Object structure

Title:

Listy Jakuba Goldszmita do Józefa Ignacego Kraszewskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2013)

Creator:

Wojnowska, Bożena. Oprac.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

writings of Jakub Goldszmit ; Jewish-Polish literature ; Józef Ignacy Kraszewski’s attitude to Jewish cases ; Jutrzenka ; Izraelita ; Gazeta Codzienna ; Gazeta Polska

References:

1. J. Bachórz, Józef Ignacy Kraszewski. W zb.: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 3. T. 3. Red. M. Janion, M. Maciejewski, M. Gumkowski. Warszawa 1992. ; 2. B. Baczko, Hiob, mój przyjaciel. Obietnica szczęścia i nieuchronność zła. Przeł. J. Niecikowski. Przekład przejrzał B. Baczko. Warszawa 2001, s. 248. ; 3. K. Bartoszewicz, Wojna żydowska w 1859 roku. (Początki asymilacji i antysemityzmu). Warszawa 1913. ; 4. E. Bauer, Integracja czy separacja? Nowa tendencja w żydowsko-polskiej prasie w ostatnich dekadach XIX wieku. W zb.: Literatura polsko-żydowska. Studia i szkice. Red. E. Prokop-Janiec, S. J. Żurek. Kraków 2011. ; 5. W. Bełza, Żydzi w poezji polskiej. Lwów 1883. ; 6. E. Bergman, „Nie masz bożnicy powszechnej”. Synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII wieku do początku XXI wieku. Warszawa 2007. ; 7. A. Bielik-Robson, wstęp w: Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński. Oprac. T. Gadacz. Warszawa 2001. ; 8. G. Borkowska, Żydzi Orzeszkowej. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2004. ; 9. M. Butrymowicz, Sposób uformowania Żydów polskich w pożytecznych krajowi obywatelów (1789). Wstęp H. Szynkman. Warszawa 1917. ; 10. C. [J. Cywior?], Miłość bratnia. "Jutrzenka" 1862, nr 12. ; 11. A. Cała, Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy, konflikty, stereotypy. Warszawa 1989. ; 12. P. Chmielowski, wstęp w: J. I. Kraszewski, Wybór pism. Oddział 9: Zarysy społeczne. Warszawa 1893, s. VI–XI. ; 13. Co nas obchodzą współwyznawcy zagraniczni? „Jutrzenka” 1861, nr 8. ; 14. A. J. Cohn, listy do E. Orzeszkowej (11 listów z lat 1878–1905). Warszawa: Archiwum Elizy Orzeszkowej Instytutu Badań Literackich PAN, rkps 800. ; 15. A. J. Cohn, Żyd czy Izraelita. "Jutrzenka" 1861, nr 9. ; 16. J. Cywior, Nazwy nasze. „Jutrzenka” 1861, nr 17. ; 17. T. Czacki, Rozprawa o Żydach. W: Rozprawa o Żydach i Karaitach. Z dodatkiem wiadomości o życiu i pismach autora. Kraków 1860. ; 18. H. Datner-Śpiewak, Ta i tamta strona. Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku. Warszawa 2007. ; 19. W. Dynowska, przedmowa W: Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego i Leopolda Kronenberga. Kraków 1929. ; 20. A. Eisenbach, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim. Warszawa 1988. ; 21. A. Eisenbach, Kwestia równouprawnienia Żydów w Królestwie Polskim. Warszawa 1972. ; 22. M. Falkowska, Rodowód Janusza Korczaka. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997. ; 23. S. Fita, Z przeszłości lubelskich kalendarzy. „Kalendarz Lubelski na Rok 1958”. ; 24. A. Funkenstein, The Dialectics of Assimilation. „Jewish Social Studies” 1995, t. 1/2. ; 25. M. Galas, Rabin Markus Jastrow i jego wizja reformy judaizmu. Studia z dziejów judaizmu w XIX wieku. Kraków 2007. ; 26. H. Glattstern, Słówko o moralności. "Jutrzenka", nr 13. ; 27. Jakub Goldszmit, Dramat rodzinny. Kartka z dziejów partykularza. Warszawa 1881. ; 28. Jakub Goldszmit, listy do E. Orzeszkowej (15 listów z lat 1881–1090).Warszawa: Archiwum Elizy Orzeszkowej Instytutu Badań Literackich PAN, rkps 800. ; 29. Józef Goldszmit, Córka handlarza. Obrazek z czasów ostatniej epidemii w Warszawie, skreślony przez [...]