Object

Title: Władysław Denhoff i jego „bohaterska” śmierć w czasie pierwszej bitwy pod Parkanami (7 X 1683) w świetle oracji pogrzebowych

Creator:

Pietrzak, Jarosław

Date issued/created:

2016

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 2

Role:

Szymańska, Izabela : Tł.

Contributor:

Szymańska, Izabela

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Achremczyk S. 1991. Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703. Olsztyn.
Augustyniak U. 2001. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu. Warszawa.
Baczewski S. 2006. Mit początku i władza szlachty. Dyskurs genealogiczno-historyczny w XVII-wiecznych kazaniach pogrzebowych. Wschodni Rocznik Humanistyczny 3.
Balbuza K. 2005. Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki cesarstwa. Poznań.
Bania Z. 1988. Warszawski pałac Denhoffów In: Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuk i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu. Warszawa.
Bömelburg H.-J. 2003. Między Inflantami, Prusami i Rzeczpospolitą. Kariera rodu Denhoffów (1580-1650) In: B. Dybaś, D. Makiłła (eds.) Prusy i Inflanty. Między średniowieczem a nowożytnością. Państwo społeczeństwo – kultura. Toruń.
Burakowska-Ogińska L. 2011. Był sobie kraj… Polska w publicystyce i eseistyce niemieckiej Grass – Bienek – Dönhoff. Łódź.
Chrościcki J. A. 1968. Castris et astris. Kazania i relacje pogrzebowe jako źródło historii sztuki. Biuletyn Historii Sztuki 30(3).
Chrościcki J. A. 1983. Sztuka i polityka. Funkcje propagandowe sztuki epoce Wazów 1587-1668. Warszawa.
Ciara S. 1990. Senatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku. Wrocław.
Czarniecka A. 2009. Nikt nie słucha mnie za życia… Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684-1696). Warszawa.
Dachnowski J. K. 1995. Herbarz szlachty Prus Królewskich w XVIII wieku. Kórnik.
Dumanowski J. 2000. Domus, gens, familia. Więzi rodowe szlachty polskiej w czasach saskich In: . S. Achremczyk, K. Stasiewicz (eds.) Między Barokiem a Oświeceniem. Obyczaje czasów saskich. Olsztyn.
Dylewska A. 1982. Kaplica Denhoffów p.w. św. Pawła Pustelnika Jasnej Górze (1644-1676). Studia Claromontana 3.
Dziechcińska H. 2007. Przeszłość i teraźniejszość w kulturze czasów saskich. Warszawa.
Herman S. 1983. Wojna i żołnierz w okresie kontrreformacji. Zielona Góra.
Hopp L. 1980. Ruch niepodległościowy szlachty węgierskiej przeciwko Habsburgom a Sobieski. Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka 35(2).
Hundert Z. 2014. Wojsko koronne w walce stronnictwa malkontentów z ugrupowaniem dworskim w latach 1669-1673. Warszawa.
Jelonek E. 1983. Pieśń o. Ambrożego Nieszporkowicza na cześć króla Sobieskiego. Studia Claromontana 4.
Kajzer L. 2004. Czy sieradzka „dekada pałacowa”? Fundacje Kaspra Denhoffa z pierwszej połowy XVII wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 4.
Kamieński A. 2002. Polska a Brandenburgia-Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne. Poznań.
Kempa A. W. 1960. Nieznana relacja o odsieczy wiedeńskiej. Zeszyty Polonistyczne 1.
Kopaliński W. 1990. Słownik symboli. Warszawa.
Kosman M. 1972. Litewskie kazania pogrzebowe z I połowy XVII wieku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 17.
Krolko M. 1968. O kunszcie oratorskim staropolskiego kaznodziejstwa In: Kultura i literatura dawnej Polski. Prace ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Nowak-Dłużewskiemu. Warszawa.
Lenart M. 2009. Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.). Warszawa.
Łopatecki K. 2007. Artykuły wojskowe jako źródło poznania religijności żołnierzy doby wczesno nowożytnej In: W. Szymborski, P. Nowakowski (eds.) Religijność. Wymiar prywatny i publiczny. Kraków.
Majewski W. 1996. Sztuka dowódcza Jana III Sobieskiego. Wojskowy Przegląd Historyczny 41(1).
Michałowska M. 1985. Palladium polskie. Militarne aspekty ikonografii maryjnej XVII i XVIII wieku. Studia Claromontana 6.
Niedźwiedź J. 1999. Nieśmiertelny teatr sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII. Kraków.
Odyniec W. 1984. Władysław Denhoff – rzecz o żołnierskim honorze In: K. Matwijowski (ed.) Studia z dziejów epoki Jana III Sobieskiego. Wrocław.
Pajewski J. 1960. Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich. Warszawa.
Pasierb J. S. 1984. Znaczenie wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej. Studia Claromontana 5.
Pietrzak J. 2014. Kult loretański w kręgu rodziny Sobieskich - między religijnością a propagandą. Studia Wilanowskie 21.
Platt D. 1992. Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Wrocław.
Przyboś A. 2007. Michał Korybut Wiśniowiecki 1640-1673. Kraków.
Roszak S. 2004. Archiwum sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenia rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku. Toruń.
Rozanow Z. Smulikowska E. 2013/2014. Sprawozdanie z pierwszej eksploracji krypt grobowych rodu Denhoffów pod kaplicą Św. Pawła Pierwszego Pustelnika i pod ołtarzem św. Kazimierza w bazylice jasnogórskiej. Studia Claromontana 31.
Ryś J. 2010. Żołnierz w społeczeństwie staropolskim In: K. Kabacińska K. Ratajczak (eds.) Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, tom I, Od średniowiecza do początku XX wieku. Poznań.
Skwara M. 2009. Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografia. Gdańsk.
Staszewski J. 1980. Królewicz Aleksander Sobieski kandydatem do korony węgierskiej. Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka 35(2).
Stępnowski M. 2003. Odrobiny stołu królewskiego o . Ambrożego Nieszporkowicza (1643-1703). Analiza krytyczna. Studia Claromontana 21.
Szczepanik P. 2013. Ciało i głowa w kulturach typu tradycyjnego In: L. Gardeła, K. Kajkowski (eds.) Motyw głowy w dawnych kulturach w perspektywie porównawczej. Bytów.
Wagner M. 2001. „Większe zwycięstwo niżeli pod Wiedniem” – Párkany 9 października 1683 roku In: P. Matusek (ed.) Z dziejów wojen i wojskowości. Księga pamiątkowa poświęcona prof. dr. hab. Tadeuszowi Rawskiemu z okazji 55-lecia rozpoczęcia pracy naukowej. Łowicz.
Widacka H. 1974. Triumfy antyczne a polskie entraty poselskie XVII w. w zbiorach graficznych Biblioteki Narodowej. Rocznik Biblioteki Narodowej 9.
Wierzbicki L. A. 2005. O zgodę w Rzeczypospolitej. Zjazd warszawski i sejm pacyfikacyjny 1673. Lublin.
Wierzbicki L. A. 2012. Konfederaci szczebrzeszyńscy. Przywódcy związku wojska koronnego na przełomie 1672 i 1673 roku. Studia z Dziejów Wojskowości 1.
Wimmer J. 1983. Wiedeń 1683. Dzieje kampanii i bitwy. Warszawa.
Zakrzewska B. 2008. Zagadnienia religijno-patriotyczne w literaturze jasnogórskiej do końca XVII wieku. Studia Claromontana 26.
Zbudniewek J. 2001. Jasnogórska pobożność maryjna do czasów kontrreformacji. In: A. A. Napiórkowski (ed.) Rycerze Jasnogórskiej Bogarodzicy. Etos Jasnej Góry - rycerska tradycja i posłanie. Częstochowa.
Związek J. 1965. Pielgrzymki Jana III Sobieskiego na Jasną Górę. Studia Claromontana 4.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

2

Start page:

168

End page:

185

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62865 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information