Object

Title: Znaczenie tytulatury książąt brzeskich w świetle kopiarza "Codex Vindobonensis Palatinus" 5105

Creator:

Szymański, Jarosław (history)

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 55 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 139-162 ; Summary in English. ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

The present text is devoted to an analysis of titles of Brzeg dukes in two hundred documents they issued between 1352 and 1479, which were entered in the fifteenth-century cartulary entitled Codex Vindobonensis Palatinus. The conclusions drawn from the analysis indicate that the majority of titles of the dukes were used depending on the content of the document, precisely on the community and provincial district (Weichbild), it concerned (the so-called Weichbild titles). It follows that the intitulation was related more closely to the legal aspect of the document’s content rather than the political one, and thus that conclusions drawn on the basis of titles in reference to the political divisions are often unjustified.

References:

Barciak A., Tytulatura książąt opolskich – potomków i następców Mieszka zwanego Laskonogim, w: Sacra Silentii provincia. 800 lat powstania dziedzicznego księstwa opolskiego (1202–2002), red. A. Pobóg-Lenartowicz, Opole 2003 [2004], s. 101–105
Barciak A., Tytuł opawski książąt wrocławsko-legnickich w początkach XIV w., w: Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), red. W. Iwańczak, S.K. Kuczyński, Warszawa 2001, s. 445–452
Bednarek D., Kancelarie i personel kancelaryjny Bolesława III, księcia legnickiego, w: Studia historyczne. Ustrój, Kościół, militaria, red. K. Bobowski, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1471, Historia 106, Wrocław 1993, s. 83–89
Czechowicz B., Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza, Wrocław 2005
Czechowicz B., Wokół początków Księstwa Oławskiego. Przyczynek do badań tytulatury książęcej na Śląsku w XV wieku, „Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy”, 2, 2011, nr 1, s. 1–10
Grabowski J., Dynastia Piastów mazowieckich. Studia nad dziejami politycznymi Mazowsza, intytulacją i genealogią książąt, Warszawa–Kraków 2012
Gut A., Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV wieku, Szczecin 2002
Jurek T., Formuła komisyjna w czternastowiecznej kancelarii świdnickiej, St. Źródł., 43, 2005, s. 1–18
Jurek T., Zarys dyplomatyki śląskiej w późnym średniowieczu, w: Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015, s. 498–508
Matejko-Peterka I., Książęta, pieczęcie i władza. Studium ze sfragistyki Piastów legnicko-brzeskich, Warszawa 2016
Orzechowski K., Dzieje terytorium. Miejsce księstwa legnicko-brzeskiego w ustrojowych dziejach Śląska, w: Silesia numismatica. Ducatus Lignicensis et Bregensis. Liber 1, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Miedzi w Legnicy, 24–25 listopada 2000 r., red. B. Paszkiewicz, Legnica 2001, s. 9–16
Orzechowski K., Śląsk w przeszłości i jego terytorialne podziały, w: K. Orzechowski, D. Przybytek, M. Ptak, Dolny Śląsk. Podziały terytorialne od X do XX wieku, Wrocław 2008, s. 15–102
Orzechowski K., Terytorialne podziały na Śląsku, III. Wiek XIV i XV, „Kwartalnik Opolski”, 17, 1971, z. 4, s. 83–105
Prokop K.R., Księstwo Legnickie w XIV wieku na tle ówczesnej sytuacji politycznej Śląska, „Szkice Legnickie”, 24, 2003, s. 49–74
Ptak M., Czy istniało Księstwo Legnicko-Brzeskie? Ustrój polityczny i prawny władztwa Piastów legnicko-brzesko-wołowskich w XVI i XVII wieku, w: Dziedzictwo reformacji w księstwie legnicko-brzeskim. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 8–10 grudnia 2006 r. w Muzeum Miedzi w Legnicy, red. J. Harasimowicz, A. Lipińska, Legnica 2007, s. 13–21
Ptak M., Ewolucja struktury terytorialno-administracyjnej Dolnego Śląska i województwa dolnośląskiego, w: K. Orzechowski, D. Przybytek, M. Ptak, Dolny Śląsk. Podziały terytorialne od X do XX wieku, Wrocław 2008, s. 103–112
Ptak M., Urzędy stanowe księstwa brzeskiego (1311–1742), w: Studia historycznoprawne, red. A. Konieczny, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1953, Prawo, 256, Wrocław 1997, s. 19–46
Ptak M., „Weichbild” w strukturze terytorialnej Śląska, w: Podziały terytorialne Polski: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Materiały konferencji historyków prawa w Karpaczu (29 IX – 1 X 1997), red. P. Jurek, Wrocław 1997, s. 5–11
Ptak M., Zgromadzenia stanowe księstwa brzeskiego (1311–1742), w: Studia historycznoprawne, red. A. Konieczny, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1853, Prawo 249, Wrocław 1996, s. 39–105
Ptak M., Zgromadzenia stanowe księstwa legnickiego (1311–1741), w: Studia historycznoprawne, red. A. Konieczny, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2070, Prawo, 261, Wrocław 1998, s. 43–79
Rajman J., Kilka uwag o tzw. księstwie siewierskim, St. Hist., 32, 1989, z. 1, s. 135–142
Schönwälder K., Die Piasten zum Briege oder Geschichte der Stadt und des Fürstenthums Brieg, t. 1, Brieg 1855
Wójcik M.L., Tytulatura książąt legnicko-brzeskich do początku XV wieku, w: Silesia numismatica. Ducatus Lignicensis et Bregensis. Liber 1, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Miedzi w Legnicy, 24–25 listopada 2000 r., red. B. Paszkiewicz, Legnica 2001, s. 27–39

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

55

Start page:

139

End page:

162

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64727 ; p-ISSN 0081–7147 ; e-ISSN 2451–1331 ; 10.12775/SZ.2017.07

Source:

IH PAN, sygn. B.88/55 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/55 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

This page uses 'cookies'. More information