Object structure

Title:

Sienkiewicz, „dar Wołodyjowskiego” i fundacja Franciszka Kochmana

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Creator:

Świerczyńska, Dobrosława (1937- )

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Henryk Sienkiewicz’s letters ; Maria Bokszczanin’s edition ; Franciszek Kochman foundation ; Sienkiewicz’s The Trilogy ; the reward founded by Konstanty Górski and Ludwik Górski

References:

1. Dla chorych literatów i artystów. „Biesiada Literacka” 1889, nr 4, z 25 I, s. 59. ; 2. Fundacja dla literatów im. Fr. Kochmana. „Przegląd Polityczny, Społeczny i Literacki” 1888, nr 146, z 26 VI, s. 3. ; 3. Fundacja Kochmana....[ogłoszenie konkursowe]. „Kurier Lwowski” 1890, nr z 31 X. ; 4. S. Grodziski, Sejm krajowy galicyjski 1861–1914. Wyd. Sejmowe. T. 1–2. Warszawa 1993. ; 5. Konkurs literacki imienia Franciszka Kochmana. „Gazeta Lwowska” 1884, nr 144, z 24 VI, s. 4. ; 6. T. Korzon, Pisma. T. 1. Warszawa 1915. ; 7. R. Koziołek, Mój dziwny Sienkiewicz. „Polityka” 2016, nr 1/2, z 1 I. ; 8. Kronika bieżąca. „Prawda” (Warszawa) 1888, nr 26, z 30 (18) VI, s. 312. ; 9. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Warszawa 1956. ; 10. J. Krzyżanowski, Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Uzup., oprac. M. Bokszczanin. Wyd. 2. Warszawa 2012. ; 11. J. Krzyżanowski, Stypendium Sienkiewiczowskie w Akademii Umiejętności. W: Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie. Warszawa 1973, s. 473-483. ; 12. S. Lam, Rec: Henryk Zbierzchowski, Człowiek o dwu twarzach. Kraków w 1919. "Przegląd Powszechny” 1920, t. 145/146 (kwiecień). ; 13. L. Ludorowski, Na tropach daru Michała Wołodyjowskiego. „Przegląd Humanistyczny” 1996, z. 6, s. 45-55. ; 14. L. Ludorowski, Tajemnica daru Michała Wołodyjowskiego. W: Henryk Sienkiewicz. Biografia, twórczość, recepcja. „Studia Sienkiewiczowskie” 1998, t. 1, s. 29-42. ; 15. Miasto Lwów w okresie samorządu 1870–1895. Lwów 1896. ; 16. S. S. Nicieja, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786–1986. Wrocław 1988. ; 17. C. Norwid, Milczenie. Trzecia część. W: Proza. Wybór, oprac. J. W. Gomulicki. Pisma wybrane. T. 4. Warszawa 1968. ; 18. Nowa fundacja. „Gazeta Narodowa” (Lwów) 1866, nr 57, z 9 III. ; 19. Nowy Korbut. T. 14. Warszawa 1973. ; 20. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. T. 2. Przygot. do druku, komentarz E. Jankowski. Wrocław 1955. ; 21. E. Orzeszkowa, Listy zebrane. T. 3. Przygot. do druku, komentarz E. Jankowski. Wrocław 1956. ; 22. Polski słownik biograficzny. T. 13, z. 4. Wrocław 1968. ; 23. Poseł Prawdy [A. Świętochowski], Felieton. Liberum veto. „Prawda” (Warszawa) 1888, nr 50, z 15 XII. ; 24. Quis [M. Gawalewicz], Kronika tygodniowa. „Tygodnik Ilustrowany” 1888, nr 311, z 15 XII , s. 380. ; 25. Repertorium czynności galicyjskiego sejmu krajowego. Od roku 1883 po rok 1889. Zebrał W. Koziebrodzki. T. 1–2. Lwów 1889. ; 26. Rozstrzygnięcie konkursu z Fundacji Kochmanna...W rubryka: Z daleka i z bliska. „Kraj” (Petersburg) 1888, nr 26, z 24 VI, s. 5. ; 27. H. Sienkiewicz, Listy. Red., [wstęp] J. Krzyżanowski. T. 1, cz. 2. Warszawa 1977. ; 28. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. T. 2, cz. 1. Warszawa 1996. ; 29. H. Sienkiewicz, Listy. Oprac., wstęp, przypisy M. Bokszczanin. T. 5, cz. 3. Warszawa 2009. ; 30. H. Sienkiewicz, List do redakcji. „Słowo” (Warszawa) 1887, nr 57, z 15 III. ; 31. H. Sienkiewicz, List do redakcji. „Słowo” (Warszawa) 1888, nr 277, z 11 XII , s. 3. ; 32. Telegramy własne „Czasu”. „Czas” 1888, nr 143, z 24 VI, s. 3. ; 33. We Lwowie z zapisu Komana [!] ....„Przegląd Tygodniowy” 1888, nr 27, z 19 VI (1 VII). ; 34. [T. Zadurowicz], Nota. „Przegląd Literacki”, dodatek do „Kraju” 1888, nr 27, z 1 (13) VII. ; 35. W. Zawadzki, Przed dziesięciu mniej więcej laty... W rubryka: Korespondencja zagraniczna. „Bluszcz” 1884, nr 7, z 1 (13) II , s. 56.

Issue:

4

Start page:

149

End page:

160

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)