Object structure
Title:

"Moeris" Marcina Eysymonta – panegiryczna sielanka na cześć Stanisława Augusta

Subtitle:

Napis Seria XXI (2015)

Creator:

Pawlata, Małgorzata

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

occasional poetry ; panegyric ; laudation ; the Polish Enlightenment ; "Zabawy Przyjemnie i Pożyteczne" [“Pleasant and useful games”]

References:

1. Abramowiczówna Z., Wstęp w: Wergiliusz, Bukoliki i Georgiki, wybór, przekł. i oprac. eadem, (BN II 83), Wrocław 1953;
2. Aleksandrowska E., „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”1770-1777. Monografia bibliograficzna, Warszawa 1999;
3. Eysymont M., Moeris. Ekloga czyli duma pasterska, wychowanie i spoczynek młodzi opiewająca przed Najjaśniejszym Panem Stanisławem Augustem, Królem Polskim, W[ielkim] Księciem Lit[ewskim], a w rymach wiejskich Poliarchem, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” ZPP 1776, t. 14, cz. 1, s. 83-92; dr. ulot. 40, k. nlb., bez osobnej k. tyt., egz. IBL sygn. XVIII. 2. 628;
4. Eysymont M., Palemon. Ekloga, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”1774, t. 9, cz. 2. s. 233-252;
5. Eysymont M., Poliarch. ekloga z publiczną radością równająca pasterskie gody na dniu najuroczystszym imienin Najjaśniejszego Pana. Z Collegium Nobilium Sch[olarum] Piarum, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1774, t. 9, cz. 2, s. 359-382;
6. Eysymont M., W uroczystość imienin Najjaśniejszego Pana od Collegium Nobilium Scholarum Piarum 8 maja 1775, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1775, t. 11, cz. 2, s. 303-310;
7. Literatura Konfederacji Barskiej, t. 4, Silva rerum, red. J. Maciejewski, A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki, Warszawa 2009;
8. Norkowska A., O „…uprawianiu przyszłych Ziomków” w prokrólewskiej poezji szkolnej czasów stanisławowskich, w: Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność, pod. red. W. Wojdyły, M. Strzeleckiego, Toruń 1997.
9. Norkowska A., Wizerunki władcy. Stanisław August Poniatowski w poezji okolicznościowej (1764-1795), Kraków 2006;
10. Nowy Korbut, t. 6 Oświecenie, oprac. E. Aleksandrowska z zesp., Warszawa 1956;
11. Platt J., „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770-1777. Zarys monografii pierwszego polskiego czasopisma literackiego, „Zeszyty Naukowe”: Rozprawy i monografie, z. 63, Gdańsk 1986;
12. Polski słownik biograficzny, pod red. W. Konopczyńskiego i in., t. 6, Kraków 1948;
13. Sapieha K. N., Wiersz na dzień doroczny koronacji Najjaśniejszego Stanisława Augusta od Korpusu Kadetów ofiarowany, ZPP 1771, t. 4, cz. 1, s. 49-52;
14. Sarbiewski M. K., O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, tłum. M. Plezia, oprac. S. Skimina, Wrocław 1954.
15. Sinko T., Wstęp, w: Wergiliusz, Eneida, (BN II 29), Warszawa 1981;
16. Ślusarska M., Felicjan Wykowski (1728-1784) – zapomniany poeta z wileńskiego środowiska pijarów litewskich, „Napis” seria V, 1999;
17. Turowska-Barowa I. Z., „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1770-1777). Ze studiów nad literaturą stanisławowską, Kraków 1933;
18. Wolska B., Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, Wrocław 1982;
19. Wykowski F., Wiersz złożony MDCCLXIII, ZPP 1774, t. 10, cz. 2, s. 224-240.

Relation:

Napis

Volume:

21

Start page:

263

End page:

269

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: