Obiekt

Tytuł: „Vita contemplativa” według Franciszka Sitańskiego – wizualizacja życia klasztornego w okolicznościowym kazaniu „Pszczółka w bursztynie”

Twórca:

Kaczor-Scheitler, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2015)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Arystoteles, Retoryka. – Retoryka dla Aleksandra. – Poetyka. Przeł., wstęp, koment. H. Podbielski. Warszawa 2008. ; 2. Św. Augustyn, Objaśnienia psalmów. Ps. 58–77. Przeł. J. Sulowski. Oprac. E. Stanula. Warszawa 1986. ; 3. M. Barłowska, Jakub Sobieski pamięci wielkiego kawalera, Bartłomieja Nowodworskiego wraz z tekstem mowy „Rzecz J. M. Pana Jakuba Sobieskiego [...] na pogrzebie sławnej pamięci Wielkiego Kawalera…” Szczecin 2006 . ; 4. M. Barłowska, Jerzy Ossoliński – orator polskiego baroku. Katowice 2000. ; 5. M. Barłowska, Ossoliński, Moskorzowski, Sarbiewski – mowy pogrzebowe. Teksty w dialogu. Katowice 2008. ; 6. M. Barłowska, Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII–XVIII wieku – prolegomena filologiczne. Katowice 2010. ; 7. Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja, wstępy J. Frankowski. Wyd. 5. Warszawa 2000. ; 8. J. Bochenek, Zarys ascetyki. Warszawa 1972. ; 9. A. Bocian, „Zwierzyniec” św. Teresy z Avili. „Homo Dei” 1982, nr 3, s. 205. ; 10. J. E. Cirlot, Słownik symboli. Przeł. I. Kania. Wyd. 2. Kraków 2006. ; 11. G. Conte, La metafora barocca. Saggio sulle poetiche del Seicento. Milano 1972. ; 12. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997. ; 13. A. Czechowicz, Kasper Twardowski. Między spojrzeniem a językiem. „Roczniki Humanistyczne” 2002, z. 1, s. 123. ; 14. J. A. Drob, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych. Lublin 1998. ; 15. H. Dziechcińska, Parawizualność literatury staropolskiej jako element ówczesnej kultury. W zb.: Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 29 września – 1 października 1977 r. Red. A. Morawińska. Warszawa 1982, s. 97-112. ; 16. M. Eliade, Traktat o historii religii. Przeł. J. Wierusz-Kowalski. Oprac. B. Kupis. Wstęp L. Kołakowski. Wyd. 2. Łódź 1993. ; 17. K. Estreicher, Bibliografia polska. T. 28. Kraków 1930, s. 119. ; 18. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przeł., oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1990. ; 19. Fratris Francisci Sitanii Zamoscensis [...] poematum variorum libri IV. Zamość 1626. ; 20. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991. ; 21. J. Gwioździk, Druki okolicznościowe w środowisku żeńskich klasztorów kontemplacyjnych XVI–XVIII wieku. W zb.: Druki ulotne i okolicznościowe – wartości i funkcje. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wojnowice, 8–10 października 2004. Red. nauk. K. Migoń, M. Skalska-Zlat, A. Żbikowska-Migoń, przy współpr. E. Herden. Wrocław 2006. ; 22. J. Gwioździk, Norbertańscy święci i błogosławieni w „Księdze żywotów” dedykowanej ksieni Dorocie Kąckiej z klasztoru na Zwierzyńcu. W zb.: Premonstratensi na ziemiach polskich w średniowieczu i epoce nowożytnej. Red. J. Rajman. Kraków 2007. ; 23. G. Habrajska, Prototyp miłości w „Pieśni nad pieśniami”. W zb.: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11–14 maja 1999 r. Red. E. Woźniak. Łódź 2000, s. 341-355. ; 24. M. Hanusiewicz, "Świadectwo zmysłów” w poezji religijnej XVII wieku. W zb.: Literatura polskiego baroku. W kręgu idei. Red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński. Lublin 1995, s. 335-357. ; 25. M. Hanusiewicz, Święte i zmysłowe w poezji religijnej polskiego baroku. Lublin 1998. ; 26. św. Ignacy Loyola, Pisma wybrane. Komentarze. T. 2. Oprac. M. Bednarz, przy współpr. A. Bobera, R. Skórki. Kraków 1968. ; 27. Św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel. W: Dzieła. Przeł. B. Smyrak. Wprow. O. Filek. Wyd. 5, przejrz., popr. Kraków 1995, s. 237. ; 28. Kazania na uroczystość B. Joanny Franciszki Fremiot de Chantal. Wilno 1764. ; 29. S. Kobielus, Bestiarium chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji – starożytność i średniowiecze. Warszawa 2002. ; 30. K. Korczyński, Kazanie o B. Salomei miane w Krakowie w kościele S. Jędrzeja Apostoła Roku 1758. B.m.r. ; 31. M. Korolko, Między retoryką a teologią. O kunszcie estetycznym staropolskich kazań (rekonesans). W zb.: Proza polska religijna w kręgu inspiracji. Red. M. Jasińska-Wojtkowska, K. Dybciak. Lublin 1993. ; 32. J. Kotarska, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany. Wrocław 1980. ; 33. B. Krzywobłocka, R. Krzywobłocka, Magia klejnotów. Warszawa 1976. ; 34. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł., oprac., wstęp A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002. ; 35. R. W. Lee, „Ut pictura poesis”. The Humanistic Theory of Painting. „The Art Bulletin” t. 22 (1940), nr 4, s. 203. ; 36. S. B. Linde, Słownik języka polskiego. T. 2. Wyd. 2, popr., pomn. Lwów 1855, s.v. Łaskawość, s. 597. ; 37. D. C. Maleszyński, Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej. Poznań 2002. ; 38. J. Marecki, Rośliny w heraldyce (fragment większej całości). W zb.: Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Red. J. Marecki, L. Rotter. Kraków 2007. ; 39. J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych. Kraków 2009, s.v. Dorota św., s. 164–165. ; 40. M. P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 229–236. ; 41. T. Michałowska, Literatura okolicznościowa. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze – renesans – barok. Red. T. Michałowska, przy udz. B. Otwinowskiej i E. Sarnowskiej-Temeriusz. Wrocław 1990, s. 420. ; 42. T. Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982. ; 43. J. A. Morsztyn, Pszczoła w bursztynie. W zb.: Poeci polskiego baroku. Oprac. J. Sokołowska, K. Żukowska. T. 1. Warszawa 1965, s. 732. ; 44. K. Mrowcewicz, „Miłości Bożej rozmyślanie”. O „Emblematach” Zbigniewa Morsztyna. W zb.: Literatura i kultura polska po „potopie”. Red. nauk. B. Otwinowska, J. Pelc, przy współudz. B. Falęckiej. Wrocław 1992, s. 153-164. ; 45. W. F. Murawiec, Sitański Franciszek. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 37, z. 1. Warszawa–Kraków 1996, s. 585–586. ; 46. S. Newman, Aristotle’s Notion of „Bringing-Before-the-Eyes”. Its Contributions to Aristotelian and Contemporary Conceptualizations of Metaphor, Style, and Audience. „Rhetorica” 2000, nr 1, s. 7. ; 47. B. Niebelska-Rajca, „Enargeia” i „energeia” w teoriach literackich renesansu i baroku. Warszawa 2012. ; 48. J. Niedźwiedź, Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII–XVIII w. Kraków 2003. ; 49. I. Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Warszawa 1995. ; 50. A. Nowicka-Jeżowa, Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku. Warszawa 2000. ; 51. A. Nowicka-Jeżowa, Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej. Warszawa 1992. ; 52. A. Nowicka-Struska, Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kochanowskiego. Lublin 2008. ; 53. A. Okopień-Sławińska, Chiazm. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3. Wrocław 1998 , s. 77. ; 54. A. Okopień-Sławińska, Hypotypoza. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3. Wrocław 1998, s. 205–206. ; 55. B. Otwinowska, „Homo metaphoricus” w teorii twórczości XVII w. W zb.: Studia o metaforze. Red. E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1980, s. 31-56. ; 56. K. Panuś, Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem Prof. Eduardi Staniek. Red. … Kraków 2006. ; 57. K. Panuś, Wielcy mówcy Kościoła w Polsce. Kraków 2005. ; 58. W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych. Lublin 2005; ; 59. W. Pawlak, Koncepty kaznodziejskie w oczach krytyków. W zb.: Koncept w kulturze staropolskiej. Red. L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak. Lublin 2005, s. 257-271. ; 60. B. Pfeiffer, Galerie i pałace. Kategoria „ekphrasis” w utworach staropolskich. "Pamiętnik Literacki" 2001, z. 2, s. 61-78. ; 61. D. Platt, Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej. Wrocław 1992. ; 62. M. Prejs, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian. Warszawa 1989. ; 63. Religia. Encyklopedia PWN. Red. nauk. T. Gadacz, B. Milerski. T. 3. Warszawa 2001, s.v. Dorota, s. 263. ; 64. P. Ricoeur, Metafora i symbol. W: Język, tekst, interpretacja. Wybór pism. Wybór, wstęp K. Rosner. Warszawa 1989, s. 123–155 (przeł. K. Rosner). ; 65. P. Ricoeur, The Rule of Metaphor. Multi-disciplinary Studies of the Creation of Meaning in Language. Transl. R. Czerny, K. Mc Laughlin, J. Costello. London 1986. ; 66. L. Rotter, Rośliny jako atrybuty świętych. W zb.: Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska. Red. J. Marecki, L. Rotter. Kraków 2007, s. 49–52. ; 67. J. Rousset, Spór o metaforę. Przeł. M. Dramińska-Joczowa. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 4, s. 265-278. ; 68. F. Sitański, Pszczółka w bursztynie, to jest Dorota ś[więta] w imieniu swoim pokazana słuchaczom w dzień jej własny, w klasztorze zwierzynieckim przy Krakowie, u Panien Zakonu S. Premonstrateńskiego. Kraków 1627. ; 69. F. Sitański, Zawodnik poczwórny chrześcijańskiego biegu, wystawiony przy pogrzebie pobożnej pamięci, Jej Mści Paniej Doroty Gudziejewskiej Dawidowej Szwejkowskiej. Lublin 1636. ; 70. P. Skarga, Żywot i męczeństwo św. Doroty i innych przy niej. W: Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. T. 1. Kraków 1933, s. 250–256. ; 71. P. Skarga, Żywot św. Agnieszki. W: Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. T. 1. Kraków 1933, s. 150 ; 72. M. Skwara, O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych. Szczecin 1999. ; 73. M. Skwara, Polskie drukowane oracje pogrzebowe XVII wieku. Bibliografia. Gdańsk 2009. ; 74. J. Sokolski, Nosorożec księdza Birkowskiego, czyli symboliczne gry z czytelnikiem barokowego kaznodziei. „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 3, s. 87-97. ; 75. J. Swastek, Dorota św. Hasło w: Encyklopedia katolicka. Red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz. T. 4. Lublin 1983, szp. 138–139. ; 76. Św. Teresa od Jezusa, Księga życia (8, 5). W: Dzieła. Przeł. H. P. Kossowski. T. 1. Wyd. 3. Kraków 1987, s. 168. ; 77. E. Tesauro, „Luneta Arystotelesowska”. W wersji łacińskiej: „Zasady ciętej i pomysłowej wymowy”. Przeł. W. Nowicka. W zb.: Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze – renesans – barok. Wstęp, wybór, oprac. M. Cytowska, T. Michałowska. Warszawa 1999, s. 462–466. ; 78. H. Weinrich, Semantyka śmiałej metafory. Przeł. R. Handke. W zb.: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. T. 1. Red. M. Głowiński, H. Markiewicz. Wrocław 1977, s. 101-121. ; 79. Z. Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska, Jankowski, Twardowski. Lublin 1992. ; 80. J. W. Zawisza, Panegiryczny druk okolicznościowy epoki stanisławowskiej. Wrocław 1984.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

83

Strona końc.:

97

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64483 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-02-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

213

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82585

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji