Object structure
Title:

E-podręczniki a rozwój edytorstwa cyfrowego

Subtitle:

Napis Seria XXII (2016)

Creator:

Mikuła, Ewa

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

digital editing ; e-textbooks ; modern education ; new media

References:

1. Baza e-booków edukacyjnych wydawnictwa Britannica, http://eb.pdn.ipublishcentral.com/ [stan z  20września 2016 r.].
2. Bem P., Dlaczego polskie edytorstwo naukowe nie istnieje, „Teksty Drugie” 2016, nr 1, s. 151-168.
3. Bielecki M., Dawidziak-Kładoczna M., Jarosz A. i in., Kultura i życie. Klasa 3, szkoła ponadgimnazjalna,https://www.epodreczniki.pl/reader/c/132535/v/latest/t/student-canon [stan z 15 września 2016 r.].
4. Czerski W., Multibook a tradycyjna książka w opinii nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, „Edukacja – Technika– Informatyka” 2013, nr 4, cz. 2, s. 196-202.
5. Czerski W., Wawer R., „Cyfrowa szkoła” – szansa czy zagrożenie dla edukacji?, „Dydaktyka informatyki” 2014, t. 9, s. 112.
6. Drózd R., E-Ink znów ogłosił kolorowy e-papier!, http://swiatczytnikow.pl/e-ink-znow-oglosil-kolorowy-e-papier-ale-na-razie-nie-mamy-co-liczyc-na-czytniki/ [stan z 23 września 2016 r.].
7. Erway R., Defining „Born Digital”, http://www.oclc.org/content/dam/research/activities/hiddencollections/borndigital.pdf [stan z 23 września 2016 r.].
8. Flores P.Q., Ramos A., Escola J., The Digital Textbook: Methodological and Didactic Challenges for PrimarySchool, w: Digital Textbooks, What’s New?, red. J. Rodríguez, E. Bruillard, M. Horsley, Santiago de Compostela2015, s. 847-866.
9. Gabler H.W., Theorizing the digital scholarly edition, „Literature Compass” 2010, no. 7/2; Digital CriticalEditions, red. D. Apollon, C. Bélisle, P. Régnier, Illinois 2014.
10. Gajda M., WCAG 2.0 w skrócie – 25 najważniejszych zasad, http://dostepnestrony.pl/artykul/wcag-2-0-w-skrocie/ [stan z 21 września 2016 r.].
11. Gąsiorek K., Hącia A., Kłosińska K. i in., Kryteria oceny podręcznika szkolnego w aspekcie językowym. Przewodnikdla rzeczoznawców wraz ze wzorami opinii, Warszawa 2012.
12. Gogołek W., Wpływ e-podręczników na rozwój psychosomatyczny uczniów, Warszawa 2013.
13. Gruchała J.S., Edytorstwo – wiedza i umiejętność, „Wielogłos” 2012, nr 2, s. 7-14.
14. Hankała A., Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznejw edukacji, Warszawa-Kraków 2004, s. 73-83.
15. Infografika przedstawiająca korzyści wynikające z  użytkowania z  e-podręczników: http://uwolnij.podrecznik.org/wp-content/uploads/2014/09/infografika_glowna_A3web1.pdf [stan z 23 września2016 r.].
16. Kluszczyński R.W., Trzecia kultura. O współczesnych związkach sztuki, nauk i technologii, „Przegląd Kulturoznawczy”2011, nr 1 (9), s. 24-36.
17. Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka, http://dantiscus.ibi.uw.edu.pl/?menu=call&f=search[stan z 15 września 2016 r.].
18. Kulesza G., Kulesza J., Piąta strona świata. Klasa 6, szkoła podstawowa, dostępny on-line: http://www.epodreczniki.pl/reader/c/222087/v/21/t/student-canon/m/j0000008QXB6v21 [stan z  15 września2016 r.].
19. Lista przykładowych krojów ekranowych: http://typecast.com/blog/type-on-screen-5-faces-for-ui-design[stan z 22 września 2016].
20. McGann J., From text to work: digital tools and the emergency of the social text, „Romanticism on the Net”2006 no. 41-42. Dostępny on-line: http://www.erudit.org/revue/ron/2006/v/n41--42/013153ar.html[stan z 15 września 2016 r.].
21. Mikuła E., Między grą a e-książką. O rozszerzonej rzeczywistości i hipermedialności w publikacjach elektronicznych,w: Od skryptoriów po nowe media, red. M. Stopnicka, A. Śladowska, J. Gruszecki, Warszawa 2016,s. 48-58.
22. Mikuła E., Nowoczesne technologie w edytorstwie – zastosowanie w edukacji, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2016 (6),s. 357-367.
23. Mikuła E., O tożsamości zjawiska immersji. Czytelnik w dobie „postpapierowej”, w: Tożsamość, red. M. Urbańska,Łódź 2016.
24. Mitchell W.J.T., Zwrot piktorialny, „Kultura Popularna” 2009, nr 1(23), s. 4-19.
25. Multimedialna Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2010.
26. Narodowy Korpusu Języka Polskiego, http://nkjp.pl/ [stan z 22 września 2016].
27. Oferta e-podręczników Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Zob. https://www.wsip.pl/e-oferta/e-podreczniki/ [stan z 22 września 2016 r.].
28. Oferta e-podręczników wydawnictwa Nowa Era, http://ebooki.nowaera.pl/ [stan z 22 września 2016 r.].
29. Oliveira J. de, Camacho M., Gisbert M., Exploring Student and Teachers Participation in E-textbooks ina Primary School, „Comunicar. Media Education Research Journal” 2014, nr 42, s. 87-95.
30. Ophir S., Big data for the humanities using Google Ngrams: Discovering hidden patterns of conceptual trends,„First Monday” 2016, vol. 21, nr 7. Dostępny on-line: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5567/5535 [stan z 22 września 2016 r.].
31. Pikul A., Typografia książki elektronicznej. Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Klaudii Sochy, Kraków2010.
32. Podręczniki multimedialne w polskich szkołach. Raport z badania, Warszawa 2013.
33. Poole A., Which Are More Legible: Serif or Sans Serif Typefaces?, http://alexpoole.info/blog/which-are-more-legible-serif-or-sans-serif-typefaces/ [stan z 23 września 2016 r.].
34. Program „Flexbooks”, http://www.ck12.org [stan z 21 września 2016 r.].
35. Raport EduTech 2016. Nowe technologie w  świecie edukacji, http://edutorial.pl/wp-content/uploads/2016/09/raport-edu-tech-2016.pdf [stan z 22 września 2016 r.].
36. Reforma prawa autorskiego dla edukacji, http://nowoczesnenauczanie.pl/inne/dozwolony-uzytek-w-edukacji-dla-nauczycieli-i-nie-tylko/[stan z 20 września 2016 r.].
37. Ren-Kurc A., Kołodziejczak B., Roszak M., Kowalewski W., Nowy wymiar kompetencji edytorskich. E-podręcznik,w: Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa2013, s. 161-169.
38. Rockinson-Szapkiw A.J., Courduff J., Carter K., Bennett D., Electronic versus traditional print textbooks:A comparison study on the influence of university students’ learning, “Computers & Education” 2013, nr 63,s. 259-266.
39. Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, Warszawa 2007.
40. Strona internetowa poświęcona projektowi e-podręczników: http://www.epodreczniki.pl/ [stan z  20września 2016 r.].
41. Szczegółowe informacje na temat projektu „Cyfrowa szkoła”: http://www.cyfrowaszkola.org/ [stan z 20września 2016 r.].
42. Szczegóły dotyczące licencji Creative Commons 3.0 Polska: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ [stan z 20 września 2016 r.].
43. Technologia elektronicznego papieru: http://eksiazki.az.pl/e-papier/ [stan z 22 września 2016 r.].
44. Ustawia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631,pkt. 23-35.
45. Wójtowicz A., Narzędzia mediów elektronicznych w warsztacie edytora – próba teoretycznego rozpoznania,„Teksty Drugie” 2014, nr 2, s. 252-264.
46. Wyniki ankiety na temat programu „Cyfrowa szkoła” i e-podręczników, http://www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/zespol-ds-promocji-zdrowia-w-szkole/2954-e-podrczniki-i-cyfrowa-szkoaq-wyniki-ankiety[stan z 20 września 2016 r.].
47. Van Horne S., Russell J., Schuh K.L., Assessement with E-Textbook Analytics, “Ecar Research Bulletin”2015, February.
48. Zawojski P., Cyberkultura. Syntopia sztuki, nauki i technologii, Katowice 2010.
49. Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet – Nowe Media – Kultura 2.0, red. A. Radomski, R. Bomba, Lublin2013.

Relation:

Napis

Volume:

22

Start page:

226

End page:

244

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: