RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Chcesz być groźnym, a uciekasz...”. Nad komentarzem do epinikionów moskiewskich Jana Kochanowskiego

Creator:

Krzywy, Roman

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A. Andrusiewicz, Iwan Groźny. Warszawa 2006.
2. H. Barycz, Bielski Joachim. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 2. Kraków 1936.
3. M. Bielski, Kronika polska. T. 3: Księga VI wraz z kontynuacją. Wyd. K. J. Turowski. Sanok 1856.
4. P. Buchwald-Pelcowa, Dawne wydania dzieł Jana Kochanowskiego. Warszawa 1993.
5. J. Dantyszek, O zwycięstwie Zygmunta I, króla polskiego, nad Moskalami. Mała sylwa. W: Utwory poetyckie. Przeł. J. Harhala. Rzecz o życiu Dantyszka napisał R. Ganszyniec. Lwów 1938.
6. Z. Głombiowska, Łacińska oda Jana Kochanowskiego o zdobyciu Połocka. Tekst i komentarz. „Studia Classica et Neolatina”. T. 9 (2010): Na przestrzeni wieków...
7. Z. Głombiowska, O pindaryzmie „Epinicionu” Jana Kochanowskiego. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J. Błoński. Kraków 1989.
8. F. Gradowski, Hodoeporicon Moschicum. Wyprawa moskiewska. Wyd. B. Czarski. Przeł. ..., A. Masłowska-Nowak. Warszawa 2011.
9. A. Gwagnin, Kronika W. K. Moskiewskiego i państw do niego należących. W: Kronika Sarmacyjej europejskiej [...]. Przeł. M. Paszkowski. Kraków 1611.
10. R . Heidenstein, Pamiętniki wojny moskiewskiej w 6 księgach. Przeł. J. Czubek. Lwów 1894.
11. S. von Herberstein, Moscoviter wunderbare Historien [...]. Basel 1567.
12. J. Kochanowski, Dzieła polskie. T. 2. Oprac. J. Krzyżanowski. Wyd. 6. Warszawa 1969.
13. J. Kochanowski, Oda XII. O zdobyciu Połocka. W: Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Elegie – foricenia – liryki. Przeł. L. Staff. Wstęp Z. Kubiak. Warszawa 1982.
14. J. Kochanowski, Pieśni. Wyd. Sejmowe. Oprac. M. R. Mayenowa i K. Wilczewska, przy udziale B. Otwinowskiej, oraz M. Cytowska . Wrocław 1991.
15. J. Kochanowski, Pieśń zwycięstwa nad Moskwą w wojnach o powrót Inflant rok po narodzeniu Chrystusa 1582 i inne pieśni wojenne. Przeł. W. Stańczak. Warszawa 2008.
16. F. Konieczny, Rzekoma koalicja Litwy z Tatarami przeciwko Moskwie w 1480 (dokończenie). „Ateneum Wileńskie” 1923, nr 3/4, s. 356–364.
17. M. Korolko, Jana Kochanowskiego żywot i sprawy. Materiały, komentarze, przypuszczenia. Warszawa 1985.
18. R. Krzywy, „A ja arma virumque zaczynam canere...” Uwagi o kształcie literackim poematu „Deketeros akroama” Andrzeja Rymszy. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2007.
19. R. Krzywy, Wędrówki z Mnemozyne. Studia o topice dawnego podróżopisarstwa. Warszawa 2013.
20. D. Kupisz, Psków 1581–1582. Warszawa 2006.
21. A. Lubieniecki, Poloneutychia. Oprac. A. Linda [i in.]. Warszawa–Łódź 1982.
22. H. Lulewicz, Rymsza Andrzej. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 33. Wrocław 1991–1992.
23. J. Niedźwiedź, Oda XII „De expugnatione Polottei” wśród szesnastowiecznych (kon)tekstów. W zb.: Twórczość Jana Kochanowskiego w kontekście nowołacińskiej literatury europejskiej i polskiej. Red. G. Urban-Godziek. Kraków 2010.
24. S. Niemojewski, Diariusz drogi spisanej i różnych przypadków pociesznych i żałosnych prowadząc córkę Jerzego Mniszka, Marynę, Dymitrowi Iwanowiczowi w roku 1606. Wyd. R. Krzywy. Warszawa 2006.
25. J. Nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Pierwsi królowie elekcyjni. Warszawa 1969.
26. J. Pasek, Pamiętniki. Wstęp, objaśnienia W. Czapliński. Wyd. 4, zmien. i uzup. Wrocław 1968. BN I 62.
27. E. Pielgrzymowski, Apostrofa panegiryczna. Oprac., przeł. B. Awianowicz. Warszawa 2012.
28. E. Pielgrzymowski, Poselstwo i krótkie spisanie rozprawy z Moskwą. – Poselstwo do Zygmunta Trzeciego. Wyd., oprac. R. Krzywy. Red. nauk. D. Chemperek, J. S. Gruchała. Warszawa 2010.
29. J. Piotrowski, Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod Psków. Wyd. A. Czuczyński. Kraków 1894.
30. A. Rymsza, Deketeros arkoama. Dziesięćroczna powieść wojennych spraw. Wyd. W. R. Rzepka, A. Sajkowski. W: Miscellanea staropolskie. T. 4. Red. nauk. R. Pollak. Wrocław 1972.
31. A. Sajkowski, recenzja książki: J. Pelc, Jan Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej (Warszawa 1980). „Odrodzenie i R eformacja w Polsce” 1982.
32. R. Skrynnikow, Iwan Groźny. Przeł. J. Dancygier. Warszawa 1979.
33. J. Szujski, Dzieje Polski podług ostatnich badań. T. 3: Królowie wolno obrani, cz. 1: 1572–1668. Lwów 1864.
34. A. Trzecieski, Carmina. Wiersze łacińskie. Oprac., przeł., wstęp J. Krókowski. Wrocław 1958.
35. S. Twardowski, Władysław IV, król polski i szwedzki. Wyd. R. Krzywy. Warszawa 2012. BPS 40.

Issue:

3

Start page:

185

End page:

194

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64018 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content downloads / hits:

801

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82209

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information