. Warszawa 1868. ; 30. Józef Goldszmit, Kobiety w Izraelu. "Izraelita" 1969, nr 41. ; 31. Józef Goldszmit, Ostatnie dni pobytu Żydów w Hiszpanii. „Izraelita” 1969, nry 4–13. ; 32. Józef Goldszmit, Wizerunki wsławionych Żydów XIX wieku. Sir Moses Montefiore. Warszawa 1867. ; 33. Józef Goldszmit, Żydzi-lekarze we Włoszech. "Izraelita" 1969, nry 28–31. ; 34. H. Grynberg, Prawda nieartystyczna. Warszawa 1990. ; 35. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej. Londyn 1961. ; 36. M. Inglot, Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822–1864. Wrocław 1999. ; 37. A. Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku. Wrocław 2008. ; 38. M. Janion, Mickiewicz – nowożytny myśliciel religijny. W: Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa 2000. ; 39. Janusz [J. Korczak], Rozwój idei miłości bliźniego w XIX wieku. „Czytelnia dla Wszystkich” 1899, nr 52. ; 40. M. Jastrow, Die Vorläufer der polnischen Aufstandes. Beiträge zur Geschichte des Königreichs Polen von 1855 bis 1863. Leipzig 1864. ; 41. M. Jastrow, recenzja powieści (Lejbe i Siora J. U. Niemcewicza). "Jutrzenka" 1861 nr 4. ; 42. J. Jeleński, Dworacy Żydów (1878). ; 43. J. Jeleński, Nasz świat finansowy (1874). ; 44. J. Jeleński, Żydzi, Niemcy i my (1876). ; 45. J. Jeleński, Żydzi na wsi (1880). ; 46. „Kalendarz dla Izraelitów na Rok Religijny (Zwyczajny) od Stworzenia Świata 5642, czyli od Narodzenia Chrystusa. 1881–1882”. Warszawa. ; 47. Kalendarz półstuletni 1750–1800. Wybór tekstów, wstęp i oprac. B. Baczko, H. Hinz. Warszawa 1975. ; 48. J. Korczak, Pamiętnik. W: Pisma wybrane. Wybór A. Lewin. T. 4. Warszawa 1978. ; 49. J. Korczak, przedmowa w: M. Kożuch, Dzieci niedoli. Wilno 1910. ; 50. J. Korczak, Trzy prądy. „Społeczeństwo” 1910, nr 47. Przedruk w: J. Korczak, Dzieła. T. 3, cz. 2. Warszawa 1994. ; 51. A. Kowalczykowa, Kraszewski w Warszawie. W zb.: Zdziwienia Kraszewskim. Red. M. Zielińska. Wrocław 1990. ; 52. J. I. Kraszewski, przedmowa w: Budnik. Wyd. 2. Warszawa 1874. ; 53. J. I. Kraszewski, przedmowa w: Sfinks. Warszawa 1846. ; 54. J. I. Kraszewski, Żyd. Obrazy współczesne. Kraków 1960. ; 55. A. Kraushar, Kartki z pamiętnika Alkara. T. 1. Kraków 1910. ; 56. A. Kraushar, Wspomnienia. Kartka z niedawnej przeszłości. W zb.: Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J. I. Kraszewskiego. Warszawa 1880. ; 57. J. Kruszyński, Stanisław Staszic a kwestia żydowska. Lublin 1926. ; 58. Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego w 1879 roku. Kraków 1881. ; 59. A. Lacoque, P. Ricoeur, Myśleć biblijnie. Przeł. E. Mukoid, M. Tarnowska. Kraków 2003. ; 60. J. Lelewel, Odezwa do ludu izraelskiego (1832). ; 61. J. Lelewel, Sprawa żydowska w r. 1859 w liście do Ludwika Merzbacha przez Joachima Lelewela rozważana. Poznań 1860. ; 62. Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego. Luty 1882. Z powodu wypadków grudniowych w Warszawie. „Kłosy” 1882, nr 870. ; 63. Literatura dla ludu. „Przegląd Tygodniowy” 1880, nr 13. ; 64. R. Löw, Brzozowski wśród lektur syjonistycznych. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2004. ; 65. S. Łastik, Z dziejów oświecenia żydowskiego. Ludzie i fakty. Warszawa 1961. ; 66. H. Markiewicz, Asymilacja Żydów jako temat polskiej literatury. W: Literatura i historia. Kraków 1994. ; 67. K. Michalski, Rozmowy w Castel Gandolfo. „Gazeta Wyborcza” 2010, nr z 3–5 IV. ; 68. M. Moch, „Światło wieku przełamie zawziętości i przesądy”. Publicystyka Ludwika Lublinera i Joachima Lelewela w kontekście „wojny żydowskiej” 1859 roku. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 2, s. 23-32. ; 69. M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku XIX (1830). Łódź 1985. ; 70. [D. Neufeld?], Rok ubiegły. "Jutrzenka" 1863, nr 3. ; 71. [D. Neufeld?], Synaj. „Jutrzenka” 1861, nr 21. ; 72. „Noworocznik Warszawski na Rok Zwyczajny 1883" Pod red. Jakuba Goldszmita. ; 73. E. Orzeszkowa, O Żydach i kwestii żydowskiej. Wilno 1882. Przedruk w: E. Orzeszkowa, Publicystyka społeczna. T. 1. Wybór, wstęp G. Borkowska. Oprac. I. Wiśniewska. Warszawa 2005. ; 74. E. Orzeszkowa, Publicystyka społeczna. T. 1. Wybór, wstęp G. Borkowska. Oprac. I. Wiśniewska. Warszawa 2005. ; 75. W. Panas, Sacer: Święty-przeklęty. Obraz judaizmu w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. W: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin 1996. ; 76. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań 1988. ; 77. E. Prokop-Janiec, Powieść etnograficzna a kultury mniejszości. W zb.: Kulturowa teoria literatury. 2: Poetyki, problematyki, interpretacje. Red. T. Walas, R. Nycz. Kraków 2012. ; 78. Przegląd pism krajowych. „Jutrzenka” 1862, nr 21. ; 79. Rozmaite nazwy Żydów. „Jutrzenka” 1861, nr 5. ; 80. H. Sienkiewicz, Listy. T. 3, cz. 2. Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. Warszawa 2007, s. 297. ; 81. H. Sienkiewicz, Z powodu ostatnich wypadków. „Słowo” 1882, nr z 6–7 I. ; 82. Słówko o literaturze żydowskiej. „Jutrzenka” 1861, nr 26. ; 83. S. Staszic, Przestrogi dla Polski. Wydanie krytyczne prygotował i oprac. S. Czarnowski. Kraków 1926. BN I 98. ; 84. A. Świętochowski, Liberum veto. „Prawda” 1881, nr 45. ; 85. S. Trachtenberg, Perpetuum mobile. "Jutrzenka", nr 24. ; 86. H. Wald, O sympatii. Warszawa 1883. ; 87. J. Weiler, Neutralność nie istnieje. „Rzeczpospolita” 2012, nr z 15 VI. ; 88. J. L. D. Wiener, Objaśnienie kilku zasad uniwersalnie religijnych. "Jutrzenka" 1862, nry 2, 16. ; 89. J. Winczakiewicz, Izrael w poezji polskiej. Antologia. Paryż 1958. ; 90. M. Wodziński, „Cywilni chrześcijanie”. Spory o reformę Żydów w Polsce, 1789–1830. W zb.: Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2004. ; 91. M. Wodziński, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei. Warszawa 2003. ; 92. B. Wojnowska, Wczesna publicystyka Janusza Korczaka (1898–1911). W zb.: Janusz Korczak. Pisarz – wychowawca – myśliciel. Red. H. Kirchner. Warszawa 1997. ; 93. A. Wojtyczek, Tradycja i religia Żydów w literaturze polskiej XIX wieku. Warszawa 2012. ; 94. Wychowanie konfesjonalne. „Jutrzenka” 1862, nr 41. ; 95. Wydawnictwa periodyczne w Lublinie. Zebrał R. Lubicz. „Kalendarz Lubelski na Rok 1891”. ; 96. Z życia żydowskiego. Obrazki i szkice. 1. Wyd. Jakub Goldszmit. Warszawa 1870. ; 97. [A. Zaleski?], Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ. Oprac. R. Kołodziejczyk. Warszawa 1971 (wyd. 1: 1886–1887; wyd. 2: 1888). ; 98. A. Żyga, Problem żydowski w twórczości J. I. Kraszewskiego. „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1964, z. 3. ; 99. A. Żyga, Wymienne nazwy Żydów w piśmiennictwie polskim w latach 1794–1863 na tle głównych orientacji społeczno-politycznych i wyznaniowych żydostwa polskiego. Rekonesans. W zb.: Literackie portrety Żydów. Red. E. Łoch. Lublin 1996.

Issue:

4

Start page:

153

End page:

197

Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)