Object structure

Title:

Nekropolie Radomia w drugiej połowie XVIII wieku

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 1

Creator:

Kupisz, Dariusz

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

cemeteries ; the history of Radom

References:

Borkowska M. 1996. Klasztor benedyktynek radomskich i jego rola w życiu religijnym i kulturalnym Radomia i ziemi radomskiej. In: Z. Guldon and S. Zieliński (eds.), Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej 2. Radom, 67–81. ; Brykowska M. and Brykowski R. 2010. Kościół farny pw. św. Jana Chrzciciela – dzieje budowlane i architektura. In: D. Kupisz (ed.), Kościół farny św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura – ludzie – wydarzenia. Radom, 87–135. ; Brykowski R. 1979 Architektura (do połowy XVIII w.) In: W. Kalinowski (ed.), Urbanistyka i architektura Radomia. Lublin, 73–104. ; Cieślak-Kopyt M. and Micke I. and Skubicka E. and Twardowski W. 1994. Radomskie – alfabet wykopalisk. Przewodnik archeologiczny, Radom. ; Dziobek-Romański J. 1999. Cmentarze – zarys regulacji historycznych, prawnych i kanonicznych. Rocznik Historyczno-Archiwalny XIII. 3–32. ; Dziobek-Romański J. 2003. Prawo grzebalne w Galicji (1772–1918). Zarys problematyki. In: Z. Budzyński (ed.), Studia i materiały z dziejów społecznych Polski południowo-wschodniej 1. Rzeszów, 133–160. ; Fuglewicz B. 2013. Początki Radomia. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy nad rzeką Mleczną, Radom. ; Gacki J. 1999. Radom i jego kościoły do końca XVIII wieku. Radom. ; Gola T. 2010. Wystrój i wyposażenie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Radomiu na przestrzeni wieków. In: D. Kupisz (ed.), Kościół farny św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura – ludzie – wydarzenia. Radom, 137–169. ; Grodziska-Ożóg K. 1987. Cmentarz Rakowicki w Krakowie (1808–1939). Kraków. ; Grudziński K. 1999. Klasztor bernardynów w Radomiu. In: Z. Guldon and S. Zieliński (eds.), Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej 5. Radom, 37–43. ; Kierzkowska-Kalinowska E. 1970. Dziesięć lat badań Ekspedycji Wykopaliskowej w Radomiu Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego VII(1–2). 39–68. ; Kierzkowska-Kalinowska E. 1979. Rozwój procesów osadniczych na obszarze Radomia przed lokacją miasta, In: W. Kalinowski (ed.), Urbanistyka i architektura Radomia. Lublin, 9–44. ; Kierzkowska E. and Kierzkowski K. 1961. Wyniki najnowszych badań archeologicznych na grodzisku Piotrówka. In: J. Jędrzejewicz (ed.), Radom. Szkice z dziejów miasta. Warszawa, 72–82. ; Kołodziejski S., Radwański K. 1981. Radom – Stare Miasto, Kościół św. Wacława. In: M. Konopka (ed.), Informator Archeologiczny. Badania rok 1980. Warszawa, 213–214. ; Kurkowski J. 1996. Kolegium i szkoła pijarów w Radomiu 1680–1795. In: , red. Z. Guldon and S. Zieliński (eds.), Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej 2. Radom, 83–112. ; Kuklo C.2009. Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa. ; Kumor B. S. 2002. Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795 (4). Kraków. ; Kupisz D.2010. Dzieje parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu w XIV–XVIII wieku. In: D. Kupisz (ed.), Kościół farny św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura – ludzie – wydarzenia. Radom. 2010, s. 13–60. ; Kupisz D. and Kozdrach M. 2014. Kochanowscy w XV–XVIII wieku. Główne linie rodziny, Radom. ; Kupisz D. 2009. Radom w czasach Jagiellonów (1386–1572), Radom. ; Kzik E.1994. Für sich und seine Erben. Kwatery grobowe w nowożytnym Gdańsku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej XLII(3–4). 325–344. ; Litak S. 1996. Kościelne podziały administracyjne w Radomskiem w XVI–XVIII w. In: Z. Guldon and S. Zieliński (eds.), Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej 2. Radom, 7–20. ; Łoziński J. Z. 1973. Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520–1620. Warszawa. ; Mrożkiewicz J. 2007. Cmentarz parafialny w Miechowie. Kraków. ; Muszyńska J. 1998. Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku. Kielce. ; Penkalla A. 2010. Dzieje cmentarza In: R. Brykowski (ed.), Cmentarz rzymskokatolicki w Radomiu przy dawnym trakcie Starokrakowskim., Radom, 13–28. ; Szymanek A. 2001. Wstęp. In: J. Orzechowski (ed.), Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591–1795 A (2). Radom, 9–42. ; Trzeciecki M. and Solarska K. 2013. Grodzisko Piotrówka w Radomiu – badania w sezonie 2012. In: A. Buko and D. Główka and M. Trzeciecki (eds.), Ziemia niczyja – ziemia nieznana. Schyłek starożytności i średniowiecze na ziemiach między Wisłą a Pilicą. Warszawa. s. 47–76. ; Wojcieszak M. 2012. Nekropolie średniowiecznego i wczesnonowożytnego Wrocławia, Wrocław. ; Zapłata R. 2011. Wstępne wyniki badań archeologicznych w wykopie 1/2010 na stanowisku 1 „Majdan”. In: A. Buko, and D. Główka and M. Trzeciecki (eds.), Radomski zespół osadniczy w dolinie rzeki Mlecznej. Wyniki badań interdyscyplinarnych. Warszawa, 89 –112.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

1

Start page:

35

End page:

58

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: