Obiekt

Tytuł: Ocena wybranych opracowań ekofizjograficznych z obszarów wiejskich południowo-wschodniej Polski = Assessment of the selected eco-physiographic studies of rural areas of south-eastern Poland

Twórca:

Baran-Zgłobicka, Bogusława

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 45

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Opracowanie ekofizjograficzne jest podstawowym dokumentem charakteryzującym uwarunkowania przyrodnicze na potrzeby planowania przestrzennego. Na podstawie pełnego rozpoznania środowiska przyrodniczego wskazuje się w nim obszary predysponowane do pełnienia określonych funkcji społeczno-gospodarczych i ekologicznych. Obowiązkowo powinno być przygotowane do projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Celem pracy jest ocena opracowań ekofizjograficznych sporządzonych dla dziewięciu gmin wiejskich południowo-wschodniej Polski. Badania szczegółowe obejmowały analizę zawartości i jakości merytorycznej informacji przyrodniczej oraz poprawności ujęcia i formułowania ocen, prognoz i wskazań w tych dokumentach. Pod względem formalnym ekofizjografie te są kompletne i opracowane zgodnie z wymogami prawnymi. Zawierają pełną charakterystykę komponentów środowiska przyrodniczego. Stwierdzono jednak elementy, które wymagają korekt i uzupełnień. Występują braki w zakresie identyfikacji: a) problemów zagospodarowania i użytkowania środowiska, b) oceny odporności środowiska na degradację, c) barier dla zagospodarowania, d) rzeczywistych i potencjalnych konfliktów.

Bibliografia:

1. Bański J., 2013, O przyszłości polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 31, s. 9–24. ; 2. Bański J., Pantylej W., Janicki W., Flaga M., Wesołowska M., 2014, Współczesne przekształcenia społeczno-gospodarcze a potencjał ludnościowy wschodniej Polski, Studia Obszarów Wiejskich, 36. ; 3. Bar M., 2011, Wprowadzenie do Działu VII. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i realizacji inwestycji, [w:] M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa, s. 250–275. ; 4. Bar M., Górski M., Jendrośka J., Jerzmański J. Pchałek M., Radecki W., 2011, Tytuł I. Przepisy ogólne. Dział II. Definicje i zasady ogólne, [w:] M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka (red.), Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa, s. 21–129. ; 5. Bródka S. (red.), 2010, Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ; 6. Cichocki Z., 2006, Problematyka opracowań ekofizjograficznych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa. ; 7. Czarnecki A., 2009: Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów Wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa. ; 8. Derucka I., 2010, Rola opracowań ekofizjograficznych w praktyce planistycznej, Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka, 1 (18), s. 112–128. ; 9. Derucka I., 2013, Prawne gwarancje realizacji zadań ochrony środowiska w procedurze planowania przestrzennego w gminie, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. ; 10. Dubel K., 2000, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok. ; 11. Ekofizjografia gminy Solec Zdrój, 2003, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Kielce. ; 12. Ekofizjografia gminy Susiec (opracowanie podstawowe), 2011, Wójt Gminy Susiec. Susiec. ; 13. Ekofizjografia (opracowanie podstawowe), 2003, Urząd Gminy Potok Górny, Tomaszów Lubelski. ; 14. Ekofizjografia podstawowa gminy Wąwolnica, 2005, Wójt Gminy Wąwolnica, Wąwolnica. ; 15. Feltynowski M., 2009, Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego Rozwoju, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. ; 16. Fogel A. (red.), 2014, Ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu a ład przestrzenny. Przepisy odrębne wobec ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, IGPiM, Warszawa. ; 17. Fogel P., Kuskowski J., 2015, Ocena treści wybranych opracowań ekofizjograficznych w zakresie rozpoznania i diagnozy stanu, powstających na potrzeby kształtowania polityki przestrzennej gmin w Polsce, Człowiek i środowisko, 39, 1, s. 43–59. ; 18. Gruszecki K., 2011, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa. ; 19. Haładyj A., Trzewik J., 2014, Pojęcie strategicznych zasobów naturalnych – uwagi krytyczne, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 1, s. 27–46. ; 20. Heffner K., 2015, Przestrzeń jako uwarunkowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 2 (167), s. 83–103. ; 21. Jakiel M., 2015, Rola i jakość opracowań przyrodniczych w procedurze planistycznej na wybranym przykładzie z otuliny Słowińskiego Parku Krajobrazowego, Problemy Ekologii Krajobrazu, 39, s. 95–102. ; 22. Karpa A., Łaguna T., Witkowska-Dąbrowska M., Zapotoczna M., 2010, Środowisko i zasoby naturalne, [w:] T. Łaguna, M. Witkowska-Dąbrowska (red.), Zarządzanie zasobami środowiska, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok–Olsztyn, s. 11–47. ; 23. Kistowski M., 2001, Wybrane problemy metodologiczne i terminologiczne opracowań ekofizjograficznych, Problemy Ocen Środowiskowych, 3 (14), s. 32–39. ; 24. Kistowski M., 2001, Zarys koncepcji opracowań ekofizjograficznych, cz. I, Problemy Ocen Środowiskowych, 4 (15), s. 57–66. ; 25. Kistowski M., 2002, Zarys koncepcji opracowań ekofizjograficznych, cz. II, Problemy Ocen Środowiskowych, 1 (16), s. 52–59. ; 26. Kistowski M., 2003, Struktury i przepływy informacji dla potrzeb planowania przestrzennego, Człowiek i Środowisko, 27, 1–2, s. 83–96. ; 27. Kistowski M., 2009, Zasoby środowiska, [w:] J. Ciechanowicz-McLean (red.), Leksykon ochrony środowiska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 406–414. ; 28. Kistowski M., 2014, Źródła danych, [w:] J. Solon (kierownik projektu), Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz główne założenia, IGiPZ PAN, Warszawa (www.igipz.pan.pl), s. 10–21. ; 29. Kistowski M., Pchałek M., 2009, Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. ; 30. Kowalczyk R., 2001, Opracowanie ekofizjograficzne – przyrodniczy fundament wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w planach zagospodarowania przestrzennego, Problemy Ocen Środowiskowych, 1 (12), s. 25–31. ; 31. Kozłowski S., 1996, Przyrodnicze kryteria gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo KUL, Lublin. ; 32. Macias A., Bródka S., 2014, Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 33. Nowak M.J. 2013, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy szczególne, Komentarz, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa. ; 34. Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Fałków, 2005, Fałków. ; 35. Opracowanie ekofizjograficzne gminy Krasocin, 2008, Urząd Gminy w Krasocinie, Łódź. ; 36. Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaklików, 2012, Urząd Gminy Zaklików, Zaklików. ; 37. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin, 2010, Gmina Jarocin, Rzeszów. ; 38. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla terenu gminy Zarszyn dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 2006, Gmina Zarszyn, Zarszyn. ; 39. Papińska E., 2007, Rola opracowań ekofizjograficznych w procesie planowania przestrzennego, Czasopismo Techniczne, 7A, s. 185–190. ; 40. Pawłat-Zawrzykraj A., 2008, Ocena wybranych opracowań ekofizjograficznych, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 3 (41), s. 69–77. ; 41. Poskrobko B., 2007, Teoretyczne podstawy budowy systemu zarządzania środowiskiem, [w:] B. Poskrobko (red.), Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa, s. 9–76. ; 42. Rakoczy B., 2013, Tytuł I. Przepisy ogólne, [w:] Z. Bukowski, E.K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, s. 37–64. ; 43. Rakoczy B., 2014, Pojęcie gospodarowania zasobami środowiska, [w:] B. Rakoczy, M. Szablewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, TNOiK Dom Organizatora, Toruń, s. 19–30. ; 44. Rosner A. Stanny M., 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, Fundacja EFRWP, IRWiR PAN, Warszawa. ; 45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych. Dziennik Ustaw 155/2002, poz. 1298. ; 46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków. Dziennik Ustaw 25/2011, poz. 133. ; 47. Różycka W., 1986, Zakres badań ekofizjograficznych i zasady wdrażania wyników do planów zagospodarowania przestrzennego, Człowiek i Środowisko, 10, 4, s. 515–531. ; 48. Stala Z., 1990, Ekofizjograficzne zasady kształtowania struktury przestrzennej miast w planach zagospodarowania przestrzennego, IGPiK, Warszawa. ; 49. Stala Z. 2001, Opracowania ekofizjograficzne, Człowiek i Środowisko, 25 (2), s. 217–229. ; 50. Szlachetko J.H., 2014, Wpływ braku opracowania ekofizjograficznego na proces planistyczny, Samorząd Terytorialny, 10, s. 16–20. ; 51. Szulczewska B., Cieszewska A., Giedych R. (red.), 2009, Opracowanie ekofizjograficzne wykonane na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce, SGGW Katedra Architektury Krajobrazu, Warszawa. ; 52. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dziennik Ustaw 62/2001, poz. 627, (tekst jednolity Dz. U. tekst jednolity Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2016 r., poz. 672.). ; 53. Ustawa. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju z dnia 6 lipca 2001 r., Dziennik Ustaw 2001/97 poz. 1057 z późn. zm. ; 54. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., Dziennik Ustaw 80/2003, poz. 717, (tekst jednolity Dz. U. z dnia 13 maja 2016 r., poz. 778). ; 55. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dziennik Ustaw 92/2004 poz. 880, (tekst jednolity Dz. U. z dnia 21 września 2015 r. poz. 1651). ; 56. Wilkin J. (red.), 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

45

Strona pocz.:

175

Strona końc.:

189

Format:

Rozmiar pliku 2,1 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63455 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.45.10

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji