum”. Na marginesie książki Tomasza Jasińskiego „O pochodzeniu Galla Anonima”. (Kraków 2008. Avalon, ss. 132). „Kwartalnik Historyczny” 2010, nr 4. ; 68. J. Wiesiołowski, Romans rycerski w kulturze społeczeństwa późnośredniowiecznej Polski. W zb.: Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Red. T. Michałowska. Warszawa 1993. ; 69. P. Wiszewski, Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku). Wrocław 2008. ; 70. K. Wolf, Troja – Metamorphosen eines Mythos. Französische, englische und italienische Überlieferungen des 12. Jahrhunderts im Vergleich. Berlin 2009. ; 71. J. Woronczak, Elementy średniowieczne w wersyfikacji polskiej XVI wieku i ich przemiany. W: Studia o literaturze średniowiecza i renesansu. Wrocław 1993. ; 72. F. J. Worstbrock, Die Antikenrezeption in der mittelalterlichen und der humanistischen „Ars dictandi”. W zb.: Die Rezeption der Antike. Zum Problem der Kontinuität zwischen Mittelalter und Renaissance. Hrsg. A. Buck. Hamburg 1981.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

38

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64025 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-12-13

Liczba wyświetleń treści obiektu:

461

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82200

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji