Obiekt

Tytuł: A Map of the landscape diversity of Poland

Twórca:

Śleszyński, Przemysław ; Solon, Jerzy

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 90 No. 3 (2017)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Presented here is a map of Poland drawn up to show differences in values obtained for the Shannon Diversity Index, as calculated using Corine Land Cover data for the 2012 situation regarding the country’s landscape. The level of detail is that of the Polish commune (gmina – unit of local-government administration), so the analysis may prove to be of practical value. The same method gained previous use in depicting issues relevant to Poland’s 2011 National Spatial Development Concept 2030.

Bibliografia:

1. Andrzejewski R., Weigle A. (eds.), 1993. Polskie studium różnorodności biologicznej. Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. ; 2. Andrzejewski R., Weigle A. (eds.), 2003. Różnorodność biologiczna Polski: drugi polski raport - 10 lat po Rio. Warszawa: Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. ; 3. Bródka S., Macias A., Stanek B., 2012. Przestrzenne aspekty zmian krajobrazowych na terenach chronionych na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 33, pp. 125-134. ; 4. Komornicki T., Śleszyński P., 2008. Struktura funkcjonalna gmin a postępy w pracach planistycznych (2004-2006). Studia Regionalne i Lokalne, vol. 33, no. 3, pp. 53-75. ; 5. Korycka-Skorupa J., 2007. Osanna Triangle as a form of presentation and legend of thematic maps. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 39, no. 4, pp. 340-353. ; 6. Kot R., Leśniak K., 2006. Ocena georóżnorodności za pomocą miar krajobrazowych – podstawowe trudności metodyczne. Przegląd Geograficzny vol. 78, no. 1, pp. 25-45. ; 7. Kozieł M., 2008. Zastosowanie modelu geokompleksu do oceny zmian struktury krajobrazu w dolinie Wieprza. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 21, pp. 273-286. ; 8. Łowicki D., Mizgajski A., 2013. Typology of physical-geographical regions in Poland in line with land-cover structure and its changes in the years 1990-2006. Geographia Polonica, vol. 86, no. 3, pp. 255-266. ; - ; 9. MCGARIGAL K., MARKS B., 1995. FRAGSTATS: Spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure. General Technical Report PNW-GTR-351, Portland (OR): USDA Forest Service, Pacific Northwest Research Station. ; 10. MRD, 2011. National Spatial Development Concept 2011. Warsaw: Minstry of Regional Development. ; 11. Najwer A., Zwoliński Z., 2014. Semantyka i metodyka oceny georóżnorodności: przegląd i propozycja badawcza. Landform Analysis, vol. 26, pp. 115-127. ; - ; 12. Niedźwiecki J., Kolecka N., 2012. Ukształtowanie powierzchni terenu a wartości metryk krajobrazowych w górach wysokich na przykładzie Tatr. Prace Geograficzne, 128, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, pp. 81-98. ; 13. Nienartowicz A., Kunz M., Domin D., 2001. Porównanie struktury krajobrazu na obszarach intensywnej i ekologicznie zrównoważonej gospodarki leśnej [in:] A. Nienartowicz, M. Kunz (eds.), GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, pp. 165-179. ; 14. Niewiarowski W., Kot R., 2010. Delimitacja i charakterystyka gatunków i odmian krajobrazu naturalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego, Równiny Urszulewskiej oraz przyległych dolin Wisły i Drwęcy. Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 2, pp. 335-364. ; - ; 15. NSDC, 2011. National Spatial Development Concept 2030. Warsaw: Ministry of Regional Development. ; 16. Pietrzak M., 1989. Problemy i metody badania struktury geokompleksu. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza. ; 17. Plit J., 2016. Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany. Prace Geograficzne, 253, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 18. Pukowiec-Kurda K., Sobala M., 2016. Nowa metoda oceny stopnia antropogenicznego przekształcenia krajobrazu na podstawie metryk krajobrazowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. 31, pp. 71-84. ; 19. Richling A., Solon J. 2011. Ekologia krajobrazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ; 20. Rykowski K., 1995. Ochrona różnorodności biologicznej w lasach [in:] R. Andrzejewski, R.J. Wiśniewski (eds.), Problemy różnorodności biologicznej, Dziekanów Leśny: Oficyna Wydawnicza Instytutu Ekologii PAN. ; 21. Shannon C.E., 1948. A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, vol. 27, pp. 379-423. ; - ; - ; 22. Shannon C.E., Weaver W., 1949. The mathematical theory of communication. Urbana: University of Illinois Press. ; 23. Śleszyński P., 2012. Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego. Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 4, pp. 559-576. ; - ; 24. Śleszyński P., 2013. A geomorphometric analysis of Poland based on the SRTM-3 data. Geographia Polonica, vol. 85, no. 4, pp. 45-59. ; - ; 25. Śleszyński P., 2014. The diversity of terrain and land cover in Poland. Geographia Polonica, vol. 87, no. 3, pp. 481-485. ; - ; 26. Śleszyński P., Komornicki T., 2016. Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 4, pp. 469-488. ; - ; 27. Śleszyński P., 2015. Mapa krajobrazu kulturowego Polski w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. 27, pp. 45-61. ; 28. Solon J., 2002. Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności. Prace Geograficzne, vol. 185, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. ; 29. Solon J., 2005. Landscape diversity [in:] M. GutryKorycka (ed.), Urban sprawl. Warsaw agglomeration case study, Warsaw: Warsaw University Press, pp. 265-296. ; 30. Solon J., 2006. Granice mozaiki krajobrazowej a granica kulturowa [in:] J. Plit J. (ed.), Granice w krajobrazach kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, vol. 5, pp. 64-71. ; 31. Solon J., 2007. Wpływ środowiska na zróżnicowanie kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Biuletyn KPZK PAN, vol. 234, pp. 103-117. ; 32. Solon J., 2008. Typy krajobrazu kulturowego Polski. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 20, pp. 109-115. ; 33. Solon J., 2008. Kierunki standaryzacji metod badań krajobrazu do celów praktycznych. Przegląd Geograficzny, vol. 80, no. 1, pp. 39-54. ; 34. Solon J., 2009. Spatial context of urbanization: landscape pattern and changes between 1950 and 1990 in the Warsaw metropolitan area, Poland. Landscape Urban Planning, vol. 93, no. 3-4, pp. 250-261. ; - ; 35. Steinhaus H., 1945. O wskaźniku ukształcenia pionowego. Przegląd Geograficzny, vol. 21, no. 1-2, pp. 113-115. ; 36. Zwierzchowska I., Stępniewska M., Łowicki D., 2010. Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego. Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 1, pp. 85-102.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

90

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

369

Strona końc.:

377

Format:

Rozmiar pliku 3,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63183 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.0100

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji