Obiekt

Tytuł: Franciszek Wężyk – Edward Lubomirski. Prolegomena do dziejów preromantycznego synkretyzmu literackiego

Twórca:

Zabielski, Łukasz

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Wydawca:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie".

Bibliografia:

1. Bonawentura [A.E.F. Klingemann], Straże nocne, przeł. K. Krzemieniowa i M. Żmigrodzka, wstęp S. Dietzsch, M. Żmigrodzka, oprac. i red. J. Ławski, Białystok 2006. ; 2. W. Borowy, W szkole klasycznej, w: tegoż, O poezji Mickiewicza; t. 1, Lublin 1958, s. 11–52. ; 3. W. Chłędowski, Arystoteles, sędzia romantyczności (1830), w: Polska krytyka literacka (1800–1918): materiały, t. 1, red. J.Z. Jakubowski, J. Krzyżanowski, Z. Libera, E. Warzenica, Warszawa 1959, s. 310. ; 4. P. Chmielowski, Dzieje krytyki literackiej w Polsce, Warszawa 1902, s. 516. ; 5. I. Chrzanowski, Chleb macierzysty „Ody do młodości”, Warszawa 1920, s. 4–52. ; 6. B. Czwórnóg-Jadczak, Polskie spory o tragedię. Zdanie sprawy o piśmie Franciszka Wężyka „O poezji dramatycznej”. Maj 1814, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 273–282. ; 7. B. Czwórnóg-Jadczak, Twórczość literacka Franciszka Wężyka, Lublin 1994, s. 63. ; 8. B. Czwórnóg-Jadczak, Werdykt. Wokół rozprawy Franciszka Wężyka „O poezji dramatycznej”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF” 2002/ 2003, s. 8. ; 9. E. Dąbrowicz, Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800–1861, Białystok 2009, s. 127–166 (rozdz. Polacy aleksandryjscy). ; 10. F.S. Dmochowski, Wspomnienia od 1806 do 1830, oprac. Z. Libera, Warszawa 1959, s. 359. ; 11. S. Dobrzyński, Klasycyzm w „Odzie do młodości” Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1903, z. 2, s. 610–617. ; 12. B. Dopart, Dlaczego „neoklasycyzm”, w: Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu, pod red. R. Dąbrowskiego i B. Doparta, Kraków 2011, s. 191–209. ; 13. B. Dopart, Romantyzm polski. Pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999. ; 14. B. Dopart, Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse, Kraków 2013, s. 45–62. ; 15. J.S. Kaulfuss, Dlaczego język i literatura niemiecka zdolniejszymi są do ukształcenia rozumu i serca niż język i literatura francuska? Rozprawa którą na popis uczniów Królewskiego Liceum Wielkiego Księstwa Poznańskiego w dniach 23, 24, 25, 26 lipca odbywać się mający zaprasza Szanowną publiczność, Poznań 1817, s. 4. ; 16. S. Kawyn, Wstęp, w: Walka romantyków z klasykami, wstęp, wypisy źródłowe i oprac. S. Kawyn, Wrocław 1960, s. IX–X. ; 17. J. Kleiner, Sentymentalizm i preromantyzm. Studia inedita z literatury porozbiorowej 1795–1822, Kraków 1975, s. 136. ; 18. A.E.F. Klingemann, Faust. Tragedia w pięciu aktach, przekład i wstęp księcia Edwarda Lubomirskiego, wydanie polskoniemieckie, red. tomu, oprac. tekstu, przyp. i bibliografia Ł. Zabielski, wprowadzenie J. Ławski, S. Dietzsch, L. Libera, M. Kopij-Weiβ, Białystok 2013. ; 19. Korespondencja literacka Kajetana Koźmiana z Franciszkiem Wężykiem (1845–1856), wyd. S. Tomkowicz, w: „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1914, t. 14. ; 20. T. Kostkiewiczowa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko. Szkice o prądach literackich polskiego Oświecenia, Warszawa 1975, s. 5–10. ; 21. A. Kowalczykowa, Preromantyzm, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 1994, s. 781. ; 22. A. Kowalczykowa, Teatr między epokami, w: tejże, Dramat i teatr romantyczny, Warszawa 1997, s. 19–20. ; 23. A. Kowalczykowa, Zdławiony bunt młokosa, w: tejże, Wokół romantyzmu. Estetyka – polityka – historia, t. 1: Pisma rozproszone i zarzucone, red. i oprac. A. Janicka i G. Kowalski, Białystok 2014, s. 327–333. ; 24. A. Kowalska, Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815–1822, Warszawa 1961, s. 74. ; 25. K. Koźmian, Ziemiaństwo polskie. Rękopiśmienna wersja poematu w pięciu pieśniach, tekst odnalazł, opracował i uwagami wstępnymi oraz komentarzem historycznoliterackim opatrzył P. Żbikowski, skolacjonowanie tekstu, objaśnienia rzeczowe, filologiczne i historyczne M. Nalepa, Kraków 2000, s. 64–70. ; 26. J. Krzyżanowski, Barok na tle prądów romantycznych, w: tegoż, Od średniowiecza do baroku. Studia naukowo-literackie, Warszawa 1938, s. 7–53. ; 27. J. Krzyżanowski, Historia literatury polskiej. Alegoryzm – preromantyzm, Warszawa 1964, s. 506–509. ; 28. S. Kufel, Ostatni na „Parnasie”. O Kajetanie Koźmianie – twórcy wyalienowanym, w: Od Koźmiana do Czernika. Studia i szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku, pod red. S. Kryńskiego, Rzeszów 1992, s. 7–25. ; 29. [E. Lubomirski], Obraz historyczno-statystyczny Wiednia. Oryginalnie 1815 roku wystawiony z planem tegoż miasta, Warszawa 1821, s. 231. ; 30. J. Ławski, Rok 1819. Pierwszy romantyczny program dramatu narodowego Edwarda księcia Lubomirskiego, w: Noc. Symbol – temat – metafora, t. 1: Wokół „Straży nocnych” Bonawentury, pod red. J. Ławskiego, K. Korotkicha, M. Bajki, Białystok 2011, s. 293–330. ; 31. S. Makowski, Narodziny romantyzmu w Warszawie, w: Między Oświeceniem a Romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku, red. nauk. J.Z. Lichański, przy współudziale B. Schultze i H. Rothego, Warszawa 1997, s. 186. ; 32. E. Nowicka, Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne, w: tejże, Omamienie – cudowność – afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć, Poznań 2003, s. 18–19. ; 33. L. Osiński, Wstęp, w: tegoż, Wykład literatury porównawczej, czytanej w Uniwersytecie Warszawskim, w: tegoż, Dzieła, t. 2, Warszawa 1861, s. 2. ; 34. R. Przybylski, Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983, s. 80. ; 35. R. Przybylski, Klasycyzm i sentymentalizm po trzecim rozbiorze (1795–1830), w: A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2003, s. 41–205. ; 36. W. Pusz, Oświeceni i nie tylko, Łódź 2003, s. 99–108 (rozdz. Współistnienie romantyków z klasykami, czyli prawdziwy koniec polskiego oświecenia). ; 37. D. Ratajczakowa, Wstęp, w: Polska tragedia neoklasycystyczna, wyb. i oprac. D. Ratajczakowa, Wrocław 1988, s. XXI–XLIV (podrozdz. Neoklasycyzm). ; 38. Z. Rejman, Spór o kształt epopei narodowej. Listy Zygmunta Krasińskiego do Kajetana Koźmiana o poemacie „Stefan Czarniecki”, „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 2, s. 84–93. ; 39. D. Seweryn, „… jak tam zaszedłeś”. Mickiewicz w szkole klasycznej, Lublin 1997, s. 45–65. ; 40. J. Snopek, Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Warszawa 1999, s. 224. ; 41. Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu, Warszawa 1976, s. 26-41. ; 42. W. Szturc, Tragedia i jej zanikanie w literaturze polskiej XVIII i XIX wieku. Kilka pytań i kilka odpowiedzi, w: Problemy tragedii i tragizmu. Studia i szkice, pod red. H. Krukowskiej i J. Ławskiego, Białystok 2005, s. 99–104. ; 43. J. Śniadecki, O metafizyce, w: tegoż, Pisma filozoficzne, oprac. red. D. Petsch, t. 2, Kraków 1958, s. 146–163. ; 44. S. Tomkowicz, Przyczynek do historii początków romantyzmu w Polsce, do druku przygotował i wstępem opatrzył S. Tomkowicz, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce” 1878, t. 1, s. 266. ; 45. E. Wąchocka, Franciszek Wężyk, w: O dramacie. Wybór źródeł do dziejów teorii dramatycznych. Od Arystotelesa do Goethego, pod red. E. Udalskiej, Warszawa 1989, s. 712–713. ; 46. F. Wężyk, Barbara Radziwiłłówna, Kraków 1822. ; 47. F. Wężyk, Bolesław Śmiały, Kraków 1822. ; 48. F. Wężyk, Gliński, Kraków 1821. ; 49. F. Wężyk, Żywot i pamiętniki, w: Pisma Franciszka Wężyka. Poezje z pośmiertnych rękopisów, t. 2, Kraków 1878, s. 338. ; 50. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2003, s. 186. ; 51. Ł. Zabielski, Meandry antyromantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy, Kraków 2015, s. 9–25. ; 52. Ł. Zabielski, „Ukraiński smak” w „Ziemiaństwie polskim” Kajetana Koźmiana, „Lìteraturnij proces. Metodologìâ.Ìmena. Tendencìï” 2014, № 4, s. 44–53. ; 53. P. Żbikowski, Kajetan Koźmian. Poeta i obywatel (1797–1814), Wrocław 1972, s. 434. ; 54. P. Żbikowski, Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetycznoliteracka, Warszawa 1984, s. 16–30. ; 55. P. Żbikowski, Klasycyzm postanisławowski. Zarys problematyki, Warszawa 1999, s. 7–28, 249–283 (rozdz.: I. Wprowadzenie do problematyki prądów literackich Oświecenia postanisławowskiego, VII. Klasycyzm postanisławowski i jego przedstawiciele na tle życia umysłowego epoki). ; 56. P. Żbikowski, Ludwik Osiński, w: Pisarze polskiego oświecenia, t. 3, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Goliń- skiego, Warszawa 1996, s. 205. ; 57. P. Żbikowski, Pierwsze wystąpienia polskich klasyków w obronie swoich zasad i przekonań estetyczno-literackich, „Wiek Oświecenia” 2008, s. 55–68. ; 58. P. Żbikowski, Teatr i początki krytyki teatralnej w Polsce, „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 4, s. 107–139.

Zeszyt:

8

Strona pocz.:

197

Strona końc.:

213

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:68775 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.13

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.1269 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-07-18

Data dodania obiektu:

2019-02-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

155

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83372

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji