Object

O kaplicach w siedzibach rycerskich i możnowładczych późnośredniowiecznej Polski uwag kilka
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: O kaplicach w siedzibach rycerskich i możnowładczych późnośredniowiecznej Polski uwag kilka

Creator:

Saczyńska, Monika

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 64 Nr 3

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

References:

Adamska D. 2005. Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu. Poznań-Wrocław.
Adamska D. 2008. In domo sua. Kaplice rycerskie na dworach i zamkach księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu. In: L. Bobková and J. Konvičná (eds.), Życie religijne i stosunki kościelne na ziemiach Korony Czeskiej w okresie od XIV do XVII wieku. Praha, 489-505.
Adamska-Heś D. 2000. Personel kancelaryjny księżnej Agnieszki świdnicko-jaworskiej w latach 1368-1392. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 55 (3), 432-442.
Antoniewicz M. 1993. Zamki i ludzie na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Zeszyty Historyczne. 1, 23-39.
Baczkowski K. 1980. Walka Jagiellonów z Maciejem Korwinem o koronę czeską w latach 1471-1479. Kraków.
Bielińska M. and Gąsiorowski A. and Łojko J. 1985. Urzędnicy wielkopolscy XII-XV wieku. In: A. Gąsiorowski (ed.), Spisy. Wrocław-Łódź.
Bieniak J. and Szymczakowa A. 1985. Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy XIII-XV wieku. In: A. Gąsiorowski (ed.), Spisy.Wrocław-Łódź.
Borkowska U. 1999. Codzienny i odświętny ceremoniał religijny na dworze Jagiellonów. In: M. Markiewicza and R. Skowrona (eds.), Theatrum ceremioniale na dworze książąt i królów polskich. Kraków, 61-84.
Borkowska U. Capella regia w chrześcijańskiej Europie (średniowiecze i wiek XVI). In: G. Bujak and T. Nowicki and P. Siwicki (eds.), Archiva temporum testes. Źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi.Lublin, 48-68.
Bukowski W. 1995-1996. Secygniowski (Sancygniowski) Piotr. In: Polski słownik biograficzny XXXVI. Warszawa-Kraków, 132-134.
Curtius A. 2000. Die Hauskapelle als architektonischer Rahmen der privaten Andacht. In: U. Grossmann (ed.), Spiegel der Selgkeit. Privates Bild und Frömmigkeit im Spätmittelater. Nürnberg, 34-48.
Czapczyński D., and Janczykowski J. 1985. Gotycki zamek w Chęcinach – próba rekonstrukcji. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. 19, 221-229.
Drabina J. 1973. Legaci apostolscy na Śląsku w latach 1471-1479. Śląskie Studia Teologiczno-historyczne. 6, 264-269.
Drabina J. 1973. Misja dyplomatyczna kardynała Marka Barbo w Polsce i jego działalność na Śląsku w latach 1472-73. Colloquium Salutis, Wrocławskie Studia Teologiczne. 5, 125-144.
Gruszecki A. 1986. Zamki i pałace małopolskie w XVI w. (cechy reprezentacyjno-mieszkaniowe i obronne). Warszawa.
Grzybkowski A. 1990. Średniowieczne kaplice zamkowe Piastów śląskich (XII-XIV wiek). Warszawa.
Guerquin B. 1984. Zamki w Polsce. Warszawa.
Jamroz J. S. 1982. Zamek w Ogrodzieńcu wczesnorenesansowa rezydencja Bonerów. Folia Historiae Artium. 18, 105-125.
Kammel F. M. 2000. Imago pro domo. Private relogiöse Bilder und ihre Benutzung im Spätmittelalter. In: Spiegel der Seligkeit. Privates Bild und Frömmigkeit im Spätmittelalter, Nürnberg, 10-33.
Kołodziejski S. 1994. Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego. Kraków.
Kurtyka J. 1990. Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. In: A. Gąsiorowski (ed.), .Spisy, Wrocław-Kraków.
Kurtyka J. 1999. Latyfundium Tęczyńskie. Dobra i właściciele (XIV-XVII wiek). Kraków.
Kutzner M. 1988. Trzynastowieczna kaplica w Raciborzu architektonicznym pomnikiem wydarzenia politycznego. Rocznik Historii Sztuki 17, 43-54.
Lalik T. 1981. Kaplica królewska i publiczne praktyki religijne rodziny Kazimierza Jagiellończyka Kwartalnik Historyczny 88(2), 391-415.
Liebenwein W. 1978. Privatoratorien des 14. Jahrhunderts. In: A. Legner (ed.), Die Parler Und die Schöne Stil 1350-1400. Europäische Kunst unter der Luxemburgen 3. Köln.
Mattox Ph. 2006. Domestic sacral space in the Florentine Renaissance palace. Renaissance Studies. 20 (5),658-673.
Morse M. A. 2007. Creating sacred space: the religious visual culture of the Renaissance Venetian casa. Reneissance Studies. 21 (2), 151-184.
Mroczko T. and Arszyńskiego M. 1995. Architektura gotycka w Polsce II. In: A. Włodarka (ed.), Katalog zabytków. Warszawa.
Naendrup-Reimann J. 1976. Weltliche und kirchliche Rechtverhältnisse der mittelalterlischen Burgkapellen In: Hans Patze. Die Burgen im Deutsche Sprachraum. Ihre rechts- und verfasungsgeschichtliche Bedutung. Sigmaringen, 123-153.
Nowakowski D. 2008. Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu. Wrocław.
Poniewozik L. 2004. Prałaci i kanonicy sandomierscy w okresie średniowiecza. Toruń.
Royt J. 2009. Domácí středověké kaple v pražských domech a palácích, [w:] Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organism od středověku na práh modern doby. In: O. Fejtová and V. Ledvinka and J. Pešek (eds.), Documenta Pragensia XXVIII. Praha, 327-335.
Rozpędowski J. 1964. Romańska kaplica zamkowa w Legnicy. Biuletyn Historii Sztuki 26 (1), 67-70.
Rozpędowski J. 1965. Początki zamków w Polsce w świetle badań warowni legnickiej. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 10(3-4), 149-179.
Rozpędowski J.and Kazimierczyk J. 1961. Palatium w Legnicy. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 6 (3), 177-202.
Różycka-Bryzek A. 1983. Bizantyńsko-ruskie malowidła w kaplicy zamku lubelskiego. Warszawa.
Saczyńska M. 2006. Msza pod osłoną nieba, czyli kiedy kultura spotyka się z naturą. Sprawowanie eucharystii w czasie podróży w okresie średniowiecza – uwagi wstępne. In: S. Rosika and P. Wiszewskiego (eds.), Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura. Wokół interdyscyplinarności badań historycznych. Wrocław, 243-255.
Saczyńska M. 2010. Prywatna przestrzeń sakralna w domu – przykłady wykorzystania ołtarzy przenośnych w późnośredniowiecznej Polsce. In: M. R. Pauk and M. Saczyńska (eds.), Dom, majątek, klient, sługa – manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej Europy (XIII-XIX w.). Warszawa, 111-127.
Saczyńska M. 2014. Mieszczan krakowskich domowe świętości, czyli wyobrażenia dewocyjne w przestrzeni prywatnej (przykłady wczesnonowożytne). In: Magdalena Bis and Wojciech Bis (eds.), Rzeczy i ludzie. Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym. Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej. Warszawa, 275-286.
Stevens U. 1978. Burgkapellen in deutsche Sprachraum. Köln.
Stevens U. 2003. Burgkapellen: Andacht, Repräesentation und Werhaftigkeit im Mittelalter. Darmstadt.
Stulin S. J. 2005. Wykusz z Chojnika. Zamkowa kaplica czy prywatne oratorium?. In: Nie tylko zamki. Szkice ofiarowane Profesorowi Jerzemu Rozpędowskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Wrocław, 109-118.
Swaryczewska M. 1983. Studium historyczno-kompozycyjne założenia w Sancygniowie. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. 17, 131-140.
Szymański J. 1973. Altaria. In: F. Gryglewicza and R. Łukaszyka and Z. Sułkowskiego (eds.), Encyklopedia Katolicka I. Lublin, 387-389.
Thon A. and Rudersdorf T. 1999. Burgkapelle, Kapellenerker und Tragaltar. Überlegungen zu einer Typologie des Sakralbereichs mittelalterlicher Burgen im Rheinland. Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 25, 141-181.
Tomala J. 1999. Średniowieczna siedziba Oporowskich w świetle badań archeologicznych. Kutnowskie Zeszyty Regionalne 3, 155-166.
Trawka R. 2005. Kmitowie. Studium kariery politycznej i społecznej w późnośredniowiecznej Polsce. Kraków.
Wroniszewski J. 2001. Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospodarce. Poznań-Wrocław.
Záruba F. 2014-2016. Hradní kaple I-II. Praha.
Związek J. 2002. Kapelanie w zamkach obronnych na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i ziemi wieluńskiej w późnym średniowieczu. In: M. Antoniewicza (ed.), Zamki i przestrzeń społeczna w Europie Środkowej i wschodniej. Warszawa, 51-63.
Żurek A. 1996. Wrocławska kaplica św. Marcina w średniowieczu. Wrocław.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

64

Issue:

3

Start page:

307

End page:

325

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62879 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information