Obiekt

Tytuł: Rola zasobów krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich w procesie odnowy wsi i rozwoju lokalnego na przykładzie Długiej Gośliny w województwie wielkopolskim = Role of cultural landscape resources of rural areas in the process of rural renewal and local development. Case of Długa Goślina in the Wielkopolskie Province

Twórca:

Szczepańska, Magdalena ; Wilkaniec, Agnieszka

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Na obszarach wiejskich występuje bogactwo historycznych zasobów krajobrazu kulturowego, które mogą stanowić o rozwoju społeczno-gospodarczym tych terenów. Ochrona tych zasobów powinna mieć charakter proaktywnych działań wpływających na jakość krajobrazu oraz funkcjonalność tych obszarów. Celem studialnych badań krajobrazowych prowadzonych we wsi Długa Goślina w województwie wielkopolskim było określenie działań w ramach odnowy wsi, w formie potencjalnych wariantów (scenariuszy) rozwoju, możliwych do zaimplementowania również w innych jednostkach osadniczych. Długa Goślina wykazuje cechy typowe dla wielkopolskiej wsi – ograniczanie funkcji rolniczych na rzecz funkcji mieszkaniowych i usługowych, co powoduje deformację historycznego układu wsi. Wieś ta charakteryzuje się znaczną różnorodnością pod względem zasobów krajobrazu kulturowego, które odpowiednio zinterpretowane i zagospodarowane mogą stanowić istotne podstawy rozwoju lokalnego. W wyniku badań zaproponowano jako możliwy do realizacji scenariusz rozwoju turystyki kulturowej. Wariantem opcjonalnym lub równoległym – z racji funkcjonujących gospodarstw rolnych oraz bliskiego rynku zbytu – byłby rozwój w oparciu o koncepcję rolnictwa ekologicznego.Wydaje się, że zaproponowane warianty-scenariusze mają uniwersalny charakter i przy odpowiedniej ich adaptacji do lokalnych uwarunkowań mogą znaleźć zastosowanie w przedsięwzięciach odnowy wsi na terenie Wielkopolski.

Bibliografia:

1. Bański J., 2008, Strefa podmiejska – już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] A. Jezierska-Thöle, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń. ; 2. Bański J., 2014, Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce – przegląd podejść metodologicznych, Przegląd Geograficzny, 86, 4, s. 441–470. ; 3. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, Warszawa. ; 4. Bogdanowski J., 1976, Kompozycja i planowanie przestrzenne w architekturze krajobrazu, Ossolineum, Kraków. ; 5. Bogdanowski J., 1994, Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-krajobrazowych w studiach i projektowaniu, Politechnika Krakowska, Kraków. ; 6. Bogdanowski J., 1996, Projekt standardowego opracowania problematyki ochrony wartości kulturowego krajobrazu i środowiska w studium do planu i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, Krajobrazy 12 (24), Ośrodek Ochrony Zabytkowego krajobrazu, Warszawa. ; 7. Brust M., 2004, Najdawniejsze dzieje Ziemi Obornicko-Rogozińskiej w okresie od XII do końca XIV wieku na podstawie źródeł pisanych, Oborniki (maszynopis). ; 8. Chmielewski T. J., Myga-Piątek U., Solon J., 2015, Typologia aktualnych krajobrazów Polski, Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 377–408. ; 9. Chojnacka M., Wilkaniec A., 2011, Tradycyjny ogród wiejski – historia i współczesne inspiracje, [w:] M. E. Drozdek (red.), Zieleń miast i wsi współczesna i zabytkowa. Rośliny do zadań specjalnych, Oficyna Wydawnicza Państwowej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów-Kalsk, s. 193–206. ; 10. Cymerman R., Falkowski J., Hopfer A., 1992, Krajobrazy wiejskie (klasyfikacja i kształtowanie), Wydawnictwo Art., Olsztyn. ; 11. Czapiewska G., 2012, Wioski tematyczne sposobem na aktywizację gospodarczą i społeczną regionu, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae 16, 1, s. 109–123. ; 12. Duriasz-Bułhak J., Połomski K., Potok A., (red.) 2011, Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa. ; 13. Głębocki B., 2008, Zmiany w strukturze własnościowej i użytkowaniu gruntów Poznaniu i jego sferze podmiejskiej, [w:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, s. 177–192. ; 14. GUS, 2016, Bank Danych Lokalnych. ; 15. Heffner K., 2001, Transformacja układów osadniczych wsi a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner, I. Bukraba-Rylska (red.), Wieś i rolnictwo na przełomie wieków, PAN IRWiR, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa. ; 16. Hełpa-Liszkowska K., 2013, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego, Studia Oeconomica Posnaniensia, 1, 6 (255), s. 7–18. ; 17. Idziak W., 2008, Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Alta Press, Koszalin. ; 18. Jaszczak A., Hernik J., 2012, Potencjał krajobrazów kulturowych podstawą kreacji przestrzeni rekreacyjnej. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, 3, II, PAN, Oddział w Krakowie, s. 91–104. ; 19. Kacprzak E., Kołodziejczak A., 2011, Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2006–2009, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 14, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, s. 117–136. ; 20. Kaleniewicz A., 2008, Cysterski Szlak Rowerowy w północnej Wielkopolsce, Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, Murowana Goślina. ; 21. Kaługa I., 2009, Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000, Ministerstwo Środowiska, Warszawa. ; 22. Karg J., Karlik B., 1993, Zadrzewienia na obszarach wiejskich, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań. ; 23. Kłoczko-Gajewska A., 2014, Can we treat thematic villages as social innovations? Journal of Central European Green Innovation, 2 (3), s. 49–59. ; 24. Kłodziński M., 1996, Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa. ; 25. Kondracki J., 1976, Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej, PWN, Warszawa. ; 26. Konopka M., 2001, Każde miejsce opowiada swoja historię czyli rzecz o dziedzictwie wiejskim, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań. ; 27. Kostrowicki J., 1976, Obszary wiejskie jako przestrzeń wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne, Przegląd Geograficzny 68, 4, s. 601–611. ; 28. Kruczek Z., Walas B., 2009, Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź, s. 335–360. ; 29. Krzyminiewska G., 2010, Kultura ekonomiczna młodzieży wiejskiej i jej znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. ; 30. Krzyminiewska G., 2010, Kulturowe aspekty rozwoju obszarów wiejskich, [w:] S. Sokołowska, A. Mijal (red.), Wieś i rolnictwo w procesie zmian, Czynniki rozwoju obszarów wiejskich, Uniwersytet Opolski, Opole. ; 31. Kulse N., Wojczak Z., 2004, Murowana Goślina i okolice. Przewodnik, Murowana Goślina. ; 32. Lipińska B., 2003, Kultura użytkowania przestrzeni – degradacja krajobrazu wiejskiego [w:] I. Liżewska, W. Knercer (red.), Zachowane-ocalone? O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kształtowania, Wydawnictwo Stowarzyszenie WK "Borussia", Olsztyn, s. 128–137. ; 33. Łęcki W., Jakimowicz T., Nowak H., 1994, Architektura Niedostrzegana, Wydawnictwo Abos, Poznań, s. 17–27. ; 34. Małek J., 2003, Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, Prace i Studia Geograficzne, 32, Warszawa. ; 35. Messtischblatt, 1940, http://mapy.amzp.pl (dostęp on-line: 24 marca 2016) ; 36. Mowszowicz J., 1975, Dziko rosnące rośliny użytkowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. ; 37. Murzyn-Kupisz M., 2012, Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Seria Specjalna, Monografie, 221, 350. ; 38. Myga-Piątek U., 2014, Ocena wartości i zagrożeń krajobrazów kulturowych Polski, Perspektywa Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, Samorząd Terytorialny, 12, s. 7–19. ; 39. Niedźwiecka-Filipiak I., 2007, Idealny projekt odnowy wsi w praktyce, VI Europejski Kongres Odnowy Wsi w Kamień Śląskim, Materiały konferencyjne dostęp on-line: czerwiec 2017 http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/WROW/ODNOWA_WSI_DLS/prezentacje/irena.pdf ; 40. Niedźwiecka-Filipiak I., 2009, Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski Południowo-Zachodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław. ; 41. Niedźwiecka-Filipiak I., 2015, Walory miejscowości – tworzywem Sieci Najciekawszych Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole. ; 42. Ortofotomapa 2016, www.geoportal.gov.pl (dostęp on-line: 24 marca 2016). ; 43. Parysek J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. ; 44. Parysek J., 2008, Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznańskiej [w:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, s. 71–90. ; 45. Plit F., 2016, Krajobrazy kulturowe w geografii polskiej – szkice, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa. ; 46. Plan Odnowy Sołectwa Długa Goślina na lata 2010–2017, Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 2010, http://bip.murowana-goslina.pl/pliki/uchwaly/2007–10/401_2010.pdf (dostęp on-line: 24 marca 2016). ; 47. Raszeja E., 2013, Ochrona krajobrazu w procesie przekształceń obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań. ; 48. Raszeja E., Wilkaniec A., De Mezer E., 2010, Krajobraz i dziedzictwo kulturowe wsi w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 49. Raszeja E., Wolska N., 2009, Rozwój rekreacji z wykorzystaniem istniejących zasobów kulturowych w małych jednostkach osadniczych Wielkopolski, Nauka Przyroda Technologie, 3, 1, #35. ; 50. Richling A., Solon J., 1994, Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa. ; 51. Solon J., Chmielewski T.J., Myga-Piątek U., Kistowski M., 2015, Identyfikacja i ocena krajobrazów Polski – etapy i metody postępowania w toku audytu krajobrazowego w województwach, Problemy Ekologii Krajobrazu, 40, s. 55–76. ; 52. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina, 2009, Uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XXXIII/321/2009, z dnia 28 września 2009 r. ; 53. Sulimierski F., Chlebowski B., Walewski W., 1880, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa. ; 54. Szafrański W., 2013, Romańszczyzna w Murowanej Goślinie pod Poznaniem. Na tropie wieży mieszkalnej we wczesnośredniowiecznej włości rycerskiej, Fontes Archaeologoci Posnanienses, XXVI, 1975, Poznań, s. 156–167. ; 55. Szczepańska M., 2014, Świadomość i aktywność społeczna w zakresie kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 26, Wydawnictwo Bogucki, Poznań, s. 135–148. ; 56. Szczepańska M., Wilkaniec A., 2014, Przekształcenia krajobrazu kulturowego wybranych wsi strefy podmiejskiej Poznania, Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 45–60. ; 57. Szczepańska M., Wilkaniec A., 2016, Outdoor advertising in the cultural landscape of rural areas attractive in tourist terms, Studia Obszarów Wiejskich, 43, s. 87–100. ; 58. Wilczyński R., 2012, Sieć najpiękniejszych wsi. Opracowanie eksperckie projektu – możliwości utworzenia sieci, Opole. (http://www.dziedzictwowsiopolskiej.pl/upload/users/krybak/files/opracowanie_koncepcji_najpiekniejszych_wsi_fina%C5%82.pdf (dostęp on-line: 24 marca 2016). ; 59. Wilczyński R., 2003, Odnowa wsi perspektywa rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów wiejskich, Poznań. ; 60. Wilczyński R., 2007, 10 lat odnowy wsi w Polsce – droga do celu, [w:] M. Kłodziński, M. Błąd i R. Wilczyński (red.), Odnowa wsi w integrującej się Europie, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, s. 67–76. ; 61. Wójcik M., 2013, Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich. Studium przypadku Łódzkiego obszaru metropolitarnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

45

Strona pocz.:

85

Strona końc.:

104

Format:

Rozmiar pliku 2,7 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63450 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.5

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji