Obiekt

Tytuł: Kontakty personalne i instytucjonalne Jana Długosza z krakowskim środowiskiem uniwersyteckim : uwagi o stanie i perspektywach badań

Twórca:

Ożóg, Krzysztof (1956- )

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 55 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 163-172 ; Streszczenie w jęz. angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Abstrakt:

Autor omawia powiązania wybitnego historiografa polskiego Jana Długosza (1415–1480) z Uniwersytetem Krakowskim. Najpierw charakteryzuje dotychczasowe badania polskich historyków dotyczące studiów uniwersyteckich J. Długosza oraz jego fundacji na rzecz Uniwersytetu, a także bezpośrednich kontaktów i współpracy historiografa z krakowskimi profesorami w rozmaitych sprawach Kościoła krakowskiego i Królestwa Polskiego. Następnie wskazuje na nowe możliwości badań nad relacjami J. Długosza z krakowskimi uczonymi, szczególnie w kręgu kapituły katedralnej i kurii biskupiej.

Bibliografia:

Biskup M., Działalność dyplomatyczna Jana Długosza w sprawach pruskich w latach 1454–1466, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Kraków 1980, s. 141–165 ; Bobrzyński M., Smolka S., Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893 ; Borkowska U., Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza Kościołem, Lublin 1983 ; Gawlas S., Świadomość narodowa Jana Długosza, St. Źródł., 27, 1983, s. 3–66 ; Gąsiorowski A., Pierwsi studenci odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego (1400/1401), Rocz. Hist., 71, 2005, s. 63–98 ; Knapek E., Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku, Kraków 2010 ; Koczerska M., Długosz jako sekretarz Zbigniewa Oleśnickiego, w: Jan Długosz w pięćsetną rocznicę śmierci. Materiały z sesji (Sandomierz 24–25 maja 1980 r.), red. F. Kiryk, Olsztyn 1983, s. 53–63 ; Koczerska M., Kto jest autorem Żywotu Długosza?, w: Venerabiles, nobiles et honesti. Studia z dziejów społeczeństwa Polski średniowiecznej. Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Bieniakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej, red. A. Radzimiński, A. Supruniuk, J. Wroniszewski, Toruń 1997, s. 507–520 ; Koczerska M., Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości, St. Źródł., 15, 1970, s. 109–140 ; Koczerska M., Zbigniew Oleśnicki i Kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu 1423–1455, Warszawa 2004 ; Kowalczyk M., Jagiellońskie rękopisy Liwiusza z marginaliami Jana Długosza, „Eos”, 58, 1969/1970, z. 2, s. 219–230 ; Kowalczyk M., Marginalia Jana Długosza na rękopisie BJ 1210 „De civitate Dei” św. Augustyna, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 18, 1966, z. 2, s. 59–66 ; Kozłowska-Budkowa Z., Odnowienie jagiellońskie Uniwersytetu Krakowskiego (1390–1414), w: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1764, t. 1, red. K. Lepszy, Kraków 1964, s. 37–89 ; Krzyżaniakowa J., Eruditio et scientia w Długoszowych wizerunkach władców i biskupów, w: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, red. H. Chłopocka i in., Poznań 1984, s. 271–279 ; Krzyżaniakowa J., Otoczenie intelektualne Jana Długosza, w: Jan Długosz w pięćsetną rocznicę śmierci. Materiały z sesji (Sandomierz 24–25 maja 1980 r.), red. F. Kiryk, Olsztyn 1983, s. 31–43 ; Morawski K., Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Średnie wieki i odrodzenie, t. 1–2, Kraków 1900 ; Ożóg K., Mistrza Mikołaja z Kozłowa poglądy na władzę i państwo, w: Ecclesia, cultura, potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana siostrze profesor Urszuli Borkowskiej, red. P. Kras i in., Kraków 2006, s. 419–429 ; Ożóg K., ‘Ne contrarii haberemur doctrinae et scripturis nostris’. Droga Uniwersytetu Krakowskiego do złożenia obediencji papieżowi Mikołajowi V, w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 2, red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012, s. 1185–1204 ; Ożóg K., Zakres i metody nauczania „septem artes” na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, w: Septem artes w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej (wybrane zagadnienia), red. T. Michałowska, Wrocław 2007, s. 105–124 ; Ożóg K., Fokt K., Mikuła M., Zdanek M., Wójcik-Zega D., Kuras K., Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 1: 1364–1780, red. W. Uruszczak, Kraków 2015 ; Perzanowska A., Wiadomości źródłowe o życiu i działalności Jana Długosza, w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Kraków 1980, s. 293–365 ; Pieradzka K., Jan Długosz a Uniwersytet Jagielloński, „Małopolskie Studia Historyczne”, 6, 1964, z. 3–4, s. 43–57 ; Pieradzka K., Związki Długosza z Krakowem, Kraków 1975 ; Pietrzyk Z., Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400–2000, Kraków 2000 ; Polak W., Aprobata i spór. Zakon krzyżacki jako instytucja kościelna w dziełach Jana Długosza, Lublin 1999 ; Przybyszewski B., Kapituła krakowska za kanonikatu Jana Długosza (1436–1480), w: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, red. S. Gawęda, Kraków 1980, s. 25–82 ; Rabiej P., Uczeni uniwersyteccy w służbie i otoczeniu Zbigniewa Oleśnickiego, biskupa krakowskiego, w: Polska i jej sąsiedzi w późnym średniowieczu, red. K. Ożóg, S. Szczur, Kraków 2000, s. 199–231 ; Stopka K., Na wieczystą pamiątkę i symbol. Banderia Prutenorum: dzieło, autorzy, losy, w: J. Długosz, Banderia Prutenorum, red. Z. Pietrzyk, Kraków–Proszówki 2009, s. 13–46 ; Węcowski P., Mazowsze w Koronie. Propaganda i legitymizacja władzy Kazimierza Jagiellończyka na Mazowszu, Kraków 2004 ; Wiesiołowski J., Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV–XV wieku, Wrocław 1967 ; Wiesiołowski J., Sędziwój z Czechła (1410–1476). Studium z dziejów kultury umysłowej Wielkopolski, St. Źródł, 9, 1964, s. 75–104 ; Włodarek A., Architektura średniowiecznych kolegiów i burs Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków 2000 ; Zarębski I., Humanistyczna lektura Długosza: Antonio Panormita Beccadelli, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 17, 1965, z. 1, s. 5–21 ; Zathey J., Biblioteka Jagiellońska w latach 1364–1492, w: Historia Biblioteki Jagiellońskiej, t. 1, cz. 1, red. I. Zarębski, Kraków 1966, s. 3–130 ; Zwiercan M., Historia badań nad Jana Dąbrówki Komentarzem do „Kroniki polskiej” mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, w: Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, M. Olszewski, Studia Staropolskie, Series Nova, t. 42(98), Warszawa 2015, s. 15–27 ; Zwiercan M., Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, Wrocław 1969 ; Zwiercan M., Rękopis Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu 5 n. Opis katalogowy, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 17, 1965, z. 1, s. 23–28 ; Zwiercan M., Zainteresowania historyczne społeczności Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku, w: Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, red. T. Michałowska, Warszawa 1993, s. 41–56

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

55

Strona pocz.:

163

Strona końc.:

172

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64728 ; p-ISSN 0081–7147 ; e-ISSN 2451–1331 ; 10.12775/SZ.2017.08

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/55 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/55 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji