Obiekt

Tytuł: Zasoby obszarów wiejskich w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej = Rural resources in the local development of low-carbon economy

Twórca:

Wiśniewski, Paweł

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem pracy jest ocena znaczenia zasobów obszarów wiejskich oraz możliwości wykorzystania ich potencjału w lokalnym rozwoju gospodarki niskowęglowej (niskoemisyjnej). W artykule dokonano diagnozy sytuacji obszarów wiejskich w Polsce i związanej z nimi działalności rolniczej w aspekcie gospodarki niskoemisyjnej, wskazując mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w dwóch kluczowych elementach, do jakich zaliczyć należy utrzymanie lub wzrost zdolności do pochłaniania CO2 oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa i gleb. Zwrócono uwagę na duży potencjał obszarów wiejskich w zakresie możliwości wykorzystania ich zasobów w celu zwiększenia sekwestracji węgla w biomasie i glebie, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a także wykorzystania działalności rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego wraz z biomasą drzewną do rozwoju energetyki odnawialnej, w tym do produkcji biogazu i biopaliw. Na przykładzie powiatu starogradzkiego, objętego Pilotażowym programem niskowęglowego rozwoju – pierwszym tego typu dokumentem poświęconym gospodarce niskoemisyjnej, sporządzonym w skali powiatu w Polsce – wskazano zalecane zasady funkcjonowania gospodarki niskoemisyjnej oraz kierunki niskowęglowego rozwoju na obszarach wiejskich. Podkreślono konieczność włączenia rolnictwa i terenów wiejskich do lokalnego planowania gospodarki niskoemisyjnej poprzez ich ujęcie w przygotowywanych obecnie przez jednostki samorządu terytorialnego planach gospodarki niskoemisyjnej.

Bibliografia:

1. Bański J. (red.), 2010, Atlas rolnictwa Polski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa.
2. Borys T., 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa–Białystok.
3. Gaweł E., 2011, Rola roślin motylkowatych drobnonasiennych w gospodarstwie rolnym, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, 11, 3 (35), s. 73–91.
4. Harasim A., 2015, Użytkowanie powierzchni ziemi w Polsce w aspekcie stabilności ekologicznej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 1, s. 66–71.
5. Kistowski M., 2006, Wpływ programów ochrony na środowisko przyrodnicze. Ocena jakości i ekoinnowacyjności programów ochrony środowiska województw opracowanych w latach 2001–2005, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, t. 3, Komitet "Człowiek i Środowisko" PAN, Gdańsk–Warszawa.
6. Kistowski M., 2013, Atlas sozologiczny gmin Polski 2000–2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
7. Koćmit A., 1998, Erozja wodna w obszarach młodoglacjalnych Pomorza i możliwości jej ograniczenia, Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 4B, s. 83–99.
8. Kozłowski S., Swędrzyński A., Zielewicz W., 2011, Rośliny motylkowate w środowisku przyrodniczym, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, 11, 4 (36), s. 161–181.
9. Matyka M., 2012, Analiza regionalnego zróżnicowania zmian w użytkowaniu gruntów w Polsce, Polish Journal of Agronomy, 10, s. 16–20.
10. Ostrowski J., Gutkowska A., Tusiński E., 2009, Udział czynnika wodnego w modelowaniu kategoryzacji oraz oceny przydatności gruntów do uprawy roślin energetycznych, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, 9, 4 (28), s. 187–202.
11. Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego, 2015, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
12. Polna M., 2005, Zmiany lesistości Polski w latach 1990–2001, Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar., 4 (1), s. 51–60.
13. PROW, 2014, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
14. Raport II oceny śladu węglowego powiatu starogardzkiego dla lat 2005, 2010 i 2013 oraz prognoza ostrzegawcza na lata 2020 i 2030, 2015, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
15. Rejestr wytwórców biogazu rolniczego (stan na dzień 30.03.2016 r.), 2016, Agencja Rynku Rolnego, Warszawa.
16. Rocznik statystyczny rolnictwa, 2015, GUS, Warszawa.
17. Skłodowski P., Bielska A., 2009, Właściwości i urodzajność gleb Polski – podstawą kształtowania relacji rolno-środowiskowych, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, 9, 4 (28), s. 203–214.
18. Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, 2013, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
19. Śleszyński P. (red.), 2013, Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, Biuletyn KPZK PAN, 252, Warszawa.
20. Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2014/2015, 2015, GUS, Warszawa.
21. Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, 2011, Bank Światowy, Washington DC.
22. Wojtasik M., Wiśniewski P., Loranc L., 2008, Problemy erozji gleb na przykładzie kilku gmin w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 3 (41), s. 41–49.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

45

Strona pocz.:

7

Strona końc.:

20

Format:

Rozmiar pliku 2,9 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63446 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.1

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji