Obiekt

Tytuł: Wiersze na ryciny jako dominanta polskojęzycznej twórczości Symeona z Połocka. Część 1: Od bajki o starcu, chłopcu i ośle do oślej paraboli ludzkiego ciała

Twórca:

Grześkowiak, Radosław

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2017)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw: 1636–1642. Ed. E. Duverger. T. 4. Brussels 1989. ; 2. Ł. Baranowicz, Lutnia Apollinowa kożdej sprawie gotowa. Kijów 1671. ; 3. M. G. Bartolini, From Icon to Emblem: The Relation of Word and Image in Lazar Baranovych’s „Truby sloves propovidnykh na narochityia dni prazdnikov” (1674). „The Slavic and East European Review” 2016, nr 2. ; 4. J. B. Bedaux, Emblem and Emblematic Poem in the Work of Simeon Polockij. W zb.: Miscellanea Slavica. To Honour the Memory of Jan M. Meijer. Amsterdam 1983. ; 5. Biblia, to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu. Przeł. J. Wujek. Kraków 1599. ; 6. M. Bielski, Kronika, to jest Historyja świata. Kraków 1564. ; 7. O. A. Biełobrowa, Driewnierusskije wirszy k grawiuram Mattiasa Mieriana. „Trudy Otdieła driewnierusskoj litieratury” 1990, t. 43. ; 8. O. A. Biełobrowa, Simieon Połockij – awtor wirsz k grawiuram Biblii Mattiasa Mieriana. „Trudy Otdieła driewnierusskoj litieratury” 1996, t. 49. ; 9. Boekhorst–Brueghel. Ed. F. W. H. Hollstein. Amsterdam [1950]. ; 10. W. K. Bylinin, Nieizuczennaja szkolnaja piesa Simieona Połockogo. W zb.: Simieon Połockij i jego knigoizdatielskaja diejatielnost'. Izd., podgot. W. K. Bylinin. Ried. A. N. Robinson. Moskwa 1982. ; 11. J. Camerarius, Aesopi Phrygis fabularum celeberrimi autoris vita. Tubingae 1538. ; 12. D. Chemperek, Repetycje, zapożyczenia, zawłaszczenia poezji Daniela Naborowskiego w XVII wieku. W zb.: Wyobraźnia epok dawnych: obrazy – tematy – idee. Materiały sesji dedykowanej Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim. Red. J. K. Goliński. Bydgoszcz 2001, s. 223-231. ; 13. B. Cieszyńska, Okna duszy. Pięć zmysłów w literaturze barokowej. Wyd. 2. Bydgoszcz 2006. ; 14. The Collaert Dynasty. Comp. A. Diels, M. Leeserg. Ed. M. Leeserg, A. Balis. Cz. 5. Rotterdam 2005. ; 15. J. K. Dachnowski, Żałobny rytm na pogrzeb [...] Mikołaja Wejhera, wojewody chełmińskiego. Toruń [1647]. ; 16. J. A. Dane, The Three Estates and Other Medieval Trinities. „Florilegium” 1981, t. 3. ; 17. J. Danielska, „Historyja o Abrahamie” Mikołaja Kochanowskiego, jej holenderskie źródła oraz tatarska recepcja. „Barok” 2010, z. 2, s. 51–77. ; 18. Delitiae poetarum Germanorum huius superiorisque aevi illustrium. Coll. [J. Grutero]. T. 6. Fracofurti 1612. ; 19. W. Deluga, Grafika z kręgu Ławry Pieczarskiej i Akademii Mohylańskiej XVII i XVIII wieku. Kraków 2003. ; 20. W. Deluga, Kijowskie druki emblematyczne XVII- i XVIII-wiecznych wydań polsko- i łacińskojęzycznych. „Mediaevalia ucrainica. Mentalnist' ta istorija idej” 1994, t. 2. ; 21. W. Dembołęcki, Wywód jedynowłasnego państwa świata. Warszawa 1633. ; 22. [C. Dornavius], Amphitheatrum sapientiae Socraticae iocoseriae. Hanoviae 1619. ; 23. G. Duby, The Three Orders: Feudal Society Imagined. Transl. A. Goldhammer. Foreword Th. N. Bisson. Chicago 1980. ; 24. G. Faerno, Fabulae centum ex antiquis autoribus delectae et carminibus explicatae. Romae 1564. ; 25. K. Gödeke, Asinus vulgi. „Orient und Occident” 1862, t. 1. ; 26. A. Gołdonowski, Krótkie zebranie świątobliwego żywota ś[więtego] Izydora. Wyd. 2. Kraków 1629. ; 27. R. Grześkowiak, Cytaty, centony, cudze całości. Dachnowski intertekstualny. „Ruch Literacki” 2010, nr 1, s. 15-33. ; 28. A. Gwagnin, Kronika Sarmacyjej Europskiej. Przeł. M. Paszkowski. Kraków 1611. ; 29. Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej. Wybór tekstów, wstęp, koment. A. Vincenz. Oprac. tekstów i bibliografii M. Malicki. BN I 259. Wrocław 1989. ; 30. D. Higgins, Pattern Poetry: Guide to an Unknown Literature. Albany, N. Y., 1987. ; 31. A. Hippisley, Early Russian Emblems: The „Emlimata” of Simeon Polockij. W zb.: The European Emblem. Selected Papers from the Glasgow Conference 11–14 August 1987. Ed. B. F. Scholz, M. Bath, D. Weston. Leiden 1990. ; 32. A. Hippisley, The Emblem in the Writings of Simeon Polockij. „The Slavic and East European Journal” 1971, nr 2. ; 33. A. Hippisley, E. Luk'janova, Simeon Polockij’s Library: A Catalogue. Köln 2005. ; 34. S. Hozjusz, Księgi o jasnym a szczyrym słowie Bożym [...] Item Rozmowa o tym, godzi-li się laikom kielicha, księżej żon dopuścić a w kościelech służbę Bożą językiem przyrodzonym sprawować. Kraków 1562. ; 35. J. Hulsbusch, Silva sermonum iucundissimorum. Basileae 1568. ; 36. L. Jankowska, B. Kozak, „Wzgarda godności y czci pragnienie” – zapomniane „kazanie rymowane” z wczesnej poezji Samuela Piotrowskiego-Sitnianowicza – Symeona z Połocka. „Barok” 1998, nr 2, s. 195-212. ; 37. H. Junius, Emblemata. Antverpiae 1564. ; 38. H. Junius, Poematum liber primus, continens pia et moralia carmina, quorum indicem post encomiastica carmina reperies. Lugduni 1598. ; 39. M. A. Jusim, Knigi iz bibliotieki Simieona Połockogo – Silwiestra Miedwiediewa. „Trudy Otdieła driewnierusskoj litieratury” 1993, t. 47. ; 40. A. Karpiński, Wprowadzenie do lektury. W: M. Kochanowski, Rotuły do synów swych. Wyd. A. Karpiński. Warszawa 1997, s. 5-12. ; 41. W. Kemp, Du aber arbeite. Die Darstellung der drei Stände im 15. und 16. Jahrhundert. „Tendenzen” 1974, t. 15. ; 42. W. Kemp, Vom Segen und Fluch Noahs. Zu einem Bild des Barthel Bruyn im Bonner Landesmuseum. „Berichte aus der Arbeit des Museums” 1975, nr 2. ; 43. Kilianus, Latijnsche gedichten. Uitgegeven en met een levensbericht voorzien door M. Rooses. Antwerpen 1880. ; 44. J. Kochanowski, Fragmenta, albo Pozostałe pisma. Kraków 1590. ; 45. M. Kochanowski, Rotuły [...] do synów swych. Kraków 1585. ; 46. W. Kochowski, Niepróżnujące próżnowanie ojczystym rymem na liryka i epigramata polskie rozdzielone i wydane. Kraków 1674. ; 47. B. Kozak, „Arytmologie polskie” Symeona z Połocka. „Opuscula Polonica et Russica” 1999, nr 6, s. 12-17. ; 48. B. Kozak, Inspiracje biblijne we wczesnej poezji Symeona z Połocka. „Acta Polono-Ruthenica” 2010, t. 15, s. 7-16. ; 49. M. Lenart, Spór Duszy z Ciałem i inne wierszowane spory w literaturze staropolskiej na tle tradycji średniowiecznej. Opole 2002. ; 50. P. Lewin, Wykłady poetyki w uczelniach rosyjskich XVIII w. (1722–1774) a tradycje polskie. Wrocław 1972. ; 51. J. Lichtenberger, Practica und Pronostication. Mainz 1526. ; 52. S. H. Lubomirski, Adverbia moralia. Przeł. A. Ch. Łapczyński. Oprac. M. Mejor. W: Poezje zebrane. Wyd. A. Karpiński. T. 1: Teksty. Warszawa 1995, s. 135-261. ; 53. G. Luijten, Frills and Furbelows: Satires on Fashion and Pride around 1600. „Simiolus” 1996, nr 2/3. ; 54. O. N. Łazarienko, Pieriepiska Łazaria Baranowicza i Simieona Połockogo (k istorii ukrainsko-biełorusskich kulturnych swiaziej). W zb.: Simiaon Połacki: swietapohlad, hramadska-pałitycznaja i łitaraturnaja dziejnasć (materyjały II Miżnarodnaj nawukowaj kanfierencyi 18–19 listapada 2004 h.). Połack 2005. ; 55. H. Łopaciński, Jeszcze o bajce „Młynarz, syn jego i osieł”. „Wisła” 1896, t. 10, z. 4, s. 835-837. ; 56. R. Łużny, Pisarze kręgu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej a literatura polska. Z dziejów związków kulturalnych polsko-wschodniosłowiańskich w XVII–XVIII w. Kraków 1966. ; 57. Maarten de Vos. Comp. Ch. Schuckman. Ed. D. De Hoop Scheffer. Rotterdam 1996. ; 58. Maarten van Heemskerck. Comp. I. M. Veldman. Ed. G. Luijten. Cz. 2: New Testament, Allegories, Mythology, History and Miscellaneous Subjects. Roosendaal 1994. ; 59. E. Małek, Symeon Połocki. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 46/2. Warszawa–Kraków 2009, s. 235-237. ; 60. L. Marinelli, „Akafist Naświętszej Pannie” (1648) – pierwszy utwór Symeona Połockiego. „Ricerche Slavistiche” 1995, t. 42. ; 61. Je. W. Markasowa, K woprosu o sootnoszenii driewnierusskoj litieraturnoj tradicyi i poetiki polskogo barokko w wirszach Simieona Połockogo. „Trudy Otdieła driewnierusskoj litieratury” 1996, t. 50. ; 62. D. Martens, Les „Trois Ordres de la chrétienité” de Barthel Bruyn et l’iconographie de saint Renaud de Dortmund. „Zeitschrift für Kunstgeschichte” 1995, t. 58. ; 63. R. Mohl, The Three Estates in Medieval and Renaissance Literature. New York 1933. ; 64. Motif-index of Folk-literature. A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends. Ed. S. Thompson. Rev., enl. ed. T. 4: J–K. Bloomington 1957. ; 65. S. I. Nikołajew, Izdanije stichotworienij Simieona Połockogo na polskom jazykie. „Russkaja litieratura” 2016, nr 4. ; 66. S. I. Nikołajew, Mikołaj Kochanowski w opracowaniu Symeona Połockiego. W: Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Szkice z historii polsko-rosyjskich związków literackich XVII–XIX wieku. Przeł. J. Głażewski. Warszawa 2007, s. 56-70. ; 67. S. I. Nikołajew, Stichotworienije Jakoponie da Todi „O sujetie mira” w russkich pieriewodach XVII w. „Trudy Otdieła driewnierusskoj litieratury” 1996, t. 49. ; 68. O. G. Oexle, Tria genera hominum. Zur Geschichte eines Deutungsschemas der sozialen Wirklichkeit in Antike und Mittelalter. W zb.: Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift für Josef Fleckenstein zu seinem 65. Geburtstag. Hrsg. L. Fenske, W. Rösener, T. Zotz. Sigmaringen 1984. ; 69. S. Okolski, Orbis Polonus. T. 1. Cracoviae 1641. ; 70. Ł. Opaliński, Wybór pism. Oprac. S. Grzeszczuk. BN I 172. Wrocław 1959. ; 71. B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego na pięcioro ksiąg rozdzielone. Kraków 1584. ; 72. J. Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych. Kraków 2002. ; 73. Perska księga na polski język przełożona od Jmci Pana Samuela Otwinowskiego [...], nazwana Gulistan, to jest Ogród różany. Wyd. I. Janicki. Warszawa 1879. ; 74. Philips Galle. Comp. M. Sellink, M. Leesberg. Ed. M. Sellink. Cz. 2. Rotterdam 2001. ; 75. L. Piechnik, Dzieje Akademii Wileńskiej. T. 2: Rozkwit Akademii Wileńskiej w latach 1600–1655. Rzym 1983. ; 76. N. Pietrow, O słowiesnych naukach i litieraturnych zaniatijach w Kijewskoj akadiemii ot naczała jejë do prieobrazowanija w 1819 godu. „Trudy Kijewskoj Duchownoj Akadiemii” 1867, nr 1. ; 77. F. Plazzoni, De partibus generationi inservientibus libri duo. Patavii 1621. ; 78. A. Pleszczyński, O bajce „Młynarz, syn jego i osieł”. „Wisła” 1894, t. 8, z. 4, s. 774-780. ; 79. Poggio Florentinus, Oratoris et philosophi opera. Basileae 1538. ; 80. F. B. Polakow, Ijerarchija jazykow i pamiat' kultury: polskije i nieołatinskije elemienty w poetikie Simieona Połockogo. W zb.: Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia XVI–XVIII secolo. A cura di G. Brogi Bercoff, M. Di Salvo, L. Marinelli. Alessandria 1999. ; 81. S. Polockij, Vertograd mnogocvětnyj. Ed. A. Hippisley, L. I. Sazonova. T. 3: „Prav niktože” – „Epitafion” Simeonu. Köln 2000. ; 82. S. Połockij, Carmina varia. Sost., podg. tiekstow, wstup. st. i komm. Ł. U. Zwonariowa, D. Ł. Markow. Sankt-Pietierburg 2014. ; 83. S. Połockij, Wirszy. Sost., podg. tiekstow, wstup. st. i komm. W. K. Bylinin, Ł. U. Zwonariowa. Minsk 1990. ; 84. S. Połockij, Żenszczina. W zb.: Izbrannyje soczinienija. Podg. tieksta, statja, kommient. I. P. Jeriemin. Moskwa–Leningrad 1953. ; 85. G. G. Pontano, Dialogues. T. 1: Charon and Antonius. Ed., transl. J. H. Gaisser. Cambridge, Mass. – London 2012. ; 86. K. Porteman, The Use of the Visual in Classical Jesuit Teaching and Education. „Paedagogica Historica” 2000, nr 1. ; 87. W. Potocki, Na toż drugi raz [Człowiek bańka na wodzie]. W: Moralia (1688). Wyd. T. Grabowski, J. Łoś. T. 2. Kraków 1916, s. 215-217. ; 88. W. Potocki, Period czternasty. W: Dzieła. Oprac. L. Kukulski. Wstęp B. Otwinowska. T. 1: „Transakcja wojny chocimskiej” i inne utwory z lat 1669–1680. Warszawa 1987, s. 502-503. ; 89. J.-L. Prel, J.-F.-M. Guillaume, Fables anciennes et modernes, françaises et étrangères, dont J. La Fontaine a traité le sujet. Paris 1829. ; 90. „Ratio atque Institutio studiorum SJ”, czyli Ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599). Wstęp, oprac. K. Bartnicka, T. Bieńkowski. Warszawa 2001. ; 91. M. Rej, Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego. Wyd. 2. Kraków 1560. ; 92. M. Rej, Źwierzyniec. Wyd. 2. Kraków 1574. ; 93. P. A. Rolland, „Renovatus amor”: Simiaon Polatski’s Correspondence with Lazar Baranovych, Metodii Fylymonovych, Antonii Radyvylovs’kyi, and Meletii Dzyk. „Harvard Ukrainian Studies” 1999, nr 1/2. ; 94. P. A. Rolland, review: S. Polockij, Virši. Comp., ed. V. K. Bylinin, L. U. Zvonareva. „The Slavic and East European Journal” 1993, nr 2. ; 95. P. A. Rolland, Ut Poesia Pictura...: Emblems and Literary Pictorialism in Simiaon Połacki’s Early Verse. „Harvard Ukrainian Studies” 1992, nr 1/2. ; 96. P. A. Rolland, Zachodnia forma, wschodnia treść: wschodniochrześcijańskie motywy w dwóch poematach Symeona Połockiego. Przeł. L. Stefanowska. „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2008, t. 25/26, s. 311-317. ; 97. P. Rołand, Ikonołohiczni ełementy rannich wirsziw Symeona Połockoho. W zb.: Ukrajinśke barokko. Matieriały I konhresu Miżnarodnoji asociaciji ukrajinistiw (Kyjiw, 27 serpnia – 3 weresnia 1990 r.). Red. O. Myszanycz. Kyjiw 1993. ; 98. F. Rychłowski, Lew wesoło odchodzący […] w kazaniu przy egzekwiach […] Barbary ze Żmigroda Mniszkowej. Kraków 1653. ; 99. P. Rypson, Piramidy, słońca, labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku. Warszawa 2002. ; 100. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer (De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus). Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. BPP, B 4. Wrocław 1954. ; 101. L. I. Sazonowa, Jemblematiczeskije motiwy w russkoj kłassiczeskoj litieraturie. W: Pamiat' kultury. Nasledije Sriedniewiekowja i barokko w russkoj litieraturie Nowogo wriemieni. Moskwa 2012. ; 102. L. I. Sazonowa, Litieraturnaja kultura Rossii. Rannieje Nowoje wriemia. Moskwa 2006. ; 103. L. I. Sazonowa, Poezija russkogo barokko (wtoraja połowina XVII – naczało XVIII w.). Moskwa 1991. ; 104. K. S[chedel], Arytmetyka, to jest Nauka rachunku na trzy podzielona księgi. Kraków [ok. 1662 – 1668]. ; 105. J. Sokolski, „Cursus aetatis”. O cyklu „Na XII tablic ludzkiego żywota” Jana Kochanowskiego. W: „Disiecta membra”, czyli Drobiazgi filologiczne. Wrocław 2015, s. 53-68. ; 106. M. Stryjkowski, Goniec cnoty do prawych ślachciców. Kraków 1574. ; 107. M. Stryjkowski, Kronika polska, litewska, żmodzka i wszystkiej Rusi. Królewiec 1582. ; 108. B. Uhlenbruch, Emblematik und Ideologie. Zu einem emblematischen Text Simeon Polockijs. W zb.: Slavische Barockliteratur. T. 2: Gedenkschrift für Dmitrij Tschižewskij (1894–1977). Hrsg. R. Lachmann. München 1983. ; 109. I. M. Veldman, Images of Labor and Diligence in Sixteenth-Century Netherlandish Prints: The Work Ethic Rooted in Civic Morality or Protestantism? „Simiolus” 1992, nr 4. ; 110. I. M. Veldman, A Painter and a Humanist: Heemskerck and Hadrianus Junius. W: Maarten van Heemskerck and Dutch Humanism in the Sixteenth Century. Transl. M. Hoyle. Amsterdam 1977. ; 111. G. M. Verdizotti, Setnik przypowieści uciesznych. Przeł. M. Błażewski. Wyd. J. Ślaski. Warszawa 2000. ; 112. T. Vignjević, Darstellungen der drei Stände an der Schwelle zur Neuzeit. Zum Verhältnis von bildlicher Darstellung und gesellschaftlicher Realität. „Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte” 2008, t. 57. ; 113. T. Vignjević, Upodobitve treh redov v času okoli leta 1500: primer prepletenosti likovnih upodobitev in družbene stvarnosti. „Zbornik za umetnostno zgodovino” 1999, t. 35. ; 114. The Wierix Family. Comp. Z. van Ruyven-Zeman in collab. with M. Leesberg. Ed. J. van der Stock, M. Leesberg. Cz. 8. Amsterdam 2004. ; 115. A. Wyrobisz, Mieszczanie w opinii staropolskich literatów. „Przegląd Historyczny” 1991, nr 1, s. 51-77. ; 116. Ł. U. Zwonariewa, Ekfrasis w knigach F. Skoriny i poezii Simieona Połockogo. W zb.: Wielikoju łaskoju: Francyszek Skorina w tradicyjach sławianskogo proswietitielstwa. Moskwa 1994.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

185

Strona końc.:

216

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64690 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-08-27

Data dodania obiektu:

2018-02-24

Liczba wyświetleń treści obiektu:

350

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/83414

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji