Object

Title: Działalność komisji boni ordinis dla miast wielkorządów krakowskich w Olkuszu w latach osiemdziesiątych XVIII stulecia

Creator:

Jędrzejewski, Przemysław

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 2 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa ; Warszawa

Description:

P. 237-265 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In the second half of the eighteenth century in Poland an attempt at revitalization of towns and cities was made ‒ i.e. to improve their government, general state, and landscape, and better organise urban space. To this end, from 1765 on, Boni Ordinis commissions were established. The article deals with the circumstances and results of the operations of Boni Ordinis Commission at Olkusz, the town in the Palatinate of Kraków.

References:

Bałtruszajtys Grażyna, Z badań nad Komisjami Boni Ordinis. Płocka Komisja Dobrego Porządku, CPH 27, 1975, 2, s. 221-227.
Baranowski Ignacy, Komisye porządkowe (1765–1788), RWHF PAU 24, 1907, 2, s. 107-150.
Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał, Historia ustroju i prawa polskiego, PWN, Warszawa 1994.
Baszkiewicz Jan, Myśl polityczna wieków średnich, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1998.
Bieniarzówna Janina, Małecki Jan M., Dzieje Krakowa, Wydawnictwo Literackie, t. 2, Kraków 1984, t. 4, Kraków 1997.
Bogucka Maria, Samsonowicz Henryk, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Ossolineum, Wrocław 1986.
Bukowski Waldemar, Noga Zdzisław, Ustrój miasta Krakowa w XIII–XVIII wieku, w: Kraków — europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791. Katalog wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, red. Grażyna Lichończak-Nurek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2007, s. 49-68.
Chodyński Stanisław, Rozporządzenie Komisyi Dobrego Porządku w mieście Włocławku roku 1787 uczynione, Herman Neuman, Włocławek 1913.
Komisja Dobrego Porządku Lubelska jako sąd w sprawach prywatnych (1782–1791), CPH 17, 1965, 1, s. 137-164.
Deresiewicz Janusz, Wielkopolskie komisje dobrego porządku, CPH 18, 1966, 2, s. 221-227.
Falniowska-Gradowska Alicja, Królewszczyzny i starostowie w dawnej Rzeczypospolitej, Ossolineum, Wrocław 1984.
Frančić Mirosław, Krakowskie komisje boni ordinis (1776–1790), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Naukowe”, z. 6, nr 40, Kraków 1961, s. 79-105.
Gordziejew Jerzy, Próby reform miejskich w Grodnie w dobie Oświecenia, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 46, 2001, s. 227-257.
Gordziejew Jerzy, Komisje Porządkowe Cywilno-Wojskowe w Wielkim Księstwie Litewskim w okresie Sejmu Czteroletniego (1789–1792), Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.
Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku. Materiały źródłowe, wyb. i oprac. Lech Dubel, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.
Jakimowicz Kamil, Działalność lubelskiej Komisji Dobrego Porządku w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w mieście w latach 1780–1789, w: Doktoranckie spotkania z historią, red. Krzysztof A. Kierski, Mateusz Klempert, Joanna E. Śliczyńska, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2014, s. 129-139.
Jakimowicz Kamil, Działalność lubelskiej Komisji Dobrego Porządku w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta (1780–1789), „Rocznik Lubelski” 40, 2014, s. 45-55.
Jakimowicz Kamil, Okoliczności powołania, kompetencje i skład osobowy lubelskiej Komisji Dobrego Porządku, „Rocznik Lubelski” 41, 2015, s. 59-67.
Jędrzejewski Przemysław, Próby unowocześnienia administracji lokalnej, przemysłu i rewitalizacji miast w województwie krakowskim w dobie stanisławowskiej (1764–1795), „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica” 15, 2013, s. 66-88.
Jędrzejewski Przemysław, Krakowski zespół miejski — zróżnicowanie społeczne i zmiany administracyjne w dobie Sejmu Wielkiego, „Małopolska — regiony, regionalizmy, małe ojczyzny” 16, 2014, s. 83-98.
Jędrzejewski Przemysław, Kobiety i mężczyźni „srebrnego miasta”. Struktura ludności miasta Olkusza w dobie Sejmu Czteroletniego — studium demograficzne, w: Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń — dwa światy, red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, DiG, Warszawa 2015, s. 379-391.
Kermisz Józef, Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788–1794), t. 1, Wydawnictwo Zarządu Miejskiego, Lublin 1939.
Kierst Włodzimierz, Wielkorządy krakowskie w XIV–XVI stuleciu, PH 10, 1910, s. 1–309.
Kleszczyński Józef, Propinacya i szynkarstwo, G. Gebethner i Spółka, Kraków 1888.
Koneczny Feliks, Dzieje administracji w Polsce w zarysie, Szkoła Policji Państwowej Ziemi Wileńskiej, Wilno 1924.
Korzon Tadeusz, Wewnętrzne dzieje Polski za panowania Stanisława Augusta (1764–1794). Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego, Akademia Umiejętności, Kraków 1897.
Kostecka Joanna, Krakowska komisja „boni ordinis”, mps Archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2010.
Kowalski Grzegorz, Reskrypt króla Stanisława Augusta Poniatowskiego powołujący Komisje Boni Ordinis z 1778 roku, w: Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, red. Stanisław Grodziski, Dorota Malec, Anna Karabowicz, Marek Stus, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010, s. 439-445.
Leśniak Franciszek, Królewskie komisje inwentarzowe w wielkorządach krakowskich (druga połowa XVI–XVIII w.), „Studia Waweliana” 5, 1996, s. 91-107.
Leśniak Franciszek, Wielkorządcy krakowscy XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo Zamek Królewski na Wawelu, Kraków 1996.
Leśnodorski Bogusław, Historia państwa i prawa polskiego, cz. 3, PWN, Warszawa 1956.
Lipiński Edward, Studia nad historią polskiej myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1956.
Spisy z powiatów krakowskiego, ksiąskiego, lelowskiego i proszowskiego z lat 1790–1792 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, wyd. Kamila Follprecht, Archiwum Państwowe w Krakowie, Kraków 2008.
Łabęcki Henryk, Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego pod względem technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym, t. 1, Druk Juliana Kaczanowskiego, Warszawa 1841.
Malec Jerzy, Polska myśl administracyjna XVIII wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków 1986.
Małecki Marian, Z dziejów Miechowa, jego prawa i wymiaru sprawiedliwości, Sąd Rejonowy, Miechów 2011.
Michalski Jerzy, Sprawa miejska w opinii szlacheckiej przed Sejmem Wielkim, PH 42, 1951, s. 292-303.
Milik Katarzyna, Komisje boni ordinis wobec kwestii sanitarno-zdrowotnych miast królewskich w XVIII wieku, w: Z dziejów zdrowia publicznego, red. Jan Nosko, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 2006, s. 122-135.
Molenda Danuta, Dzieje Olkusza do 1795 roku, w: Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, red. Feliks Kiryk, Ryszard Kołodziejczyk, PWN, Warszawa–Kraków 1976.
Murphy Curtis, Burghers vs. Bureaucrats: Enlightened Centralism, the Royal Towns, and the Case of the Propinacja Law in Poland–Lithuania, „Slavic Review” 71, 2012, 2, s. 385-409.
Naruszewicz Adam, Diariusz podróży Stanisława Augusta króla na Ukrainę w roku 1787, Nakładem i drukiem Michała Grölla, Warszawa 1805.
Noga Zdzisław, Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2003.
Noga Zdzisław, Urzędnicy miasta Krakowa, cz. 2, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2008.
Ordynacja dla Miasta Krakowa z 1778 roku, wyd. Grzegorz M. Kowalski, Archiwum Państwowe w Krakowie, Kraków 2008.
Pęckowski Zbigniew, Miechów — studia z dziejów miasta i ziemi miechowskiej do roku 1914, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967.
Płaza Stanisław, Historia prawa w Polsce. Zarys wykładu, cz. 1: Polska przedrozbiorowa, UJ, Kraków 1991.
Przesmycka Natalia, Przesmycki Jerzy Z., Lubelska komisja Boni Ordinis i jej wpływ na rozwój przestrzenny miasta, „Budownictwo i Architektura” 7, 2010, 2, s. 105-112.
Ptaśnik Jan, Miasto i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Akademia Umiejętności, Kraków 1934.
Roś Jerzy, Badania archeologiczne w Olkuszu 2010, „Ilcusiana” 2010, 3, s. 41-48.
Smoleński Władysław, Komisya Boni Ordinis warszawska (1765–1789), TMH, Warszawa 1913.
Srogosz Tadeusz, Geneza i funkcjonowanie komisji dobrego porządku, w: Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, red. Jacek Matuszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, s. 152-163.
Szymański Andrzej, Kalisz końca XVIII wieku wobec niebezpieczeństwa pożarów, w: Dziedzictwo kulturowe Miasta Kalisza i Regionu Południowej Wielkopolski, t. 4, red. Samanta Kowalska, UAM, Poznań–Kalisz 2015, s. 126-137.
Trzebiński Wojciech, Nadzór budowlany i przepisy policyjno-budowlane w Polsce oświecenia jako środki naprawy miast królewskich, w: Miasta doby feudalnej w Europie środkowo-wschodniej. Przemiany społeczne a układy przestrzenne, red. Aleksander Gieysztor, Tadeusz Rosłanowski, PWN, Warszawa 1976, s. 253-274.
Tyszkiewicz Bogna, Komisja Dobrego Porządku w Poznaniu: 1780–1784, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2005.
Wojtowicz Jerzy, Miasto europejskie w epoce oświecenia i rewolucji francuskiej, PWN, Warszawa 1972.
Wróblewski Sławomir, Staropolskie akta miasta Wieliczki w zasobie Archiwum Państwowego w Krakowie, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 20, 2012, 1, s. 235-250.
Zahorski Andrzej, Centralne instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, PWN, Warszawa 1959.
Zarubin Przemysław, Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich. Przemiany prawne, gospodarcze i społeczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012.
Zienkowska Krystyna, Sławetni i urodzeni. Ruch polityczny mieszczaństwa w dobie Sejmu Czteroletniego, PWN, Warszawa 1976.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

124

Issue:

2

Start page:

237

End page:

265

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63805 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2017.124.2.02

Source:

IH PAN, sygn. A.52/124/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information