Obiekt

Tytuł: Kołty jako element sztuki jubilerskiej dawnej Rusi. Stan i perspektywy badań

Twórca:

Rudyka, Natalia

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 3

Współtwórca:

Szymańska, Izabela. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Bibliografia:

Bagińska J., Piotrowski M., Wołoszyn M. (Hrsg.) 2012 Červen' – eine Burg zwischen Ost und West. Ausstellungskatalog, Tomaszów Lubelski – Leipzig – Lublin – Rzeszów (viersprachige Ausgabe polnisch/deutsch/italienisch/ukrainisch). ; Baldini Lippolis I. 2010 Half-crescent earrings in Sicily and Southern Italy [w:] Byzanz – das Rӧmerreich im Mittelalter. Teil 1., Mainz, 235–256. ; Bollok A. 2010, The Birds on the Braid Ornaments from Rakamaz: a View from the Mediterranean [w:] Byzanz – das Rӧmerreich im Mittelalter. Teil 3., Mainz, 331–368. ; Bronicki A. 2001, Odkrycia archeologiczne na Lubelszczyźnie w latach 1999 – 2001. Katalog wystawy, Chełm. ; Dalton O.M. 1911, Byzantine art and archaeology, Oxford. ; Diversarum… 1998, Diversarum Atrium Schedula. Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych, przekł. z. jęz. łac. i opr. S. Kobielus, Kraków. ; Drauschke J. 2010, Halbmondfӧrmige Goldohrringe aus bajuwarischen Frauengräbern – Überlegungen zu Parallen und Provenienz., [w:] Byzanz – das Rӧmerreich im Mittelalter. Teil 3., Mainz, 175–188. ; Duczko W. 1985,The filigree and granulation work of the Viking period, Birka V. Stockholm. ; Evans H.C., Wixom W.D. (eds). 1997, The Glory of Byzantium: Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843–1261, New York, The Metropolitan Museum of Art. ; Evans H.C. with B. Ratliff (eds.). 2012, Byzantium and Islam. Age of transition, 7th - 9th century, New York, The Metropolitan Museum of Art. ; Guidebook 2013, Museum of Historical Treasures of Ukrain, Kyiv. ; Ginalski J. 2001, Para srebrnych ozdób kobiecego nakrycia głowy, tzw. kołtów, z grodziska «Horodyszcze» w Trepczy, gmina Sanok, stanowisko 2, [w:] Acta Archaelogica Carpathica. T.XXXVI, Kraków, 133 – 148., ; Gołub S. 1997, Nadzór i badania ratownicze na stanowisku 99 w Chełmie, ul. Szkolna 8-10, Krzywa 41, Św. Mikołaja 7-9, [w:] Informator o badaniach archeologicznych w województwie Chełmskim w 1994 roku, Nr VIII, Chełm, 53–62 ; Gradowski M. 1984 Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa. ; Haduch A. 2001, O polskim odpowiedniku nazwy kolt, [w:] Acta Archaelogica Carpathica. T.XXXVI, Kraków, 149 – 151. ; Haduch A. Liwoch R. 2007, Kołtki z Południowo-zachodniej Rusi, [w:] Seminarium Trepczańskie, Sanok, 43 – 50. ; Handbook of the Byzantie collection. 1967, Dumbarton Oaks, Washington. ; Jakimowicz R. 1933., O pochodzeniu ozdób srebrnych znajdywanych w skarbach wczesnohistorycznych. Wiadomości Archeologiczne, t. XII, 103 –131. ; Katalog 1931, D’art Byzantin, Paris. ; Katalog 1964, Byzantine art. 9th exhibition of the council of Europe, Athens. ; Katalog 1992, Byzance. L'art byzantin dans les collections publiques françaises, Paris. ; Katalog 2001, Byzanz. Das Licht aus dem Osten. Kult und Alltag im Byzantinischen Reich vom 4. bis 15. Jahrhundert, Paderborn. ; Katalog 2004, Die Welt von Byzanz – Europas Ӧstliches Erbe, München. ; Katalog 2010, Byzanz. Pracht und Alltag, München. ; Katalog 2010, Goldener Horizont. 4000 JahreNomaden der Ukraine, Linz. ; Katalog 2011, Gold Treasures of Ukraine, Tokyo, Seoul. ; Katalog 2013, Czerwień – gród miedzy Wschodem a Zachodem. Czerwień – the Stronghold between the East and the West,(publikacja dwujęzyczna), Kraków. ; Koćka-Krenz Н. 1983, Złotnictwo Skandynawskie z IX – XI wieku, Poznań. ; Koćka-Krenz Н. 1993, Biżuteria Północno-Zachodnio-Słowiańska we wczesnym Średniowieczu, Poznań. ; Kruk M.P., Sulikowska-Gąska A. i Wołoszyn M. 2006, Sacralia Ruthenica. Early Ruthenian and Related Metal and Stone Items in the National Museum in Cracow and National Museum in Warsaw. Dzieła staroruskie bądź z Rusią związane z metalu i kamienia w Muzeum Narodowym w Krakowie i w Muzeum Narodowym w Warszawie (publikacja dwujęzyczna), Warszawa. ; Lango P. 2010, Crescent-shaped Earrings with Lower Ornamental Band [w:] Byzanz – das Rӧmerreich im Mittelalter. Teil 3., Mainz, 369–410. ; Liwoch R. 2005, Kołtka z Błyszczanki na podolu Zachodnim, [w:] Materiały Archeologiczne. T.XXXIX, Kraków, 133 – 137. 2013, Skarby zachodnioruskie doby Przedmongolskiej, [w:] Materiały Archeologiczne. T.XXXIX, Kraków, 7 – 31. ; Mechthild Schulze-Dӧrrlamm. 1991, Die Kaiserkrone Konrad II. (1024 – 1039), Rӧmisch-Gernanisches Zentralmuseus, Band 23, Spejer. ; Mechthild Schulze-Dӧrrlamm 1991, Der Mainzer Schatz der Kaiserin Agnes, Rӧmisch-Gernanisches Zentralmuseus, Band 24, Speyer. ; Michael Imhof Verlag, Petersberg und die Autoren 2013, Credo. Christianisierung Europas im mittelalter, The two-volume catalog. Paderborn. ; Pekarska L. 1997, Treasures from Kiev in The Metropolitan Museum of Art and Dumbarton Oaks, [w:] Metropolitan Museum journal, №. 32, 65–75. ; Pekarska L. 2011, Jewellery of Princely Kiev. The Kiev hoards in the British Museum and the Metropolitan Museum of Art and related material, Mainz. ; Piatnitsky Y., Baddeley O., Brunner E., Mango M.M. (eds) 2000, Sinai. Byzantium. Russia. Orthodox art from the sixth to the twentieth century, London. ; Salamon M., Wołoszyn M., Musin A., Špehar P., Hardt M., Kruk M.P., Sulikowska-Gąska A. (Hrsg.) 2012, Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, U Źródeł Europy Środkowo-Wschodniej / Frühzeit Ostmitteleuropa 1,1-2; Kraków – Leipzig – Rzeszów – Warszawa, Bd. I-II. ; Банк А.В. 1978, Прикладное искусство Византии IX-XI вв., Москва. ; Беляшевский Н. Ф. 1900, Раскопки на Княжей горе, [w:] Труды Московского археoлогического общества, Т. XVI, Москва. ; Бочаров Г. Н. 1984, Художественный метал Древней Руси, Москва. ; Василенко В. М. 1977, Русское прикладное искусство, Москва. ; Гончаров В.К. 1950, Райковецкое городище, Киев. ; Гончаров В.К 1957, Археологічні розкопки в Києві у 1955 р., [w:] Археологія, вип. X., Київ, 122 – 135. ; Гончаров В.К 1966, Художні ремесла, [w:] Історія українського мистецтва. Т.1, Київ, 358 – 375. ; Грабарь И.Э. 1924, Боянската църква, София, tab. A, XXIII – XXIV. ; Гущин А.С. 1936, Памятники художественного ремесла древней Руси X—XIII вв., Ленинград. ; Даркевич В.П. 1974, Раскопки на Южном городище Старой Рязани (1966–1969), [w:] Археология Рязанской земли, Москва, 19–71. ; Даркевич В.П. 1975, Светское искусство Византии: Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе X–XIII веков. Москва. ; Даркевич В.П. 1977 Древняя Русь Х – ХIII вв. Произведения искусства в новых находках археологов, Москва. ; Даркевич В.П., Фролов В.П. 1978, Старорязанский клад 1974 г. [w:] Древняя Русь и славяне, Москва, 342 – 352. ; Даркевич, В. П., Монгайт, А. Л. 1978, Клад из Старой Рязани, Москва. ; Даркевич, В. П., Пуцко, В. Г. 1982, Старорязанские клады (раскопки 1979 г.), [w:] Советская археология. № 2. Москва,196–209. ; Жилина Н.В. 1997a, Древнерусские звездчатые колты (схема развития), [w:] Научные чтения памяти В. М. Василенко: сб. ст. Вып. 1., Москва. ; Жилина Н.В 2007, Височные украшения славяно-русского убора: византийское влияние и собственные традиции, [w:] Музейнi читання: матерiали наук. конф. Киïв: Музей iсторичних коштовностей Украïни. ; Жилина Н.В 2010, Зернь и скань Древней Руси, Москва.,Древнерусский металлический убор IX–XIII вв. [w:] Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Материалы Международной научной конференции, Санкт- Петербург, 175–198. ; Жилина Н.В 2012, Стили в Древнерусском ювелирном искусстве IX–XIII, [w:] Знание. Понимание. Умение, №1, Москва, 92–105. ; Жилина Н.В., Макарова Т.И. 2008, (ред. T.Макарова) Древнерусский драгоценный убор - сплав влияний и традиций. IX-XIII вв.: Художественные стили и ремесленные школы, Москва. ; Загорульский Э. М. 1982, Возникновение Минска, Минск. ; Загорульский Э. М. 1998, Заходняя Русь IX-XIII ст., Минск. ; Загорульский Э. М. 2004, Загорульский Э. М. Вищинский замок XII-XIII вв., Минск. ; Каргер М.К. 1941, Тайник под развалинами Десятинной церкви в Киеве, [w:] Краткие сообщения Института истории материальной культуры, №10, Москва-Ленинград, 75–85. ; Каргер М.К. 1958, Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. Т.1. Москва-Ленинград. ; Каталог 1898, Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского, Киев. ; Каталог 1937, Візантія і Київська Русь, Київ. ; Каталог 2004, Музей історичних коштовностей України, Київ. ; Каталог 2011, Музей історичних коштовностей України, Київ. ; Кондаков Н.П. 1982, История и памятники византийской эмали. Собрание А.В. Звенигородского, Санкт-Петербург. ; Кондаков Н.П. 1896, Русские клады: Исследования древностей великокняжеского периода, Санкт-Петербург. ; Корзухина Г. Ф. 1946, О технике тиснения и перегородчатой эмали в Древней Руси X-XII вв., [w:] КСИИМК., Вып.13., Москва - Ленинград, 45 – 54. ; Корзухина Г. Ф.1954, Русские клады ІХ – ХІІІ вв., Москва-Ленинград. ; Корзухина Г. Ф. 1950, Киевские ювелиры накануне монгольского завоевания, [w:] Советская археология. Вып. 14, Москва-Ленинград, 217–234. ; Корзухина Г. Ф.1972, Русские клады в зарубежных собраниях, [w:] КСИА., Москва, Вып.129, 24 – 30. ; Лазарев В.H. 1978, Византийское и древнерусское искусство. Статьи и материалы, Москва. ; Ляскоронский В.Г. 1913, Судьба одной археологической находки, Санкт-Петербург. ; Макарова Т.И. 1975, Перегородчатые эмали древней Руси, Москва. ; Макарова Т.И. 1986, Черневое дело Древней Руси, Москва. ; Макарова Т.И. 1991, Княжеские (государственные) мастерские и их роль в сложении орнаментального стиля в прикладном искусстве Древней Руси,[w:] СА, Т.3, Москва, 31 – 42. ; Макарова Т.И. 1998, Орнамент X-XIII вв. в русской историографии: проблема подхода, [w:] Культура славян и Русь, Москва, 263–289. ; Макарова Т.И. 2000, Стилеобразование в орнаменте Древней Руси, [w:] Евразийская степь и лесостепь в эпоху раннего средневековья, Воронеж, 123–129. ; Макарова Т.И., Плетнeва С.А. 1968, О центрах эмальерного дела древней Руси, [w:] Древняя Русь и славяне, Москва, 98 – 112. ; Милеев Д. В. 1911, Древние полы в Киевском соборе Св. Софии, Санкт-Петербург ; Минжулин А.И. 1992, Введение в реставрацию металла, Киев. ; Монгайт, А. Л.1955 Старая Рязань, [w:] Материалы и исследования по археологии СССР. № 49. Москва. ; Монгайт, А.1967 Художественные сокровища Старой Рязани, Москва. ; Нешева B. 1976, Приноси към проучването на облеклото през Втората българска държава. [w:] Археология, K.2, София, 23–39. ; Недошивина, Н. Г. 1991, О больших колтах Святозерского клада, [w:] СА. №1, Москва, 182–185. ; Недошивина, Н. Г. 1999, Любечский клад, [w:] Археологический сборник: Труды ГИМ. Вып. 111. ; Новаковская-Бухман С.М. 2010, Украшения из «разрозненных» древнерусских кладов в собрании М.П. Боткина, [w:] Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Материалы Международной научной конференции, Санкт- Петербург, 221–244. ; Орлов Р.С. 1983, Художня металообробка у Києві в X ст., [w:] Археологія. №42, Київ, 28–40. ; Орлов Р.С. 1984, Среднеднепровская традиция художественной металлообработки в Х—ХI вв., [w:] Культура и искусство средневекового горoда, Москва, 32–52. ; Панова Т. Д. 1996, Клады Кремля, Москва: Государственный историко-культурный заповедник «Московский Кремль». ; Пастернак Я.И. 1944, Старий Галич (археологічно-історичні досліди у 1850–1943 рр.), Краків-Львів. ; Пастернак Я.И. 1998, Старий Галич (археологічно-історичні досліди у 1850–1943 рр.), Івано-Франківськ. ; Пекарська Л.В. 1992, Слiдами зникших скарбiв, [w:] Старовина №2, Київ, 83–85. ; Пекарська Л.В. 1996, Дорогоцiнностi тайника Десятинної церкви, [w:] Церква Богородицi Десятинна в Києвi. Київ, 48–53. ; Пекарська Л.В. 2010, Новые данные о киевском кладе 1906 г., [w:] Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Материалы Международной научной конференции, Санкт- Петербург, 249–255. ; Пiскова Г.О. 1988 Скарби стародавнього Iзяславля, [w:] Археологiя, вип. 61, Київ, 6–35. ; Плешанова И.И., Лихачева Л.Д. 1985, Древнерусское декоративно-прикладное искусство в собрании Государственного Русского музея, Ленинград. ; Пуцко В.Г. 1998, Киевское художественное ремесло начала ХІІІ в. Индивидуальные манеры мастеров, [w:] Byzantinoslavica, Т. 49, Prague, 305–319. ; Пуцко В.Г. 2002, Ювелирные украшения в культуре Средневековой Руси, [w:] Лев Николаевич Гумилев. Теория этногенеза и исторические судьбы Евразии: Материалы конф, T.1, Санкт-Петербург, 162–166. ; Рудика Н.М. 2015, Ювелірні вироби зі скарбу А. С. Анненкова в Києві в колекції Музею історичних коштовностей України,, [w:] Праці Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Випуск 28, Київ, 158–165. ; Рыбаков Б. А. 1948, Ремесло древней Руси, Москва. ; Рыбаков Б. А. 1949, Древности Чернигова, [w:] Материалы Института археологии. №11. Москва–Лениград, 7–93. ; Рыбаков Б. А. 1953, Прикладное искусство Киевской Руси IХ—ХI веков и южнорусских княжеств ХII—XIII веков, [w:] История русского искусства, Москва, Т. 1. ; Рыбаков Б. А. 1971 Русское прикладное искусство X–XIII вв. Лениград. ; Рыбаков Б. А. 1981, Язычество древних славян, Москва. ; Рыбаков Б. А. 1987, Язычество Древней Руси, Москва. ; Рыбаков Б. А. ред. 1997, Древняя Русь. Быт и культура, Москва. ; Рындина Н. В.1963, Технология производства новгородских ювелиров X – XV вв., Москва. ; Рябцева С. 1997, О прототипах древнерусских колтов, [w:] Страницы истории русской художественной культуры, Санкт-Петербург. ; Рябцева С. 2005, Древнерусский ювелирный убор, Санкт-Петербург. ; Сабурова М.А. 1978, О времени появления одной из групп корун на Руси. (К вопросу о путях сложения русского традиционного головного убора) [w:] Древняя Русь и славяне, Москва, 108–113. ; Самойловський I.М. 1948, Скарб часiв Київської Русi, [w:] Археологiя, вип. II, Київ, 192–198. ; Самойловський I.М. 1952, Новый скарб часiв Київської Русi, [w:] Археологiя, вип. VI, Київ, 120–125. ; Самоквасов Д.Я. 1892, Основания классификации и хронологизации, описание и каталог коллекции древностей, Варшава, 1892. ; Седов В. В. 1982, Восточные славяне в VI–XIII вв. Археология СССР, Т. 14, Москва. ; Седова М.В. 1981, Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X-XV вв.), Москва. ; Собрание М.П. Боткина. 1911, Санкт-Петербург: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг. ; Толочко П. П. 1963, Про приналежність i функціональне призначення дiадем і барм в Древній Русі [w:] Археологія, Т. 15, 145–165. ; 1983, Древний Киев, Киев. ; Уваров А.С., Уварова П.С. 1907, Каталог собрания древностей Графа Алексея Сергеевича Уварова. Отдел III-VI. ; Фетисова О.А. 2010, К проблеме происхождения древнерусских золотых колтов, декорированных перегородчатыми эмалями, [w:] Славяно-русское ювелирное дело и его истоки. Материалы Международной научной конференции, Санкт- Петербург, 306–313. ; Ханенко А.И. 1883, Археологические находки в Чернигове, [w:] Киевская старина, 174. ; Ханенко Б.И., В.Н. 1902 Древности Приднепровья. Вып.V, Киев. ; Холостенко Н. 1958, Новый памятник древнерусского прикладного искусства, [w:] Искусство, № 9., Москва, 62 – 65. ; Холостенко Н. 1962, Клад у Борисоглебского собора в Чернигове, [w:] Советская археология, № 2, Москва, 235 – 238. ; Якубовський В. І. 1975, Давньоруський скарб з с. Городище Хмельницької області, [w:] Археологія, вип. 16, Київ, 87–104. ; Якубовський В. І. 2003, Скарби Болохiвськоi Землi. Кам’янець-Подiльский: Iнститут археологiï НАН Украïни, Кам’янець-Подiльський державний унiверситет.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

65

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

353

Strona końc.:

370

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63928 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji