Object structure
Title:

Romantyczne górnictwo. Między mistyką, nauką a przemysłem

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Creator:

Kuziak, Michał ORCID

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

mining ; geology ; civilisation ; Romanticism ; modernity ; modernisation

References:

1. B. Andrzejewski, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech, Warszawa 1989, s. 150 i n.
2. J. Borowczyk, Zesłane pokolenie. Filomaci w Rosji (1824–1870), Poznań 2014 (rozdz. „Geognozja i romantyzm”. Podróże i przechadzki Tomasza Zana po Uralu i kirgiskich stepach).
3. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, Kraków 1983, s. 388.
4. , Histoire naturelle des époques de la nature, Paris 1779.
5. M. Cieśla-Korytowska, Romantyczna poezja mistyczna. Ballanche. Novalis. Słowacki, Kraków 1989, s. 52 i n.
6. I. Domeyko, Moje podróże. Pamiętnik wygnańca, przyg. do druku, przedm. i przyp. E.H. Nieciowa, t. 3, Wrocław 1963, s. 7 i n.
7. J. Drzymała i in., Johann Wolfgang von Goethe oraz jego wkład w rozwój górnictwa i geologii, „Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej” 2010, nr 38.
8. M. Eliade, Kowale i alchemicy, przeł. A. Leder, Warszawa 2007, s. 31 i n.
9. M. Foucault, Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970 , przeł. M. Kozłowski, Gdańsk 2002, s. 45.
10. J. Gondowicz, Geologia genezyjska, w: O Słowackim „umysły ludzi różne”, pod red. U. Makowskiej, Warszawa 2009.
11. S. Goszczyński, Dziennik podróży do Tatrów, oprac. S. Sierotwiński, Wrocław 1958.
12. M. Janion, Kuźnia natury, w: tejże, Prace wybrane, pod red. M. Czermińskiej, t. 1: Gorączka romantyczna, Kraków 2000, s. 311.
13. J. Jaros, Górnicy dawniej i dziś, Katowice 1988.
14. J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 1988, s. 19 i n.
15. J. Jedlicki, Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji. Analiza państwowego gospodarstwa przemysłowego w Królestwie Polskim XIX w., Warszawa 1964, s. 29 i n.
16. T. Kizwalter, „Nowatorstwo i rutyny”. Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec procesów modernizacji (1840–1863), Warszawa 1991, s. 50 i n.
17. E. Kochanowska, Romantyczna literatura wobec nauki, „Henryk von Ofterdingen” Novalisa i „Genezis z Ducha” Słowackiego, Wrocław 2002.
18. A. Kola, Modernizacja zdecentrowana – modernizacje peryferyjne. Czeska publicystyka romantyczna w perspektywie postkolonialnej (wybrane przykłady), w:, pod red. M. Kuziaka, Warszawa 2016.
19. Z. Krasiński, List do ojca, w: tegoż, Listy do ojca, oprac. i wstęp S. Pigoń, Warszawa 1963, s. 99.
20. G.L. Leclerc de Buffon, Histoire naturelle des époques de la nature, Paris 1779.
21. A. Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa 2014, s. 180 i n.
22. H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego pod względem technicznym, historyczno-statystycznymi prawnym, t. 1–2, Warszawa 1841.
23. J. Maliszewski, J.W. Goethe na Śląsku, Opole 1993.
24. M. Mazurkiewicz, Zarys dziejów górnictwa, Kraków 1991.
25. A. Mickiewicz, Księgi pielgrzymstwa polskiego, w: tegoż, Dzieła. Wydanie Rocznicowe, t. 5: Proza artystyczna i pisma krytyczne, oprac. Z. Dokurno, teksty franc. przeł. A. Górski, Warszawa 1999, s. 61.
26. M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, oprac. i przedm. Z. Skibiński, Łódź 1985.
27. B. Mytych-Forajter, Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego Domeyki, Katowice 2014 (rozdz. W brzuchu Ziemi).
28. A. Nawarecki, Przez Königshütte. O dwóch dantejskich podróżach Kraszewskiego, w: Po Dantem. Wybór materiałów z VIII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, pod red. J. Olejniczaka, Katowice 1996.
29. J.U. Niemcewicz, Podróż do Wielkopolski i Śląska w roku 1821, Poznań 1872, s. 48 i n.
30. C. Norwid, Assunta, w: tegoż, Pisma wszystkie, pod red. J.W. Gomulickiego, t. 3: Poematy, Warszawa 1971, s. 270.
31. C. Norwid, Memoriał o Młodej Emigracji, w: tegoż, Pisma wszystkie, t. 7: Proza, Warszawa 1973, s. 110 i n.
32. Novalis, Henryk von Ofterdingen, przeł. i oprac. E. Szymani, W. Kunicki, Wrocław 2003, s. 68.
33. F. Olechnowicz, W kopalni, w: Z. Trojanowiczowa, Sybir romantyków, Poznań 1993, s. 270.
34. Pamiętniki, oprac. W. Danek. Wrocław 1972, s. 195.
35. Polskie podróże po Śląsku w XVIII i XIX wieku, wyb. i oprac. A. Zieliński, Wrocław 1974.
36. K. Pomian, Europa i jej narody, przeł. M. Szpakowska, Gdańsk 2004, s. 153.
37. H. Reeve, Szkice z Czech i słowiańskich prowincji Cesarstwa Austriackiego, w: Z. Krasiński, Listy do Henryka Reeve, tłum. A. Olędzka-Frybesowa i in., oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył P. Hertz, t. 2, Warszawa 1980, s. 625 i n.
38. J.J. Rousseau, Przechadzki samotnego marzyciela, przeł. M. Gniewiewska, wstęp B. Baczko, Warszawa 1967, s. 123.
39. H. Salmi, Europa XIX wieku. Historia kulturowa, przeł. A. Szurek, Kraków 2010, s. 1 i n.
40. J. Słowacki, Anhelli, w: Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 2: Poematy, oprac. E. Sawrymowicz, Wrocław 1952, s. 249.
41. J. Słowacki, List do matki, w: Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, t. 1, Wrocław 1962, s. 254.
42. J. Słowacki, Fantazy, w: tegoż, Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 8: Dramaty, oprac. W. Hahn, Wrocław 1952, s. 295.
43. J. Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011, s. 31 i n.
44. S. Staszic, O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski, Warszawa 1815.
45. W. Surowiecki, O upadku przemysłu i miast w Polsce, Poznań 1886, s. 218.
46. M. Tyrowicz, Nabielak Ludwik (1804–1883), w: Polski Słownik Bibliograficzny, t. 22, Wrocław 1977.
47. J. Verne, Podróż do wnętrza Ziemi, przeł. A. Zydorczak, Kraków 2009.
48. A.J. Wójcik, Zachodni Okręg Górniczy. Studia z dziejów geologii i górnictwa w Kró- lestwie Polskim, Warszawa 2008, s. 157 i n.
49. T. Zan, Dziennik podróży od Orenburga do Złotousta odbytej w r. 1831 od 28 marca [do 28 kwietnia st. s.], w: Listy z zesłania, t 2: Krąg Tomasza Zana, Jana Czeczota i Adama Suzina, zeb., oprac. i wstępem opatrzył Z. Sudolski, Warszawa 1999.
50. E. Zola, Germinal, przeł. K. Dolatowska, Warszawa 1987, s. 431.

Issue:

8

Start page:

39

End page:

56

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.3

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: