Obiekt

Tytuł: Znaczenie tytulatury książąt brzeskich w świetle kopiarza "Codex Vindobonensis Palatinus" 5105

Twórca:

Szymański, Jarosław (historia)

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 55 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 139-162 ; Streszczenie w jęz. angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Niniejszy tekst poświęcony jest analizie tytulatury książąt brzeskich w 200 dokumentach przez nich wystawionych, dotyczących okresu 1352–1479 i wpisanych do XV-wiecznego kopiarza Codex Vindobonensis Palatinus. Wnioski płynące z tej analizy wskazują, że tytulatura odnosi się w większości badanych przypadków do treści dyplomu, a dokładnie miejscowości i dystryktu-weichbildu, której on dotyczył (tzw. tytulatura weichbildowa). Z tego wynika, że intytulacja ma związek raczej z prawnym niż politycznym aspektem treści dokumentu, a tym samym wnioski wysuwane na podstawie tytułów, a odnoszące się do podziałów politycznych są nierzadko nieuprawnione.

Bibliografia:

Barciak A., Tytulatura książąt opolskich – potomków i następców Mieszka zwanego Laskonogim, w: Sacra Silentii provincia. 800 lat powstania dziedzicznego księstwa opolskiego (1202–2002), red. A. Pobóg-Lenartowicz, Opole 2003 [2004], s. 101–105
Barciak A., Tytuł opawski książąt wrocławsko-legnickich w początkach XIV w., w: Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, S.K. Kuczyński, Warszawa 2001, s. 445–452
Bednarek D., Kancelarie i personel kancelaryjny Bolesława III, księcia legnickiego, w: Studia historyczne. Ustrój, Kościół, militaria, red. K. Bobowski, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1471, Historia 106, Wrocław 1993, s. 83–89
Czechowicz B., Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza, Wrocław 2005
Czechowicz B., Wokół początków Księstwa Oławskiego. Przyczynek do badań tytulatury książęcej na Śląsku w XV wieku, „Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy”, 2, 2011, nr 1, s. 1–10
Grabowski J., Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt, Warszawa–Kraków 2012
Gut A., Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku, Szczecin 2002
Jurek T., Formuła komisyjna w czternastowiecznej kancelarii świdnickiej, St. Źródł., 43, 2005, s. 1–18
Jurek T., Zarys dyplomatyki śląskiej w późnym średniowieczu, w: Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015, s. 498–508
Matejko-Peterka I., Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich, Warszawa 2016
Orzechowski K., Dzieje terytorium. Miejsce księstwa legnicko-brzeskiego w ustrojowych dziejach Śląska, w: Silesia numismatica. Ducatus Lignicensis et Bregensis. Liber 1, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Miedzi w Legnicy, 24–25 listopada 2000 r., red. B. Paszkiewicz, Legnica 2001, s. 9–16
Orzechowski K., Śląsk w przeszłości i jego terytorialne podziały, w: K. Orzechowski, D. Przybytek, M. Ptak, Dolny Śląsk. Podziały terytorialne od X do XX wieku, Wrocław 2008, s. 15–102
Orzechowski K., Terytorialne podziały na Śląsku, III. Wiek XIV i XV, „Kwartalnik Opolski”, 17, 1971, z. 4, s. 83–105
Prokop K.R., Księstwo Legnickie w XIV wieku na tle ówczesnej sytuacji politycznej Śląska, „Szkice Legnickie”, 24, 2003, s. 49–74
Ptak M., Czy istniało Księstwo Legnicko-Brzeskie? Ustrój polityczny i prawny władztwa Piastów legnicko-brzesko-wołowskich w XVI i XVII wieku, w: Dziedzictwo reformacji w księstwie legnicko-brzeskim. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 8–10 grudnia 2006 r. w Muzeum Miedzi w Legnicy, red. J. Harasimowicz, A. Lipińska, Legnica 2007, s. 13–21
Ptak M., Ewolucja struktury terytorialno-administracyjnej Dolnego Śląska i województwa dolnośląskiego, w: K. Orzechowski, D. Przybytek, M. Ptak, Dolny Śląsk. Podziały terytorialne od X do XX wieku, Wrocław 2008, s. 103–112
Ptak M., Urzędy stanowe księstwa brzeskiego (1311–1742), w: Studia historycznoprawne, red. A. Konieczny, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1953, Prawo, 256, Wrocław 1997, s. 19–46
Ptak M., „Weichbild” w strukturze terytorialnej Śląska, w: Podziały terytorialne Polski: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Materiały konferencji historyków prawa w Karpaczu (29 IX – 1 X 1997), red. P. Jurek, Wrocław 1997, s. 5–11
Ptak M., Zgromadzenia stanowe księstwa brzeskiego (1311–1742), w: Studia historycznoprawne, red. A. Konieczny, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1853, Prawo 249, Wrocław 1996, s. 39–105
Ptak M., Zgromadzenia stanowe księstwa legnickiego (1311–1741), w: Studia historycznoprawne, red. A. Konieczny, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2070, Prawo, 261, Wrocław 1998, s. 43–79
Rajman J., Kilka uwag o tzw. księstwie siewierskim, St. Hist., 32, 1989, z. 1, s. 135–142
Schönwälder K., Die Piasten zum Briege oder Geschichte der Stadt und des Fürstenthums Brieg, t. 1, Brieg 1855
Wójcik M.L., Tytulatura książąt legnicko-brzeskich do początku XV wieku, w: Silesia numismatica. Ducatus Lignicensis et Bregensis. Liber 1, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Miedzi w Legnicy, 24–25 listopada 2000 r., red. B. Paszkiewicz, Legnica 2001, s. 27–39

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

55

Strona pocz.:

139

Strona końc.:

162

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64727 ; p-ISSN 0081–7147 ; e-ISSN 2451–1331 ; 10.12775/SZ.2017.07

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/55 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/55 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji