Object

Title: Duży wysiłek - umiarkowany efekt

Creator:

Jarosz, Dariusz (1959- )

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 2 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

P. 323-345 ; Summary in English. ; Concerns book: Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku / Radosław Domke. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016.

Abstract:

The author of the reviewed text Radosław Domke undertook the difficult task of presenting changes in the Polish society in the 1970s. He analyses civilizational and structural transformations, the social effects of the opening up to the West, changes in the model of the Polish family, the education of children, values, customs and morals, and everyday life. He formulates opinions on the place occupied by the period 1971–1980 in the history of the Polish people. Many of the formulated theses, however, encourage debates. Some of the important questions have escaped the author’s attention, while some others need to be supplemented.

References:

Adamczuk Lucjan, Dynamika rytualnej aktywności religijnej Polaków w latach 1969–1976–1984, w: Religijność polska w świetle badań socjologicznych, red. Władysław Piwowarski, Witold Zdaniewicz, Pallotinum, Warszawa 1990, s. 23-34. ; Bauman Zygmunt, Socjalizm drugiego pokolenia, „Aneks” 1973, 2, s. 36-58. ; Bednarski Jacek, Zróżnicowanie rodzinnych środowisk kulturowych (na przykładzie rodzin w Poznańskiem), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1987. ; Biegański Przemysław, Dzieje współpracy Bydgoszczy z miastami i regionami partnerskimi w latach PRL, „Rocznik Bydgoski” 2008, nr 3, s. 331-354. ; Dekada Gierka. Wnioski dla obecnego etapu modernizacji Polski, red. Krzysztof Rybiński, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2011. ; Domke Radosław, Problemy społeczne Polaków w świetle analiz Biura Listów KC PZPR w latach siedemdziesiątych XX wieku, „Pamięć i Sprawiedliwość” 1, 2011, s. 353-370. ; Domke Radosław, Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016. ; Frąckiewicz Lucyna, Karta praw człowieka starego, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985. ; Góralska Helena, Sytuacja materialna emerytów i rencistów w latach osiemdziesiątych, w: Warunki życia i problemy ludzi starych, red. Przemysław Wójcik, Akademia Nauk Społecznych, Warszawa 1986, s. 391-422. ; Gulbicka Bożena, Dochody, spożycie i akumulacja w indywidualnych gospodarstwach chłopskich w Polsce Ludowej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1986. ; Jarosz Dariusz, Ideologia i pragmatyzm: postrzeganie problemów emerytalno-rentowych przez centrum władzy w Polsce w latach 1970–1980, w: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. 3, red. Paweł Grata, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2015, s. 148-175. ; Jarosz Dariusz, Mieszkanie się należy... Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010. ; Jarosz Dariusz, Polityka rentowo-emerytalna i legitymizacja władzy w Polsce (grudzień 1970–1972), „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 13, 2015, s. 129-144. ; Kacprowicz Grażyna, Małżeństwa a struktura społeczna w Polsce, IS UW, Warszawa 1989. ; Kordos Jan, Pomiar ubóstwa w Polsce, „Wiadomości Statystyczne” 11, 1991, s. 4. ; Kosiński Krzysztof, Prostytucja w PRL, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały” 9, 2010, s. 85-132. ; Kościańska Agnieszka, Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce, WUW, Warszawa 2014. ; Latoszek Marek, Więzi i przejawy integracji w grupach i zbiorowościach społeczeństwa gdańskiego pod koniec lat siedemdziesiątych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1987. ; Lutyk Aleksander, Sytuacja społeczna ludności rolniczej w starszym wieku, PWN, Warszawa 1984. ; Mackiewicz-Golnik Lila, Powszechne ubezpieczenie emerytalne. Aspekty ekonomiczne i problemy finansowania, PWE, Warszawa 1983. ; Muszalski Wojciech, Zatrudnienie a ubezpieczenie społeczne, PWN, Warszawa 1992. ; Okólski Marek, Demografia zmiany społecznej, Scholar, Warszawa 2004. ; Okólski Marek, Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa. Polski syndrom, Książka i Wiedza, Warszawa 1988. ; Polacy 80. Wyniki badań ankietowych, zespół aut. Władysław Adamski et al., IFiS PAN, Warszawa 1981. ; Polska w latach 1970–1980, red. Eugenia Krzeczkowska, GUS, Warszawa 1981. ; Polskie dokumenty dyplomatyczne 1972, red. Włodzimierz Borodziej, PISM, Warszawa 2005. ; Popiński Krzysztof, Rola edukacji na poziomie wyższym w modernizacji społeczno-ekonomicznej Polski w latach 1945–1989, w: Modernizacja czy pozorna modernizacja. Społeczno-ekonomiczny bilans PRL 1944–1989, red. Jędrzej Chumiński, GAJT, Wrocław 2010, s. 232-294. ; Poziom i zróżnicowanie dochodów ludności 1970–1979, Warszawa, grudzień 1980, Departament Bilansów Gospodarki Narodowej i Departament Warunków Bytu, GUS. ; Reprodukcja ludności w świetle postaw prokreacyjnych nowożeńców, SGPiS, Warszawa 1982. ; Roszkowski Wojciech, Najnowsza historia Polski 1945–1980, Świat Książki, Warszawa 2003. ; Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce, red. Czesław Jackowiak et al., Ossolineum, Wrocław 1991. ; Słabek Henryk, Chłopi-robotnicy, robotnicy-chłopi, robotnicy-działkowicze (1945–1989), KH 109, 2002, 2, s. 82-84. ; Słabek Henryk, O społecznej historii Polski 1945–1989, Książka i Wiedza, Warszawa 2009 i 2015. ; Stankowski Witold, Dzieje współpracy regionu kujawsko-pomorskiego z zagranicą po II wojnie światowej do chwili obecnej. Zarys problematyki, w: Demokracja i samorządność na Kujawach i Pomorzu w dobie nowożytnej, red. Zdzisław Biegański, Włodzimierz Jastrzębski, BTN, Bydgoszcz 2004, s. 135-147. ; Stola Dariusz, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, IPN, Warszawa 2010. ; Szopa Bogumiła, Podział dochodów a poziom życia ludności (na przykładzie Polski), Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994. ; Topolińska Zuzanna, Charakter i dynamika językowych procesów integracyjnych w powojennej Polsce, „Socjolingwistyka” 9, 1990, s. 29-35. ; Tryfan Barbara, System emerytalny w opiniach ludności wiejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 1978. ; Tyczyński Jerzy, Zatoński Witold, Geografia umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce, w: Ekologiczne uwarunkowania zdrowia i życia społeczeństwa polskiego, red. Stefan Godzik, Przemysław Wójcik, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa 1990, s. 98-116. ; Wiśniewski Marian, Rozkład dochodów ludności. Ekonomiczne funkcje i mechanizmy formowania się, Wydawnictwa UW, Warszawa 1991. ; Wypoczynek zorganizowany dzieci i młodzieży w Polsce w XX wieku. Studia, red. Dariusz Jarosz, GAJT, Wrocław 2012. ; Żekoński Zygmunt, Przemiany poziomu i struktury konsumpcji a stopień satysfakcji i deprywacji podstawowych potrzeb bytowych, w: Społeczeństwo polskie czasu kryzysu. Praca zbiorowa, red. Stefan Nowak, WFiS UW, Warszawa 2004.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

124

Issue:

2

Start page:

323

End page:

345

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.12775/KH.2017.124.2.05 ; oai:rcin.org.pl:63808 ; oai:rcin.org.pl:63808 ; 0023-5903

Source:

IH PAN, sygn. A.52/124/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information