Object structure

Title:

Naczynia gliniane z XVII-XVIII wieku z badań zespołu podworskiego w Niegowie pod Wyszkowem. Przyczynek do poziomu życia szlacheckiej prowincji

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 2

Creator:

Trzeciecki, Maciej

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

clay dishes ; modern era ; Mazovia

References:

Auch M., Trzeciecki M. 2015. Ceramika późnośredniowieczna i wczesnonowożytna. W: M. Bis, W. Bis (red.), Tykocin – zamek nad Narwią (XV-XVIII w.). Badania archeologiczne w latach 1961-1963 i 1999-2007: 179-237. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Warszawa. ; Bis M. 2014. Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne naczynia białe z Solca nad Wisłą. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Warszawa. ; Erdmann W. et al. 2001. Rahmenterminologie zur Mittelalterlichen Keramik in Norddeutschland. W: Lüdtke H., Schietzel K. (red.), Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa 1-3: 947-1014. Wachholtz Verlag, Neumünster. ; Fryś-Pietraszkowa E. 1970. Z badań nad majoliką i półmajoliką ludową w Polsce. Polska Sztuka Ludowa 24(2): 67-81. ; Fryś-Pietraszkowa E. 1994. Rozkwit i zmierzch ceramiki siwej. W: A. Gruszczyńska, A. Targońska (red.), Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od czasów średniowiecza do czasów współczesnych:16-18. Muzeum Okręgowe, Rzeszów. ; Gajewska M. 1990. Garncarstwo nowożytne w Polsce. Stan i potrzeby badań. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. Seria: Archeologia 36: 159-169. ; Galicka I., Sygietyńska H. (red.) 1969. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom X: Województwo Warszawskie. Zeszyt 27: powiat wołomiński. Warszawa. ; Garas M., Karwowska H. 2013. Naczynia ceramiczne. W: H. Karwowska, A. Andrzejewski A. (red.), Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie: 223-256. Białystok. ; Gierlach O.1966. Ceramika z wieków XVII i XVIII, Warszawskie Materiały Archeologiczne 1: 112-140. ; Janiszowski K. 1966. Ceramika XVI wieku, Warszawskie Materiały Archeologiczne 1: 50-111. ; Horschik J. 1978. Steinzeug. 15. bis 19. Jahrhundert. Von Burgel bis Muskau. Verlag der Kunst, Dresden. ; Krabath S. 2012. Die Entwicklung der Keramik im Freistaat Sachsen vom später Mittelalter bis in das 19. Jahrundert. Ein Überblick. W: S. Krabath et al. (red.) Keramik in Mitteldeutschland. Stand der Forschung und Perspektiven, Dresden: 35-172 [=Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie 57]. ; Lüdtke H., Schietzel K. (red.), 2001. Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nordeuropa 1-3. Wachholtz Verlag, Neumünster. ; Marciniak-Kajzer A. 1994. Dwór obronny w Proboszczewicach koło Płocka. Acta Universitatis Lodziensis Folia Archaeologica 18: 25-58. ; Marcinkowski M. 2007. Elbląska ceramika typu Stettiner Ware – problemy badawcze (na podstawie wybranego zbioru). Archaeologia Historica Polona 16: 91-117. ; Marcinkowski M. 2009. Wytwórczość garncarska w Elblągu (na podstawie wybranego zbioru). Część 2 – okres nowożytny (XVI-XIX wiek). Pomorania Antiqua 22: 147-214. ; McCarthy M.R., Brooks C.M. 1988. Medieval Pottery in Britain AD 900-1600. Leicester University Press, Leicester. ; Meyza K. 1991. Pseudomajolika znaleziona na terenie Starego Miasta i Zamku Królewskiego. Kronika Zamkowa 23(1): 118-122. ; Meyza K. 1996. Ceramika zdobiona XVI-XVIII w.: materiały do wystawy „Rzeczy codzienne z wykopalisk zamkowych i staromiejskich”. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa. ; Möller G. 1999. Stettiner Ware – Anmerkung an Hand schriftlicher und archäologischer Quellen. Stralsunder Beiträge zur Archäologie, Geschichte, Kunst und Volkskunde in Vorpommern 2: 4-16. ; Morysiński T. 2005. Nowożytne naczynia gliniane z Komorowa, Ruśca i Strzeniówki, Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 2: 375-414. ; Musianowicz K. 1975. Osady z wczesnego średniowiecza i średniowiecza w Brulinie-Koskach, pow. Ostrów Mazowiecka. Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 3: 341-386. ; Oniszczuk-Rakowska A. 2002. Ceramika nowożytna z latryn przy ulicy Szklary 2-5 w Gdańsku. W: A. Gołembnik (red.), Dominikańskie Centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania Archeologiczne 2: 207-272. Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa [=Światowit: Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages 9]. ; Oniszczuk-Rakowska A. 2013. Życie odbite w naczyniu. Konsumpcja luksusowa i codzienna w Gdańsku w XVII-XIX wieku na podstawie naczyń ceramicznych z terenu Centrum Dominikańskiego i kwartału ulic Długi Targ – Powroźnicza, Warszawa. ; Pawlak P. 2007. Ceramika naczyniowa. W: E. Pawlak, P. Pawlak (red.), Żerniki, gm. Kórnik, stan. 25. Osadnictwo pradziejowe, wieś średniowieczna i folwark nowożytny: 61-162. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań [=Archeostrada. Studia i materiały z badań wykopaliskowych na autostradzie A2 – odcinek wielkopolski 1]. ; Poklewska-Koziełł M. 2013. Ceramika naczyniowa. W: P. Pawlak (red.) Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych: 97-162. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Poznań. ; Rębkowski M. 1995. Średniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kołobrzegu. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Kołobrzeg. ; Sekuła M. 2004. Naczynia gliniane z początku XIX wieku z wykopalisk w piwnicy Pałacu pod Blachą w Warszawie. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52(4): 435-451. ; Słownik... 1886. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 7. Warszawa. ; Smoliński A., Trzeciecki M. 2006. Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 13 w Niegowie, gm. Zabrodzie, woj. mazowieckie. Maszynopis w archiwum Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ; Starski M. 2013. Nowożytne naczynia ceramiczne z badań północnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie [w:] W. Pela (red.) Badania archeologiczno-architektoniczne północnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie w latach 1995-1997, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa: 134-185 [=Archeologia Dawnej Warszawy 3]. ; Stephan H. G. 1987. Die bemalte Irdenware der Renaissance in Mitteleuropa. Kunstverlag, München. ; Szetela-Zauchowa T. 1969. Ceramika z Miechocina. Polska Sztuka Ludowa 23(2): 75-108. ; Szetela-Zauchowa T. 1994. Miechocin. Nowożytny ośrodek garncarski. W: A. Gruszczyńska, A. Targońska (red.), Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od czasów średniowiecza do czasów współczesnych: 45-72. Muzeum Okręgowe, Rzeszów. ; Świątkiewicz P. 1992. Murowany dwór „na kopcu” w Gaju Nowym, gm. Góra św. Małgorzaty, województwo płockie, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego. Seria: Archeologia 37-38: 265-302. ; Trzeciecki M. 2016. Ceramika płocka między XI a XIX wiekiem. Studium archeologiczne. Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Warszawa. ; Trzeciecki M. [w druku]. Nowożytne naczynia kuchenne z badań na placu Zamkowym w Warszawie. W: Z. Polak (red.), Między miastem a dworem. Badania archeologiczne na placu Zamkowym w Warszawie w latach 1977-1983. Muzeum Warszawy, Warszawa [=Archeologia Dawnej Warszawy 4].

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

65

Issue:

2

Start page:

169

End page:

187

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: