Object structure

Title:

Zasoby obszarów wiejskich w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej = Rural resources in the local development of low-carbon economy

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Creator:

Wiśniewski, Paweł

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Polityka rolna -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- czasopisma [KABA] ; Wsie -- Polska -- 1990- -- czasopisma [KABA] ; gospodarka niskowęglowa ; lokalne plany gospodarki niskoemisyjnej ; obszary wiejskie ; zrównoważone rolnictwo ; powiat starogardzki

Abstract:

Celem pracy jest ocena znaczenia zasobów obszarów wiejskich oraz możliwości wykorzystania ich potencjału w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej (niskoemisyjnej). W artykule dokonano diagnozy sytuacji obszarów wiejskich w Polsce i związanej z nimi działalności rolniczej w aspekcie gospodarki niskoemisyjnej, wskazując mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w dwóch kluczowych elementach, do jakich zaliczyć należy utrzymanie lub wzrost zdolności do pochłaniania CO2 oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa i gleb. Zwrócono uwagę na duży potencjał obszarów wiejskich w zakresie możliwości wykorzystania ich zasobów w celu zwiększenia sekwestracji węgla w biomasie i glebie, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a także wykorzystania działalności rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego wraz z biomasą drzewną do rozwoju energetyki odnawialnej, w tym do produkcji biogazu i biopaliw. Na przykładzie powiatu starogradzkiego, objętego Pilotażowym programem niskowęglowego rozwoju – pierwszym tego typu dokumentem poświęconym gospodarce niskoemisyjnej, sporządzonym w skali powiatu w Polsce – wskazano zalecane zasady funkcjonowania gospodarki niskoemisyjnej oraz kierunki niskowęglowego rozwoju na obszarach wiejskich. Podkreślono konieczność włączenia rolnictwa i terenów wiejskich do lokalnego planowania gospodarki niskoemisyjnej poprzez ich ujęcie w przygotowywanych obecnie przez jednostki samorządu terytorialnego planach gospodarki niskoemisyjnej.

References:

1. Bański J. (red.), 2010, Atlas rolnictwa Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa. ; 2. Borys T., 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok. ; 3. Gaweł E., 2011, Rola roślin motylkowatych drobnonasiennych w gospodarstwie rolnym, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, 11, 3 (35), s. 73–91. ; 4. Harasim A., 2015, Użytkowanie powierzchni ziemi w Polsce w aspekcie stabilności ekologicznej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 1, s. 66–71. ; 5. Kistowski M., 2006, Wpływ programów ochrony na środowisko przyrodnicze. Ocena jakości i ekoinnowacyjności programów ochrony środowiska województw opracowanych w latach 2001–2005, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, t. 3, Komitet "Człowiek i Środowisko" PAN, Gdańsk–Warszawa. ; 6. Kistowski M., 2013, Atlas sozologiczny gmin Polski 2000–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. ; 7. Koćmit A., 1998, Erozja wodna w obszarach młodoglacjalnych Pomorza i możliwości jej ograniczenia, Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 4B, s. 83–99. ; 8. Kozłowski S., Swędrzyński A., Zielewicz W., 2011, Rośliny motylkowate w środowisku przyrodniczym, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, 11, 4 (36), s. 161–181. ; 9. Matyka M., 2012, Analiza regionalnego zróżnicowania zmian w użytkowaniu gruntów w Polsce, Polish Journal of Agronomy, 10, s. 16–20. ; 10. Ostrowski J., Gutkowska A., Tusiński E., 2009, Udział czynnika wodnego w modelowaniu kategoryzacji oraz oceny przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznych, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, 9, 4 (28), s. 187–202. ; 11. Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego, 2015, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa. ; 12. Polna M., 2005, Zmiany lesistości Polski w latach 1990–2001, Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar., 4 (1), s. 51–60. ; 13. PROW, 2014, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. ; 14. Raport II oceny śladu węglowego powiatu starogardzkiego dla lat 2005, 2010 i 2013 oraz prognoza ostrzegawcza na lata 2020 i 2030, 2015, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa. ; 15. Rejestr wytwórców biogazu rolniczego (stan na dzień 30.03.2016 r.), 2016, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa. ; 16. Rocznik statystyczny rolnictwa, 2015, GUS, Warszawa. ; 17. Skłodowski P., Bielska A., 2009, Właściwości i urodzajność gleb Polski – podstawą kształtowania relacji rolno-środowiskowych, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, 9, 4 (28), s. 203–214. ; 18. Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, 2013, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa. ; 19. Śleszyński P. (red.), 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, Biuletyn KPZK PAN, 252, Warszawa. ; 20. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2014/2015, 2015, GUS, Warszawa. ; 21. Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, 2011, Bank Światowy, Washington DC. ; 22. Wojtasik M., Wiśniewski P., Loranc L., 2008, Problemy erozji gleb na przykładzie kilku gmin w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 3 (41), s. 41–49.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

45

Start page:

7

End page:

20

Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.1

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style: