RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Doświadczyński przed Trybunałem. Twórczość Ignacego Krasickiego w świetle historii prawa

Creator:

Pilarczyk, Piotr Miłosz (1979– )

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. S. Achremczyk, Ignacy Krasicki – nie tylko poeta. Olsztyn 2001.
2. O. Balzer, Przewód sądowy polski w zarysie. Lwów 1935.
3. W. Bednaruk, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794. Lublin 2008.
4. J. Bielecka, Kontrakty lwowskie w latach 1768–1775. Poznań 1948.
5. M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław 1986.
6. E. Borkowska-Bagieńska, „Zbiór Praw Sądowych” Andrzeja Zamoyskiego. Poznań 1986.
7. S. Breyer, Spór Horeszków z Soplicami. Studium z dziedziny problematyki prawnej „Pana Tadeusza”. Warszawa 1955.
8. P. Cazin, Książę Biskup Warmiński Ignacy Krasicki 1735–1801. Olsztyn 1986.
9. P. Chmielowski, Studia i szkice z dziejów literatury polskiej. Seria 1. Kraków 1886.
10. A. Cieński, Problematyka stylistyczna „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków” Ignacego Krasickiego. Wrocław 1969.
11. T. Ciesielski, Walka o utrzymanie Trybunałów Wielkich i Trybunałów Skarbowych w 1749 r. W zb.: Praktyka życia publicznego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVI–XVIII wieku. Red. U. Augustyniak, A. B. Zakrzewski. Warszawa 2010.
12. M. Czeppe, Kamaryla Pana z Dukli. Kształtowanie się obozu politycznego Jerzego Augusta Mniszcha 1750–1763. Warszawa 1998.
13. R. Doktór, Komizm unaiwniony „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków”. W: Krasicki nasz powszedni. Lublin 2011, s. 235-256.
14. R. Doktór, Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego. Wrocław 1992.
15. S. Duńczewski, Kalendarz polski i ruski na rok Pański 1755, po przybyszowym drugi, po przestępnym trzeci. B. m. r.
16. B. Filiks, Czas i przestrzeń w „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach” Ignacego Krasickiego. „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2002, nr 1, s. 17-26.
17. P. Gawron, A. Moniuszko, O Trybunale Koronnym w epoce Wazów. Uwagi na marginesie pracy Waldemara Bednaruka „Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010, z. 1, s. 395-425.
18. Z. Goliński, Ignacy Krasicki. Warszawa 1979.
19. Z. Goliński, Kalendarz życia i twórczości Ignacego Krasickiego. T. 1. Poznań 2011.
20. Z. Goliński, Wstęp w: I. Krasicki, Monachomachia i Antymonachomachia. Oprac. Z. Goliński. Wrocław 2003.
21. A. Grychowski, Lublin w życiu i twórczości pisarzy polskich od średniowiecza do 1918 r. Lublin 1965.
22. B. Gubrynowicz, Wstęp w: I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Oprac. B. Gubrynowicz. Uzup. J. Krzyżanowski. Wrocław 2005.
23. S. Janczewski, Dzieje adwokatury w dawnej Polsce. Warszawa 1970.
24. M. Janiszewska-Michalska, Krytyka adwokatury w piśmiennictwie czasów stanisławowskich. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2009, z. 1, s. 241-260.
25. W. Kriegseisen, Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku. Warszawa 1991.
26. J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III. Oprac. R. Polak. T. 1. Wrocław 2003.
27. J. Kitowicz, Pamiętniki, czyli Historia polska. Warszawa 1971.
28. A. Kochan, „Pamiętne”, „koce” i „dylacje”. Opinie Reja o prawie i prawnikach. W zb.: Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzin. Red. J. Okoń. Cz. 1: Humanizm, reformacja, retoryka i język. Łódź 2005, s. 67-78.
29. J. Kolbuszewski, Literatura wobec historii. W: Literatura wobec historii. Studia. Wrocław 1997, s. 5-13.
30. H. Kołłątaj, Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750–1764). Oprac. J. Hulewicz. Wrocław 2003.
31. W. Konopczyński, Cetner Ignacy. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 3. Kraków 1937, s. 238-239.
32. W. Konopczyński, Polska w dobie wojny siedmioletniej. Cz. 2. Kraków–Warszawa 1911.
33. A. Korowicki, Proces cywilny litewski. Wilno 1826.
34. T. Kostkiewiczowa, Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów oświecenia. Warszawa 1984.
35. T. Kostkiewiczowa, „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” – propozycja lektury. W: Studia o Krasickim. Warszawa 1997, s. 85-98.
36. B. Krakowski, Kossakowska Katarzyna. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 14. Wrocław 1968, s. 255-260.
37. I. Krasicki, Bajki. Oprac. Z. Goliński. BN I 220. Kraków 1975.
38. I. Krasicki, Korespondencja. Wyd., oprac. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński. Red. T. Mikulski. T. 1: 1743–1780. Wrocław 1958.
39. I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Oprac. M. Klimowicz. Wyd. 7, zmien. BN I 41. Wrocław 1975.
40. [I. Krasicki], Opisanie podróży z Warszawy do Biłgoraja w liście do Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Jmci Stanisława Poniatowskiego. Warszawa 1782.
41. I. Krasicki, Pan Podstoli. Oprac. J. Krzyżanowski. BN I 101. Kraków 1927.
42. I. Krasicki, Pieniacz. W: Komedie. Wstęp R. Wołoszyński. Oprac. M. Klimowicz. Warszawa 1956, s. 281-371.
43. I. Krasicki, Satyry i listy. Wstęp J. T. Pokrzywniak. Oprac. Z. Goliński. Wyd. 3, popr. BN I 169. Kraków 1999.
44. J. I. Kraszewski, Maleparta. Powieść historyczna z XVIII wieku. T. 1. Lipsk 1844.
45. I. Lewin, Palestra w dawnej Polsce. Lwów 1936.
46. Listy Ignacego Krasickiego z archiwum Sanguszków. Z materiałów Ł. Kądzieli do druku przygotował Z. Goliński. „Wiek Oświecenia” 2002, t. 18, s. 171-192.
47. R. Łaszewski, Instrukcje poselskie w drugiej połowie XVIII wieku. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne” z. 56: „Prawo” 1973, z. 12, s. 70-83.
48. W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. Warszawa 2005.
49. W. Maisel, Trybunał Koronny w świetle laudów sejmikowych i konstytucji sejmowych. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1982, z. 2, s. 73-109.
50. M. Matuszewicz, Diariusz życia mego. T. 1: 1714–1757. Warszawa 1986.
51. P. Mączewski, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki. Szkic literacki. „Pamiętnik Literacki” 1904, z. 1, s. 33-54.
52. J. Michalski, Studia nad reformą sądownictwa i prawa sądowego w XVIII w. Cz. 1. Wrocław–Warszawa 1958.
53. A. S. Naruszewicz, Satyry. Oprac. S. Grzeszczuk. BN I 179. Wrocław 1962.
54. J. Nowak-Dłużewski, Ignacy Krasicki. Człowiek i dzieło. W: Studia i szkice. Warszawa 1973, s. 136-171.
55. J. D. Ochocki, Pamiętniki. T. 2. Warszawa, b. r.
56. [F. Oraczewski], Pieniacz. Komedia w trzech aktach. Warszawa 1775.
57. R. Orłowski, Działalność społeczno-gospodarcza Andrzeja Zamoyskiego (1757–1792). Lublin 1965.
58. T. Ostrowski, Prawo cywilne narodu polskiego. Wyd. 2. T. 2. Warszawa 1787.
59. L. Pauli, O kształceniu adwokatów w dawnej Polsce. „Palestra” 1957, z. 4, s. 30-40.
60. Z. Pazdro, Rachunek kosztu procesu z w. XVIII w Polsce. „Przegląd Prawa i Administracji” 1899, t. 24.
61. M. Piszczkowski, Ignacy Krasicki. Monografia literacka. Wyd. 2. Kraków 1975.
62. J. T. Pokrzywniak, Ignacy Krasicki w monograficznych ujęciach historyków literatury. W zb.: Ignacy Krasicki. Nowe spojrzenia. Red. nauk. Z. Goliński, T. Kostkiewiczowa, K. Stasiewicz. Warszawa 2001, s. 303-320.
63. J. T. Pokrzywniak, Komedie Ignacego Krasickiego. Poznań 1994.
64. J. Rafacz, Zastępcy stron w dawnym procesie polskim. Kraków 1923.
65. A. Redzik, T. J. Kotliński, Historia adwokatury. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 2012.
66. K. Rosner, Ingardenowska koncepcja dzieła literackiego dzisiaj: jej doniosłość i jej anachroniczność. W zb.: Prawda w literaturze. Red. A. Tyszczyk, J. Borowski, I. Piekarski. Lublin 2009, s. 15-32.
67. H. Rzewuski, Uwagi o dawnej Polsce przez starego Szlachcica Seweryna Soplicę Cześnika Parnawskiego napisane 1832 roku. Oprac. P. Dudziak, B. Szleszyński. Warszawa 2003.
68. J. Sławiński, Satyra. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 4. Wrocław 2002, s. 497-498.
69. W. Sobociński, O historii sądownictwa w Polsce magnackiej XVIII w. Rec: Jerzy Michalski, Studia nad reformą sądownictwa i prawa sądowego w XVIII w., Wrocław-Warszawa 1958. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1961, z. 1, s. 139-168.
70. J. Sondel, Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce w okresie oświecenia. Warszawa–Kraków 1988.
71. Stanislas Auguste, Mémoires. Éd. A. Grześkowiak-Krwawicz, D. Triaire. Paris 2012.
72. I. Szczepankowska, Język prawny I Rzeczypospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego. Cz. 1: Pojęcia prawne. Białystok 2004.
73. J. Topolski, Problemy metodologiczne korzystania ze źródeł literackich w badaniu historycznym. W zb.: Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Z. Stefanowska, J. Sławiński. Warszawa 1978, s. 7-30.
74. J. Topolski, Wprowadzenie do historii. Poznań 1998.
75. J. Tretiak, Szkice literackie. Seria 2. Kraków 1901.
76. I. Ward, Law and Literature. Cambridge 2008.
77. A. Waśko, Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831–1863. Wyd. 2. Kraków 2001.
78. W. Werner, Wprowadzenie do historii. Warszawa 2012.
79. K. Węgierski, Do człeka łączącego smak z umiejętnością i umiejącego cenić uczonych. W: Pisma wierszem i prozą. Lwów 1882, s. 60-63.
80. Z. Wojtkowiak, Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne. Cz. 1: Pamiętnik, tekst literacki. Poznań 2003.
81. R. Wołoszyński, Ignacy Krasicki. Utopia i rzeczywistość. Wrocław 1970.
82. J. Wybicki, Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich. Wyd., objaśnił A. M. Skałkowski. Wrocław 2005.
83. A. Zajda, Studia z historii polskiego słownictwa prawniczego i frazeologii. Kraków 2001.
84. M. Zarębina, Poeta wśród prawników. O „Panu Tadeuszu” inaczej. Kraków 1999.
85. L. Zimowski, Geneza i rozwój komunikacji pocztowej na ziemiach polskich. Warszawa 1972.

Issue:

3

Start page:

79

End page:

100

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64697 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 24, 2018

Number of object content hits:

548

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83407

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information