Object structure

Title:

„Psalterium tempore belli” Jacoba Merlera oraz „Pacierz” Wojciecha Stanisława Chrościńskiego w nurcie tradycji religijnej i literackiej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2015)

Creator:

Choroszy, Jan, A.

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

The Lord’s Prayer ; Jacob Merler’s Psalterium tempore belli ; Wojciech Stanisław Chrościński’s Pacierz (Prayer) ; patriotic prayer ; popular devotional writing ; prayer books

References:

1. W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII. Warszawa 1978. ; 2. J. A. Choroszy, Między teologią a antropologią słowa. O użytkach płynących z Modlitwy Pańskiej. „Napis” seria 16 (2010), s. 47–49. ; 3. J. A. Choroszy, Pacierze Polaków. „Modlitwa Pańska” w dziewiętnastowiecznych opracowaniach literackich. W zb.: „Biblia” w literaturze polskiej. Romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska. Red. E. Jakiel, J. Mosakowski. Gdańsk 2013. ; 4. J. A. Choroszy, „Le Psalterium tempore belli” (1644) de Jacob Merlo Horstius et ses traductions en polonais et en français aux tournants de l’histoire. W zb.: Traduction et Rupture. La traduction comme moyen de communication interculturelle. Dir. M. Laurent. Paris 2014. ; 5. W. S. Chróściński, Job cierpiący. Do uciśnionej Ojczyzny apostrophe. W zb.: Poeci polskiego baroku. Oprac. J. Sokołowska, K. Żukowska. T. 2. Warszawa 1965, s. 448-449. ; 6. W. S. Chrościński, Krótki zbiór duchownych zabaw. Częstochowa 1710. ; 7. W. Czapliński, Zarys dziejów Polski do roku 1864. Kraków 1985. ; 8. A. Czyż, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna późnego baroku. Wrocław 1988. ; 9. J. Duchniewski, Litania. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 10. Red. A. Bednarek [i in.]. Lublin 2004, szp. 1170. ; 10. Erazm z Rotterdamu, Precatio Dominica digesta in septem parteis, iuxta septem dies. Antverpiae 1524. ; 11. A. J. A. Flament, Merler. Hasło w: Nieuw nederlandsch biografisch woordenboek. Uitg. P. C. Molhuysen, P. J. Blok, F. K. H. Kossmann. T. 7. Amsterdam 1974, s. 859. ; 12. G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne. Warszawa 2008. ; 13. K. Górski, Religijność sarmatyzmu a kwietyzm. „Teksty” 1974, nr 4, s. 67–75. ; 14. K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce. Kraków 1986. ; 15. M. Hanusiewicz-Lavallee, Metody badań nad literaturą religijną. „Roczniki Humanistyczne” t. 56 (2008), z. 1. ; 16. J. B. L. C., Avertissement. W: J.-M. Horstius [Merler], Petit psautier françois, latin. Pour un tem[p]s de guerre et de calamité publique, composé des paroles de l’Écriture Sainte, distribuées selon les demandes de l’Oraison Dominicale. Paris [1791], k. A1 (przeł. X. Chantry). ; 17. Kościół katolicki a powstanie kościuszkowskie. Zapomniana karta z dziejów insurekcji 1794 r. Wybór źródeł. Oprac. A. Woltanowski. Warszawa 1995. ; 18. M. Krzysztofik, Od „Biblii” do literatury. Siedemnastowieczne dzieła literackie z ksiąg „Starego Testamentu”. Kraków 2003. ; 19. M. Laterna, Harfa duchowna. Kraków 1604. ; 20. J. Maciejewski, Sarmatyzm jako formacja kulturowa. Geneza i główne cechy wyodrębniające. „Teksty” 1974, nr 4, s. 13-42. ; 21. J. Merlo Horstius [Merler], Paradisus animae christianae. Lectissimis omnigenae pietatis delitiis amoenus. Coloniae Agrippinae 1732. ; 22. L.-F. Morel, L’Art de bien mourir, ou Nécessité et moyens de se préparer une bonne mort, extrait en partie du „Paradisus animae christianae” et fait pour servir de manuel aux Confrères de la bonne mort (Paris 1857). ; 23. A. Nowicka-Jeżowa, Myśli wstępne o przekładzie w literatrze i kulturze baroku. W zb.: Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu. Red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Prejs. Współpr. K. Wierzbicka, T. Wierzchowski. Warszawa 2005, s. 9-18. ; 24. Ojcze nasz – nasz. Przekłady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy Pańskiej. Zebrał, oprac. J. A. Choroszy. T. 1–2. Wrocław 2008. ; 25. W. Pawlak, Twórczość Wespazjana Kochowskiego wobec popularnej literatury religijnej (na przykładzie „Ogrodu panieńskiego”). W zb.: Sarmackie theatrum. T. 2: Idee i rzeczywistość. Red. R. Ocieczek. Katowice 2001, s. 17–32. ; 26. M. Prejs, Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej. Warszawa 2009. ; 27. Psałterz podczas wojny i publicznej klęski do używania całemu chrześcijaństwu podany. B.m., 1794. ; 28. P. Skarga, Pisma wszystkie. T. 1: Pobudki do modlitwy 40 godzin. Pobudki czasu wojny do żołnierzów w samej potrzebie. Wyd. S. F. Michalski-Iwieński. Współudz. A. A. Kryński. Warszawa 1923. ; 29. K. Siekierska, Język Wojciecha Stanisława Chrościńskiego. Studium mazowieckiej polszczyzny z przełomu XVII i XVIII wieku. Wrocław 1974. ; 30. R. Sobol, Psalm. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Wyd. 2, poszerz., popr. Wrocław 1991, s. 487–488. ; 31. J. Starnawski, Chrościński, Chruściński Wojciech Stanisław. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 3. Red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz. Lublin 1979, szp. 290. ; 32. B. Strzyż-Judkowiak, Z kart literatury zapomnianej (przyczynek do dziejów kultury epoki saskiej). „Ruch Literacki” 1984, nr 5/6, s. 402–404. ; 33. J. Szczepaniec, Podlecki Tadeusz Karol. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 27. Wrocław 1982, s. 120–121. ; 34. L. Teusz, Wojciecha Stanisława Chrościńskiego późnobarokowa epika biblijna („Józef do Egiptu od braci przedany”; „Job cierpiący”; „Aman”). Poznań 2011. ; 35. S. Verepaeus, Catholicum precationum selectissimarum enchiridion. Antverpiae 1591. ; 36. J. Wojnowski, Wierność katolicka Warszawy stanisławowskiej. „Ateneum Kapłańskie” 1957, z. 3.

Issue:

1

Start page:

45

End page:

68

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)