Obiekt

Tytuł: Kwestia narodowościowa na peryferiach Europy Środkowo-Wschodniej : przypadek Polesia między dwiema wojnami

Twórca:

Ablamski, Pavel

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 52 z. 2 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Czasop. kontynuuje numerację wydaw. pt.: Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Streszcz. ang., pol., ros. ; s. 57-78

Abstrakt:

Artykuł przedstawia projekty narodowe, które zaistniały na Polesiu w okresie międzywojennym i dążyły do unarodowienia miejscowej ludności. Skrótowo zostały omówione uwarunkowania od zakończenia I wojny światowej do podpisania traktatu ryskiego w marcu 1921 r., wpływające w sposób zasadniczy na dalsze postawy Poleszuków. Województwo poleskie w granicach odrodzonej Polski było terenem współzawodnictwa ruchów narodowych: białoruskiego, polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Wyraźne załamanie tej rywalizacji na Polesiu miało miejsce na przełomie 1932/1933 r. Od tego czasu wojewoda poleski Wacław Kostek-Biernacki zdecydowanie zwalczał wszelkie niepolskie przedsięwzięcia w regionie.

Bibliografia:

Cichoracki P., Droga ku anatemie. Wacław Kostek-Biernacki (1884–1957), Warszawa 2009. ; Cichoracki P., Działalność wywrotowa w województwach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej – jedno z następstw Wielkiej Wojny, w: Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I wojny światowej w Europie Wschodniej, red. D. Michaluk, Ciechanowiec 2015. ; Cichoracki P., Komuniści na Polesiu w latach 1921–1939, Łomianki 2016. ; Cichoracki P., Memoriał narodowościowy wojewody poleskiego Wacława Kostka-Biernackiego z 8 września 1934 r., „Wrocławskie Studia Wschodnie” (2012), nr 16. ; Cichoracki P., Województwo poleskie 1921–1939. Z dziejów politycznych, Łomianki 2014. ; Ciesielski S., Kresy Wschodnie – dynamika przemian narodowościowych, w: Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej. Przekształcenia struktury narodowościowej 1931–1948, red. S. Ciesielski, Wrocław 2006. ; Drugi powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 9 XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Poleskie, Warszawa 1938. ; Dworakowski S., Szlachta zagrodowa we wschodnich powiatach Wołynia i Polesia. Relacje z terenu, Warszawa 1939. ; Gierowska-Kałłaur J., Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919 – 9 września 1920), Warszawa 2003. ; Gomółka K., Białorusini w II Rzeczypospolitej, Gdańsk 1992. ; Grott O., Instytut Badań Spraw Narodowościowych i Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich w planowaniu polityki II Rzeczypospolitej Polskiej na Kresach Wschodnich, Kraków 2013. ; Krysiński A., Liczba i rozmieszczenie Ukraińców w Polsce, „Sprawy narodowościowe” (1928), nr 6. ; Massis E., Próby wykształcenia tożsamości narodowej u ludności słowiańskiej na Polesiu w pierwszych latach II Rzeczypospolitej Polskiej (1920–1928), „Adeptus” (2015), nr 5. ; Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918–1920: u podstaw białoruskiej państwowości, Toruń 2010. ; Obrębski J., Polesie, red. A. Engelking, Warszawa 2007. ; Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Poleskie, Warszawa 1926. ; Polesie w polityce rządów II Rzeczypospolitej, red. W. Śleszyński, Białystok–Kraków 2009. ; Protokoły i raporty zebrań wojewodów i starostów – województwo poleskie, red. W. Śleszyński, Kraków 2014. ; Śleszyński W., Województwo poleskie, Kraków 2014. ; Tomaszewski J., Z dziejów Polesia 1921–1939. Zarys stosunków społeczno-ekonomicznych, Warszawa 1963. ; Wasilewski L., Sprawa Kresów i mniejszości narodowych w Polsce, Warszawa 1925. ; Wasilewski L., Wspomnienia 1870–1904 (1914). Fragmenty dziennika 1916–1926, diariusz podróży po kresach 1927, oprac. J. Dufrat, P. Cichoracki, Łomianki 2014. ; Винниченко І., Українці Берестейщини, Підляшшя й Холмщини в першій половині XX ст. Хроніка подій, Київ 1997. ; Дмитріюк В., Дорогами війни та миру, [b.m.w.] 2012. ; Ильин A., Шалаш поэтов, „Гiстарычная брама: гісторыя і культура Палесся” (2004), nr 1. ; Ильин А., Всплеск русского движения в Давид-Городке в 1928–1931 годах, w: Берасцейскі хранограф: зб. навук. прац., ред. М. Часноўскі, вып. 4, Брэст 2004. ; Кисілевська О., По рідному краю, Коломия 1935. ; Мазько Э., Палессе ў канцэпцыях беларускіх палітычных партый Заходняй Беларусі, w: Загароддзе–3, ред. Ф. Клімчук, А. Энгелькінг, В. Лабачэўская, Мінск 2001. ; Мисиюк В., Исследование национальных процессов в Восточной Европе на примере Полесского воеводства (1921–1939 гг.), „Перекрёстки” (2007), nr 3–4. ; Мисиюк В., Национальные процессы и церковь в Полесском воеводстве (1921–1939 гг.), „Перекрёстки” (2009), nr 1–2. ; Місіюк В., Просвіта на Поліссі (1923–1938 рр.), „Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки” (2013), nr 21. ; Монтвилов М., Русская гимназия в Бресте на Буге 1919–1939 гг., Ним–Брест–Минск 1996. ; Одрач Ф., Наше Полісся, „Пам’ятки України” (2002), nr 3–4. ; Пашкевіч A., Нацыянальныя працэсы ў Палескім ваяводстве ў 1920-я гг. праз прызму вынікаў выбарчых кампаній у польскі парламент, „Arche” (2013), nr 4. ; Терешкович П., Этническая история Беларуси XIX – начала XX в. в контексте Центрально-Восточной Европы, Минск 2004. ; Ціхарацкі П., „Паляшук” – аб’ект цывілізацыйнай місіі і пакрыўджаны суайчыннік. Праваслаўныя вясковыя жыхары Палескага ваяводства ў польскай папулярнай літаратуры міжваеннага перыяду, „Arche” (2014), nr 7–8. ; Швайко В., Русская диаспора в Польше в 20–30 гг. XXв., „Диаспоры” (2004), nr 2.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Tom:

52

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

57

Strona końc.:

78

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64760 ; 1230-5057 ; 2353-6403 ; 10.12775/SDR.2017.2.03

Źródło:

IH PAN, sygn. A.453/52/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/52/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng ; rus

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji